Proha OYJ osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2001

PROHA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2001 - Liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 42,2 Meur (250,6 Mmk), kasvua 517 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. - Liiketappio katsauskaudella -2,8 Meur (-16,7 Mmk), edellisen vuoden vastaavalla kaudella liikevoitto oli 1,1 Meur - Tulos ennen rahoituskuluja, veroja ja poistoja (EBITDA) oli -0,7 Meur, kun se edellisen vuoden vastaavalla kaudella oli 1,3 Meur - Vuoden 2001 ensimmäisen puoliskon tulokseen ovat vaikuttaneet osak- kuusyhtiöiden heikko tulos, Opus360-kaupasta aiheutuneet rahoitus- kulut ja osa kertaluontoisista menoista sekä alihankinnan lisään- tynyt käyttö ja Artemiksen tytäryhtiön, SPR Inc:in liiketoiminnan tappio. - Kansainvälisen talouskehityksen epävarmuudesta huolimatta yhtiö pitää koko vuoden tavoitteenaan positiivista tulosta (EBITDA) - Koko vuoden liikevaihdon orgaaniseksi kasvuksi ennakoidaan 5-20 % kansainvälisestä talouskehityksestä riippuen. - Opus360 Corporationin oston ensimmäinen vaihe toteutui 31.7.2001. Liikevaihto- ja tulosennusteissa ei ole mukana Opus360-kaupan vaikutuksia. - Opuksen tiedossa olevat ja ennustetut tappiot vaikuttavat Prohan loppuvuoden kirjanpidolliseen tulokseen. Tappiot on otettu huomioon Opuksen kauppahinnassa. - Opus360-kauppa on parantanut konsernin rahoitustilannetta ja pienen- tää loppuvuoden rahoituskuluja LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS Konsernin liikevaihto katsauskaudella 1.1.-30.6.2001 nousi 42,2 mil- joonaan euroon, kun se vuotta aiemmin vastaavalla kaudella oli 6,8 Meur. Tulos ennen rahoituskuluja, veroja ja poistoja (EBITDA) oli -0,7 Meur (1,3 Meur). Liikevoitto pieneni -2,8 miljoonaan euroon edellisen vuoden vastaavan kauden 1,1 miljoonasta eurosta. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -3,2 Meur (-7,5 % liikevaihdosta), edellisenä vuonna 1,1 Meur. Tulos/osake kuudelta kuukaudelta oli -0,06 euroa, (0,03 euroa). LIIKEVAIHTO JA EBITDA LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN, 1000 EUR Liiketoiminta-alue Liikevaihto EBITDA % Artemis-yhtiöt (Projektijohtaminen) 39 499 487 1 Accountor-yhtiöt (Talousjohtaminen) 2 363 -129 -5 Intellisoft-yhtiöt (Internet teknologia) 1 007 -154 -15 Muu toiminta 537 -940 -175 Eliminoinnit -1 254 Yhteensä 42 152 -736 -2 RAHOITUS JA INVESTOINNIT Taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 57,6 Meur, kun se edelli- sen vuoden vastaavana ajankohtana oli 14,4 Meur. Likvidien varojen määrä oli 2,5 Meur, edellisen vuoden vastaavana ajankohtana 5,7 Meur. Konsernin maksuvalmius, Quick Ratio, oli 0,94. Kansainvälisten strategisten tuotteiden tuotekehitysmenot katsauskau- della olivat 5,5 Meur, josta suoraan kuluiksi on kirjattu 5,1 Meur. Korollisen vieraan pääoman osuus kokonaispääomasta oli 14,3 % katsaus- kauden lopussa. TUOTEKEHITYS Katsauskaudella kansainvälisten strategisten tuotteiden kehitykseen panostettiin 13 % konsernin liikevaihdosta. Sen lisäksi on alueelli- sesti kehitetty taktisia tuotteita. Näiden tuotteiden kehitys on osit- tain tehty asiakasprojekteina. Taktisten tuotteiden kehitysmenot on kirjattu kuluiksi. Artemis julkisti USA:ssa 15.8.2001 kokonaan uuden, BMA-arkkitehtuuria (Business Management Architecture) tukevan tuotteen. Portfolio Director (TM) tulee olemaan yksi Artemiksen päätuotteista, joka laa- jentaa tuotetarjontaa yritysten strategiseen päätöksentekoon. Vuoden loppuun saakka tuotetta tarjotaan kansainvälisesti rajoitetulle asia- kaskunnalle. Portfolio Director (TM) julkistetaan muualla maailmassa syyskuussa. Syksyllä julkistettavien muiden Artemis-tuotteiden ja tuoteversioiden kehitys on edennyt suunnitellusti. Views-tuotteiden uusien versioiden lanseeraus ajoittuu kuluvan vuoden viimeiselle puoliskolle ja seuraa- van vuoden ensimmäiselle neljännekselle. Opuksen WorkForce -työkalun tarjonta aloitetaan rajoitetusti syksyllä Artemiksen USA:n jakeluka- navan kautta. Laajempi jakelu aloitetaan vuoden 2002 ensimmäisellä neljänneksellä. Katsauskaudella talousjohtamisen liiketoiminta-alueella Prohan tytär- yhtiö Accountor Oy:n tietojärjestelmä- ja palvelukonseptien kehitys eteni suunnitellusti. Accountor sai valmiiksi ensimmäisenä Suomessa täysin sähköisesti toimivan taloushallinnon palvelukokonaisuuden IAP- Flown, joka toimii sovellusvuokrausperiaatteella. Suurimmat kehitys- investoinnit on nyt suoritettu. Virtuaalinen yrityshallinnon palvelu ProCountor.Com on aloittanut toimintansa ja ensimmäiset loppukäyt- täjä- ja tilitoimistosopimukset on tehty. Internet-liiketoiminta-alueella Intellisoft Oy:n ASP-liiketoiminnan (sovellusvuokrauspalvelu) tärkeä kehitysvaihe - konesali laitteistoi- neen, ohjelmistoineen ja testauksineen on saatu valmiiksi. YRITYSOSTOT JA MUUTOKSET OSAKKUUSYHTIÖISSÄ OPUS360 CORPORATION Huhtikuussa Proha Oyj ja yhdysvaltalainen ohjelmistoyritys Opus360 Corporation tekivät sopimuksen, jonka tuloksena Proha saa 80 % Opus360 Corporationin koko osakekannasta. Yrityskauppa toteutetaan osakevaihtona siten, että Prohan saaman osuuden vastikkeeksi Opus360:een liitetään Prohan projektijohtamisen liiketoiminnan tytär- yhtiö Artemis International sekä 19,9 % Internet teknologia -yksikön Intellisoft Oy:stä sekä 19,9 % talousjohtamisen Accountor Oy:stä. Sopimusta muutettiin 12.7.2001 siten, että kauppa sovittiin toteutet- tavaksi kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa, joka toteutettiin 31.7.2001, Proha sai sille suunnatussa annissa 73.938.702 Opus360:n osaketta vastineeksi Artemis -osakkeistaan. Tämän jälkeen Proha omistaa 59,75 prosenttia Opus360:n osakepääomasta. Prohan ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi yrityskaupan 30.7.2001 sopimusehtojen edellyttämällä tavalla. Prohan tytäryhtiönä Opus360 Corporationista tulee Prohan Artemis-kon- sernin emoyhtiö. Yhdistetyt liiketoiminnot jatkavat toimintaansa Artemis International Solutions Corporation -nimellä. Artemis International Solutions Corporationin hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Prohan toimitusjohtaja Pekka Pere ja toimitusjohtajaksi Artemiksen nykyinen toimitusjohtaja, Prohan hallituksen jäsen, Steven Yager. Toisessa vaiheessa Proha saa noin 125,5 miljoonaa Opus360:n osaketta vastikkeeksi lopuista Artemis-osakkeistaan ja Prohan tytäryhtiöiden Accountor Oy:n ja Intellisoft Oy:n 19,9 %:n suuruisista osuuksista. Tämän toisen vaiheen kaupan jälkeen Prohalla on omistuksessaan noin 80 % Opus360:n osakkeista. Toinen vaihe pyritään toteuttamaan kuluvan vuoden loppuun mennessä. Kaupalla Proha vahvistaa ja täydentää merkittävästi projekti- ja resurssijohtamisen (Project and Resource Collaboration) tuotetarjon- taansa. Opus360 Corporationin Internet-pohjainen henkilöstöresurssien hallinnan tuoteperhe on luonteva lisä Artemiksen ohjelmistotarjontaan. Toteutettu kauppa vahvistaa Prohan rahoitusasemaa ja pienentää loppu- vuoden aikana konsernin rahoituskustannuksia. Opus360 Corporationin osakkeiden noteeraus Nasdaqin National Market- listalla lopetettiin 28.6.2001. Osakkeiden noteeraus OTC Bulletin Board -listalla(OTCBB) alkoi 29.6.2001. LOCALEYES SUOMI OY Kesäkuussa Proha Oyj myi loput omistamastaan LocalEyes Suomi Oy:stä italialaisen Opera Multimedia S.p.A:n alakonsernille LocalEyes Ltd:lle 314.000 eurolla. Vuosi sitten Proha eriytti lokalisointiliiketoimin- tansa LocalEyes Suomi Oy:öön, ja Opera Multimedia osti perustetusta yhtiöstä 51 % osuuden. YHTEISTYÖSOPIMUKSET Huhtikuussa Proha konsernin norjalainen osakkuusyhtiö Dovre International As solmi laajan puitesopimuksen Norsk Hydro Produksjon Aa:n kanssa. Dovre valittiin Norsk Hydron tärkeimmäksi konsultointi- ja palvelukumppaniksi projekti- ja toimitusketjujen hallinnassa. Sopimus on kolmen vuoden mittainen. Siihen sisältyy optio sopimuksen laajentamisesta 9 vuoden mittaiseksi. Toukokuussa Proha Oyj on sopinut Manufacturing Channel Europe Oy:n kehittämän toiminnanohjausjärjestelmän tarjoamisesta maailmanlaajui- sesti osana Prohan ProCountor.Com- ja ASP-palveluja talousjohtamisen liiketoiminta-alueella. Manufacturing Channel -toiminnanohjausjärjes- telmä on tuotannollisille yrityksille tarkoitettu Internet-palvelu. KONSERNIRAKENNE JA SEN MUUTOKSET Proha yksinkertaisti konsernirakennettaan Suomessa. Suomen projekti- johtamisen liiketoiminnat on siirretty Artemis Finland Oy:hyn. Opus360 -kaupan yhteydessä konsernirakennetta on suoraviivaistettu kansainvälisesti siten, että projektijohtamisen liiketoiminnat kuulu- vat pääsääntöisesti Artemis International Solutions Corporationiin. Konsernitasolla strategiset liiketoimintayksiköt ovat järjestelyjen jälkeen Artemis International Solutions Corporation (projektijohta- minen), Accountor Oy (talousjohtaminen) ja Intellisoft Oy (Internet -teknologia). HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrän kasvu jatkui. Katsauskauden lopussa Proha-konser- nissa työskenteli 707 henkeä. Edellisenä vuonna vastaavalla kaudella henkilöstön määrä oli226 (Artemiksen henkilökunta mukaanlukien 466). Henkilöstökulut olivat 24,7 Meur (3,1 Meur), 58,5 % liikevaihdosta (45,5 %). Projektijohtamisen liiketoiminta-alueella työskenteli 570 (329), talousjohtamisen alueella 95 (68) ja Internet-teknologian alueella 42 (69) henkilöä. Suomessa työskenteli yhteensä 246 henkilöä ja ulkomailla 461. OSAKEPÄÄOMA Yhtiön osakemäärä 30.6.2001 oli 53.014.530 kappaletta ja osakepääoma 13.783.777,80 euroa. Artemis Acquisition Corporationin omistuksessa olleiden 1.960.180 osakkeen 15.8.2001 tapahtuneen mitätöinnin jälkeen osakemäärä on 51.054.350 kpl ja osakepääoma 13.274.131,10 euroa. ANTIVALTUUDET Hallituksella on voimassa ylimääräisen yhtiökokouksen 13.12.2000 an- tama valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useam- malla uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä voidaan merkitä yh- teensä enintään 7.000.000 kappaletta uusia osakkeita kirjanpidolli- selta vasta-arvoltaan 0,26 euroa. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen nojalla korottaa enintään 1.820.000 eurolla. Valtuutuksesta on käyt- tämättä 6.685.595 osaketta eli 1.738.254,70 euroa. Valtuutus on voi- massa 12.12.2001 asti. HENKILÖSTÖN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ Proha Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 24.4.2001 henkilöstön kan- nustinjärjestelmään kuuluvan optioannin toisen merkintäajan kuluessa 18.-20.4.2001 tehdyt merkinnät. Optioannissa merkittiin yhteensä 1.592.720 Proha Oyj:n optio-oikeutta, jotka oikeuttavat 159.272 osak- keen merkitsemiseen optioannin ehtojen mukaisesti. Optiot annettiin vastikkeetta pääosin Proha-konsernin uudelle henkilöstölle. Hallitus vahvisti optio-oikeuksien nojalla merkittävän osakkeen merkintähin- naksi 1,35 euroa. Optio-oikeudet perustuvat Proha Oyj:n hallituksen kokouksessaan 4.2.2001 ylimääräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuu- tuksen nojalla tekemään päätökseen korottaa yhtiön osakepääomaa enin- tään 520.000 eurolla laskemalla liikkeelle enintään 20.000.000 optio- oikeutta, jotka oikeuttavat 2.000.000 osakkeen merkitsemiseen optio- annin ehtojen mukaisesti. Toisen merkinnän jälkeen valtuutuksesta on käyttämättä yhteensä 559.000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat 55.900 osakkeeseen. KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ Proha Oyj:llä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 3273 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Katsauskaudella kaupankäynnin alin kurssi oli 0,68 euroa ja ylin kurssi 1,20 euroa. Yhtiön markkina-arvo katsaus- kauden päättyessä oli noin 37,6 miljoonaa euroa. YHTIÖKOKOKOUSTEN PÄÄTÖKSET Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.4.2001 - vahvisti tilivuoden 2000 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. - hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan käytettävissä olevista vapaista pääomista ei makseta osinkoa. - valitsi yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisön KPMG Wideri Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Reino Tikkanen. - hyväksyi yhtiöjärjestyksen 12 § ja 13 § muuttamisen hallituksen esittämällä tavalla. Proha Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 30.7.2001 - hyväksyi Opus360 Corporation yrityskaupan hallituksen ehdotuksen mukaisesti, - hyväksyi hallituksen ehdotuksen Prohan tytäryhtiön Artemis Acquisition Corporationin omistamien 1.960.180 Proha Oyj:n osakkeen mitätöimisestä ja yhtiön osakepääoman alentamisesta mitätöityjen osakkeiden yhteenlaskettua kirjanpidollista vasta-arvoa vastaavalla määrällä eli 509.646,80 eurolla. Osakepääoman alentaminen tapahtuu siirtämällä 509.646,80 euroa ylikurssirahastoon, joka on yhtiön si- dottua omaa pääomaa. Osakepääoman alentaminen ei vaikuta yhtiön osakeomistuksien tai äänivallan jakautumiseen, koska mitätöitävät osakkeet ovat yhtiön tytäryhtiön Artemis Acquisition Corporationin hallinnassa. - päätti yhtiöjärjestyksen 6 §:n muuttamisesta kuulumaan seuraavasti: "6§ Hallitus Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätty- essä. Hallituksen vaalin jälkeen ensiksi pidettävässä kokouksessa hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi kestää valitsemista seuraavan varsinaisen yhtiöko- kouksen päättymiseen saakka." - hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärän nos- tamisesta nykyisen kuuden sijasta kahdeksaan varsinaiseen jäseneen. - hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta Opus360 Corporationin kanssa tehdyn yrityskauppasopimuksen mukaisesti seuraavalla tavalla: Pekka Mäkelä erosi hallituksesta. Uusiksi jäseniksi valittiin Opus360 Corporationin hallituksen jäsenet Ari Horowitz ja James A. Cannavino sekä talousjohtaja Peter Schwartz. Hallituksessa jatkavat puheenjohtajana Olof Ödman ja jäseninä Steven Yager, Alec Gores, Pekka Pere ja Klaus Cawén. Päätös tehtiin ehdollisena siten, että hallituksen uusien jäsenten valintaa koskevan päätöksen rekisteröiminen kaupparekisteriin ja uusien hallituksen jäsenten toimikauden alkaminen edellyttävät, että Opus360 Corporationia koskeva yrityskauppasopimus toteutuu. Hallituksen uusi kokoonpano edellyttää myös Kauppa- ja teollisuus- ministeriön lupaa, koska hallituksen jäsenistä yli puolella on asuinpaikka Euroopan talousalueen ulkopuolella. Mikäli yrityskauppa ei toteudu, yhtiön nykyinen hallitus jatkaa toimikautensa loppuun ja päätös raukeaa. KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Osavuosikatsauksen konserniyhdistelyssä on noudatettu tilinpäätöksen 31.12.2000 laatimisperiaatteita. Konserniliikearvon poisto Artemis yhtiöiden konserniliikearvo, kokonaismäärältään 16,6 Meur, poistetaan 10 vuoden poistosuunnitelman mukaisesti. Katsauskaudelle konsernin liikearvon poistoa jaksotettiin 0,933 Meur. Muiden konserni- yhtiöiden yhdistelystä syntynyt konserniliikearvo 0,4 Meur poistetaan 3 vuoden poistosuunnitelmaa noudattaen. Käyttöomaisuuden arvostus Koneiden ja kaluston poistosuunnitelmaa on muutettu edellisestä vuo- desta. Suunnitelman mukainen poistoaika on 3 - 10 vuotta. Poistomene- telmänä noudatetaan tasapoistoa. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot Katsauskaudella tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 5,5 Meur. Niistä 0,4 Meur on aktivoitu taseeseen ja 5,1 Meur kirjattu kuluksi. Laskennalliset verosaamiset ja -velat Laskennallisten verosaamisten määrä 30.6.2001 oli 2,8 Meur ja las- kennallisten verovelkojen määrä oli 7185 euroa. Omat osakkeet Konsernin hallussa jo edellisen tilikauden päättyessä olleita Proha Oyj:n osakkeita ei ole esitetty konsernitaseessa 30.6.2001. Osakkeet vastaavat 3,7 % kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Osakkeet mitätöitiin 15.8.2001. LÄHIAJAN NÄKYMÄT JA TULOSKEHITYS Ensimmäisen puolivuotiskauden tulokseen ovat vaikuttaneet osakkuusyh- tiöiden heikko tulos, alihankinnan lisääntynyt käyttö, Artemiksen tytäryhtiön SPR Inc:in liiketoiminnan tappio sekä Opus360-kaupasta kuluiksi kirjatut kertaluontoiset menot. Change Pointin kanssa Saksaan perustettu yhteisyritys on lopetettu heikon kannattavuuden vuoksi. Huolimatta Ranska vastaavan osakkuus- yhtiön tappioista sen myönteisten liiketoimintanäkymien vuoksi sen liiketoimintaa jatketaan. Palveluliiketoiminnan laajentuminen erityi- sesti Yhdysvalloissa on väliaikaisesti aiheuttanut alihankintakustan- nusten kasvua ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Opus360-kaupan ansiosta katsauskauden jälkeen parantunut rahoitusti- lanne tulee oleellisesti pienentämään toisen vuosipuoliskon rahoitus- kustannuksia. Kuluvalla vuosipuoliskolla yrityskaupoista ja -järjes- telyistä aiheutuvat kustannukset tulevat olennaisesti pienenemään. Konsernissa tehdyistä merkittävistä kehitysinvestoinneista saatavat hyödyt mm. uusien tuotteiden markkinoille tulon kautta painottuvat vuoden loppupuoliskolle. Accontorin ja Intellisoftin investoinnit ovat painottuneet vuoden ensimmäiselle puoliskolle. Yhtiö pitäytyy aikaisemmassa arviossaan koko vuoden kasvusta ja tulok- sesta. Edellisessä osavuosikatsauksessa arvioimme yhtiön tulokseksi ennen rahoituskuluja, veroja ja poistoja (EBITDA) 10 %, mikäli yleinen taloudellinen tilanne elpyy loppuvuonna tai vain positiivista EBITDA -tulosta, mikäli kehitys jatkuu ennallaan. Yleistä talouden elpymistä loppuvuonna ei ole näkyvissä, joten EBITDA -ennuste on positiivinen. Orgaanisen kasvun arvioidaan olevan 5-20 %. Liikevaihto- ja tulosen- nusteissa ei ole mukana Opus360 Corporationin kaupan vaikutuksia. Opuksen tiedossa olevat ja ennustetut tappiot vaikuttavat konsernin tulokseen. Tappiot on otettu huomioon Opuksen kauppahinnassa. Espoossa 16.8.2001 Proha Oyj:n hallitus Lisätiedot: PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020 4362 000 pekka.pere@proha.com www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet TIEDOTUSTILAISUUS Proha Oyj:n tiedotustilaisuus osavuosikatsauksesta järjestetään 16.8.2001 tiedotusvälineiden edustajille klo 12.30 ja analyytikoille klo 13.30 Scandic Hotel Simonkentässä, Bulsa-Freda -kabinetissa, osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tervetuloa KONSERNIN TULOSLASKELMA JA TASE 1.1.-30.6.2001 Luvut eivät ole tilintarkastettuja. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/16/20010816BIT00040/bit0002.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/16/20010816BIT00040/bit0002.pdf The full report

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.