Proha OYj:n ylimääräisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

PROHA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET Proha Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 14.10.1999 hyväksyi yksi- mielisesti hallituksen ehdotukset yhtiön osakepääoman korottamisesta, valtuutuksesta myöntää optioita ja valtuutuksesta suunnatun osake- annin toteuttamiseen. Yhtiön hallitus on 14.10.1999 hyväksynyt suoritetut osakeannin merkinnät. Osakkeiden myyjät ovat hyväksyneet osakkeiden myynnit. Proha Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti toteuttaa suunnatun osakeannin yleisölle, Proha-konsernin henkilöstölle ja insti- tuutioille hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokous on päättänyt poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Painavana talou- dellisena syynä yhtiökokous totesi olevan yhtiön omistuspohjan laajen- tamisen, osakkeen julkisen noteerauksen mahdollistamisen ja liike- toiminnan edelleenkehittämisen. Yhtiön lähipiirillä ei ole oikeutta merkitä osakkeita. Yhtiökokous päätti korottaa suunnatulla annilla osakepääomaa 28.000 eurolla laskemalla liikkeeseen 700.000 kappaletta 0,04 euron vasta- arvoisia osakkeita. Osakkeen hinnaksi päätettiin 7,80 euroa, joka oli muodostunut ns. book building -tarjousmenettelyssä ja joka vastaa siten käypää markkinahintaa. Henkilöstöannin osalta hinnaksi päätettiin 7,02 euroa. Osakkeitten merkintää varten PCA Corporate Finance Oy on saanut sijoittajilta ja FSB Pankkiiri- liike Oy:ltä merkintävaltuutuksia, joilla tullaan merkitsemään kaikki osakkeet. Osakkeet olivat päätöstä tehtäessä täysin maksettuja. Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen hyväksymään suunnatun annin merkinnät. Yhtiökokous päätti antaa hallitukselle valtuutuksen myöntää enintään 114.073 Proha Oyj:n osakkeeseen oikeuttavaa optiota, joilla osake- pääomaa voidaan korottaa enintään 4.562,92 eurolla hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus on voimassa 15.2.2000 saakka. Osakemerkinnän aika 57.037 kappaleella optio-oikeuksia alkaa 15.2.2000 ja päättyy 15.2.2001 ja 57.036 kappaleella alkaa 15.6.2000 ja päättyy 15.6.2001. Osakemerkinnän hinta on yhtiön listautumisannin yhteydessä päätetty 7,80 euroa osakkeelta. Yhtiökokous on päättänyt poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Painavana talou- dellisena syynä yhtiökokous totesi optioiden antamisen liittyvän toteutettuun rahoitusjärjestelyyn. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää kenellä on oikeus merkitä osakkeita. Yhtiökokous päätti antaa hallitukselle valtuutuksen suunnatun osakeannin toteuttamiseen hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Halli- tukselle annetun valtuutuksen perusteella voidaan laskea liikkeeseen yhtiön listauduttua Helsingin Pörssin NM-listalle enintään 100.000 osaketta, joilla osakepääomaa voidaan korottaa enintään 4.000 eurolla. Yhtiökokous on päättänyt poiketa osakkeenomistajien merkintäetu- oikeudesta. Painavana taloudellisena syynä yhtiökokous totesi olevan yhtiön osakekurssin stabiloinnin mahdollistamisen listautumisen yhteydessä. Valtuutuksen perusteella osakkeita liikkeelle laskettaessa osakkeen hinta on 7,80 euroa. Valtuutus on voimassa 30.11.1999 saakka. Valtuu- tuksen perusteella annettavat osakkeet tarjotaan stabilointitarkoi- tuksessa järjestäjän tai järjestäjän osoittaman institutionaalisen sijoittajan merkittäväksi. Proha Oyj:n hallitus on 14.10.1999 hyväksynyt tehdyt merkinnät ja päättänyt osakkeiden jakamisesta sijoittajien kesken. Myyjät ovat hyväksyneet 400.000 osakkeen myynnin. Osakkeiden myynnin ja osakeannin toteuduttua täysimääräisenä 15.10.1999 laskee Pekka Peren omistusosuus alle 25 %:n, Pekka Mäkelän omistusosuus alle 20%:n ja Lars Nyqvistin omistusosuus alle 20%:n Prohan omistuksesta ja äänistä. Omistusosuudet ennen ja jälkeen 15.10.1999 Osakkeita Osuus Myy Osakkeita Osuus ennen kpl kaikista% kpl Jälkeen kpl kaikista% Pekka Pere 943005 31,41% 134000 809005 21,85% Pekka Mäkelä 673005 22,42% 90000 583005 15,75% Lars Nyqvist 673005 22,42% 90000 583005 15,75% Osakkeita ennen osakeannin ja -myynnin toteutumista on 3002448 kpl Osakkeita osakeannin ja -myynnin jälkeen on 3702448 kpl osakeannin toteuduttua täysimääräisenä. Laskelmassa ei ole huomioitu 100.000 osakkeen lisäerää, mutta sen toteutumisella ei ole vaikutusta liputusrajoihin. Osakeannin ehtojen mukaan instituutioannin maksut on ollut suoritet- tava 14.10.1999 klo 12.00 mennessä. Prohan osakkeen tarjoamisen yhteydessä järjestäjä (stabiloija) voi suorittaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat tai ylläpitävät yhtiön osakkeen kurssia tasolla, joka ei muuten välttämättä vallitsisi markkinoilla (stabilointi). Stabilointi tapahtuisi ostamalla yhtiön osakkeita NM-listan kaupankäynnissä hintaan, joka voi olla korkeampi kuin markkinoinnilla muuten vallitsisi. Ostohinta voi olla enintään kuitenkin osakeannissa ja -myynnissä käytetty hinta. Järjestäjä voi harjoittaa osakkeen stabilointia Helsingin pörssissä 30 päivää noteerauksen alkamisesta. Mikäli stabilointitoimenpiteitä on suori- tettu, niiden käyttäminen voidaan keskeyttää milloin tahansa. Järjestäjä voi stabilointikaupoilla hankkia enintään 100.000 osaketta. Stabilointikaupat julkistetaan stabiloinnin päätyttyä. Proha Oyj:n osakkeiden noteeraus pörssin NM-listalla alkaa 15.10.1999. Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi PCA Corporate Finance Oy Pekka Halonen, puh. (09) 6133 4427 pekka.halonen@pca.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/1999/10/14/19991014BIT00670/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/10/14/19991014BIT00670/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa