PROHA 1999: 10 KK:N LIIKEVAIHTO 30,8 MMK, LIIKEVOITTO 3,5 MMK JA TILI- KAUDEN TULOS 1,9 MMK

PROHA 1999: 10 KK:N LIIKEVAIHTO 30,8 MMK, LIIKEVOITTO 3,5 MMK JA TILI- KAUDEN TULOS 1,9 MMK Prohan lyhennetyn 10 kk:n tilikauden liikevaihto kasvoi edelliseen 12 kk:n tilikauteen verrattuna 64,4 % 30,8 Mmk:an (02/1999: 18,8 Mmk). Liikevoitto laski 13,2 % 3,5 Mmk:an (02/1999: 4,0 Mmk). Tilikauden tulos laski 2,5 % 1,9 Mmk:an (02/1999: 1,9 Mmk). Henkilöstön määrä kasvoi tilikauden aikana 192 % yhteensä 70 henkilöön (02/1999: 27). Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei tilikaudelta jaeta osinkoa. Prohan konsernitilinpäätökseen ei sisälly 1.12.1999 jälkeen ostet- tuja yrityksiä. Toteutuneisiin yrityskauppoihin perustuva kasvu vuodelle 2000 ylittää 100 %. Proha-konsernin kasvutavoitteeksi vuodelle 2000 on asetettu 200 %. Konsernitilinpäätökseen sisältymättömien ostettujen yritysten vuoden 1999 yhteenlaskettu liikevaihto oli 36,7 Mmk, liikevoitto 9,9 Mmk, tulos ennen veroja 9,5 Mmk ja tulos verojen jälkeen 6,9 Mmk. Yritys- ostojen jälkeen Proha-konsernin palveluksessa työskenteli 186 henkilöä. LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS Konsernin liikevaihto 10 kuukautta kestäneellä tilikaudella oli 30,8 Mmk, kun se edellisellä 12 kuukauden kaudella oli 18,8 Mmk. Henkilöstön määrä kasvoi kuluneen tilikauden aikana merkittävästi ja oli 70 (02/1999:27). Henkilöstökulut olivat 10,7 Mmk (5,4 Mmk). Kon- sernin liikevoitto oli 3,5 Mmk (4,0 Mmk). Muut rahoituskulut olivat 1,0 Mmk, jossa merkittävin erä oli listautumisen yhteydessä syntyneet ulkopuoliset kustannukset. Konsernin vähemmistöosuuden huomattava muutos tuloslaskelmassa johtuu tilikauden aikana ennen yhtiön listautumista toteutetuista tytär- yhtiöiden vähemmistöjen vaihtamisesta emoyhtiön osakkeisiin sekä Datamar Oy:n vähemmistöosuuksien ostamisesta emoyhtiölle. Lisäksi muutokseen vaikuttaa DA Futura International Oy:ssä toteutettu laaja tuotekehityshanke, joka on kirjattu suoraan kuluksi. Proha Oyj omis- taa 51 % DA Futura International Oy:stä. DA Futura International Oy:n vähemmistöosakkaat osallistuvat aktiivisesti yhtiön operatiiviseen toimintaan. Tilikauden 0,5 Mmk:n tappiosta huolimatta DA Futura Internationalissa on edelleen jakokelpoisia varoja. Konsernitilinpäätökseen sisältymättömien ostettujen yritysten vuoden 1999 yhteenlaskettu liikevaihto oli 36,7 Mmk, liikevoitto 9,9 Mmk, tulos ennen veroja 9,5 Mmk ja tulos verojen jälkeen 6,9 Mmk. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Emoyhtiö muuttui julkiseksi osakeyhtiöksi 1.9.1999 ja toteutti loka- kuussa listautumisannin, jolla yhtiölle kerättiin uutta pääomaa yhteensä noin 31 Mmk. Taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 51,6 Mmk (10,9 Mmk). Likvidien varojen määrä oli 32,5 Mmk (2,4 Mmk). Yhtiöön hankittiin tilikauden aikana huomattava määrä tietokonelait- teita ja ohjelmistoja. Ne on kirjattu pääosin suoraan kuluiksi, koska alan nopeasta kehityksestä johtuen tietokonelaitteiden ja ohjelmisto- jen ennakoitu pitoaika on alle 3 vuotta. Yhtiössä investoitiin huomattavasti tuotekehitykseen. Tuotekehityk- sestä osa on ollut asiakas- ja osa omarahoitteista. Tuotekehitys- kustannukset on kirjattu suoraan kuluiksi. TUOTEKEHITYS Tuotekehitys eteni suunnitellusti Internet-liiketoimintasovellusten ja projektijohtamisen tietotekniikan aloilla. Proha aloitti 'ProCountor.com' -projektin, jossa kehitetään Internet- pohjaista taloudenpidon ja -ohjauksen palvelukonseptia. Projektiin liittyvä neuvontapalvelu aloitti toimintansa marraskuussa. Proha kehitti WAP-teknologiaan perustuvan arvopaperikauppa- järjestelmän, jolla tehtiin tiettävästi maailman ensimmäinen WAP- pohjainen pörssitoimeksianto 5.10.1999. WAP-teknologiaa tullaan käyt- tämään yhä laajemmin myös muissa Prohan Internet-sovelluksissa, mm. tietojen keruussa. Prohan Dynager-tuotealustaa on laajennettu WAP- sovellusten osalta. Yhtiö kehitti ja tuotteisti Internet-pohjaisen työaikaraportointi- järjestelmän ProWebin, joka on yhteensopiva Prohan edustaman Artemis Views -tuoteperheen kanssa. Myös muista Prohan kehittämistä Pro-sovel- luksista tuotiin markkinoille uudet versiot. Proha kehitti yhdessä Microsoft Project -ohjelmiston kanssa toimivan työnhallinnan tietojärjestelmän urakkaliiketoiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Internetissä toimiva AdvoNet verkkoasianajajapalvelu kehitettiin yhteistyössä Braintech Oy:n kanssa Suomen Asianajajaliitolle. Konsernitilinpäätökseen sisältymättömissä ostetuissa yrityksissä on myös tehty merkittävää tuotekehitystä, jolla tulee olemaan tärkeä osa Proha-konsernin tuotteiston ja liiketoiminnan kehittämisessä. Tuotteet lisäävät Prohan omien tuotteiden osuutta konserniliikevaihdosta. KONSERNIN RAKENNE Tilikauden lopussa Proha-konserniin kuuluivat seuraavat tytäryhtiöt: Projektihallinto Oy Proha, Intellisoft Oy, Datamar Oy, DA Futura International Oy ja DA International Ltd. Tilikauden aikana Proha Oyj vaihtoi tytäryhtiöidensä Projektihallinto Oy Prohan ja Intellisoft Oy:n vähemmistöosuudet omiin osakkeisiinsa hankkien näin haltuunsa yhtiöiden koko osakekannan ja osti osakkuusyhtiönsä Datamar Oy:n osake-enemmistön. Yhtiön osuus Datamar Oy:n osakkeista kasvoi 36 %:sta 78 %:iin 1.7.1999 ja 98 %:iin 28.12.1999. Joulukuussa 1999 Proha solmi esisopimukset Planman Oy:n, CM-Systems Oy:n ja Ari Hovi Oy:n sekä sen tytäryhtiön Vidac Oy:n koko osakekannan hankkimisesta. Tilikauden päättymisen jälkeen solmittiin esisopimukset Brossco Systems Oy:n ja Accountor Oy:n koko osakekantojen ostamisesta ja ostettiin 74 % Tuloshallinto Oy:stä. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 70 henkilöä (27). Henkilöstön määrä kasvoi sekä rekrytoinnin että yritysoston myötä ja vaihtuvuus oli vähäistä. Henkilöstön kannustinjärjestelmän luomiseksi aloitettiin optio-ohjelma. Kasvaneen henkilöstön tarpeisiin Prohan toimitiloja laajennettiin sekä Espoossa että Lahdessa. Vuoden lopussa konsernilla oli toimi- pisteet Espoossa, Lahdessa ja Espanjan Malagassa. 1.12.1999 jälkeen ostetut yritykset mukaanlukien Proha-konsernin palveluksessa työskenteli 186 henkilöä. Yrityskauppojen myötä toimi- pisteiden määrä lisääntyi pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa. Uusina paikkakuntina tulivat mukaan Tampere, Turku ja Pori. LISTAUTUMINEN Proha Oyj suoritti lokakuussa listautumisannin, joka koostui osake- annista ja osakemyynnistä. Osakeannissa, jossa yhtiölle kerättiin uutta pääomaa yhteensä noin 31 Mmk, yleisö ja henkilöstö merkitsivät 700.000 uutta osaketta. Osakemyynnissä yhtiön kahdeksan pääosakasta myivät sijoittajille yhteensä 400.000 kpl vanhoja osakkeita. Osakkeen hinta instituutio- ja yleisöannissa oli 7,80 euroa ja henkilöstö- annissa 7,02 euroa. Yhtiön osakkeet merkittiin arvo-osuusjärjes- telmään 17.9.1999. Osakkeiden noteeraus alkoi Helsingin Pörssin NM-listalla 15.10.1999. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/22/20000222BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/22/20000222BIT00020/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa