KUTSU PROHAN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 8.4.2008

Proha Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 19.3.2008 kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen pidettäväksi tiistaina 8.4.2008 alkaen klo 14:00 Hotelli Crowne Plazassa osoitteessa Mannerheimintie 50, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 13:00.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat, voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

1. Tilinpäätöksen esittäminen sekä emoyhtiön että konsernin osalta

2. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

3. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

4. Osingonjaosta päättäminen

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa tilikaudelta jaeta.

5. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

6. Päättäminen hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

- Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan korvauksena 30.000 euroa vuodessa sekä sellaisille hallituksen jäsenille, jotka eivät valintahetkellä ole työsuhteessa Proha-konserniin tai ole työ- tai toimisuhteessa tai käytä määräysvaltaa sellaisessa Proha Oyj:n osakkeenomistajiin lukeutuvassa yhtiössä, joka omistaa yli 5 prosenttia Proha Oyj:n osakekannasta, maksetaan korvauksena hallitustyöskentelystä 20.000 euroa vuodessa per jäsen.

Hallitustyöskentelystä maksettavaa korvausta ehdotetaan korotettavaksi, koska hallitus on valmistautunut työskentelemään yhtiön tulosparannuksen eteen tavanomaista hallitustyöskentelyä enemmän, ja edelleen koska hallitus ei esitä yhtiökokouksen hyväksyttäväksi optio-ohjelmaa osana hallitustyöskentelyn kompensaatiota.

- Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaisesti.

7. Päättäminen hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä

- Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi yksi keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

8. Hallituksen jäsenten valinta

9. Tilintarkastajien ja tarvittaessa varatilintarkastajien valinta

- Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan jatkamaan KHT-yhteisö Ernst & Young, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.

Kokousasiakirjat

Jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista sekä hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävillä 19.3.2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Maapallonkuja 1 A, 02210 Espoo. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajalle, ja ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty Proha Oyj:n osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 29.3.2008.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 31.3.2008 klo 16 mennessä joko
a) kirjeitse osoitteeseen Proha Oyj, Yhtiökokousilmoittautumiset, Maapallonkuja 1 A, 02210 Espoo;
b) telefaksilla numeroon 020 4362 500;
c) puhelimitse numeroon 020 4362 000; tai
d) sähköpostitse osoitteeseen generalmeeting@proha.com.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi henkilö- tai Y-tunnuksensa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun mennessä samaan osoitteeseen. Äänestysliput jaetaan kokouspaikalla.

Proha lyhyesti

Proha on projektinhallintaan erikoistunut eturivin ohjelmisto- ja palveluyritys. Tuemme asiakkaitamme projektien toteuttamisessa ja liiketoiminnan johtamisessa projekteina toimittamalla heille kattavan valikoiman projektinhallinnan parhaita käytäntöjä hyödyntäviä työkaluja ja palveluja. www.proha.fi

Proha Oyj
Ilari Koskelo
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

PROHA OYJ
Toimitusjohtaja Ilari Koskelo, puh. 020 4362 000
ilari.koskelo@proha.com

Varatoimitusjohtaja Janne Rainvuori, puh. 020 4362 000
janne.rainvuori@proha.com

JAKELU: Helsingin Pörssi, Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Liitteet & linkit