PROHA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous 18.4.2007 päätti seuraavista asioista:

1. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n ja osakeyhtiölain mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Yhtiökokous vahvisti tilivuoden 2006 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio –tilille eikä osinkoa tilikaudelta jaeta.

Yhtiökokous päätti muuttaa Proha Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärän neljään. Toimitusjohtaja Pekka Pere jättäytyi pois hallituksesta edistääkseen hyvää hallintotapaa välttämällä toimimisen samaan aikaan sekä toimitusjohtajana että hallituksen jäsenenä. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin alankomaalainen Gjalt de Vries. Vanhoista hallituksen jäsenistä jatkavat Olof Ödman, Birger Flaa ja Ernst Jilderda.

Yhtiökokous päätti, että nykyisen käytännön mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan korvauksena 18.000 euroa vuodessa sekä sellaisille hallituksen jäsenille, jotka eivät valintahetkellä ole työsuhteessa Proha-konserniin tai ole työ- tai toimisuhteessa tai käytä määräysvaltaa sellaisessa Proha Oyj:n osakkeenomistajiin lukeutuvassa yhtiössä, joka omistaa yli 5 prosenttia Proha Oyj:n osakekannasta, maksetaan korvauksena hallitustyöskentelystä 10.000 euroa vuodessa per jäsen. Lisäksi päätettiin, että tilintarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajana valittiin jatkamaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.


2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä 01.09.2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain johdosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:
- Poistettiin vähimmäis- ja enimmäispääomaa sekä osakkeiden lukumäärää koskeva 4 §.
- Poistettiin 5 §:stä täsmäytyspäivää koskevat määräykset.
- Muutettiin 8 §:n yhtiön edustamista koskevat määräykset uuden lain terminologian mukaisesti.
- Muutettiin 11 §:n sisältämä varsinaisen yhtiökokouksen asialista vastaamaan uutta lakia.
- Muutettiin 13 §:n yhtiökokouskutsun toimitusaikaa siten, että kutsu on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Lisäksi muutetaan kutsutapaa siten, että valtakunnallisesti ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistun ilmoituksen sijasta kutsu voidaan toimittaa kirjallisesti. Aiemmin vaihtoehtoisena kutsutapana on ollut kirjattu kirje.

Lisäksi laajennettiin yhtiön toimiala (3 §) sisältämään liikkeenjohdon ja insinööritoiminnan konsultoinnin. Uusi yhtiöjärjestys on esitetty kokonaisuudessaan pörssitiedotteen 28.3.2007 liitteenä.


3. Optio-oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden merkintähinnan kirjaaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon

Yhtiökokous päätti täydentää Prohan optio-ohjelmien 2005 ja 2006 ehtoja siten, että niistä annettujen optio-oikeuksien perusteella yhtiökokouspäivän jälkeen annettavista uusista osakkeista maksettava merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.


4. Hallitukselle ja avainhenkilöstölle myönnettävät optio-oikeudet

Yhtiökokous hyväksyi muuttamattomana hallituksen ehdotuksen antaa enintään 2.110.000 optio-oikeutta, jotka tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön hallitukselle ja konserniyhtiöiden avainhenkilöstölle.

Optio-oikeuksien merkintäaika alkoi heti ja päättyy 17.04.2008. Optio-oikeuksien nojalla merkittävän osakkeen merkintähinnaksi ehdotetaan yhtiön osakkeen painotettua keskihintaa 30 päivän ajalta ennen yhtiökokousta, ajalla 19.03. - 17.04.2007, eli 0,37 euroa. Optioiden käyttöaika osakemerkintään alkaa porrastetusti vuosien 2008 ja 2010 välillä ja päättyy 31.05.2011. Mikäli osakemerkintöihin käytetään pelkästään uusia osakkeita, vuoden 2007 optio-ohjelman perusteella merkittävät osakkeet edustavat enintään 3,33 prosenttia Prohan kokonaisosakemäärästä merkinnän jälkeen. Optio-ohjelman ehdot on esitetty kokonaisuudessaan pörssitiedotteen 28.3.2007 liitteenä.


5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 12.243.734 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus koskee sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja vastaa 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä.

Valtuutus on käytettävissä yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiönlain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutus on voimassa 17.4.2012 saakka.

Proha lyhyesti

Proha on projektinhallintaan erikoistunut eturivin ohjelmisto- ja palveluyritys. Tuemme asiakkaitamme projektien toteuttamisessa ja liiketoiminnan johtamisessa projekteina toimittamalla heille kattavan valikoiman projektinhallinnan parhaita käytäntöjä hyödyntäviä työkaluja ja palveluja.

Proha Oyj
Pekka Pere
Toimitusjohtaja


Lisätietoja

PROHA OYJ
Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000
pekka.pere@proha.com
http://www.proha.fi

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Liitteet & linkit