Proha oyj:n kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Proha Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 4. päivänä huhtikuuta 2001 alkaen klo 18.00 Scandic Hotel Simonkentässä, osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 11§:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuu- luvat asiat 2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen pykälät 1, 12 ja 13 muute- taan kuulumaan seuraavasti: "1§ Toiminimi Yhtiön toiminimi on Artemis International Oyj. Yhtiön toiminimi on englanniksi Artemis International Corporation. Yhtiön toiminimi on ruotsiksi Artemis International Abp." "12§ Ennakkoilmoittautuminen Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittau- duttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainittua ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisin- taan kymmenen (10) päivää ennen kokousta." "13§ Kokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu vähintään yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomis- tajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan pos- titetuilla kirjatuilla kirjeillä." 3. Tilikauden tuloksen käsittely Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa tilikaudelta jaeta. Asiakirjojen nähtävillä olo Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen edellä mainitut ehdotukset liitteineen ja osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeen- omistajien nähtävinä 28.3.2001 alkaen osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Maapallonkuja 1 A, 02210 Espoo. Vuosikertomus, joka julkaistaan 30.3.2001 on nähtävissä internetissä Prohan kotisivuilla www.proha.fi. Vuosikertomus lähetetään pyydet- täessä osakkeenomistajlle. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 23.3.2001 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperi- keskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3 a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiö- kokoukseen. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoit- tauduttava yhtiölle viimeistään perjantaina 30.3.2001 kello 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen Proha Oyj, Maapallonkuja 1 A, 02210 Espoo, puhelimitse numeroon 020 4362 400, telefaksilla numeroon 020 4362 500 tai sähköpostilla osoitteeseen jonna.kuvaja@proha.com. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päätty- mistä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi henkilö- tai ly-tunnuksensa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toi- mittamaan ilmoittautumisajan loppuun mennessä samaan osoitteeseen. Äänestysliput jaetaan kokouspaikalla. Espoossa maaliskuun 16. päivänä 2001 PROHA OYJ Hallitus Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/16/20010316BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/16/20010316BIT00480/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa