Proha Oyj: Lisätietoja prohan artemis -kaupasta

Proha Oyj Pörssitiedote 8.9.2000 klo 12.25 LISÄTIETOJA PROHAN ARTEMIS -KAUPASTA - Artemis-kauppaan liittyvä kansainvälinen osakemyynti alkaa 14.9.2000. - Proha odottaa Artemis-kaupasta koituvan huomattavia synergiaetuja. - Prohan liiketoiminnan näkymät loppuvuoden osalta ovat hyvät. KANSAINVÄLINEN OSAKEMYYNTI Artemis -kauppaan liittyvässä kansainvälisessä osakemyynnissä tarjo- taan valikoidulle joukolle ammattimaisia sijoittajia enintään 1.551.400 Proha Oyj:n osaketta (16,0% Prohan osakekannasta). Määrää voidaan kysynnän mukaan lisätä enintään 268.891 osakkeella. Lisäksi järjestäjille on annettu oikeus korottaa myytävää määrää enintään 200.000 osakkeella 30 päivän kuluessa osakemyynnin maksupäivästä. Osakemyynnissä osakkeita myyvät Landesbank Schleswig-Holstein Giro- zentralenin Kööpenhaminan sivukonttori ja Thomfinanz AG. Lisäerän osalta myyjänä voi lisäksi toimia Artemis siltä osin, kuin sille on kaupan yhteydessä palautunut Proha Oyj:n osakkeita. Osakemyynti suunnataan rajoitetulle joukolle kotimaisia ammattimaisia sijoittajia ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille. Pienin osakemerkintä on 5.000 osaketta. Osakkeiden hinnoittelu perus- tuu bookbuilding -menetelmään. Tarjousten jättöaika alkaa 14.9.2000 ja päättyy viimeistään 19.9.2000. Osakkeiden hinta määritellään 19.9.2000 ja maksun arvioidaan tapahtuvan 22.9.2000. Kansainvälisen osakemyynnin pääjärjestäjänä toimii PCA Corporate Finance Oy. Myynti- ryhmään kuuluvat PCA Corporate Finance Oy (Lead Manager and Bookrunner) sekä Handelsbanken Investment Banking ja Gudme Raaschou (Managers). Lisäksi myyntiagenttina toimii Eficor Oyj. PROHA JA ARTEMIS YHDESSÄ Osana Prohan kasvustrategiaa yhtiö on ostanut liiketoiminta-aluei- siinsa sopivia yrityksiä erityisesti Pohjoismaista. Vuosina 1999 ja 2000 Proha on ostanut useita IT-alan yrityksiä Suomesta ja yhden Nor- jasta. Artemiksen oston myötä Proha pääsee Pohjois-Amerikan IT-markki- noille ja yhdistetystä yhtiöstä tulee maailman johtava toimija projek- tinhallintaohjelmistojen high-end -segmentissä. Prohan johto odottaa Artemis-kaupan seurauksena huomattavia synergiaetuja erityisesti tuo- tekehityksessä sekä ohjelmisto- ja palvelutuotteiden maailmanlaajui- sessa jakelussa. Artemiksen 40 myynti-, tuki- ja konsulttitoimistoa muodostavat 25 maassa toimivan verkoston. Ennakoidut synergiaedut Prohan johto odottaa yhtiön saavuttavan huomattavia synergiaetuja seuraavilla alueilla: Tutkimus ja tuotekehitys Prohan osaaminen ja Artemiksen tuotteet muodostavat vahvan kokonai- suuden, joka pystyy jatkokehittämään nykyisiä tuotteita ja luomaa uusia kilpailukykyisiä sovelluksia. Prohan ja Artemiksen tutkimus- ja tuotekehitystoimintojen integrointi on aloitettu. Tutkimus- ja kehitystoimintoja on Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Suomessa ja Japanissa. Maailmanlaajuinen jakelu Prohan tuotteita tullaan myymään Artemiksen maailmanlaajuisessa jakeluverkostossa. Prohan projektinhallintatuotteet lisäävät Arte- miksen ohjelmistojen toiminnallisuutta ja toimialakohtaisia erityis- ominaisuuksia. Yhtiön kasvu Yhdistetyllä yrityksellä on mahdollisuudet kasvaa IT-markkinoita keskimääräistä nopeammin. Prohan ja Artemiksen johto on toiminut yhteistyössä jo vuosia, ja heillä on yhteinen näkemys yrityskokonai- suuden kehittämisestä. Prohan laajaa Artemis-tuotteiden asennus- ja räätälöintiosaamista voidaan hyödyntää myös muualla organisaatiossa. Yhdistetyllä yrityksellä on hyvät mahdollisuudet kasvaa yritysostoin käyttäen maksuvälineenä yhtiön osakkeita Proha-Artemis -kokonaisuuden strategia Sekä Artemiksen että Prohan liiketoimintamallit perustuvat osaamiseen ja tuotteisiin yhdistettynä tiettyjen horisontaalisten ja/tai verti- kaalisten ohjelmistomarkkinoiden perusteelliseen tuntemukseen. Tuot- teet täydentävät toisiaan ja ne laajentavat Prohan mahdollisuuksia palvella eManagementin eri asiakasryhmiä. Johto uskoo Prohan ja Artemiksen integrointiprosessin onnistumiseen, koska mm. tuotekehitysyksiöt ovat toimineet yhteistyössä jo ennen Artemiksen ostoa. Organisaatiomuutoksilla on tarkoitus eriyttää paikalliset asiakaspal- velu- ym. -toiminnot maailmanlaajuisista palvelu-, tutkimus- ja tuotekehitystoiminnoista sekä markkinoinnista. Tavoitteena on entistä nopeampi tuotekehitys ja parempi globaali palvelutarjonta. Proha-Artemis tilintarkastamattomat pro-forma -tiedot Oheiset Prohan ja Artemiksen yhdistetyt pro-forma -tiedot 1.1.- 30.6.2000 ovat tilintarkastamattomia. Pro-forma -tase 30.6.2000 ja pro-forma -tuloslaskelma kuudelle kuukaudelle päättyen 30.6.2000 on laadittu suomalaisen hyvän kirjanpitotavan mukaan. Yhdistetty pro- forma tilinpäätös perustuu Prohan ja Artemiksen osavuosikonserniti- linpäätöksiin alaviitteissä esitettyjen olettamusten mukaisesti. Pro-forma -lukujen laatimiseen käytetyt Prohan osavuosikatsauksen tie- dot perustuvat suomalaiseen hyvään kirjanpitotapaan (Finnish GAAP). Vastaavat Artemis Acquisition Corporationin osavuosikatsauksen tiedot perustuvat yhdysvaltalaiseen hyvään kirjanpitotapaan (U.S. GAAP). Tilintarkastamattomia pro-forma -tietoja ei ole muokattu ottamaan huomioon suomalaisen ja yhdysvaltalaisen hyvän kirjanpitotavan välisiä eroja. Kaikki USD -määrät on muunnettu euroiksi käyttäen konvertointikurssia EUR 1.00 = USD 0.9132. 1.1.-30.6.2000 (6 kk) ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/08/20000908BIT00480/bit0001.doc Koko raportti http://www.bit.se/bitonline/2000/09/08/20000908BIT00480/bit0002.pdf Koko raportti

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa