PROHAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2008 (IFRS)

Tammi – kesäkuu 2008:

Liikevaihto kasvoi 39 % ja oli 31,7 (22,9) milj. euroa.

Liikevaihdosta Dovre-liiketoimintaryhmän osuus oli 95 (97) % ja Camako- liiketoimintaryhmän osuus oli 5 (3) %. Dovren liikevaihto kasvoi 36 % ja oli 30,2 (22,2) milj. euroa. Camakon liikevaihto kasvoi 131 % ja oli 1,5 (0,6) milj. euroa.

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 0,6 (-0,3) milj. euroa ja kertaluonteisten erien jälkeen -0,4 (-0,3) milj. euroa. Konsernin liiketulokseen sisältyy noin 1,0 milj. euroa kertaluonteisia kulueriä.

Dovren liiketulos oli 1,5 (0,8) milj. euroa. Camakon liiketulos oli -0,3 (-0,5) milj. euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -1,5 (-0,6) milj. euroa. Muiden toimintojen liiketulokseen sisältyy noin 0,9 milj. euroa kertaluonteisia kulueriä.

Katsauskauden tulos ennen kertaluonteisia eriä oli -0,2 (-0,6) milj. euroa ja kertaluonteisten erien jälkeen -1,2 (-0,6) milj. euroa.

Osakekohtainen tulos oli -0,02 (-0,01) euroa.

Prohan toimitusjohtajaksi kutsuttiin Ilari Koskelo 19.3.2008 alkaen.

Prohan hallitus vahvisti 30.3.2008 Proha-konsernille uusitun strategian.

Huhti – kesäkuu 2008:

Liikevaihto kasvoi 39 % ja oli 16,4 (11,8) milj. euroa.

Liikevaihdosta Dovre-liiketoimintaryhmän osuus oli 94 (97) % ja Camako- liiketoimintaryhmän osuus oli 6 (3) %. Dovren liikevaihto kasvoi 35 % ja oli 15,5 (11,5) milj. euroa. Camakon liikevaihto kasvoi 155 % ja oli 0,9 (0,4) milj. euroa.

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 0,5 (-0,4) milj. euroa ja kertaluonteisten erien jälkeen -0,5 (-0,4) milj. euroa. Konsernin liiketulokseen sisältyy noin 1,0 milj. euroa kertaluonteisia kulueriä.

Dovren liiketulos oli 0,7 (0,2) milj. euroa. Camakon liiketulos oli -0,1 (-0,2) milj. euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -1,1 (-0,4) milj. euroa. Muiden toimintojen liiketulokseen sisältyy noin 0,9 milj. euroa kertaluonteisia kulueriä.

Toisen vuosineljänneksen tulos ennen kertaluonteisia eriä oli 0,2 (-0,5) milj. euroa ja kertaluonteisten erien jälkeen -0,8 (-0,5) milj. euroa.

Osakekohtainen tulos oli -0,01 (-0,01) euroa.


TOIMITUSJOHTAJA ILARI KOSKELO:

Takanani on nyt ensimmäinen vuosineljännes Prohan toimitusjohtajana. Olen käyttänyt tämän ajan toteuttaakseni Prohan uuden strategian mukaisia käytännön toimenpiteitä.

Näistä yksi tärkeimpiä on ollut uusien johtajien nimeäminen Dovre ja Camako – liiketoimintaryhmille. Yhdessä nimitettyjen Otto Søbergin ja Timo Saroksen sekä muun henkilöstömme kanssa olemme uudistaneet ja korjanneet liiketoimintamme ongelmakohtia ja saavuttaneet ensimmäiset merkit yhtiön parantuneesta tuloksentekokyvystä.

Dovre-liiketoimintaryhmän toisen neljänneksen liikevaihto nousi 35 % ja liikevoitto 241 % verrattuna vertailuneljännekseen (Q2/2007) sekä vuosipuoliskon liikevaihto 36 % ja liikevoitto 89 % verrattuna vertailupuoliskoon (H1/2007). Vuosineljänneksen liikevaihdon kasvusta 24 prosenttiyksikköä oli orgaanista kasvua ja sen ylittävä yhdeksän prosenttiyksikköä Q4/2007 hankitun kanadalaisen Project Resource Solutions Inc:n ansiota. Dovren liiketoiminta- ja ansaintamalleja kehittämällä voidaan sen tulosta tulevaisuudessakin parantaa. Dovren menestyksellä on Prohalle erityisen suuri merkitys sen muodostaessa valtaosan koko Proha-konsernin liikevaihdosta.

Dovren liiketoiminta-alueella ei ole toistaiseksi ollut havaittavissa yleistä talouden alalla tapahtuvaa hiljentymistä. Öljyn ja kaasun korkea hinta on tukenut asiakasyritystemme investointihalukkuutta, mikä on edistänyt Dovren palveluiden kysyntää.

Myös Camako-liiketoimintaryhmän palveluliiketoiminta kehittyi suotuisasti ja erityisesti Suomen tytäryhtiö Datatron Oy on osoittautunut meille positiiviseksi yllätykseksi. Haasteenamme on jatkossa saada Camakon ohjelmistomyynti käynnistymään tavoitteiden mukaisesti ja siihen liittyen Camakon ohjelmistotuoteperheen lanseeraus uuden tuotemerkin alla toteutetaan 22.8.2008.

Suuri yrityksen toimintatavan muutos vaatii siirtymävaiheen aikana työntekijöiltä aikaisempaa suurempaa työpanosta. Olen erittäin tyytyväinen siitä positiivisesta asenteesta, jolla konsernin työntekijät ovat ottaneet haasteen vastaan.


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
(milj. euroa) 2008 2007 Muutos % 2008 2007 Muutos % 2007

Liikevaihto 16,4 11,8 38,9 % 31,7 22,9 38,5 % 51,0
Liiketulos -0,5 -0,4 -17,3 % -0,4 -0,3 -16,6 % -0,2
% liikevaihdosta -2,9 % -3,5 % -1,2 % -1,4 % -0,3 %
Tulos ennen veroja -0,7 -0,4 -53,6 % -0,9 -0,4 -122,7 % -0,6
Katsauskauden tulos -0,8 -0,5 -67,1 % -1,2 -0,6 -111,0 % -1,2
Oman pääoman tuotto, % -22,8 % -12,7 % -12,7 % -3,0 % -7,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % -10,9 % -4,9 % -5,0 % -1,3 % 1,6 %
Rahavarat 3,5 10,9 -68,2 % 3,5 10,9 -68,2 % 5,3
Nettovelkaantumisaste, % 5,1 % -28,6 % 5,1 % -28,6 % -7,3 %
Omavaraisuusaste, % 43,1 % 46,1 % 43,1 % 46,1 % 45,5 %
Tulos/osake, euroa -0,013 -0,008 -68,5 % -0,020 -0,009 -114,0 % -0,019
Laimennettu tulos/osake, euroa -0,013 -0,008 -68,5 % -0,020 -0,009 -114,0 % -0,019
Oma pääoma/osake, euroa 0,21 0,24 -12,5 % 0,21 0,24 -12,5 % 0,23

PROHA OYJ:N UUSITTU STRATEGIA

Prohan hallitus vahvisti 30.3.2008 Proha-konsernille uusitun strategian. Strategiauudistuksen tavoitteina ovat kannattavuuden parantamiseen sekä konsernin rakenteen mukauttaminen vastaamaan paremmin markkinoiden tarpeita.


IFRS-RAPORTOINTI

Konsernin ensisijainen segmenttiraportointi perustuu liiketoiminnallisiin segmentteihin. Konsernin raportointirakennetta on katsauskaudella muutettu siirtämällä norjalainen Safran Software Solutions AS osaksi Dovre-liiketoimintaryhmää. Safran -liiketoimintaryhmä nimetty uudelleen Camakoksi. Konsernin raportointirakenne on muutettu uuden liiketoimintaryhmäjaon mukaiseksi siten, että Dovre, Camako sekä muut toiminnot muodostavat erilliset raportoitavat liiketoimintasegmentit. Muut toiminnot koostuvat Prohan konsernihallinnosta. Katsauskauden 1.1.–30.6.2008 luvut vertailutietoineen esitetään edellä mainitun segmenttijaon mukaisesti.


LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Dovre–liiketoimintaryhmä:

Dovre-liiketoimintaryhmän toimitusjohtajaksi nimitettiin 3.6.2008 Otto Søberg.

Vuoden 2008 ensimmäisellä vuosipuoliskolla liiketoiminta jatkui aktiivisena. Viimeaikaisten rakenteellisten ja organisatoristen muutosten lisäksi toiminta on ollut vilkasta kaikilla maantieteellisillä alueilla. Norjassa projektien asiantuntijapalveluiden kysyntä on jatkunut voimakkaana olemassa olevien öljy- ja kaasuteollisuuden asiakkaiden keskuudessa ja myös uusia asiakkaita on saatu.

Katsauskaudella Dovre on saattanut päätökseen suuren kansainvälisen öljy- ja kaasuyhtiön 30:lle asiantuntijalle suunnatun kahden kuukauden sopimushallinnan koulutusohjelman. Lisäksi julkiselle sektorille on tehty työtä yhdeksässä suuressa projektinhallinnan konsultointiprojektissa. Myös öljy- ja kaasuteollisuuden ulkopuolelta solmittiin useita uusia julkiseen hankintatoimeen keskittyviä sopimuksia. Julkisen hankintatoimen alalla suoritettu rekrytointikampanja onnistui hyvin, mutta rekrytointi öljy- ja kaasusektorilla jatkuu haastavana nykyisessä markkinatilanteessa.

Dovre North America keskittyy edelleen suurten öljy-yhtiöiden kansainvälisiin toimintoihin. Kanadan toiminnot ovat hankkineet useita uusia asiakkaita Kanadan itäosissa ja liiketoiminta Albertassa jatkuu vilkkaana.

Norjassa Safran Softwaren liiketoiminta kehittyi myönteisesti. Safran-tuotteille saatiin uusia asiakkaita ja olemassa olevat asiakkaat hankkivat lisää ohjelmalisenssejä ja ylläpitopalveluja. Lisäksi USA:ssa solmittiin Safran North America LLC:n kautta kaksi uutta jakelusopimusta, neljä jälleenmyyntisopimusta ja kolme palvelu- ja teknologiakumppanuussopimusta ja saatiin useita uusia asiakkaita.

Markkinat pysyivät vahvoina eikä suuria muutoksia kysynnässä ole näkyvillä. Ammattitaitoisen henkilökunnan palkkaaminen on edelleen haasteellista kaikilla liiketoimintaryhmän toiminta-alueilla.


Camako-liiketoimintaryhmä:

Camako-liiketoimintaryhmän operatiiviseksi johtajaksi nimitettiin 7.5.2008 Timo Saros. Saros on järjestänyt liiketoimintaryhmän organisaation Prohan uuden strategian mukaiseksi ja valmistellut ohjelmisto- ja palvelutuotteiden lanseeraamisen uuden tuotemerkin alla.

Suomessa Microsoftin EPM-järjestelmien ja niihin liittyvien palvelujen kysyntä on jatkanut kasvuaan. Liiketoimintaryhmän suomalainen palveluyhtiö Datatron Oy sai toisella vuosineljänneksellä edelleen uusia asiakkaita sekä vahvisti asemia markkinoilla solmimalla uusia ylläpitosopimuksia nykyisten asiakkaidensa kanssa.

Katsauskauden lopussa solmittiin uuden asiakkaan kanssa Camako- liiketoimintaryhmälle merkittävä toimitussopimus, jonka mukaisesti määritellään, toteutetaan, testataan ja implementoidaan SafranOne-teknologiaan perustuva investointiprojektien kustannusohjausmoduuli. Uudelle moduulille tiedetään olevan kysyntää ja se tuodaan markkinoille geneerisenä tuotteena arviolta vuoden 2009 alussa.

Uudessa organisaatiossa Camakon Espoon toimistoon keskittyvän ohjelmistoliiketoiminnan ja Datamar Oy:n Lahdessa sijaitsevan yksikön yhteistyötä on tiivistetty. Datamarilla on merkittävä rooli uuden investointiprojektin kustannusohjausmoduulin määrittelyssä ja käyttöönotossa. Lisäksi Datamar on ollut toteuttajana useimmissa asiakaskohtaiseen raportointiin ja liittymärajapintoihin liittyvissä toimituksissa. Kannattavuuden varmistamiseksi toteutettiin Datamar Oy:ssä katsauskauden aikana joitakin henkilöstön uudelleenjärjestelyjä.

Myös Camako Data AB:n toimintojen kasvu Ruotsissa jatkui edelleen vakaana. Microsoftin EPM-palvelut ovat olleet pitkään Camakon ydinliiketoimintaa ja Camakon osaamisen taso on Pohjoismaissa erittäin arvostettua. Samoin kuin Suomessa, myös Ruotsissa Camako on rekrytoinut toisella vuosineljänneksellä uusia asiantuntijoita, jotta yhtiö pystyy vastaamaan kasvavaan kysyntään. Myös SafranOne-teknologiaan perustuvien sovellusten osaamista on lisätty Ruotsissa ja ratkaisuja on jo esitelty asiakkaille.

SafranOne-tuoteperhe saa uuden nimen 22.8.2008 tapahtuvassa julkistuksessa.

LIIKEVAIHTO

Tammi – kesäkuu 2008:

Konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 39 % ja oli 31,7 (22,9) milj. euroa. Liikevaihdosta Dovre-liiketoimintaryhmän osuus oli 95 (97) % ja Camako- liiketoimintaryhmän osuus oli 5 (3) %. Dovren liikevaihto kasvoi 36 % ja oli 30,2 (22,2) milj. euroa. Camakon liikevaihto kasvoi 131 % ja oli 1,5 (0,6) milj. euroa.

Huhti – kesäkuu 2008:

Konsernin liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 39 % ja oli 16,4 (11,8) milj. euroa. Liikevaihdosta Dovre-liiketoimintaryhmän osuus oli 94 (97) % ja Camako- liiketoimintaryhmän osuus oli 6 (3) %. Dovren liikevaihto kasvoi 35 % ja oli 15,5 (11,5) milj. euroa. Camakon liikevaihto kasvoi 155 % ja oli 0,9 (0,4) milj. euroa.

Konsernin liikevaihdon jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin:

4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
(milj. euroa) 2008 2007 Muutos % 2008 2007 Muutos % 2007

Dovre 15,5 11,5 35,3 % 30,2 22,2 35,9 % 49,6
Camako 0,9 0,4 155,0 % 1,5 0,6 131,0 % 1,4
Muut toiminnot 0,0 0,2 -75,6 % 0,1 0,2 -53,5 % 0,4
Segmenttien välinen liikev. 0,0 -0,1 -84,2 % 0,0 -0,2 -70,5 % -0,4
Konserni yhteensä 16,4 11,8 38,9 % 31,7 22,9 38,5 % 51,0


Konsernin liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti:

4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
(milj. euroa) 2008 2007 2008 2007 2007

EMEA 10,9 8,8 20,8 17,6 35,6
AMERICAS 5,6 3,2 11,0 6,0 15,8
APAC 0,2 0,3 0,5 0,8 1,7
Segm. välinen liikevaihto -0,2 -0,5 -0,6 -1,5 -2,1
Konserni yhteensä 16,4 11,8 31,7 22,9 51,0

4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
(% liikevaihdosta) 2008 2007 2008 2007 2007

EMEA 66,1 % 74,3 % 65,6 % 77,1 % 69,7 %
AMERICAS 33,9 % 27,2 % 34,7 % 26,3 % 31,0 %
APAC 1,4 % 2,5 % 1,5 % 3,4 % 3,4 %
Segm. välinen liikevaihto -1,4 % -4,0 % -1,9 % -6,7 % -4,1 %
Konserni yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %


Konsernin liikevaihdon jakautuminen tuottotyypeittäin (milj. euroa, % liikevaihdosta):

4-6/ % 4-6/ % 1-6/ % 1-6/ % 1-12/ %
2008 2007 2008 2007 2007
Palvelu-tuotot 16,0 97,7 11,6 98,1 30,9 97,8 22,2 96,6 49,6 97,3
Kertal. lisenssi-tuotot 0,2 1,0 0,1 1,1 0,3 0,9 0,3 1,3 0,6 1,2
Jatkuvat lisenssi-tuotot 0,2 1,4 0,1 0,8 0,4 1,3 0,5 2,1 0,8 1,5
Yhteensä 16,4 100,0 11,8 100,0 31,7 100,0 22,9 100,0 51,0 100,0


KANNATTAVUUS

Liiketulos – Katsauskausi:

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 0,6 (-0,3) milj. euroa ja kertaluonteisten erien jälkeen -0,4 (-0,3) milj. euroa. Dovren liiketulos oli 1,5 (0,8) milj. euroa. Camakon liiketulos oli -0,3 (-0,5) milj. euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -1,5 (-0,6) milj. euroa.


Liiketulos – Toinen neljännes:

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 0,5 (-0,4) milj. euroa ja kertaluonteisten erien jälkeen -0,5 (-0,4) milj. euroa. Dovren liiketulos oli 0,7 (0,2) milj. euroa. Camakon liiketulos oli -0,1 (-0,2) milj. euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -1,1 (-0,4) milj. euroa.

Liiketuloksen jakauma segmenteittäin (ilman kertaluonteisia eriä):
4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
(milj. euroa) 2008 2007 Muutos % 2008 2007 Muutos % 2007

Dovre 0,8 0,2 263,7 1,5 0,8 89,4 2,1
Camako 0,0 -0,2 80,1 -0,3 -0,5 44,9 -0,9
Muut toiminnot -0,2 -0,4 39,8 -0,6 -0,6 -0,4 -1,4
Konserni yhteensä 0,5 -0,4 225,2 0,6 -0,3 284,6 -0,2


Liiketuloksen jakauma segmenteittäin (sisältäen kertaluonteiset erät):

4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
(milj. euroa) 2008 2007 Muutos % 2008 2007 Muutos % 2007

Dovre 0,7 0,2 240,7 1,5 0,8 83,2 2,1
Camako -0,1 -0,2 55,8 -0,3 -0,5 32,8 -0,9
Muut toiminnot -1,1 -0,4 -193,0 -1,5 -0,6 -138,5 -1,4
Konserni yhteensä -0,5 -0,4 -17,3 -0,4 -0,3 -16,6 -0,2

Kertaluonteiset kuluerät

Katsauskauden ja toisen neljänneksen liiketulokseen sekä katsauskauden ja toisen neljänneksen tulokseen sisältyy noin 1,0 milj. euroa kertaluonteisia kulueriä.
Muiden toimintojen tulokseen sisältyy noin 0,9 milj. euroa kertaluonteisia kulueriä. Kertaluonteisista kuluista noin 0,7 milj. euroa aiheutui toimitusjohtajan erorahasta ja noin 0,2 milj. euroa aiheutui työsuhteiden päättymisistä konsernihallinnossa.

Dovren tulokseen sisältyy noin 50 tuhatta euroa ja Camakon tulokseen sisältyy noin 60 tuhatta euroa kertaluonteisia kulueriä. Kertaluonteiset kulut aiheutuivat työsuhteiden päättymisistä.


Tulos – Katsauskausi:

Konsernin katsauskauden tulos ennen veroja oli -0,9 (-0,4) milj. euroa ja verojen jälkeen -1,2 (-0,6) milj. euroa.

Konsernin katsauskauden tulos ennen kertaluonteisia eriä oli -0,2 (-0,6) milj. euroa ja kertaluonteisten erien jälkeen -1,2 (-0,6) milj. euroa.

Konsernin katsauskauden tulos osaketta kohden oli -0,02 (-0,01).

Konsernin katsauskauden sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -5,0 (-1,3) %.


Tulos – Toinen neljännes:

Konsernin toisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli -0,7 (-0,4) milj. euroa ja verojen jälkeen -0,8 (-0,5) milj. euroa.

Konsernin toisen vuosineljänneksen tulos ennen kertaluonteisia eriä oli 0,2
(-0,5) milj. euroa ja kertaluonteisten erien jälkeen -0,8 (-0,5) milj. euroa.

Konsernin toisen vuosineljänneksen tulos osaketta kohden oli -0,01 (-0,01).


RAHAVIRTA, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 31,6 (33,0) milj. euroa.

Konsernin likvidien varojen määrä oli 3,5 (10,9) milj. euroa katsauskauden päättyessä ja 5,3 milj. euroa 31.12.2007. Konsernin emoyhtiöllä sekä tytäryhtiöillä on lisäksi käyttämättömiä shekkitililimiittejä.

Liiketoiminnan rahavirta oli -1,1 (-1,1) milj. euroa. Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys 1,6 ja lyhytaikaisten korottomien velkojen vähennys 1,3 milj. euroa vähensivät liiketoiminnan rahavirtaa. Maksetut verot olivat 0,7 milj. euroa.

Investointien rahavirta oli -0,6 (-0,3) milj. euroa. Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 0,6 (0,5) milj. euroa. Bruttoinvestointeihin sisältyvät tytäryritysten hankinnat 0,2 milj. euroa, sijoitukset 0,2 milj. euroa Dovren yhdysvaltalaiseen tytäryhtiöön sekä aktivoidut tuotekehitysmenot 0,1 milj. euroa.

Rahoituksen rahavirta oli -0,1 (0,3) milj. euroa. Uusia lainoja nostettiin 0,7 milj. euroa ja lainoja maksettiin takaisin 0,8 milj. euroa.

Kertaluonteisista uudelleenjärjestelykuluista oli katsauskauden päättyessä maksamatta noin 0,2 milj. euroa ja ne sisältyivät lyhytaikaisiin varauksiin taseessa.

Taseen liikearvo oli yhteensä 6,7 (4,9) milj. euroa katsauskauden päättyessä. Proha-konsernissa liikearvoa ei poisteta säännönmukaisesti, vaan poistojen sijaan suoritetaan liikearvon arvonalentumistesti IAS 36:n mukaisesti. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumista ei ole todettu.

Omavaraisuusaste oli 43,1 (46,1) %. Nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli 5,1 (-28,6) %. Korollista vierasta pääomaa oli katsauskauden päättyessä 4,2 (6,6) milj. euroa ja sen osuus oman ja vieraan pääoman yhteissummasta oli 13,1 (20,0) %. Korollisesta vieraasta pääomasta oli pitkäaikaista 1,5 (1,7) milj. euroa ja lyhytaikaista 2,7 (4,9) milj. euroa. Maksuvalmius (Quick Ratio) oli 1,4 (1,6).


TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 0,4 (0,4) milj. euroa eli 3 (3)% konsernin liikevaihdosta katsauskaudella.

Katsauskaudella aktivoitiin tuotekehitysmenoja 0,1 (0,1) milj. euroa. Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot koostuvat Dovre-liiketoimintaryhmään kuuluvan Safran Software Solutions AS:n sekä Camako-liiketoimintaryhmään kuuluvien yksiköiden tuotekehityksestä.

Camako-liiketoimintaryhmän SafranOne-ohjelmistotuoteperheen uudelleennimeämistä ei ole vielä toteutettu, vaan se on siirretty seuraavan version julkistamisen yhteyteen 22.8.2008. Tuoteperheen kehitystyössä on rakennettu tuotteiden toiminnallisuuksia suunnitelman mukaisesti sekä panostettu MS Project ja MS Project Server -rajapintojen kehittämiseen. Uudet rajapinnat mahdollistavat SafranOne–ohjelmistotuotteiden saumattoman kytkemisen MS Project Server -asiakkaiden olemassa oleviin ratkaisuihin. Uuden version 4.0 uskotaan kasvattavan huomattavasti ohjelmistoperheen markkinapotentiaalia.

Pelastustoimen resurssien suunnittelun ja hallinnan tuotteita on edelleen kehitetty. Uusien RescuePlanner -toiminnallisuuksien uskotaan olevan ratkaisevassa asemassa tulevissa tarjouskilpailuissa. Tuotteen lokalisointa ja tuomista myös Ruotsin markkinoille tutkitaan edelleen.

Dovre-liiketoimintaryhmään kuuluvan Safran Software Solutions AS on katsauskaudella keskittynyt erityisesti kehittämään Safran for Microsoft Projectia vastaamaan Yhdysvaltain markkinoiden tarpeita.


HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstökulut olivat 29,3 (21,1) milj. euroa katsauskaudella. Katsauskauden henkilöstökuluihin sisältyy noin 0,9 (0,0) milj. euroa kertaluonteisia kulueriä.

Dovre-liiketoimintaryhmän henkilöstökulut olivat 26,9 (19,9) milj. euroa. Camako-liiketoimintaryhmän henkilöstökulut olivat 1,2 (0,8) milj. euroa. Muiden toimintojen henkilöstökulut olivat 1,2 (0,4) milj. euroa.

Konsernin henkilöstökulut sisältävät noin 0,9 milj. euroa kertaluonteisia kuluja, joista toimitusjohtajan eroraha on noin 0,7 milj. euroa ja muut työsuhteiden päättymisistä johtuneet kulut noin 0,2 milj. euroa.

Katsauskauden keskimääräinen henkilöstön määrä oli 388 (322).

Henkilöstön jakautuminen segmenteittäin (keskimäärin):
4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
2008 2007 Muutos % 2008 2007 Muutos % 2007

Dovre 349 287 21,9 346 287 20,6 297
Camako 35 28 24,7 35 29 20,8 30
Muut toiminnot 7 7 7 6 13,5 6
Yhteensä 391 322 21,6 388 322 20,5 333

Katsauskauden lopussa Proha-konsernin palveluksessa työskenteli 396 (323) henkilöä, joista Dovressa 355 (287) henkilöä, Camakossa 35 (29)henkilöä sekä konsernihallinnossa 6 (7)henkilöä.


MUUTOKSET JOHDOSSA

Proha Oyj

Proha Oyj:n toimitusjohtajaksi kutsuttiin Ilari Koskelo 19.3.2008 alkaen. Ilari Koskelo on aiemmin toiminut mm. perustamansa Navdata Oy:n toimitusjohtajana ja hän on Proha Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja.

Dovre-liiketoimintaryhmä

Dovre-liiketoimintaryhmän toimitusjohtajaksi ja Proha-konsernin johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 3.6.2008 Otto Søberg.

Otto Søbergillä on huomattava kokemus öljy- ja kaasuteollisuudesta. Edellisessä tehtävässään hän toimi Siemens AG:n öljy-, kaasu- ja meriteollisuuden ratkaisujen liiketoimintaryhmän toimitusjohtajana. Søberg on myös toiminut mm. Kvaernerin öljy- ja kaasukenttien kehityksestä vastaavan liiketoimintaryhmän toimitusjohtajana.

Otto Søberg toimii koko Dovre-liiketoimintaryhmän toimitusjohtajana ja hän raportoi suoraan Dovren hallitukselle. Arve Jensen jatkaa Dovren Norjan toimintojen ja Mike Critch Pohjois-Amerikan toimintojen johtajana. Jensen ja Critch raportoivat jatkossa Otto Søbergille. Dovre International AS:n perustaja, Birger Flaa, toimii jatkossa aktiivisessa roolissa yhtiön hallituksen jäsenenä.

Camako-liiketoimintaryhmä

Camako-liiketoimintaryhmän operatiiviseksi johtajaksi ja Proha-konsernin johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 7.5.2008 Timo Saros.

Timo Saros on aiemmin toiminut mm. Prohan aikaisemman tytäryhtiön Artemis Finland Oy:n toimitusjohtajana ja tätä ennen muissa tehtävissä Proha-konsernissa, mm. Safran Software Solutions AS:n, Dovre International AS:n ja Datamar Oy:n hallituksessa. Timo Saros on myös projektinhallintaan erikoistuneen ohjelmistoyritys Planman Oy:n perustaja ja hän toimi yhtiönsä toimitusjohtajana 1986–2000. Yhtiö myytiin vuonna 2000 Proha-konsernille.

Konsernin johtoryhmä

Nimitysten jälkeen Proha-konsernin uuden johtoryhmän muodostavat Proha Oyj:n toimitusjohtaja Ilari Koskelo, varatoimitusjohtaja Janne Rainvuori, talousjohtaja Sirpa Haavisto, Dovre- liiketoimintaryhmän toimitusjohtaja Otto Søberg ja Camako-liiketoimintaryhmän operatiivinen johtaja Timo Saros.

Dovre- ja Camako-liiketoimintaryhmillä on lisäksi molemmilla omat sisäiset johtoryhmänsä.


YHTIÖKOKOUSTEN PÄÄTÖKSET

PROHA OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 26.2.2008

Ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa hallituksen jäsenten lukumäärän kuuteen.

Ylimääräinen yhtiökokous valitsi Proha Oyj:n hallitukseen seuraavat henkilöt: Birger Flaa, Ernest Jilderda, Antti Manninen, Ilari Koskelo, Jon Erling Tenvik ja Svein Stavelin. Aiemmasta hallituksesta jatkavat Birger Flaa ja Ernest Jilderda, muut ovat uusia jäseniä.

PROHA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2008

Yhtiökokous vahvisti tilivuoden 2007 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa tilikaudelta jaeta.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan korvauksena 30.000 euroa vuodessa sekä sellaisille hallituksen jäsenille, jotka eivät valintahetkellä ole työsuhteessa Proha-konserniin tai ole työ- tai toimisuhteessa tai käytä määräysvaltaa sellaisessa Proha Oyj:n osakkeenomistajiin lukeutuvassa yhtiössä, joka omistaa yli 5 prosenttia Proha Oyj:n osakekannasta, maksetaan korvauksena hallitustyöskentelystä 20.000 euroa vuodessa per jäsen.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaisesti.

Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiökokous valitsi Proha Oyj:n hallituksessa jatkamaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa valitut henkilöt: Birger Flaa, Ernest Jilderda, Antti Manninen, Ilari Koskelo, Jon Erling Tenvik ja Svein Stavelin.

Tilintarkastajien valinta

Yhtiökokous päätti, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi yksi keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan jatkamaan KHT-yhteisö Ernst & Young, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.


HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Proha Oyj noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Suosituksesta Proha tekee yhden poikkeuksen. Osakejohdannaista palkitsemisjärjestelmää voidaan soveltaa myös hallituksen jäseniin, joilla ei ole työ- tai toimisuhdetta yhtiöön. Prohan hallinnointiperiaatteet ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.proha.fi.


OSAKEPÄÄOMA JA ANTIVALTUUDET

Osakkeet:

Proha Oyj:llä on yksi osakesarja. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Proha Oyj:n osakkeet noteerataan OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä.

Prohan osakepääoma 1.1.2008 oli 15.916.854,20 euroa. Katsauskaudella osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia.

Proha osakkeiden määrä 1.1.2008 oli 61.218.670 kpl.

Tammikuussa annettiin 500.000 Proha Oyj:n uutta osaketta Camakon kauppahinnan toisen erän maksun yhteydessä suunnattuna antina. Osakkeiden merkintähinta oli Prohan osakkeen painotettu keskihinta Helsingin pörssissä aikavälillä 22. -28.1.2008 eli 0,26 euroa kappaleelta, yhteensä 130 tuhatta euroa. Osakkeista maksettava määrä merkittiin kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Maaliskuussa annettiin 243.081 Proha Oyj:n uutta osaketta Datatron Oy:n kauppahinnan maksun yhteydessä suunnattuna antina. Osakkeiden merkintähinta oli Proha Oyj:n osakkeen painotettu keskihinta Helsingin pörssissä aikavälillä 1.11.2007 - 31.1.2008 eli 0,27 euroa kappaleelta, yhteensä 66 tuhatta euroa. Osakkeista maksettava määrä merkittiin kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Prohan osakkeiden määrä 30.6.2008 61.961.751 kpl.

Optio-oikeudet:

Vuosien 2005, 2006 ja 2007 optio-ohjelmista oli 1.1.2008 jäljellä yhteensä 4.123.250 optiota, jotka oikeuttavat yhteensä 4.123.250 osakkeen merkitsemiseen.

Proha Oyj:n optio-oikeuksilla ei merkitty osakkeita katsaustilikauden aikana.

Katsauskauden aikana on yhtiölle palautunut yhteensä 27.720 vuoden 2005 sekä 90.000 vuoden 2007 optio-ohjelman optio-oikeutta.

Yhtiön hallitus hyväksyi vuoden 2007 optio-ohjelman merkintöjä katsauskaudella 60.000 kpl kokouksessaan 27.2.2008 ja 90.000 kpl kokouksessaan 8.4.2008 ja 90.000 kpl kokouksessaan 17.4.2008.

Yhtiön hallitus hyväksyi 90.000 yhtiölle palautuneen, vuoden 2007 optio-ohjelman optio-oikeuden uudelleenmerkinnän kokouksessaan 7.5.2008.

Vuoden 2007 optio-ohjelman optioiden merkintäaika päättyi 17.4.2008. Optioannin ehdot julkistettiin pörssitiedotteella 28.3.2007. Optioannissa merkittiin kaikkiaan 1.977.000 Proha Oyj:n optio-oikeutta.

Katsauskauden päättyessä liikkeessä oli yhteensä 4.393.250 optio-oikeutta, jotka jakaantuvat seuraavasti: 1.075.250 vuoden 2005 ohjelman mukaista optio-oikeutta (joilla osakkeen merkintähinta 0,50 euroa), 1.341.000 vuoden 2006 optio-oikeutta (0,48 euroa) ja 1.977.000 vuoden 2007 optio-oikeutta (0,37 euroa). Näistä yhtiön hallussa on 27.720 vuoden 2005 optio-oikeutta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa yhden osakkeen merkitsemiseen.

Hallituksen valtuutus:

Prohan varsinainen yhtiökokous 18.4.2007 valtuutti hallituksen päättämään enintään 12.243.734 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus koskee sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja vastasi 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokoushetkellä. Valtuutus on voimassa 17.4.2012 saakka. Valtuutuksen nojalla on annettu 30.6.2008 mennessä yhteensä 743.081 uutta osaketta ja valtuutuksesta on käyttämättä 11.500.653 osaketta.


KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ

Proha Oyj:llä oli 30.6.2008 yhteensä 3.189 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Katsauskaudella 1.1. - 30.6.2008 kaupankäynnin alin kurssi oli 0,24 euroa ja ylin kurssi oli 0,35 euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.6.2008 oli 0,32 euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli noin 19,8 miljoonaa euroa. Osakkeen vaihto katsauskaudella OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä oli noin 2,6 milj. euroa. Prohan osakkeella oli katsauskaudella Remium AB:n antama LP-markkinatakaus. Markkinatakaus päättyi 29.4.2008.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Dovre-liiketoimintaryhmän menestykseen vaikuttavat öljy- ja kaasusektorin kysyntä sekä öljy- ja kaasusektorin investointitaso. Öljy- ja kaasuteollisuuden alalla toimivien yritysten haasteena on myös resurssien riittävyys ja henkilökunnan lisääntynyt vaihtuvuus.

Prohan 30.3.2008 uusitun strategian mukaisesti Dovre-liiketoimintaryhmä tarjoaa asiakkailleen laajempia projektikokonaisuuksia, joissa vastuu ja riski ovat jonkin verran korkeampia kuin Dovren tähänastisessa toiminnassa. Riskinotto on hallittua ja se otetaan huomioon palveluiden hinnoissa.

Camako–liiketoimintaryhmän toimintaan vaikuttavat yleinen kilpailutilanne ja kilpailijoiden kehittämät teknologiset ratkaisut. Camako-liiketoiminnan kannattava kasvu edellyttää onnistumista Microsoft-yhteistyössä ja tulevassa ohjelmistotuoteperheen lanseerauksessa uuden tuotemerkin alla.

Prohan kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen liittyy myös mahdollisia yritysostoja tai osakkuuksia alalla toimivissa yrityksissä. Yritysjärjestelyihin liittyy aina riskejä. Niitä hallitaan mm. pitämällä yritysjärjestelyt kohtuullisen kokoisina.


KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Camakon liiketoiminnot on yhtiöitetty uuteen Proha Oyj:n täysin omistamaan Camako Nordic Oy-nimiseen yhtiöön, jonka alaisuudessa toimivat Datamar Oy, Camako Data AB sekä Datatron Oy. Liiketoiminta uudessa yhtiörakenteessa aloitettiin 1.8.2008 alkaen.

Proha Oyj:n (omistus 60 %) ja Safran Software Solutions AS:n (omistus 40 %) jaettua omistusta Dovre International AS-yhtiöstä on ryhdytty purkamaan. Lopputuloksena Proha Oyj tulee omistamaan 100%:sti Dovre International AS-yhtiön, joka puolestaan tulee täysin omistamaan Safran Software Solutions AS-yhtiön.

Omistusjärjestelyiden tarkoituksena on saada konsernin juridinen rakenne vastaamaan organisaatio- ja raportointirakennetta.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Prohan 30.3.2008 uusitun strategian mukaiset organisaatiomuutokset ja tehostamistoimet etenevät suunnitellusti.

Kolmannen vuosineljänneksen liiketulokseen tulevat vaikuttamaan normaalit kausivaihtelut, mutta liiketuloksen odotetaan kuitenkin olevan parempi kuin vastaavalla vuosineljänneksellä vuonna 2007. Toisella vuosineljänneksellä toteutuneista uudelleenjärjestelykuluista n. 1,0 milj. euroa johtuen positiivisen liiketuloksen saavuttamista vuonna 2008 pidetään edelleen haasteellisena, mutta mahdollisena.

Markkinanäkymien ennakoidaan pysyvän positiivisina. Öljy- ja kaasuteollisuuden investointitason arvioidaan jatkuvan edelleen korkeana, mistä johtuen Dovre–liiketoimintaryhmän palveluiden kysynnän odotetaan pysyvän vahvana. Dovren liiketoimintamalleja ja johtamiskäytäntöjä ollaan uudistamassa. Dovren kansainvälisen kasvun ennakoidaan jatkuvan vahvana, mutta tärkeimpänä tavoitteena on parantaa Dovren kannattavuutta.

Nyt kun Dovren Safran- tuotteiden viimeisimmät versiot ovat Yhdysvaltain markkinoiden tarpeiden ja vaatimusten mukaisia, odotamme kasvua USA:ssa seuraavan vuoden aikana.

Camako-liiketoimintaryhmän ohjelmistoliiketoiminta ei ole vielä kannattavaa. Liiketoimintaryhmän uuden johdon haasteena on saada uudelleennimettävälle SafranOne- ohjelmistotuoteperheelle merkittävä asema pohjoismaisilla markkinoilla. Vaikka tuote on teknisesti valmis, sen menestys edellyttää myynnin ja markkinoinnin onnistumista sekä riittävien referenssien saamista. EPM-palveluliiketoiminnan arvioidaan edelleen kasvavan kannattavasti sekä Suomessa että Ruotsissa. Palveluliiketoiminnan kasvu edellyttää onnistumista rekrytoinnissa. Norjassa EPM-palveluliiketoimintoja vahvistetaan Ruotsin ja Suomen yksiköiden tuen avulla.

Edellä esitetyt arviot perustuvat Prohan hallituksen hyväksymiin ennusteisiin.


Espoossa, 14. elokuuta 2008

Proha Oyj
Hallitus


Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.


TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus osavuosikatsauksesta järjestetään tiedotusvälineiden edustajille ja analyytikoille torstaina 14.8.2008. Tiedotustilaisuus pidetään klo 13.00 Proha Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Maapallonkuja 1 A, Espoo.

Lisätietoja:

PROHA OYJ
Toimitusjohtaja Ilari Koskelo, puh. 020 4362 000
ilari.koskelo@proha.com

Talousjohtaja Sirpa Haavisto, puh. 020 4362 000
sirpa.haavisto@proha.com

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2007. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2007.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
(tuhatta euroa) 2008 2007 Muutos % 2008 2007 Muutos % 2007

LIIKEVAIHTO 16 423 11 821 38,9 31 675 22 863 38,5 51 004
Liiketoiminnan muut tuotot 39 8 388,1 71 31 124,4 79
Materiaalit ja palvelut -117 -12 878,0 -153 -40 277,5 -89
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -15 403 -11 043 39,5 -29 336 -21 120 38,9 -46 858
Poistot ja arvonal. -130 -99 31,2 -274 -188 45,7 -421
Liiketoiminnan muut kulut -1 293 -1 085 19,2 -2 368 -1 875 26,3 -3 872
LIIKETULOS -481 -410 -17,3 -385 -330 -16,6 -156
Rahoitustuotot 29 200 -85,4 74 243 -69,5 569
Rahoituskulut -160 -159 0,5 -409 -251 63,1 -934
Osuus osakkuusyhtiöi-den tuloksista -43 -57 -24,7 -148 -52 -183,3 -85
TULOS ENNEN VEROJA -655 -426 53,6 -868 -390 -122,7 -607
Tuloverot -155 -58 166,1 -333 -179 85,6 -566
KATSAUSKAUDEN TULOS -810 -484 -67,1 -1 200 -569 -111,0 -1 174

KATSAUSKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:
Emoyhtiön osakkeenomista-jille -836 -490 -70,6 -1 247 -578 -115,9 -1 191
Vähemmistö- osakkaille 27 6 359,9 47 9 428,3 18
-810 -484 -67,1 -1 200 -569 -111,0 -1 174
Tulos/osake, eur (laimentamaton) -0,013 -0,008 -68,5 -0,020 -0,009 -114,0 -0,019
Tulos/osake, eur (laimennettu) -0,013 -0,008 -68,5 -0,020 -0,009 -114,0 -0,019


KONSERNIN TASE

30.6. 30.6. 31.12.
(tuhatta euroa) 2008 2007 Muutos % 2007

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 2 583 2 118 21,9 2 676
Liikearvo 6 725 4 911 36,9 6 747
Aineelliset hyödykkeet 361 209 72,3 356
Osuudet osakkuusyhtiöissä 1 313 1 124 16,8 1 277
Myyntisaamiset ja muut saamiset 204 48 327,8 136
Myytävissä olevat sijoitukset 48 48 -0,1 48
Laskennallinen verosaaminen 179 253 -29,0 204
Pitkäaikaiset varat 11 412 8 711 31,0 11 444

Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 16 766 13 339 25,7 15 216
Rahat ja pankkisaamiset 3 463 10 902 -68,2 5 349
Lyhytaikaiset varat 20 229 24 241 -16,6 20 566

VARAT YHTEENSÄ 31 642 32 952 -4,0 32 009


OMA JA VIERAS PÄÄOMA
Oma pääoma
Osakepääoma 15 917 15 917 0,0 15 917
Ylikurssirahasto 4 379 4 379 0,0 4 379
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 497 361 37,9 329
Muuntoerot 72 251 -71,5 187
Kertyneet tappiot -7 649 -5 980 27,9 -6 470
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 13 215 14 927 -11,5 14 342
Vähemmistöosuus 195 110 77,6 115
Oma pääoma 13 411 15 037 -10,8 14 457

Pitkäaikainen vieras pääoma
Laskennallinen verovelka 640 492 30,2 653
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 1 488 1 702 -12,6 2 010
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 395 0 439
Eläkevelvoitteet 522 530 -1,4 488
Pitkäaikainen vieras pääoma 3 045 2 724 11,8 3 590

Lyhytaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 2 663 4 898 -45,6 2 289
Ostovelat ja muut velat 12 018 9 848 22,0 11 041
Tuloverovelka 294 446 -34,2 632
Lyhytaikaiset varaukset 211 0 0
Lyhytaikainen vieras pääoma 15 186 15 192 0,0 13 962

OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 31 642 32 952 -4,0 32 010


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

a) Osakepääoma
b) Ylikurssirahasto
c) Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot
d) Muuntoerot
e) Kertyneet tappiot
f) Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus
g) Vähemmistön osuus
h) Oma pääoma yhteensä


a) b) c) d) e) f) g) h)
OMA PÄÄOMA 1.1.2007 15 917 4 379 368 38 -5 497 15 205 112 15 316
Muuntoeron muutos 0 0 13 149 50 211 -14 197
Osakeperusteiset maksut 0 0 0 0 117 117 0 117
Siirrot erien välillä 0 0 -51 0 51 0 0 0
OMAAN PÄÄOMAAN SUORAAN KIRJATUT NETTOVOITOT JA –TAPPIOT 0 0 -38 149 218 329 -14 315
Kauden tulos 0 0 0 0 -1 191 -1 191 18 -1 174
KOKONAISVOITOT JA –TAPPIOT 0 0 0 0 -1 191 -1 191 18 -1 174
OMA PÄÄOMA 1.1.2008 15 917 4 379 329 187 -6 470 14 342 115 14 457
Muuntoeron muutos 0 0 -2 -116 -29 -147 -11 -158
Osakeperusteiset maksut 0 0 0 0 72 72 0 72
Maksulliset osakeannit 0 0 196 0 0 196 0 196
Yrityshankinnat 0 44 44
Siirrot erien välillä 0 0 -25 0 25 0 0 0
OMAAN PÄÄOMAAN SUORAAN KIRJATUT NETTOVOITOT JA –TAPPIOT 0 0 168 -116 68 120 33 154
Kauden tulos 0 0 0 0 -1 247 -1 247 47 -1 200
KOKONAISVOITOT JA –TAPPIOT 0 0 0 0 -1 247 -1 247 47 -1 200
OMA PÄÄOMA 30.6.2008 15 917 4 379 497 72 -7 649 13 215 195 13 411

a) b) c) d) e) f) g) h)
OMA PÄÄOMA 1.1.2007 15 917 4 379 368 38 -5 497 15 205 112 15 316
Muuntoeron muutos 0 0 6 213 69 288 -10 277
Osakeperusteiset maksut 0 0 0 0 12 12 0 12
Siirrot erien välillä 0 0 -13 0 13 0 0 0
OMAAN PÄÄOMAAN SUORAAN KIRJATUT NETTOVOITOT JA –TAPPIOT 0 0 -7 213 94 300 -10 290
Kauden tulos 0 0 0 0 -578 -578 9 -569
KOKONAISVOITOT JA –TAPPIOT 0 0 0 0 -578 -578 9 -569
OMA PÄÄOMA 30.6.2007 15 917 4 379 361 251 -5 980 14 927 110 15 037

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
1-6 1-6 1-12
(tuhatta euroa) 2008 2007 2007

Liiketoiminnan rahavirta

Liiketulos -385 -330 -156
Oikaisut liiketulokseen:
Työsuhde-etuudet 109 162 194
Poistot 274 188 421
Muut oikaisut 17
Oikaisut liiketulokseen yhteensä 400 350 615
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -1 581 -848 -2 610
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (-) / vähennys (+) 1 278 -21 1 430
Käyttöpääoman muutos yhteensä -303 -869 -1 181
Maksetut korot liiketoiminnasta -171 -112 -613
Saadut korot liiketoiminnasta 72 263 566
Maksetut muut rahoituserät liiketoiminnasta -30 -37 -236
Saadut muut rahoituserät liiketoiminnasta 1 10 28
Maksetut verot liiketoiminnasta -742 -342 -486
Liiketoiminnan rahavirta -1 159 -1 065 -1 463

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -183 -301 -577
Tytäryritysten hankinnat hankintahetken rahavaroilla vähennettynä *) -164 -2 177
Osakkuusyritysten hankinnat -223 -110 -378
Investoinnit muihin sijoituksiin -12 -12
Luovutustulot muista sijoituksista 74 74
Saadut osingot 3 2 2
Investointien rahavirta -568 -347 -3 068

Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen nostot 399 931 1 015
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -420 -624 -702
Vaihtovelkakirjalainojen takaisinmaksut -2 810
Pitkäaikaisten lainojen nostot 262 435
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -340 -3
Rahoituksen rahavirta -99 304 -2 062

Rahavarojen muutos -1 826 -1 108 -6 592

Rahavarat kauden alussa 5 349 12 022 12 022
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -60 -18 -80
Hankittujen tytäryritysten rahavarat 131 19
Myytyjen tytäryritysten rahavarat
Käypään arvoon kirjauksen vaikutus 6
Rahavarojen muutos -1 956 -1 108 -6 612
Rahavarat kauden lopussa 3 464 10 902 5 349


*) Rahavaroina maksettu osuus tytäryhtiöiden 1-6 1-6 1-12
hankintamenosta vähennettynä hankinta-ajan- 2008 2007 2007
kohdan rahavaroilla:

Camako Data AB -145 -441
Project Resource Solutions Inc. -81 -861
Datatron Oy 62
Fabcon ala-konserni -875
Yhteensä -164 -2 177


KONSERNIN LIITETIEDOT


YRITYSHANKINNAT

Datatron Oy

Katsauskaudella Proha Oyj päätti käyttää optiosopimuksen mukaista oikeutta hankkia 40 %:a Datatron Oy:n osakekannasta. Optio-oikeuden käytön jälkeen Proha Oyj:n omistus Datatron Oy:ssä nousi 60 %:iin. Datatron Oy on yhdistelty Prohan konsernitilinpäätökseen 31.3.2008 alkaen. Datatron Oy:n hankinnalla ei ole olennaista vaikutusta Proha-konsernin vuoden 2008 liikevaihtoon tai tulokseen.

Osakkeiden hankintameno on 135 tuhatta euroa lisättynä vuonna 2009 mahdollisesti maksettavalla, vuoden 2008 tulokseen perustuvalla kannustinosalla. Datatron Oy:n hankintameno on katsauskauden päättymishetken arvion mukaan noin 154 tuhatta euroa. Kauppahinnan kiinteä osa noin 132 tuhatta euroa maksettiin siten, että 66 tuhatta euroa maksettiin käteisenä ja 66 tuhatta euroa maksettiin Proha Oyj:n uusilla osakkeilla

Hankintamenosta on kohdistettu 24 tuhatta euroa asiakassuhteille. Hankinnasta on kirjattu liikearvoa 92 tuhatta euroa.

Hankinnan kohteesta kirjattiin 31.3.2008 seuraavat varat ja velat:

Yhdistä- Kirjan- Kirjan-
misessä pitoarvot pitoarvot
kirjatut ennen ennen
käyvät yhdis- yhdis-
arvot tämistä tämistä
40,0 % 40,0 % 100,0 %
Hankinta-ajankohta 31.3.2008 31.3.2008 31.3.2008
(tuhatta euroa)

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 24 0 0
Aineelliset hyödykkeet 2 2 6

Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 32 32 80
Rahat ja pankkisaamiset 52 52 131

Varat yhteensä 111 87 216

Lyhytaikainen vieras pääoma
Laskennallinen verovelka 6 0 0
Ostovelat ja muut velat 30 30 74
Tuloverovelka 13 13 31

Velat yhteensä 48 42 105

Vähemmistöosuus 0 44 111

Nettovarat 62
Hankinnasta syntynyt liikearvo 92
Hankintameno yhteensä 154


Rahavaroina maksettu osuus hankintamenosta 66
Proha Oyj:n osakkeina maksettu
osuus hankintamenosta 66
Muut hankintaan välittömästi liittyvät menot 3
Pitkäaikaisessa korottomassa vieraassa
pääomassa oleva osuus 20
Hankintameno yhteensä 154


Rahavaroina maksettu osuus hankintamenosta 69
- hankinta-ajankohdan rahavarat -131
Rahavirtavaikutus investointien
rahavirrassa 1.1. - 30.6.2008 -62

Taulukon luvut on ilmoitettu hankintahetken valuuttakursseilla.


Camako Data AB

Proha Oyj hankki lokakuussa 2007 ruotsalaisen projektinhallinnan tietotekniikan konsulttiyrityksen Camako Data AB:n (Camako) koko osakekannan. Camako on yhdistelty Prohan konsernitilinpäätökseen 1.11.2007 alkaen.

Camakon hankintameno on katsauskauden päättymishetken arvion mukaan noin 1,1 milj. euroa. Camakon hankintameno muodostuu noin 0,7 milj. euron kiinteästä osasta ja mahdollisesta lisäkauppahinnasta, joka perustuu tiettyihin asetettuihin myynti- ja tulostavoitteisiin. Jos kaikki myynti- ja tulostavoitteet saavutetaan, lisäkauppahinnan määrä tulee olemaan noin 0,4 milj. euroa.

Kauppahinnan kiinteä osa noin 0,7 milj. euroa maksettiin kahdessa erässä siten, että 0,4 milj. euroa maksettiin käteisenä kaupantekohetkellä ja noin 0,3 milj. euroa maksettiin tammikuussa 2008.

Kauppahinnan toinen erä 275 tuhatta euroa maksettiin osin Proha Oyj:n uusilla osakkeilla ja osin käteisenä. Myyjän merkittäväksi annettiin 500.000 Proha Oyj:n uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta oli kauppasopimuksen ehtojen mukaisesti Prohan osakkeen painotettu keskihinta Helsingin pörssissä aikavälillä 22-28.1.2008 eli 0,26 euroa kappaleelta, yhteensä 130 tuhatta euroa. Osakkeista maksettava määrä merkittiin kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Loppuosa kauppahinnan toisesta erästä eli 145 tuhatta euroa maksettiin käteisellä. Annetuista uusista osakkeista kahteen kolmasosaan kohdistuu luovutusrajoitus, joka lakkaa yhdellä kolmasosalla (1/3) annettavista osakkeista 26.10.2008 ja yhdellä kolmasosalla (1/3) annettavista osakkeista 26.10.2009.

Mahdollinen lisäkauppahinta, joka katsauskauden päättymishetken arvion mukaan tulee olemaan noin 0,4 milj. euroa, maksetaan viimeistään vuonna 2009 joko käteisenä tai Proha Oyj:n osakkeina. Arvioitu lisäkauppahinta noin 0,4 milj. euroa sisältyy pitkäaikaisen vieraan pääoman siirtovelkoihin konsernitaseessa 30.6.2008.

Project Resource Solutions Inc

Prohan kanadalainen tytäryhtiö Fabcon Canada Limited hankki marraskuussa 2007 Project Resource Solutions Inc:n (PRS) koko osakekannan. PRS on yhdistelty Prohan konsernitilinpäätökseen 20.11.2007 alkaen.

Kauppahinnan kiinteä osa 1,2 milj. Kanadan dollaria (noin 0,9 miljoonaa euroa) maksettiin käteisellä marraskuussa 2007.

Sopimus sisältää lisäksi lisäkauppahintajärjestelmän, jonka perusteella myyjille maksetaan 30 % PRS:n myyntikatteesta 36 kuukauden ajalta 20.11.2007 – 19.12.2010. PRS:n hankintameno on tilikauden 31.12.2007 ja katsauskauden päättymishetken arvion mukaan noin 1,1 milj. euroa. Hankintamenoon sisältyy kauppahinnan kiinteä osa 1,2 milj. Kanadan dollaria (noin 0,8 milj. euroa), välittömästi hankintaan liittyviä menoja noin 30 tuhatta euroa. Hankintamenon oikaisuksi on lisäksi kirjattu noin 0,2 milj. euroa hankinta-ajankohtana. Hankintamenon oikaisu noin 0,2 milj. euroa sisältää myyntikatteen perusteella maksettavan lisäkauppahinnan ajalta 20.11.2007 – 31.12.2008 perustuen siihen, että oikaisu on todennäköinen ja luotettavasti määrittävissä. Myyntikatearvio perustuu 20.11.2007 – 30.6.2008 osalta toteutuneen tuloskehitykseen ja 1.7. – 31.12.2008 osalta Prohan hallituksen hyväksymään budjettiin. Arvioidusta lisäkauppahinnasta noin 0,1 milj. euroa sisältyy lyhytaikaisen vieraan pääoman siirtovelkoihin konsernitaseessa 30.6.2008.

KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

(tuhatta euroa) 30.6. 30.6. 31.12.
2008 2007 2007
OMASTA PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET

Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnitys
Lainat rahoituslaitoksilta 3 845 3 349 3 714
Vakuudeksi annettujen Dovre International AS:n ja Dovre Fabcon AS:n osakkeiden sekä Dovre Fabcon AS:n lyhytaikaisten varojen kirjanpitoarvo 7 292 6 315 7 264

Velat, joiden vakuudeksi annettu varoja
Lainat ja shekkitililimiitit 250 251 251
Vakuudeksi annettujen myyntisaamisten ja käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo 536 385 674

Velat joiden vakuudeksi annettu osakkeita
Lainat ja shekkitililimiitit 12
Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo 511 511 511

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat
Yhden vuoden kuluessa 263 284 338
Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 679 1 180 1 008
Yhteensä 942 1 464 1 346

Vuokravakuudeksi annettujen talletusten kirjanpitoarvo 19 19


RIITA-ASIAT JA OIKEUDENKÄYNNIT

Prohan norjalaisen tytäryhtiön, Safran Software Solutions AS:n aiemman toimitusjohtajan Steinar Dalvan riitauttama työsuhteen päättäminen on sovittu.

Yhtiöllä ei ole vireillä olevia riitoja tai oikeudenkäyntejä.


AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS

30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
Kirjanpitoarvo kauden alussa 356 216 216
Tytäryhtiöiden hankinnat 6 21 43
Lisäykset 85 21 204
Vähennykset -30 0 0
Poistot ja arvonalentumiset -52 -50 -103
Muuntoerot -5 1 -3
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 361 209 356


LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Sijoitukset osakkuusyrityksiin, muutokset: 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
Kirjanpitoarvo kauden alussa 1 277 982 982
Lisäykset 225 193 373
Osuus tilikauden tuloksesta -143 -51 -78
Siirretty tytäryhtiösijoituksiin -23 0 0
Muuntoerot -23 0 0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 313 1 124 1 277


Liiketoimet osakkuusyritysten kanssa: 1-6/2008 1-6/2007 1-12/2007
Myynnit 4 0 6
Rahoitustuotot 0 0 15
Ostot 32 0 45

Avoimet saldot osakkuusyritysten kanssa: 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
Ostovelat 0 0 7

Liiketoimet muiden
lähipiiriyritysten kanssa: 1-6/2008 1-6/2007 1-12/2007
Myynnit 14 23 74
Konsultointipalkkiot *) 126 141 286
Tilavuokrat *) 132 116 240
Muut ostot 3 5 9
Korot vaihtovelkakirjalainasta **) 0 42 84


Avoimet saldot muiden
lähipiiriyritysten kanssa: 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
Sijoitukset myytävissä oleviin rahoitusvaroihin 0 12 12
Myyntisaamiset 0 0 1
Vaihtovelkakirjalaina **) 0 1 405 0
Ostovelat 41 1 32


*) Konsultointipalkkiot ja tilavuokrat on maksettu hallituksen jäsenen määräysvallassa oleville yhtiöille.

**) Aikaisemman toimitusjohtajan sijoitusyhtiön merkitsemä vaihtovelkakirjalaina, joka erääntyi kokonaan maksettavaksi 30.12.2007.


TULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
(tuhatta euroa) 2008 2008 2007 2007 2007 2007

LIIKEVAIHTO 16 423 15 253 15 540 12 601 11 821 11 041
Liiketoiminnan muut tuotot 39 32 40 7 8 24
Materiaalit ja palvelut -117 -35 -6 -42 -12 -28
Työsuhde etuuksista aiheutuneet kulut -15 403 -13 933 -14 007 -11 730 -11 043 -10 077
Poistot -130 -144 -127 -105 -99 -89
Liiketoiminnan muut kulut -1 293 -1 075 -1 139 -858 -1 085 -791
LIIKETULOS -481 96 301 -127 -410 80
% -2,9 % 0,6 % 1,9 % -1,0 % -3,5 % 0,7 %
Rahoitustuotot 29 45 219 106 200 44
Rahoituskulut -160 -249 -512 -172 -159 -91
Osuus osakkuusyhtiöi-den tuloksista -43 -105 7 -40 -57 5
TULOS ENNEN VEROJA -655 -213 15 -233 -426 37
% -4,0 % -1,4 % 0,1 % -1,8 % -3,6 % 0,3 %
Tuloverot -155 -178 -329 -58 -58 -121
KATSAUSKAUDEN TULOS -810 -391 -314 -291 -484 -85
% -4,9 % -2,6 % -2,0 % -2,3 % -4,1 % -0,8 %


KONSERNIN TUNNUSLUVUT

4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
(miljoonaa euroa) 2008 2007 2008 2007 2007

Liikevaihto 16,4 11,8 31,7 22,9 51,0
Liiketulos -0,5 -0,4 -0,4 -0,3 -0,2
% liikevaihdosta -2,9 % -3,5 % -1,2 % -1,4 % -0,3 %
Tulos ennen veroja -0,7 -0,4 -0,9 -0,4 -0,6
% liikevaihdosta -4,0 % -3,6 % -2,7 % -1,7 % -1,2 %
Katsauskauden tulos -0,8 -0,5 -1,2 -0,6 -1,2
% liikevaihdosta -4,9 % -4,1 % -3,8 % -2,5 % -2,3 %
Oman pääoman tuotto, % -22,8 % -12,7 % -12,7 % -3,0 % -7,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % -10,9 % -4,9 % -5,0 % -1,3 % 1,6 %
Korollinen vieras pääoma 4,2 6,6 4,2 6,6 4,3
Rahavarat 3,5 10,9 3,5 10,9 5,3
Nettovelkaantumis-aste, % 5,1 % -28,6 % 5,1 % -28,6 % -7,3 %
Omavaraisuusaste, % 43,1 % 46,1 % 43,1 % 46,1 % 45,5 %
Taseen loppusumma 31,6 33,0 31,6 33,0 32,0
Bruttoinvestoinnit 0,2 0,3 0,6 0,5 3,4
% liikevaihdosta 1,2 % 2,2 % 1,8 % 2,0 % 6,7 %
Tutkimus- ja kehitysmenot 0,4 0,4 0,9 0,8 1,7
% liikevaihdosta 2,7 % 3,4 % 2,8 % 3,6 % 3,4 %
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana 391 322 388 322 333
Henkilöstö kauden lopussa 396 323 396 323 381
Tulos/osake, euroa -0,013 -0,008 -0,020 -0,009 -0,019
Laimennettu tulos/osake, euroa -0,013 -0,008 -0,020 -0,009 -0,019
Oma pääoma/osake, euroa 0,21 0,24 0,21 0,24 0,23
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
Laimentamaton 61 961 751 61 218 670 61 749 044 61 218 670 61 218 670
Laimennettu 61 961 751 61 221 588 61 749 044 61 220 129 61 219 400
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 61 961 751 61 218 670 61 961 751 61 218 670 61 218 670


SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.6.2008
Nimi Osakkeita kpl Koko osake- ja äänimäärästä %
Dovregruppen A.S.*) 6 560 646 10,6
Etra-Invest Oy 6 211 500 10,0
Pekka Mäkelä 2 882 375 4,6
Pekka Pere 2 210 723 3,6
Etola Erkki 2 000 000 3,2
Eficor Oyj 1 860 000 3,0
Ilari Koskelo 1 420 000 2,3
Navdata Oy**) 1 300 000 2,1
Thominvest Oy 1 043 500 1,7
Petri Hinkka 889 500 1,4
Rauni Siik 800 000 1,3
Eero Ruokostenpohja 703 950 1,1
Reino Jokinen 530 000 0,9
Hinkka Invest Oy 509 790 0,8
Lars Nyqvist 479 171 0,8
Astea AS 471 257 0,8
Seppo Siik 455 000 0,7
Kefura AB 430 000 0,7
Nordea Pankki Suomi Oyj, hallintarek. 414 525 0,7
Risto Saikko 402 765 0,6

*) Dovregruppen A.S. on Birger Flaan määräysvaltayhtiö
**) Navdata Oy on Ilari Koskelon määräysvaltayhtiö

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Liitteet & linkit