PROHAN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006

Loka-joulukuu 2006:

- Proha-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 72 % ja oli 12,2 milj. euroa (7,1 milj. euroa vuonna 2005).
- Konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos parani ja oli 0,2 milj. euroa (-0,6 milj. euroa).
- Konsernin liikevaihto lopetetut toiminnot mukaan lukien pieneni 32 % ja oli 12,2 milj. euroa (17,9 milj. euroa), koska kesäkuussa 2006 myytyä Artemista ei enää yhdistelty konserniin.
- Konsernin liiketulos parani ja oli 0,2 milj. euroa (-0,8 milj. euroa).
- Dovren ja Fabconin positiivinen kehitys vaikutti jatkuvien toimintojen liikevaihtoa lisäävästi ja kannattavuutta parantavasti. Dovren liiketulosta vähensi 0,2 milj. euron eläkekulun kirjaus, joka johtui korkojen ja muiden keskeisten eläkekulun laskennassa käytettävien olettamusten ennakoitua suuremmasta noususta Norjassa.


Prohan uusi strategia:

- Proha julkisti 26.10.2006 uuden projektijohtamiseen keskittyvän kansainvälistä kasvua ja konsernin synergioita korostavan strategian.


Tilivuosi 2006:

- Proha-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 55 % ja oli 41,0 milj. euroa (26,4 milj. euroa vuonna 2005).
- Konsernin liikevaihto lopetetut toiminnot mukaan lukien pieneni 9,8% ja oli 58,2 milj. euroa (64,5 milj. euroa).
- Konsernin liiketulos lopetetut toiminnot mukaan lukien oli 11,6 milj. euroa (-3,6 milj. euroa).
- Konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos oli 0,1 milj. euroa ennen kertaluonteisia eriä ja -0,3 milj. euroa kertaluonteisten erien jälkeen.
- Konsernin liiketulos 11,6 milj. muodostuu jatkuvien toimintojen liiketuloksesta 0,1 milj. euroa (-1,4 milj. euroa), Artemiksen luovutusvoitosta toisella vuosineljänneksellä 14,5 milj. euroa
sekä Artemiksen tammi-kesäkuun liiketappiosta -3,0 milj. euroa (-1,9 milj. euroa).
- Artemis-alakonsernin myynti saatettiin päätökseen 30.6.2006. Kaupalla on merkittävä positiivinen vaikutus Prohan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
- Fabcon-kauppa astui voimaan 1.5.2006. Prohan tytäryhtiö Dovre International AS osti norjalaisen Fabcon Management AS:n liiketoiminnot ja kansainväliset tytäryhtiöt. Kauppa vahvistaa Prohan ja sen tytäryhtiön Dovren kasvua ja asemaa öljy- ja kaasuteollisuuden nopeasti kasvavilla markkinoilla.


TOIMITUSJOHTAJA PEKKA PERE:

Vuosi 2006 on ollut Proha-konsernille merkittävien uudelleenjärjestelyjen aikaa. Artemis-alakonsernin myynti kesällä 2006 pienensi konsernin liikevaihtoa, mutta paransi Prohan
taloudellista asemaa. Norjalaisen Fabconin liiketoimintojen ja kansainvälisten tytäryhtiöiden osto toukokuussa 2006 kasvattaa ja vahvistaa Prohan kansainvälistä, öljy- ja kaasuteollisuutta
palvelevaa projektinhallinnan palveluliiketoimintaa.

Toteutetuissa järjestelyissä luotu uusi rakenne sekä niiden jälkeen yhtiöllä oleva vahva tase mahdollistavat konsernin jatkuvien toimintojen kasvun ja kannattavuuden parantamisen.
Syksyllä 2006 muodostettu projektijohtamiseen keskittyvä kansainvälistä kasvua ja konsernin synergioita korostava uusi strategia selkeyttää konsernin rakennetta ja johtamista.

Uudelleen organisoituun Proha-konserniin kuuluu kaksi liiketoimintaryhmää:
- Dovre Consulting and Services ja
- Safran Systems.
Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä tarjoaa projektin- ja toimitusketjun hallinnan konsultointia ja palveluja.
Prohan ohjelmistoliiketoiminta on kokonaisuudessaan koottu uuteen Safran Systems -liiketoimintaryhmään, joka kehittää, myy ja tukee projektinhallinnan ohjelmistoja ja auttaa asiakkaitamme saamaan niistä täyden hyödyn omaan liiketoimintaansa.

Osana uutta strategiaa kaupallistettava uusi SafranOne-ohjelmistoalusta ja uudet Safran Portal-sovellukset sovittavat yhteen Microsoftin Project ja Portfolio -tuotteet, Prohan Safran-
ohjelmistotuotteet ja Microsoftin uusimman Internet-teknologian. SafranOne tarjoaa edistyneen ohjelmistoarkkitehtuurin kestävien ohjelmistoratkaisujen kehittämiseen asiakkaille.


JATKUVIEN TOIMINTOJEN KESKEISET TUNNUSLUVUT (kts. pdf-liite)

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT (kts. pdf-liite)


PROHAN UUSI STRATEGIA

Proha Oyj:n hallitus hyväksyi 25.10.2006 Prohan uuden strategian. Proha on projektinhallintaan erikoistunut eturivin ohjelmisto- ja palveluyritys. Proha tukee asiakkaitaan projektien toteuttamisessa ja liiketoiminnan johtamisessa projekteina toimittamalla heille kattavan valikoiman projektinhallinnan parhaita käytäntöjä hyödyntäviä työkaluja ja palveluja.

Proha-konserniin kuuluu kaksi liiketoimintaryhmää: Dovre Consulting and Services ja Safran Systems.

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä tarjoaa projektin- ja toimitusketjun hallinnan konsultointia ja palveluja. Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän muodostavat
Dovre International AS ja sen ostamat Fabcon-yhtiöt. Liiketoimintaryhmä keskittyy pääasiassa öljy- ja kaasuteollisuuden projektinjohtamisen ja hankintaketjun hallinnan palveluihin. Dovrella on tytäryhtöt Yhdysvalloissa ja Isossa Britanniassa, Fabconilla Yhdysvalloissa, Kanadassa, Ranskassa, Singaporessa, Nigeriassa ja Iso-Britanniassa. Lisäksi Fabconilla on
sivutoimipisteet Venäjällä ja Etelä-Koreassa.

Prohan ohjelmistoliiketoiminta on organisoitu uudestaan muodostamalla kansainvälisesti toimiva Safran Systems -liiketoimintaryhmä. Safran Systems -liiketoimintaryhmä kehittää, myy ja tukee projektinhallinnan ohjelmistoja. Prohan norjalaisen tytäryhtiön Safran Solutions AS:n, suomalaisen tytäryhtiön Datamar Oy:n ja Mobile Business - liiketoimintayksikön toiminnot ja
tuotteet on organisoitu osaksi liiketoimintaryhmää.

Safran Solutions AS on norjalainen öljy- ja kaasusektorin projektinjohtamisohjelmistoihin erikoistunut yritys. Suomalainen Datamar Oy tarjoaa räätälöityjä ohjelmistoratkaisuja client/server- ja Internet-ympäristöissä.

Proha on Microsoftin Gold Certified -kumppani ja Safran yksi harvoista Microsoft Project 2007 -ohjelmiston julkaisemiseen liittyvistä kumppaneista kansainvälisesti.

Orgaanisen kasvunsa lisäksi Proha-konserni hakee kasvua myös laajentamalla kansainvälistä myynti- ja palveluverkostoaan valikoiduilla yritysostoilla. Hallittujen yritysostojen sarjana
aikaansaatu kasvu aiotaan toteuttaa matalalla riskitasolla niin, että sitoutuneen pääoman määrä pysyy kohtuullisena eivätkä konsernin rahavarat sitoudu hankintoihin merkittävästi.

Osana uutta strategiaa ja konsernirakennetta Proha selkiytti myös johdon vastuunjakoa ja valitsi uuden johtoryhmän. Proha-konsernin uuden johtoryhmän muodostavat Pekka Pere puheenjohtajana sekä
muina jäseninä Arve Jensen, Birger Flaa, Steinar Dalva, Sirpa Haavisto ja Pekka Halonen. Johtoryhmän sihteerinä toimii konsernin lakimies Janne Rainvuori.


IFRS-RAPORTOINTI

Prohan konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2006 voimassaolevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja.

Proha Oyj julkisti 26.10.2006 Prohan uuden strategian, jonka mukaisesti perustettiin kaksi liiketoimintaryhmää. Konsernin raportointirakenne on muutettu uuden liiketoimintaryhmäjaon
mukaiseksi siten, että konsernin raportoitavat liiketoimintasegmentit ovat Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä, Safran Systems -liiketoimintaryhmä, muut toiminnot sekä lopetetut toiminnot.

Konsernin ensisijainen segmenttiraportointi perustuu liiketoiminnallisiin segmentteihin ja toissijainen segmenttiraportointi perustuu maantieteellisiin segmentteihin.

Uudessa raportointirakenteessa Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmään kuuluvat norjalaiset yhtiöt Dovre International AS ja Dovre Fabcon AS sekä niiden kansainväliset
tytäryhtiöt. Safran Systems -liiketoimintaa harjoittaa konsernin emoyhtiö, Datamar Oy sekä norjalainen Safran Software Solutions AS. Muut toiminnot -segmentti muodostuu lähinnä emoyhtiön
konsernihallinnosta. Maantieteelliset segmentit ovat: EMEA (Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan maat), Americas (Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikan maat) ja APAC (Aasian ja Tyynen valtameren
alueen maat mukaan lukien Australia ja Uusi-Seelanti). Maantieteellisten segmenttien liikevaihto esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan ja varat esitetään varojen sijainnin mukaan.


PROHA MYI OMISTUKSENSA ARTEMIKSESSA

Artemis International Solutions Corporationin (Artemis) myynti saatettiin päätökseen 30.6.2006. Proha on tiedottanut kaupasta pörssitiedotteilla 13.3.2006, 3.4.2006, 9.6.2006 sekä 3.7.2006.

Artemiksen myyntisopimus ei sisällä kilpailurajoituksia eikä Artemiksen tulevaan kehitykseen liittyviä velvoitteita.

Artemiksen myynti vaikuttaa merkittävästi konsernin toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen. Konsernin tilikauden tulokseen sisältyy n. 14,5 milj. euron luovutusvoitto Artemiksen osakkeiden
myynnistä. Koska kauppahinta oli kiinteä, Artemiksen tammi - kesäkuun tulos noin -3,1 milj. euroa lisäsi konsernin luovutusvoittoa noin 3,1 milj. euroa, sillä Artemiksen tuloslaskelman erät yhdisteltiin Prohan konsernituloslaskelmaan kaupan toteutumishetkeen 30.6.2006 asti.

Artemis-alakonserni, joka muodosti erillisen raportoitavan liiketoimintasegmentin ja rahavirtaa tuottavien yksiköiden ryhmän, luokiteltiin IFRS 5-standardin mukaisesti lopetetuksi toiminnoksi.

Proha sai 53,3 % omistuksestaan Artemiksessa noin 10,0 milj. euroa, mikä maksettiin käteissuorituksena heinäkuussa.


PROHA OSTI FABCONIN LIIKETOIMINNAT

Proha Oyj:n norjalaisen tytäryhtiön Dovre International AS:n perustama Dovre Fabcon AS hankki tilikaudella Fabcon Management AS:n liiketoiminnan ja kansainväliset tytäryhtiöt. Fabcon on
yhdistelty Prohan konsernitilinpäätökseen 1.5.2006 alkaen. Kauppa vahvistaa Prohan ja sen tytäryhtiön Dovren kasvua ja asemaa öljy- ja kaasuteollisuuden nopeasti kasvavilla markkinoilla. Kaupasta tiedotettiin pörssitiedotteilla 4.4.2006 ja 12.5.2006.

Fabconin hankintameno on tilikauden päättymishetken arvion mukaan noin 24,8 miljoonaa Norjan kruunua (noin 3,2 milj. euroa). Hankintameno sisältää kauppahinnan 24,4 milj. Norjan kruunua (noin
3,1 milj. euroa) lisäksi välittömästi hankintaan liittyviä menoja noin 0,4 milj. Norjan kruunua (noin 0,1 milj. euroa).

Kauppahinta maksetaan kahdessa erässä. Kauppahinnan ensimmäinen erä noin 16,3 milj. Norjan kruunua (noin 2,1 milj. euroa) maksettiin kesäkuussa 2006. Lopullinen kauppahinta määräytyy
Fabconin vuoden 2006 tuloksen ja tiettyjen muiden tavanomaisien ehtojen täyttymisen perusteella. Jälkimmäinen erä kauppahinnasta, joka on enimmäismäärältään noin 8,0 milj. Norjan kruunua (noin 1,0 milj. euroa), maksetaan viimeistään 31.12.2007. Arvioitu kauppahinnan toinen erä noin 1,0 milj. euroa sisältyy lyhytaikaisen vieraan pääoman siirtovelkoihin konsernitaseessa 31.12.2006.

Hankintamenosta kohdistettiin noin 0,5 milj. euroa asiakassopimuksille ja asiakassuhteille. Tämän seurauksena kirjattiin laskennallinen verovelka noin 0,2 milj. euroa. Hankittujen nettovarojen käypä arvo oli noin 1,8 milj. euroa. Hankinnasta kirjattiin liikearvoa noin 1,5 milj. euroa, joka
perustui siihen, että Proha ennakoi Fabconin hankinnan lisäävän Dovren kasvua ja vahvistavan Dovren asemaa kaasuteollisuuden globaaleilla markkinoilla Fabconin kansainvälisen verkoston
avulla. Hankinnan myötä Proha pystyy myös paremmin palvelemaan kansainvälisiä öljy- ja kaasualan asiakkaitaan. Liikearvon syntymiseen vaikuttivat lisäksi hankitun liiketoiminnan kannattavuus. 1.5.- 31.12.2006 Fabconin vaikutus konsernin tilikauden tulokseen oli noin 0,4 milj. euroa. Hankinnan kohteesta kirjatut varat ja velat on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.


LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Prohan liikevaihto koostuu pääosin öljy- ja kaasusektorin projektinjohtamisen liiketoiminnasta. Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän osuus oli 93 % (93 %) ja Safran Systems -liiketoimintaryhmän osuus oli 7 % (7 %) konsernin jatkuvien toimintojen tilikauden liikevaihdosta.

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän sekä liikevaihdon että kannattavuuden kehitys on ollut positiivista sekä tilikaudella että viimeisellä vuosineljänneksellä.

Dovre on tilikaudella solminut useiden vuosien mittaisia puitesopimuksia vanhojen sopimusten jatkoksi merkittävien asiakkaiden kanssa. Vuonna 2006 Dovre hankki useita uusia asiakkaita, joista monet ovat öljy- ja kaasuteollisuuden alan uutta teknologiaa kehittäviä yrityksiä, kuten Sea Metric International, Aker Floating Production, MPF Corp. ja Sevan Marine.

Fabconin osalta kasvu on ollut merkittävintä Kanadassa sekä ExxonMobilen Sahalin-projektin myötä Venäjällä. ExxonMobilen sopimuksen puitteissa Fabconilla oli toimintaa kaikkiaan kahdeksassa maassa vuonna 2006.

Tilikaudella Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän liiketoiminnasta öljy- ja kaasusektorin osuus oli noin 90 % ja muun projektitoiminnan osuus oli noin 10 %. Katsauskaudella
hankittujen Fabcon-yhtiöiden toiminta keskittyy täysin öljy- ja kaasusektorille.

Kysyntä öljy- ja kaasusektorilla on tilikaudella ja viimeisellä vuosineljänneksellä ollut edelleen voimakasta. Investointitaso öljy- ja kaasuteollisuudessa on pysynyt korkeana. Markkinoiden odotetaan kehittyvän edelleen positiivisesti.

Liiketoimintojen kehittämisen painopisteinä ovat Dovre-konsernin johtavan aseman säilyttäminen Norjan markkinoilla, kannattavuuden parantaminen, Fabcon-kaupan synergioiden hyödyntäminen sekä
jatkuva kasvu kansainvälisillä markkinoilla. Dovre aikoo lisätä henkilöstöään erityisesti öljyteollisuudessa kasvavan kysynnän tyydyttämiseksi. Haasteena on osaavan henkilöstön rekrytointi
kysyntää vastaavasti, erityisesti Norjan markkinoilla. Fabconin liiketoimintojen osto lisää Dovren kansainvälisyyttä huomattavasti. Sekä Dovren että Fabconin merkittävät asiakkaat
ovat ottaneet Fabcon kaupan myönteisesti vastaan.


LIIKEVAIHTO

Proha-konserni

Proha-konsernin liikevaihto lopetetut toiminnot mukaan lukien väheni tilikaudella 10 % ja oli 58,2 milj. euroa (64,5 milj. euroa vuonna 2005), koska Artemista ei enää yhdistelty konserniin
jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Dovren ja Fabconin liikevaihdon kasvu kuitenkin osittain kompensoi vähennystä.

Proha-konsernin liikevaihto väheni viimeisellä vuosineljänneksellä 32 % ja oli 12,2 milj. euroa (17,9 milj. euroa vuonna 2005), koska Artemista ei enää yhdistelty konserniin.


Jatkuvat toiminnot

Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi tilikaudella 55 % ja oli 41,0 milj. euroa (26,4 milj. euroa).

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 56 % ja oli 38,1 milj. euroa (24,5 milj. euroa vuonna 2005). Safran Systems-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 49 %
ja oli 2,9 milj. euroa (1,9 milj.).

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä 70 % ja oli 11,0 milj. euroa (6,5 milj. euroa loka-joulukuussa 2005). Safran Systems-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä 90 % ja oli 1,1 milj. euroa (0,6 milj. euroa loka-joulukuussa 2005).


Lopetetut toiminnot

Lopetettujen toimintojen liikevaihto oli tilikaudella 17,2 milj. euroa (38,1 milj. euroa) eli 30 % (59 %) konsernin liikevaihdosta.

Koska Artemis-alakonsernin myynti saatiin päätökseen 30.6.2006, lopetettujen toimintojen liikevaihto viimeisellä neljänneksellä oli 0,0 milj. euroa (10,8 milj. euroa), eli 0 % (60 %) konsernin liikevaihdosta.

Konsernin liikevaihdon jakautuminen tuottotyypeittäin (kts. pdf-liite)

Palvelutuotot olivat tilikaudella 47,9 milj. euroa (40,5 milj. euroa) eli 82 % (63 %) liikevaihdosta.

Lisenssituotot olivat tilikaudella 10,4 milj. euroa (24,0 milj. euroa) eli 18 % liikevaihdosta (37 %). Kertaluonteiset lisensseistä kertyneet tuotot olivat tilikaudella 2,9 milj. euroa
(9,7 milj. euroa) ja jatkuvat lisenssituotot olivat 7,5 milj. euroa (14,3 milj. euroa).

Palvelutuotot olivat viimeisellä neljänneksellä 11,8 milj. euroa (11,2 milj. euroa) eli 97 % (63 %) liikevaihdosta.

Lisenssituotot olivat viimeisellä vuosineljänneksellä 0,4 milj. euroa (6,7 milj. euroa) eli 3 % (38 %) liikevaihdosta. Kertaluonteiset lisensseistä kertyneet tuotot olivat viimeisellä
vuosineljänneksellä 0,1 milj. euroa (3,1 milj. euroa) ja jatkuvat lisenssituotot olivat 0,3 milj. euroa (3,6 milj. euroa).

Palvelutuottojen osuuden kasvu sekä lisenssituottojen osuuden väheneminen viimeisellä neljänneksellä johtuivat siitä, että toisella vuosipuoliskolla Artemiksen tuloslaskelman eriä ei enää yhdistelty Proha-konserniin. Myös 1.5.2006 hankittu Fabcon lisäsi palvelutuottojen suhteellista osuutta konsernin liikevaihdosta.


Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin (kts. pdf-liite)
Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti (kts. pdf-liite)
Liikevaihdon jakauma maantieteellisesti (kts. pdf-liite)KANNATTAVUUS

Konsernin liiketulos tilikaudella oli 11,6 milj. euroa (-3,6 milj. euroa). Konsernin tilikauden liiketulos 11,6 milj. euroa muodostuu jatkuvien toimintojen tilikauden liiketuloksesta 0,1 milj. euroa, toisella vuosineljänneksellä syntyneestä Artemiksen luovutusvoitosta 14,5 milj. euroa ja Artemiksen tammi- kesäkuun liiketuloksesta -3,0 milj. euroa. Konsernin liiketulos neljännellä vuosineljänneksellä oli 0,3 milj. euroa (-1,4 milj. euroa).

Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin (kts. pdf-liite)


Jatkuvat toiminnot

Tilikaudella jatkuvien toimintojen liiketulos oli -0,3 milj. euroa (-1,4 milj. euroa vuonna 2005). Tilikaudella jatkuvien toimintojen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,1 milj.
euroa (-0,8 milj. euroa). Tilikaudella jatkuvien toimintojen liiketulokseen sisältyy konsernin emoyhtiön toisella vuosineljänneksellä kirjaama -0,5 milj. euron luovutustappio Artemiksen osakkeiden myynnistä. Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän liiketulos oli
2,2 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Safran Systems -liiketoimintaryhmän liiketulos oli -0,6 milj. euroa (-0,4 milj.euroa).

Viimeisellä vuosineljänneksellä jatkuvien toimintojen liiketulos oli 0,2 milj. euroa (-0,6 milj. euroa loka-joulukuussa 2005). Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän liiketulos
viimeisellä neljänneksellä oli 0,6 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Dovren liiketulosta vähensi 0,2 milj. euron eläkekulun kirjaus etuuspohjaisesta eläkejärjestelystä. Lisäys johtui eläkekulun laskennassa käytettävän koron ja muiden keskeisten olettamusten ennakoitua suuremmasta noususta Norjassa. Safran Systems -liiketoimintaryhmän liiketulos oli -0,1 milj. euroa (-0,1 milj. euroa).


Lopetetut toiminnot

Tilikaudella lopetettujen toimintojen liiketulos oli noin 12,0 milj. euroa (-2,2milj. euroa). Liiketulos muodostuu toisella vuosineljänneksellä syntyneestä Artemiksen luovutusvoitosta noin
15,0 milj. euroa sekä Artemiksen tammi-kesäkuun liiketappiosta -3,0 milj. euroa.

Koska Artemis-alakonsernin myynti saatettiin päätökseen 30.6.2006, neljännellä vuosineljänneksellä lopetettujen toimintojen liiketulos oli 0,0 milj. euroa (-0,3 milj. euroa).


Proha-konserni

Proha-konsernin tilikauden tulos ennen veroja oli 11,9 (-5,0) milj. euroa ja verojen jälkeen 10,9 (-6,0) milj. euroa. Konsernin tilikauden tulos verojen jälkeen 10,9 milj. euroa muodostuu
Artemiksen luovutusvoitosta 14,5 milj. euroa, Artemiksen tuloksesta -3,1 milj. euroa sekä jatkuvien toimintojen tuloksesta -0,6 milj. euroa.

Jatkuvien toimintojen tilikauden tulos oli -1,1 milj. euroa (-1,9 milj. euroa). Jatkuvien toimintojen tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,7 milj. euroa (-1,9 milj. euroa).

Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,179 (-0,098). Jatkuvien toimintojen tulos osaketta kohti oli -0,018 (-0,032). Lopetettujen toimintojen tulos osaketta kohti oli 0,197 (-0,067).

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 72,8 % (-13,4 %).


Liikearvo

Proha-konsernissa liikearvoa ei poisteta säännönmukaisesti, vaan poistojen sijaan suoritetaan liikearvon arvonalentumistesti IAS 36:n mukaisesti. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole todettu.


RAHAVIRTA, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 32,7 (42,8) milj. euroa.

Konsernin likvidien varojen määrä oli 12,0 (7,3) milj. euroa tilikauden päättyessä. Jatkuvien toimintojen likvidien varojen määrä oli 12,0 (3,8) milj. euroa tilikauden päättyessä. Kauppahinta Artemiksen myynnistä maksettiin heinäkuussa, mikä tuolloin lisäsi konsernin kassavaroja noin 10,0 milj. euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -0,6 milj. euroa (0,2 milj. euroa).

Bruttoinvestoinnit olivat tilikaudella yhteensä 2,2 (0,3) milj. euroa. Jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit olivat 2,1 (0,1) milj. euroa ja lopetettujen toimintojen bruttoinvestoinnit olivat 0,1 (0,2) milj. euroa. Jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit muodostuvat lähinnä Fabconin hankinnasta. Fabconin hankintahinnasta kohdistettiin noin 0,5 milj. euroa
asiakassopimuksille ja asiakassuhteille. Kaupasta kirjattiin liikearvoa noin 1,4 milj. euroa.

Investointien kokonaisrahavirta oli 4,5 milj. euroa (1,2 milj. euroa). Fabconin hankintaan investoitiin 1,9 milj. euroa. Investointien rahavirtaa lisäsi 6,6 milj. euroa Artemiksen
luovutushinta myyntihetken rahavaroilla vähennettynä.

Uusia lainoja nostettiin 2,2 milj. euroa pääasiassa Fabconin hankinnan rahoittamiseksi. Lainoja maksettiin takaisin 1,2 milj. euroa. Rahoituksen kokonaisrahavirta oli 1,0 milj. euroa (0,7
milj. euroa).

Konsernin omavaraisuusaste oli 47,3 % (11,0 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) -38,2 % (47,0 %). Korollista vierasta pääomaa oli tilikauden päättyessä 6,2 (9,4) milj. euroa
ja sen osuus oman ja vieraan pääoman yhteissummasta oli 18,9 % (22,0 %). Korollisesta vieraasta pääomasta pitkäaikaista oli 2,0 (4,7) milj. euroa ja lyhytaikaista 4,2 (4,7) milj. euroa.
Konsernin maksuvalmius (Quick Ratio) oli 1,7 (1,0).


KANNANOTTO YHTIÖN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN VAROJEN RIITTÄVYYDESTÄ

Konsernin likvidien varojen määrä 31.12.2006 oli 12,0 milj. euroa. Prohan johdon näkemyksen mukaan yhtiön likvidit varat ovat riittävät Prohan liiketoiminnan harjoittamiseen seuraavan 12
kuukauden aikana.


TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Konsernin strategisten tuotteiden tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 4,0 (7,3) milj. euroa, eli 7 % (11 %) tilikauden liikevaihdosta. Jatkuvien toimintojen tuotekehitysmenot olivat 1,0
milj. (1,0 milj. euroa) eli 2 % (4 %) jatkuvien toimintojen liikevaihdosta. Lopetettujen toimintojen tuotekehitysmenot olivat 3,0 milj. (7,3 milj. euroa) eli 17 % (17 %) lopetettujen
toimintojen liikevaihdosta. Tilikaudella ei aktivoitu tuotekehitysmenoja.

Tilikauden 2006 aikana SafranOne -tuotekonseptia kehitettiin kohti erillisiä käyttötarkoituksen mukaan ryhmiteltyjä ratkaisuja. SafranOne on tekninen alusta, joka toimii kehitettävien erillisten
portaaliratkaisujen taustalla. Loppuvuonna 2006 aloitettiin erityisesti tietotyön projektien suunnitteluun ja ohjaukseen tarkoitetun Safran Portal for Knowledge Projects -ratkaisun
kehitys. Prohasta tuli 2006 Microsoft Gold Certified -kumppani. Prohan tuotteet hyödyntävät markkinoilla laajimmin käytössä olevaa, uusinta teknologiaa.

Myös Prohan aiemmin kehittämistä tuotteista Safran Projectista ja Safran for Microsoft Projectista tuotiin markkinoille uudet versiot vuonna 2006. Yhteistyö Microsoftin kanssa jatkuu tiiviinä, uusin Safran for Microsoft Project-versio kehitettiin yhteentoimivaksi samoihin aikoihin markkinoille tuodun Microsoft Project 2007-ohjelmiston kanssa.

Prohan mobiiliratkaisuja kehitettiin lisää, mm. pelastushenkilöstön valmiuden nostosovellus, Microsoft Outlook/ExchangeTM -integraatio kokousvarausten välitykseen, kiireellisten kunnossapitotöiden välityssovellus ja asiakaspalvelua tukeva kyselysovellus.

Prohan Datamarin kehittämää pelastustoimen resurssien suunnittelun ja hallinnan tuotteesta RescuePlannerista julkistettiin uusi versio 3.2. RescuePlanneria käyttävät mm. Helsingin
Pelastuslaitos, Tampereen Aluepelastuslaitos ja Oulu - Koillismaan pelastuslaitos.


HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstökulut olivat 50,1 (52,1) milj. euroa, mikä oli 86 % (81 %) liikevaihdosta. Jatkuvien toimintojen henkilöstökulut olivat 37,9 (25,0), mikä oli 92 % (95 %) jatkuvien toimintojen liikevaihdosta. Lopetettujen toimintojen henkilöstökulut olivat 12,2 (27,1), mikä oli 71 % (71 %) lopetettujen toimintojen liikevaihdosta.

Vuoden 2006 lopussa Proha-konsernin palveluksessa oli maailmanlaajuisesti 325 (516 henkilöä). Tilikauden keskimääräinen henkilöstön määrä oli 469 (525). Jatkuvissa toiminnoissa työskenteli tilikauden lopussa 325 (213) henkilöä.


Henkilöstön jakautuminen segmenteittäin (keskimäärin) (kts. pdf-liite)


Optiojärjestelyistä kirjattiin kulua tilikaudella yhteensä 0,2 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Optiokulusta jatkuvien toimintojen osuus oli 0,1 milj. (0,1 milj. euroa) ja lopetettujen toimintojen osuus oli 0,1 milj. euroa (0,4 milj. euroa).


YMPÄRISTÖ

Proha-konsernin harjoittamalla liiketoiminnalla ei katsota olevan olennaisia ympäristövaikutuksia.


ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Proha hallitsee riskejään olemalla tietoinen liiketoiminnan ja rahoituksen keskeisistä riskitekijöistä sekä liittämällä riskienhallinnan osaksi yhtiön liiketoiminnan prosesseja. Riskien hallintaan sovelletaan riskien hajauttamisen periaatetta. Prohan hallitus johtaa yhtiön riskienhallintaa.

Tunnistettuja riskejä ovat rahoitusriskit, hintariskit, teknologiariskit, riippuvuus asiakkaiden toimialojen kehityksestä sekä kysyntäriskit.

Pääasialliset rahoitusriskit ovat valuuttariski, korkoriski ja maksuvalmiusriski. Prohan toiminta on kansainvälistä. Valuuttariskin hajautumisen vuoksi valuuttatermiinejä tai muita vastaavia suojaus-instrumentteja ei ole käytetty. Konsernin likviditeettiä hallitaan kassanhallinnan ja likviditeettiseurannan avulla. Kiinteä- ja vaihtuvakorkoisten lainojen tasapainoa pyritään ylläpitämään. Kiinteäkorkoisia lainoja ei ole konsernin liiketoiminnan volyymiin nähden niin paljon, että käyvän arvon korkoriskin hallinta vaatisi erityisiä suojaustoimenpiteitä. Prohan periaatteena konsernirahoituksen suhteen on olla takaamatta tytäryhtiölainoja. Tyypillisesti Prohan asiakkaat ovat suuria ja vakavaraisia yrityksiä, mikä osaltaan pienentää konsernin luottoriskiä. Varsinaista asiakasrahoitusta konserni ei tee.

Nopeat muutokset yleisesti hyväksytyissä tietotekniikan työkaluohjelmissa ja arkkitehtuureissa voivat luoda riskin ohjelmistoliiketoiminnalle. Erittäin nopeat muutokset ovat kuitenkin epätodennäköisiä.

Dovren ja Fabconin liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja sopimuksiin, mistä syystä kysynnän muutokset vaikuttavat liiketoimintaan viiveellä. Haasteena on osaavan henkilöstön rekrytointi kysyntää vastaavasti, erityisesti Norjan markkinoilla.

Prohan liiketoiminnassa millään yksittäisellä asiakkaalla ei ole vuositasolla yli 5%:n osuutta Proha-konsernin liikevaihdosta. Norjan liiketoimintojen riippuvuus öljy-, kaasu- ja off-shore -teollisuudesta on merkittävä, ja siten suuret ja pitkäaikaiset muutokset energian hinnassa
saattavat muodostaa riskin Norjassa tapahtuvalle toiminnalle. Koska asiakassopimukset ovat Norjan liiketoiminnassa yleensä pitkäaikaisia ja työsopimuksista merkittävä osa on asiakasprojekteihin sidottuja, kohdistuu riski enemmän liiketoiminnan volyymiin kuin kannattavuuteen. Prohan
tytäryhtiö Dovre hallitsee hintariskiä suurimpien asiakkaiden kanssa tehtävillä pitkäaikaisilla puitesopimuksilla.


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2006 päätti seuraavista asioista:

Yhtiökokous vahvisti tilivuoden 2005 tilinpäätöksen. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan
tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto / tappio -tilille eikä osinkoa tilikaudelta jaeta.

Proha Oyj:n hallitukseen valittiin seuraavat viisi jäsentä: Birger Flaa, Pekka Mäkelä, Pekka Pere, Olof Ödman ja uutena jäsenenä Ernst Jilderda.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan korvauksena 18.000 euroa vuodessa ja jokaiselle hallituksen jäsenelle, joka ei valintahetkellä ole työsuhteessa Proha-konserniin tai joka ei ole työ- tai toimisuhteessa tai käytä määräysvaltaa sellaisessa Proha Oyj:n osakkeenomistajiin lukeutuvassa yhtiössä, joka omistaa yli viisi prosenttia Proha Oyj:n osakekannasta, maksetaan korvauksena hallitustyöskentelystä 10.000 euroa vuodessa.

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajana valittiin jatkamaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.


Optio-oikeuksien antaminen

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen laskea liikkeeseen enintään 1.395.000 optio-oikeutta tarjottavaksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön
hallitukselle ja konserniyhtiöiden johdolle.

Optio-oikeuksien merkintäaika alkoi 25.4.2006 ja päättyi 25.5.2006. Optio- oikeuksien nojalla merkittävän osakkeen merkintähinta 0,48 euroa on yhtiön osakkeen painotettu keskihinta
4.4.-25.4.2006. Osakemerkintä optioilla alkaa porrastetusti vuosien 2007 ja 2009 välillä ja päättyy 25.5.2010. Mikäli optio-oikeuksilla merkitään osakkeita, Proha Oyj:n osakepääoma voi
merkintöjen seurauksena nousta enimmillään 1.395.000 uudella osakkeella, eli 362.700,00 eurolla. Liikkeeseen laskettujen optioiden perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään
2,23 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakepääoman korotuksen jälkeen. Optio-ohjelman ehdot on esitetty kokonaisuudessaan 4.4.2006 julkistetussa tiedotteessa.


Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korotuksesta

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, antamalla optio-oikeuksia ja/tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutuksen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 3.183.370,84 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 12.243.734 uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,26 euron arvoista osaketta hallituksen määräämään hintaan ja muutoin hallituksen päättämin ehdoin. Tämä määrä vastaa 20 prosenttia päätöksentekohetkellä rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutus on voimassa vuoden ajan yhtiökokouksesta lukien.


HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Proha Oyj noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Suosituksesta Proha tekee yhden poikkeuksen: Osakejohdannaista palkitsemisjärjestelmää voidaan soveltaa myös hallituksen jäseniin, joilla ei ole työ- tai toimisuhdetta yhtiöön. Prohan hallinnointiperiaatteet ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.proha.fi.


OSAKEPÄÄOMA JA ANTIVALTUUDET

Proha Oyj:llä on yksi osakesarja. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,26 euroa osaketta kohden. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Proha Oyj:n osakkeet noteerataan OMX:n
Pohjoismaisessa Pörssissä.

Prohan osakepääoma 1.1.2006 oli 15.916.854,20 euroa ja osakkeiden määrä 61.218.670 kpl. Tilikaudella osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia.

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2006 antama valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta. Valtuutuksen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään
3.183.370,84 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 12.243.734 uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,26 euron arvoista osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden ajan yhtiökokouksesta
lukien ja on toistaiseksi kokonaisuudessaan käyttämättä.

Proha Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 30.5.2006 varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2006 päättämän, Proha-konsernin kannustinjärjestelmään kuuluvan optioannin merkinnät. Optioannissa
merkittiin yhteensä 1.341.000 Proha Oyj:n optio-oikeutta, jotka oikeuttavat yhteensä 1.341.000 osakkeen merkitsemiseen. Optiot annettiin vastikkeetta konserniyhtiöiden johdolle ja yhtiön
hallitukselle. Optioantien ehdot on julkistettu pörssitiedotteella 4.4.2006.

Proha Oyj:n optio-oikeuksilla ei merkitty osakkeita katsauskauden aikana.


KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ

LP-markkinatakaus Proha Oyj:n osakkeelle

Proha Oyj ja ruotsalainen Remium AB sopivat Helsingin Pörssin markkinatakausohjeen (5.4.2004) mukaisesta markkinatakauksesta. Sopimuksen mukainen markkinatakaus alkoi 12.6.2006. Sopimus on
voimassa kuuden kuukauden määräajan jälkeen toistaiseksi, ja sopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Sopimuksen mukaan Remium AB antaa Proha Oyj:n osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen siten, että suurin sallittu osto- ja myyntitarjouksen välinen erotus on 0,02 euroa. Markkinatakaajan
tarjoukset sisältävät vähintään 10.000 osaketta.

Proha Oyj:llä oli 31.12.2006 yhteensä 3.471 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Tilikaudella 1.1. - 31.12.2006 kaupankäynnin alin kurssi oli 0,34 euroa ja ylin kurssi oli 0,50 euroa. Osakkeen
päätöskurssi 29.12.2006 oli 0,40 euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli noin 24,5 miljoonaa euroa. Osakkeen vaihto katsauskaudella OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissa oli noin
17,0 milj. euroa.


VUODEN 2007 NÄKYMÄT

Vuonna 2006 Proha konsernin rakenne muutettiin ja strategia uudistettiin. Muutoksilla luotiin entistä paremmat edellytyksen liiketoiminnan kasvulle ja kannattavuuden parantamiselle vuonna
2007 ja sen jälkeen. Uuden strategian mukaisesti Proha hakee kansainvälistä kasvua ja kannattavuutta keskittymällä projektijohtamisen palveluihin ja ohjelmistoihin ja korostamalla
konsernin liiketoimintojen välisiä synergioita.

Vaikka Prohan liiketoiminnan painopiste tulee edelleen olemaan vaativissa öljy- ja kaasualan asiakasyrityksissä ja hankkeissa, yhtiö laajentaa toimintaansa myös muilla toimialoilla.

Markkinanäkymät vuodelle 2007 näyttävät jatkuvan suotuisina. Tulevaan kehitykseen vaikuttaa erityisesti öljy- ja kaasusektorin markkinatilanne. Energian korkea hinta ja kasvava kysyntä tulevat pitämään alalla kansainvälisesti toteutettavien investointien määrän suurena. Prohan nykyisen ohjelmistoliiketoiminnan kehitykseen vaikuttavat tietotekniikka-alan yleinen
markkinakehitys sekä uuden kumppanistrategian myötä Microsoftin uusien tuotteiden eteneminen markkinoilla.

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän yleiset kehitysnäkymät ovat hyvät. Tiedossa olevat projektien päättymiset Kanadan koillisosissa tulevat väliaikaisesti pienentämään
palveluliiketoimintaa Kanadassa. Niiden tilalle pyritään avaamaan uusia projekteja Kanadan Albertassa, mutta uusien projektien vaikutus ei tule näkymään liikevaihdossa vielä vuoden
ensimmäisellä puoliskolla. Muualla maailmassa konsultointi- ja palveluliiketoiminnan ennakoidaan kehittyvän suotuisasti.

Safran Systems -liiketoimintaryhmässä ohjelmistotuotteiden kehitys sekä kansainvälisen jakelu- ja kumppaniverkoston rakentaminen ja vahvistaminen ovat vuoden 2007 painopistealueita. Verkoston
vahvistamiseksi yhtiön Growth Ventures -toiminto pyrkii toteutettamaan alhaisella riskitasolla strategisia yritysjärjestelyitä joilla luodaan perusta tulevaisuuden nopealle kasvulle eri puolilla maailmaa.

Vuositasolla Prohan jatkuvien toimintojen liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja kannattavuuden paranevan vuoteen 2006 verrattuna.


HALLITUKSEN ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa tilikaudelta jaeta.


TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus osavuosikatsauksesta järjestetään tiedotusvälineiden edustajille ja analyytikoille 15.2.2007 klo 12.00 World Trade Centerissä, Marskin Salissa, osoitteessa
Aleksanterinkatu 17, Helsinki.

Lisätiedot:
PROHA OYJ
Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020 4362 000
pekka.pere@proha.com
www.proha.fi

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Luvut ovat tilintarkastettuja.

Taulukot oheisessa pdf-liiteessä:
KONSERNIN TULOSLASKELMA JA TASE 1.1. - 31.12.2006
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1-12/2006
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1-12/2005
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
TULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 2006
TULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 2005
KONSERNIN TUNNUSLUVUT ´
SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 29.12.2006


Tilikauden 2006 aikana tehdyt ilmoitukset omistusosuuden muutoksesta:

3.1.2007 Revocable Living Trust of Alec E. Goresin omistusosuus Laskenut alle 5 %.
2.11.2006 Erkki Etola ja Etra-Invest Oy, yhteenlaskettu omistusosuus ylittänyt 10 %.
26.10.2006 Revocable Living Trust of Alec E. Goresin omistusosuus laskenut alle 10 %.

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Liitteet & linkit