Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Proha Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 30. päivänä heinäkuuta 2001 alkaen klo 10.00 Scandic Hotel Simonkentässä, osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Opus360 Corporation yrityskaupan hyväksyminen Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle Proha Oyj:n ja yhdysvaltalaisen ohjelmistoyritys Opus360 Corporationin välillä tehdyn yrityskauppasopimuksen hyväksymistä. Sopimuksen tuloksena Proha saa 80 % Opus360 Corporationin koko osakekannasta ja Opus360:een liitetään Prohan projektijohtamisen liiketoiminnan tytäryhtiöt sekä 19,9 % Internet teknologia -yksikön Intellisoft Oy:stä sekä 19,9 % talous- johtamisen Accountor Oy:stä. 2. Omien osakkeiden mitätöinti Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää mitätöidä yh- tiön kokonaan omistaman tytäryhtiön Artemis Acquisition Corporationin omistamat 1.960.180 Proha Oyj:n osaketta osakeyhtiölain 6 luvun sään- nösten mukaisesti. 3. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 6 §:n muuttamista kuulumaan seuraavasti: "6§ Hallitus Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen vaalin jälkeen ensiksi pidettävässä kokouksessa hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi kestää valitsemista seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka." 4. Hallituksen valintaan liittyvät seikat Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättää hallituksen jäsen- ten lukumäärästä ja hallituksen kokoonpanosta Opus360 Corporationin kanssa tehdyn yrityskauppasopimuksen mukaisesti seuraavalla tavalla: - Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään nykyisen kuuden sijasta kahdeksan. - Valitaan uudet hallituksen jäsenet Opus360 Corporationin kanssa tehdyn yrityskaupan mukaisesti siten kuin yhtiökokouksessa ehdotetaan. Hallituksen uusien jäsenten valintaa koskevan päätöksen rekisteröi- minen kaupparekisteriin ja uusien hallituksen jäsenten toimikauden alkaminen edellyttävät, että Opus360 Corporationia koskeva yritys- kauppasopimus toteutuu. Mikäli yrityskauppa ei toteudu, yhtiön nykyi- nen hallitus jatkaa toimikautensa loppuun ja päätös raukeaa. Asiakirjojen nähtävillä olo Hallituksen edellä mainitut ehdotukset ja osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä 23.7.2001 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Maapallonkuja 1 A, 02210 Espoo. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on vii- meistään 20.7.2001 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperi- keskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3 a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiö- kokoukseen. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoit- tauduttava yhtiölle viimeistään perjantaina 20.7.2001 kello 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen Proha Oyj, Maapallonkuja 1 A, 02210 Espoo, puhelimitse numeroon 020 4362 000, telefaksilla numeroon 020 4362 500 tai sähköpostilla osoitteeseen aija.syvanen@proha.com. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi henkilö- tai Y-tunnuksensa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimit- tamaan ilmoittautumisajan loppuun mennessä samaan osoitteeseen. Äänestysliput jaetaan kokouspaikalla. Espoossa heinäkuun 12. päivänä 2001 PROHA OYJ Hallitus LISÄTIEDOT: Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020-4362000 pekka.pere@proha.com www.proha.com JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/07/12/20010712BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/07/12/20010712BIT00280/bit0001.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.