PROHAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2008 (IFRS)

Proha Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2008 klo 09.00

PROHAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2008 (IFRS)

Tammi – maaliskuu 2008:

- Konsernin liikevaihto kasvoi 38 % ja oli 15,3 (11,0) milj. euroa.

- Dovre-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 36 % ja oli 14,7 (10,8) milj.
euroa.

- Camako-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 109 % ja oli 0,6 (0,3) milj.
euroa.

- Konsernin liiketulos oli 0,1 (0,1) milj. euroa.

- Dovre-liiketoimintaryhmän liiketulos oli 0,7 (0,6) milj. euroa. Camako-
liiketoimintaryhmän liiketulos oli -0,2 (-0,2) milj. euroa. Muiden toimintojen
liiketulos oli -0,4 (-0,3) milj. euroa. Ensimmäisen vuosineljännekseen
liiketulokseen ei sisälly kertaluontoisia eriä.

- Prohan toimitusjohtajaksi kutsuttiin Ilari Koskelo 19.3.2008 alkaen.

- Prohan uudistettu strategia julkistettiin 31.3.2008.

- Camako-liiketoimintaryhmän vetäjäksi on kutsuttu Timo Saros 7.5.2008 alkaen.
Konsernin johtoryhmän kokoonpanoa on samalla muutettu.


TOIMITUSJOHTAJA ILARI KOSKELO:

Prohan toiminnassa on tapahtunut katsauskauden lopulla ja sen jälkeen suuria muutoksia. Sekä organisaatiota että liiketoimintamalleja on muutettu. Työntekijät Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja maailmalla ovat ottaneet muutoksen erittäin myönteisesti vastaan ja samalla uudistettu yrityskulttuuri on helpottanut uusien työntekijöiden rekrytointia.

Organisaatiolta saatu palaute on auttanut yrityksen johtoa paikallistamaan toiminnan ongelmakohtia sekä ymmärtämään markkinoita paremmin. Prohan toiminnan tehostaminen on koettu yhteiseksi tavoitteeksi.

Prohan strategian ja yrityskulttuurin muutos on mielestämme niin merkittävä, että perinteisen vuosituloksen arvioinnin sijaan Prohan vuoden 2008 tulosta on analysoitava ennen ja jälkeen muutoksen, eli ensimmäiseen ja toiseen vuosipuoliskoon jaettuna.


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

1-3 1-3 1-12
(milj. euroa) 2008 2007 Muutos % 2007

Liikevaihto 15,3 11,0 38,1 % 51,0
Liiketulos 0,1 0,1 20,2 % -0,2
% liikevaihdosta 0,6 % 0,7 % -0,3 %
Tulos ennen veroja -0,2 0,0 -678,6 % -0,6
Katsauskauden tulos -0,4 -0,1 -362,5 % -1,2
Oma pääoman tuotto, % -10,9 % -2,2 % -7,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,8 % 2,3 % 1,6 %
Rahavarat 4,2 11,7 -64,5 % 5,3
Nettovelkaantumisaste, % 3,8 % -31,7 % -7,3 %
Omavaraisuusaste, % 44,9 % 47,5 % 45,5 %
Tulos/osake, euroa -0,007 -0,001 -367,0 % -0,019
Laimennettu tulos/osake, euroa -0,007 -0,001 -367,0 % -0,019
Oma pääoma/osake, euroa 0,23 0,25 -8,0 % 0,23


PROHA OYJ:N UUSITTU STRATEGIA

Prohan hallitus vahvisti 30.3.2008 Proha-konsernille uusitun strategian. Strategiauudistukset tähtäävät kannattavuuden parantamiseen ja konsernin rakenteen mukauttamiseen paremmin vastaamaan markkinoiden tarpeita.

Kannattavuuden parantaminen on koko organisaation tavoitteena. Siihen pyritään tehokkaammalla resurssien käytöllä sekä tehostamalla yhtiön myynti- ja markkinointitoimenpiteitä. Dovre-liiketoimintaryhmässä entistä kattavampien palvelukonseptien kehittäminen ja tehokas nuoren polven asiantuntijoiden rekrytointi ovat ensisijaisia toimenpiteitä kannattavuuden
parantamiseksi.

Prohan raportointirakennetta muutettiin siirtämällä norjalainen Safran Software Solutions AS osaksi Dovre-liiketoimintaryhmää. Dovre keskittyy jatkossakin palvelemaan öljy- ja kaasuteollisuuden yrityksiä maailmanlaajuisesti sekä muita investointiprojekteja Pohjoismaissa. Safran Software Solutions AS jatkaa palveluaan myös laajemmalle asiakaskunnalle Norjassa.

Muut aiemman Safran Systems -liiketoimintaryhmän yksiköistä, jotka toimivat nyt pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa, syventävät yhteistyötään ja yhdenmukaistavat tuotteitaan ja palveluvalikoimaansa. Liiketoimintaryhmä on nimetty uudelleen Camakoksi ja sen tuotteita ollaan myös brandaamassa uudelleen. Camakon toiminnat keskittyvät Pohjois-Eurooppan markkinoille. Muualla sen kansainvälinen jakeluverkosto perustuu pääasiassa itsenäisiin jälleenmyyjiin.


IFRS-RAPORTOINTI

Konsernin raportointirakenne on muutettu uuden liiketoimintaryhmäjaon mukaiseksi siten, että Dovre, Camako sekä muut toiminnot muodostavat erilliset raportoitavat liiketoimintasegmentit. Muut toiminnot koostuvat Prohan konsernihallinnosta. Katsauskauden 1.1.-31.3.2008 luvut vertailutietoineen esitetään edellä mainitun segmenttijaon mukaisesti.


LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Dovre–liiketoimintaryhmä:

Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä liiketoiminnassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Toiminta jatkuu aktiivisena liiketoimintayksikön jokaisella maantieteellisellä sektorilla. Norjassa aloitettiin tammikuussa kolme merkittävää konsultointiprojektia. Lisäksi solmittiin viisi öljy- ja kaasusektorin ulkopuolista asiakassopimusta. USA:n toiminnot keskittyvät edelleen suurten öljy-yhtiöiden kansainvälisiin toimintoihin. Kanadassa saatiin kolme uutta asiakasta Kanadan itäosissa ja liiketoiminta Albertassa jatkuu vilkkaana.

Norjassa Safran Softwaren liiketoiminta kehittyi myönteisesti. Safran-tuotteille saatiin uusia asiakkaita ja olemassa olevat asiakkaat hankkivat lisää ohjelmalisenssejä ja ylläpitopalveluja. Lisäksi solmittiin Safran North America LLC:n kautta kaksi uutta jälleenmyyntisopimusta USA:ssa.

Markkinat pysyivät vahvoina eikä suuria muutoksia kysynnässä ole näkyvillä. Ammattitaitoisen henkilökunnan palkkaaminen on edelleen haasteellista kaikilla liiketoimintaryhmän toiminta-alueilla.

Camako-liiketoimintaryhmä:

Ruotsin toimintojen kehitys jatkui tasaisena ja asiakassuhteet pysyivät vakaina. Microsoftin EPM-järjestelmät ovat Camako-liiketoimintaryhmän ydinliiketoimintaa. Kysyntä jatkuu vakaana ja kiinnostus resurssien hallintaan kasvaa. Uusia asiantuntijoita aloittaa toisella vuosineljänneksellä vastaamaan kysyntään ja lisäämään kasvua.

Myös Suomessa Microsoftin EPM-järjestelmien ja projektijohtamisen kysyntä jatkaa kasvuaan. Kiinnostuksen Microsoftin Sharepoint-alustaan kasvaessa liiketoimintajärjestelmissä myös Prohan SafranOne–ohjelmistotuotteiden mahdollisuudet osana EPM-tarjontaa kehittyvät. SafranOne-tuotteet tuodaan Ruotsin ja Norjan markkinoille lähitulevaisuudessa Prohan uuden stategian mukaisesti.


LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihto kasvoi 38 % ja oli 15,3 (11,0) milj. euroa.

Konsernin liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin:

1-3 1-3 1-12
(milj. euroa) 2008 2007 Muutos % 2007

Dovre 14,7 10,8 36,4 49,6
Camako 0,6 0,3 108,5 1,4
Muut toiminnot 0,0 0,0 1,3 0,4
Segmenttien välinen liikev. 0,0 0,0 -0,4
Konserni yhteensä 15,3 11,0 38,1 51,0

Dovre-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 36 % ja oli 14,7 (10,8) milj. euroa. Camako-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 109 % ja oli 0,6 (0,3) milj. euroa.

Konsernin liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti:

1-3 1-3 1-12
(milj. euroa) 2008 2007 2007

EMEA 9,9 8,8 35,6
AMERICAS 5,4 2,8 15,8
APAC 0,3 0,5 1,7
Segm. välinen liikevaihto -0,4 -1,1 -2,1
Konserni yhteensä 15,3 11,0 51,0

1-3 1-3 1-12
(% liikevaihdosta) 2008 2007 2007

EMEA 65,2 % 80,1 % 69,7 %
AMERICAS 35,6 % 25,3 % 31,0 %
APAC 1,6 % 4,3 % 3,4 %
Segm. välinen liikevaihto -2,4 % -9,6 % -4,1 %
Konserni yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 %


Konsernin liikevaihdon jakautuminen tuottotyypeittäin (milj. euroa, % liikevaihdosta:

1-3/ % 1-3/ % 1-12/ %
2008 2007 2007
Palvelutuotot 14,9 97,5 10,6 95,8 49,6 97,3
Kertal. lisenssituotot 0,2 1,0 0,1 1,2 0,6 1,2
Jatkuvat lisenssituotot 0,2 1,5 0,3 3,0 0,8 1,5
Yhteensä 15,3 100,0 11,0 100,0 51,0 100,0


KANNATTAVUUS

Konsernin liiketulos oli 0,1 (0,1) milj. euroa. Liiketulokseen ei sisälly kertaluonteisia eriä.

Liiketuloksen jakauma segmenteittäin:
1-3 1-3 1-12
(milj. euroa) 2008 2007 Muutos % 2007

Dovre 0,7 0,6 24,9 2,1
Camako -0,2 -0,2 15,8 -0,9
Muut toiminnot -0,4 -0,3 -65,0 -1,4
Konserni yhteensä 0,1 0,1 20,2 -0,2

Dovre-liiketoimintaryhmän liiketulos oli 0,7 (0,6) milj. euroa. Camako-liiketoimintaryhmän liiketulos oli -0,2 (-0,2) milj. euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -0,4 (-0,3) milj. euroa.

Konsernin katsauskauden tulos ennen veroja oli -0,2 (0,0) milj. euroa ja verojen jälkeen -0,4 (-0,1) milj. euroa.

Tulos per osake:

Konsernin tulos osaketta kohden oli -0,01 (0,00).

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 0,8 (2,3) %.


RAHAVIRTA, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 31,8 (32,7) milj. euroa.

Konsernin likvidien varojen määrä oli 4,2 (11,7) milj. euroa katsauskauden päättyessä ja 5,3 milj. euroa 31.12.2007.

Liiketoiminnan rahavirta oli -1,2 (-0,7) milj. euroa. Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys 1,2 milj. euroa vähensi liiketoiminnan rahavirtaa.

Investointien rahavirta oli -0,4 (-0,3) milj. euroa. Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 0,4 (0,2) milj. euroa. Bruttoinvestointeihin sisältyvät tytäryritysten hankinnat 0,1 (0,0) ja aktivoidut tuotekehitysmenot 0,1 (0,0) milj. euroa.

Taseen liikearvo oli yhteensä 6,7 (4,8) milj. euroa katsauskauden päättyessä. Proha-konsernissa liikearvoa ei poisteta säännönmukaisesti, vaan poistojen sijaan suoritetaan liikearvon arvonalentumistesti IAS 36:n mukaisesti. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumista ei ole todettu.

Rahoituksen rahavirta oli 0,5 (0,7) milj. euroa. Uusia lainoja nostettiin 0,6 (0,9) milj. euroa.

Omavaraisuusaste oli 44,9 (47,5) %. Nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli 3,8 (-31,7) %. Korollista vierasta pääomaa oli katsauskauden päättyessä 4,7 (6,9) milj. euroa ja sen osuus oman ja vieraan pääoman yhteissummasta oli 14,8 (21,0) %. Korollisesta vieraasta pääomasta oli pitkäaikaista 2,1 (2,1) milj. euroa ja lyhytaikaista 2,6 (4,7) milj. euroa. Maksuvalmius (Quick Ratio) oli 1,5 (1,7).


TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 0,4 (0,4) milj. euroa eli 3 (4)% konsernin liikevaihdosta katsauskaudella.

Katsauskaudella aktivoitiin tuotekehitysmenoja 0,1 (0,0) milj. euroa. Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot koostuvat lähes täysin Dovre-liiketoimintaryhmään kuuluvan Safran Software Solutions AS:n sekä Camako-liiketoimintaryhmään kuuluvien yksiköiden tuotekehityksestä.

Safran Software Solutions AS on katsauskaudella keskittynyt erityisesti kehittämään Safran for Microsoft Projectia vastaamaan Yhdysvaltain markkinoiden tarpeita.

Camako-liiketoimintaryhmän SafranOne-ohjelmistotuotteen uudelleenbrandaystä ei ole vielä toteutettu. Tuoteperheen kehitystyössä on rakennettu tuotteiden toiminnallisuuksia suunnitelman mukaisesti. Safran Portal for Knowledge Projects –tuotteen kaikkien modulien toiminnallisuuksien ennakoidaan saatavan tavoitellulle tasolle toisen vuosineljänneksen kuluessa.

Prohan kehittämän pelastustoimen resurssien suunnittelun ja hallinnan tuotteen RescuePlannerin mobiiliratkaisua laajennetaan yleisemmäksi resurssien suunnittelun ja hallinnan tuotteeksi. Tarvittava teknologia on jo valmiina. Olemassa olevia ratkaisuja muokataan soveltuvaksi monipuolisiin käyttötarkoituksiin. Tarkoitus on tuoda tuote ensi vaiheessa Suomen lisäksi Ruotsin markkinoille.


HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstökulut olivat 13,9 (10,1) milj. euroa katsauskaudella. Dovre-liiketoimintaryhmän henkilöstökulut olivat 13,1 (9,5) milj. euroa. Camako-liiketoimintaryhmän henkilöstökulut olivat 0,5 (0,4) milj. euroa. Muiden toimintojen henkilöstökulut olivat 0,2 (0,2) milj. euroa.

Katsauskauden keskimääräinen henkilöstön määrä oli 381 (321).

Henkilöstön jakautuminen segmenteittäin (keskimäärin):
1-3 1-3 1-12
2008 2007 Muutos % 2007

Dovre 342 287 19,3 297
Camako 33 29 12,5 30
Muut toiminnot 6 5 12,5 6
Yhteensä 381 321 18,6 333

Katsauskauden lopussa Proha-konsernin palveluksessa työskenteli 385 (315) henkilöä, joista Dovre-liiketoimintaryhmässä 342 (281) henkilöä, Camako- liiketoimintaryhmässä 37 (28)henkilöä sekä muissa toiminnoissa 6 (6)henkilöä.


YHTIÖKOKOUSTEN PÄÄTÖKSET

PROHA OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 26.2.2008

Ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa hallituksen jäsenten lukumäärän kuuteen.

Ylimääräinen yhtiökokous valitsi Proha Oyj:n hallitukseen seuraavat henkilöt: Birger Flaa, Ernest Jilderda, Antti Manninen, Ilari Koskelo, Jon Erling Tenvik ja Svein Stavelin. Aiemmasta hallituksesta jatkavat Birger Flaa ja Ernest Jilderda, muut ovat uusia jäseniä.

PROHA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2008

Yhtiökokous vahvisti tilivuoden 2007 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa tilikaudelta jaeta.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan korvauksena 30.000 euroa vuodessa sekä sellaisille hallituksen jäsenille, jotka eivät valintahetkellä ole työsuhteessa Proha-konserniin tai ole työ- tai toimisuhteessa tai käytä määräysvaltaa sellaisessa Proha Oyj:n osakkeenomistajiin lukeutuvassa yhtiössä, joka omistaa yli 5 prosenttia Proha Oyj:n osakekannasta, maksetaan korvauksena hallitustyöskentelystä 20.000 euroa vuodessa per jäsen.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaisesti.

Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiökokous valitsi Proha Oyj:n hallituksessa jatkamaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa valitut henkilöt: Birger Flaa, Ernest Jilderda, Antti Manninen, Ilari Koskelo, Jon Erling Tenvik ja Svein Stavelin.

Tilintarkastajien valinta

Yhtiökokous päätti, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi yksi keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan jatkamaan KHT-yhteisö Ernst & Young, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.


HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Proha Oyj noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Suosituksesta Proha tekee yhden poikkeuksen. Osakejohdannaista palkitsemisjärjestelmää voidaan soveltaa myös hallituksen jäseniin, joilla ei ole työ- tai toimisuhdetta yhtiöön. Prohan hallinnointiperiaatteet ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.proha.fi.


OSAKEPÄÄOMA JA ANTIVALTUUDET

Osakkeet:

Proha Oyj:llä on yksi osakesarja. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Proha Oyj:n osakkeet noteerataan OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä.

Prohan osakepääoma 1.1.2008 oli 15.916.854,20 euroa. Katsauskaudella osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia.

Proha osakkeiden määrä 1.1.2008 oli 61.218.670 kpl.

Tammikuussa annettiin 500.000 Proha Oyj:n uutta osaketta Camakon kauppahinnan toisen erän maksun yhteydessä suunnattuna antina. Osakkeiden merkintähinta oli Prohan osakkeen painotettu keskihinta Helsingin pörssissä aikavälillä 22. -28.1.2008 eli 0,26 euroa kappaleelta, yhteensä 130 tuhatta euroa. Osakkeista maksettava määrä merkittiin kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Maaliskuussa annettiin 243.081 Proha Oyj:n uutta osaketta Datatron Oy:n kauppahinnan maksun yhteydessä suunnattuna antina. Osakkeiden merkintähinta oli Proha Oyj:n osakkeen painotettu keskihinta Helsingin pörssissä aikavälillä 1.11.2007 - 31.1.2008 eli 0,27 euroa kappaleelta, yhteensä 66 tuhatta euroa. Osakkeista maksettava määrä merkittiin kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Prohan osakkeiden määrä 31.3.2008 61.961.751 kpl.

Optio-oikeudet:

Vuosien 2005, 2006 ja 2007 optio-ohjelmista oli 1.1.2008 jäljellä yhteensä 4.123.250 optiota, jotka oikeuttavat yhteensä 4.123.250 osakkeen merkitsemiseen.

Proha Oyj:n optio-oikeuksilla ei merkitty osakkeita katsaustilikauden aikana.

Katsauskauden aikana on yhtiölle palautunut yhteensä 27.720 vuoden 2005 sekä 90.000 vuoden 2007 optio-ohjelman optio-oikeutta.

Yhtiön hallitus hyväksyi vuoden 2007 optio-ohjelman merkintöjä katsauskaudella 60.000 kpl kokouksessaan 27.2.2008 sekä katsauskauden jälkeen 90.000 kpl kokouksessaan 8.4.2008 ja 90.000 kpl kokouksessaan 17.4.2008.

Vuoden 2007 optio-ohjelman optioiden merkintäaika päättyi 17.4.2008. Optioannin ehdot julkistettiin pörssitiedotteella 28.3.2007. Optioannissa merkittiin kaikkiaan 1.977.000 Proha Oyj:n optio-oikeutta, ja siihen kuuluvia optio-oikeuksia on palautunut yhtiölle 90.000 kappaletta.

Katsauskauden päättyessä liikkeessä oli yhteensä 4.190.260 optio-oikeutta, jotka jakaantuvat seuraavasti: 1.082.260 vuoden 2005 ohjelman mukaista optio-oikeutta (joilla osakkeen merkintähinta 0,50 euroa), 1.341.000 vuoden 2006 optio-oikeutta (0,48 euroa) ja 1.767.000 vuoden 2007 optio-oikeutta (0,37 euroa). Näistä yhtiön hallussa on 27.720 vuoden 2005 optio-oikeutta ja 90.000 vuoden 2007 optio-oikeutta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa yhden osakkeen merkitsemiseen.

Hallituksen valtuutus:

Prohan varsinainen yhtiökokous 18.4.2007 valtuutti hallituksen päättämään enintään 12.243.734 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus koskee sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja vastasi 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokoushetkellä. Valtuutus on voimassa 17.4.2012 saakka. Valtuutuksen nojalla on annettu 31.3.2008 mennessä yhteensä 743.081 uutta osaketta ja valtuutuksesta on käyttämättä 11.500.653 osaketta.


KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ

Proha Oyj:llä oli 31.3.2008 yhteensä 3.265 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Katsauskaudella 1.1. - 31.3.2008 kaupankäynnin alin kurssi oli 0,24 euroa ja ylin kurssi oli 0,32 euroa. Osakkeen päätöskurssi 31.3.2008 oli 0,31 euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli noin 19,2 miljoonaa euroa. Osakkeen vaihto tilikaudella OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä oli noin 1,4 milj. euroa. Prohan osakkeella oli katsauskaudella Remium AB:n antama LP-markkinatakaus. Markkinatakaus päättyi 29.4.2008.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Dovre-liiketoimintaryhmän menestykseen vaikuttavat öljy- ja kaasusektorin kysyntä sekä öljy- ja kaasusektorin investointitaso. Öljy- ja kaasuteollisuuden alalla toimivien yritysten haasteena on myös resurssien riittävyys ja henkilökunnan lisääntynyt vaihtuvuus.

Camako–liiketoimintaryhmän toimintaan vaikuttavat yleinen kilpailutilanne ja kilpailijoiden kehittämät teknologiset ratkaisut. Camako-liiketoiminnan kannattava kasvu edellyttää onnistumista Microsoft-yhteistyössä sekä kansainvälisen jakelu- ja partneriverkoston rakentamisessa.

Prohan kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen liittyy myös mahdollisia yritysostoja tai osakkuuksia alalla toimivissa yrityksissä. Yritysjärjestelyihin liittyy aina riskejä. Niitä hallitaan mm. pitämällä yritysjärjestelyt kohtuullisen kokoisina.


KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Proha Oyj antoi 8.4.2008 tulosvaroituksen, jonka mukaan uudelleenjärjestelykulut aiheuttavat tappion toiselle vuosineljännekselle ja tulevat vaikuttamaan negatiivisesti koko tilivuoden tulokseen. Uudelleenjärjestelykuluista johtuen positiivisen liiketuloksen saavuttamista vuonna 2008 pidetään haasteellisena.

Camako-liiketoimintaryhmän operatiiviseksi johtajaksi on 7.5.2008 nimitetty Timo Saros. Timo Saros on aiemmin toiminut mm. Artemis Finland Oy:n toimitusjohtajana.

Timo Saros nimitettiin Proha-konsernin johtoryhmään ja samalla uusittiin johtoryhmän kokoonpanoa siten, että johtoryhmään kuuluvat jatkossa Timo Saroksen lisäksi Proha Oyj:n toimitusjohtaja Ilari Koskelo, varatoimitusjohtaja Janne Rainvuori, talousjohtaja Sirpa Haavisto ja Dovre International AS:n toimitusjohtaja Arve Jensen.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Prohan 30.3.2008 uusittu strategia muuttaa sekä konsernin rakenteita että toimintatapoja. Organisaatiomuutos ja tehostamistoimien toteuttaminen etenevät suunnitelmien mukaisesti.

Jo toteutettujen toimenpiteiden uudelleenjärjestelykulut ovat tämänhetkisen arvion mukaan n. 0,9 miljoonaa euroa (sisältäen mm. entiselle toimitusjohtajalle maksettavan irtisanomiskorvauksen) ja ne kirjataan kuluksi toisella vuosineljänneksellä. Tästä syystä toinen vuosineljänneksen tulos tulee olemaan tappiollinen. Uudelleenjärjestelykuluista johtuen positiivisen liiketuloksen saavuttamista vuonna 2008 pidetään haasteellisena.

Markkinanäkymien ennakoidaan jatkuvan positiivisina. Öljy- ja kaasuteollisuuden investointitason arvioidaan edelleen jatkuvan korkeana, mistä johtuen Dovre–liiketoimintaryhmän asiantuntijapalveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana. Dovren liiketoimintamallit ja johtamiskäytäntö tullaan uudistamaan. Dovren kansainvälisen kasvun ennakoidaan jatkuvan vahvana, mutta sen kannattavuutta pyritään parantamaan.

Safran Software Solutions AS:n Norjan liiketoimintojen ennakoidaan kehittyvän hyvin ja se hakee kasvua Yhdysvaltain markkinoilta osakkuusyhtiö Safran North American kautta.

Camako-liiketoimintaryhmän EPM-palveluliiketoiminnan arvioidaan kasvavan nopeasti ja kannattavasti sekä Suomessa että Ruotsissa. Norjassa liiketoiminnot ovat vielä kehittämisvaiheessa, mutta Ruotsin ja Suomen yksiköiden tukemana EPM-palveluliiketoimintaa arvioidaan saatavan nopeasti vahvistettua myös Norjassa. Camako-liiketoimintaryhmän ohjelmistoliiketoiminta ei ole vielä kannattavaa, ja liiketoimintaryhmän uuden johdon haasteena on vahvistaa SafranOne-ohjelmistotuoteperheen myyntiä ja markkinointia ja saada tuotteelle merkittävä asema pohjoismaisilla markkinoilla. Vaikka tuote on teknisesti valmis, sen menestys riippuu myynnin ja markkinoinnin onnistumisesta.

Uuden strategian mukaisesti Camako-liiketoimintaa ei aiota laajentaa omistuksellisin järjestelyin Pohjois-Euroopan. Riskittömiä jälleenmyyntisopimuksia ollaan sen sijaan solmimassa paikallisten yritysten kanssa mm. Itä-Euroopassa ja Singaporessa.

Edellä esitetyt arviot perustuvat Prohan hallituksen hyväksymiin ennusteisiin.


Espoossa, 7. toukokuuta 2008

Proha Oyj
Hallitus


Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.


TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus 1.1.-31.3.2008 osavuosikatsauksesta järjestetään tiedotusvälineiden edustajille ja analyytikoille torstaina 8.5.2008. Tiedotustilaisuus pidetään klo 13.00 Proha Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Maapallonkuja 1 A, Espoo.

Lisätietoja:

PROHA OYJ
Toimitusjohtaja Ilari Koskelo, puh. 020 4362 000
ilari.koskelo@proha.com

Talousjohtaja Sirpa Haavisto, puh. 020 4362 000
sirpa.haavisto@proha.com

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2007. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2007.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

1-3 1-3 1-12
(tuhatta euroa) 2008 2007 Muutos % 2007

LIIKEVAIHTO 15 253 11 041 38,1 51 004
Liiketoiminnan muut tuotot 32 24 35,6 79
Materiaalit ja palvelut -35 -28 24,7 -89
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -13 933 -10 077 38,3 -46 858
Poistot ja arvonal. -144 -89 61,7 -421
Liiketoiminnan muut kulut -1 075 -791 36,0 -3 872
LIIKETULOS 96 80 20,2 -156
Rahoitustuotot 45 44 3,6 569
Rahoituskulut -249 -91 172,2 -934
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -105 5 -2 358,1 -85
TULOS ENNEN VEROJA -213 37 -678,6 -607
Tuloverot -178 -121 47,0 -566
KATSAUSKAUDEN TULOS -391 -85 -362,5 -1 174

KATSAUSKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -411 -88 -369,4 -1191
Vähemmistö osakkaille 20 3 556,5 18
-391 -85 -362,5 -1174
Tulos/osake, eur (laimentamaton) -0,007 -0,001 -367,0 -0,019
Tulos/osake, eur (laimennettu) -0,007 -0,001 -367,0 -0,019


KONSERNIN TASE

31.3. 31.3. 31.12.
(tuhatta euroa) 2008 2007 Muutos % 2007

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 2 620 2 065 26,9 2 676
Liikearvo 6 706 4 829 38,9 6 747
Aineelliset hyödykkeet 395 215 83,2 356
Osuudet osakkuusyhtiöissä 961 1 035 -7,1 1 000
Myyntisaamiset ja muut saamiset 442 261 69,5 414
Myytävissä olevat sijoitukset 48 48 0,2 48
Laskennallinen verosaaminen 162 229 -29,5 204
Pitkäaikaiset varat 11 333 8 682 30,5 11 444

Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 16 326 12 282 32,9 15 216
Rahat ja pankkisaamiset 4 156 11 720 -64,5 5 349
Lyhytaikaiset varat 20 482 24 002 -14,7 20 566

VARAT YHTEENSÄ 31 815 32 683 -2,7 32 010


OMA JA VIERAS PÄÄOMA
Oma pääoma
Osakepääoma 15 917 15 917 0,0 15 917
Ylikurssirahasto 4 379 4 379 0,0 4 379
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 508 383 32,8 329
Muuntoerot 35 22 59,8 187
Kertyneet voittovarat -6 855 -5 485 25,0 -6 470
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 13 984 15 216 -8,1 14 342
Vähemmistöosuus 176 103 70,0 115
Oma pääoma 14 160 15 319 -7,6 14 457

Pitkäaikainen vieras pääoma
Laskennallinen verovelka 646 490 31,8 653
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 2 131 2 119 0,6 2 010
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 395 0 439
Eläkevelvoitteet 501 452 10,8 488
Pitkäaikainen vieras pääoma 3 674 3 061 20,0 3 590

Lyhytaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 2 567 4 748 -45,9 2 289
Ostovelat ja muut velat 11 002 9 012 22,1 11 041
Tuloverovelka 412 543 -24,1 632
Lyhytaikainen vieras pääoma 13 981 14 303 -2,3 13 962

OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 31 815 32 683 -2,7 32 010


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMAT

a) Osakepääoma
b) Ylikurssirahasto
c) Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot
d) Muuntoero
e) Edellisen tilikauden tulos +/-
f) Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus
g) Vähemmistön osuus
h) Oma pääoma yhteensä


a) b) c) d) e) f) g) h)
OMA PÄÄOMA 1.1.2007 15 917 4 379 368 38 -5 497 15 205 112 15 316
Muuntoeron muutos 0 0 13 149 50 211 -14 197
Osakeperusteiset maksut 0 0 0 0 117 117 0 117
Siirrot erien välillä 0 0 -51 0 51 0 0 0
OMAAN PÄÄOMAAN SUORAAN KIRJATUT NETTOVOITOT JA -TAPPIOT 0 0 -38 149 218 329 -14 315
Kauden tulos 0 0 0 0 -1 191 -1 191 18 -1 174
KOKONAISVOITOT JA -TAPPIOT 0 0 0 0 -1 191 -1 191 18 -1 174
OMA PÄÄOMA 1.1.2008 15 917 4 379 329 187 -6 470 14 342 115 14 457
Muuntoeron muutos 0 0 -4 -152 -28 -183 -4 -187
Osakeperusteiset maksut 0 0 0 0 41 41 0 41
Maksulliset osakeannit 0 0 196 0 0 196 0 196
Yrityshankinnat 0 44 44
Siirrot erien välillä 0 0 -13 0 13 0 0 0
OMAAN PÄÄOMAAN SUORAAN KIRJATUT NETTOVOITOT JA -TAPPIOT 0 0 179 -152 26 53 41 94
Kauden tulos 0 0 0 0 -411 -411 20 -391
KOKONAISVOITOT JA
KOKONAISVOITOT JA -TAPPIOT 0 0 0 0 -411 -411 20 -391
OMA PÄÄOMA 31.3.2008 15 917 4 379 508 35 -6 855 13 984 176 14 160


a) b) c) d) e) f) g) h)
OMA PÄÄOMA 1.1.2007 15 917 4 379 368 38 -5 497 15 205 112 15 316
Muuntoeron muutos 0 0 28 -16 74 86 -11 75
Osakeperusteiset maksut 0 0 0 0 12 12 0 12
Siirrot erien välillä 0 0 -13 0 13 0 0 0
OMAAN PÄÄOMAAN SUORAAN KIRJATUT NETTOVOITOT JA -TAPPIOT 0 0 15 -16 99 98 -11 87
Kauden tulos 0 0 0 0 -88 -88 3 -85
KOKONAISVOITOT JA -TAPPIOT 0 0 0 0 -88 -88 3 -85
OMA PÄÄOMA 31.3.2007 15 917 4 379 383 22 -5 485 15 216 103 15 319


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
1-3 1-3 1-12
(tuhatta euroa) 2008 2007 2007

Liiketoiminnan rahavirta

Liiketulos 96 80 -156
Oikaisut liiketulokseen:
Työsuhde-etuudet 60 86 194
Poistot 144 89 421
Muut oikaisut 58
Oikaisut liiketulokseen yhteensä 262 175 615
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -1 200 -54 -2 610
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (-) / vähennys (+) 151 -810 1 430
Muut muutokset
Käyttöpääoman muutos yhteensä -1 049 -864 -1 181
Maksetut korot liiketoiminnasta -74 -43 -613
Saadut korot liiketoiminnasta 63 87 566
Maksetut muut rahoituserät liiketoiminnasta -20 0 -236
Saadut muut rahoituserät liiketoiminnasta 0 28
Maksetut verot liiketoiminnasta -473 -167 -486
Liiketoiminnan rahavirta -1 194 -732 -1 463

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -135 -155 -577
Tytäryritysten hankinnat hankintahetken rahavaroilla vähennettynä -134 -2 177
Osakkuusyritysten hankinnat -42 -47 -95
Investoinnit muihin sijoituksiin -12 -12
Luovutustulot muista sijoituksista 74 74
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -87 -131 -284
Saadut osingot 2 2
Investointien rahavirta -396 -271 -3 068

Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen nostot 308 708 1 015
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -5 -184 -702
Vaihtovelkakirjalainojen takaisinmaksut -2 810
Pitkäaikaisten lainojen nostot 262 160 435
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -95
Rahoituksen rahavirta 470 684 -2 062

Rahavarojen muutos -1 120 -319 -6 592

Rahavarat kauden alussa 5 349 12 022 12 022
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -74 -5 -80
Hankittujen tytäryritysten rahavarat 131 19
Myytyjen tytäryritysten rahavarat
Käypään arvoon kirjauksen vaikutus 22
Jatkuvien toimintojen rahavarojen muutos -1 250 -319 -6 612
Rahavarat kauden lopussa 4 156 11 720 5 349


KONSERNIN LIITETIEDOT


DATATRON OY:N HANKINTA

Katsauskaudella Proha Oyj päätti käyttää optiosopimuksen mukaista oikeutta hankkia 40 %:a Datatron Oy:n yhtiön osakekannasta. Optio-oikeuden käytön jälkeen Proha Oyj:n omistus Datatron Oy:ssä on 60 %:a. Datatron Oy on yhdistelty Prohan konsernitilinpäätökseen 31.3.2008 alkaen. Datatron Oy:n hankinnalla ei ole olennaista vaikutusta Proha-konsernin vuoden 2008 liikevaihtoon tai tulokseen.

Osakkeiden hankintameno on 135 tuhatta euroa lisättynä vuonna 2009 mahdollisesti maksettavalla, vuoden 2008 tulokseen perustuvalla kannustinosalla. Camakon hankintameno on katsauskauden päättymishetken arvion mukaan noin 154 tuhatta euroa. Kauppahinnan kiinteä osa noin 132 tuhatta euroa maksettiin siten, että 66 tuhatta euroa maksettiin käteisenä ja 66 tuhatta euroa maksettiin Proha Oyj:n uusilla osakkeilla

Hankintamenosta on kohdistettu 24 tuhatta euroa asiakassuhteille. Hankinnasta on kirjattu liikearvoa 92 tuhatta euroa.

Hankinnan kohteesta kirjattiin seuraavat varat ja velat:


Yhdistä- misessä kirjatut käyvät arvot Kirjan pitoarvot ennen yhdis- tämistä Kirjan- pitoarvot ennen yhdis- tämistä
40,0 % 40,0 % 100,0 %
Hankinta-ajankohta 31.3.2008 31.3.2008 31.3.2008
(tuhatta euroa)

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 24 0 0
Aineelliset hyödykkeet 2 2 6
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 32 32 80
Rahat ja pankkisaamiset 52 52 131
Varat yhteensä 111 87 216

Lyhytaikainen vieras pääoma
Laskennallinen verovelka 6
Ostovelat ja muut velat 30 30 74
Tuloverovelka 13 13 31
Velat yhteensä 48 42 105

Vähemmistöosuus 44 111

Nettovarat 62
Hankinnasta syntynyt liikearvo 92
Hankintameno yhteensä 154


Rahavaroina maksettu osuus hankintamenosta 66
Proha Oyj:n osakkeina maksettu osuus hankintamenosta 66
Pitkäaikaisessa korottomassa vieraassa pääomassa oleva osuus 20
Ostoveloista ja muissa veloissa oleva osuus 3
Hankintameno yhteensä 154


Rahavaroina maksettu osuus hankintamenosta 66
- hankinta-ajankohdan rahavarat -131
Rahavirtavaikutus investointien rahavirrassa 1.1. - 31.3.2008 -65

Taulukon luvut on ilmoitettu hankintahetken valuuttakursseilla.


KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

(tuhatta euroa) 31.3. 31.3. 31.12.
2008 2007 2007
OMASTA PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET

Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnitys
Lainat rahoituslaitoksilta 4 131 3 429 3 759
Vakuudeksi annettujen Dovre
International AS:n ja Dovre Fabcon AS:n
osakkeiden sekä Dovre Fabcon AS:n
lyhytaikaisten varojen kirjanpitoarvo 6 487 6 207 7 389

Velat, joiden vakuudeksi annettu varoja
Lainat ja shekkitililimiitit 248 246 251
Vakuudeksi annettujen myyntisaamisten
ja käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo 696 576 674

Velat joiden vakuudeksi annettu osakkeita
Lainat ja shekkitililimiitit 24
Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo 511 511 511

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat
Yhden vuoden kuluessa 320 316 338
Vuotta pidemmän ajan ja enintään
viiden vuoden kuluttua 884 1 209 1 008
Yhteensä 1 204 1 525 1 346


RIITA-ASIAT JA OIKEUDENKÄYNNIT

Prohan norjalaisen tytäryhtiön, Safran Software Solutions AS:n aiemman toimitusjohtajan Steinar Dalvan riitauttama työsuhteen päättäminen on sovittu.

Yhtiöllä ei ole muita vireillä olevia riitoja tai oikeudenkäyntejä.


AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS

31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007
Kirjanpitoarvo kauden alussa 356 216 216
Tytäryhtiöiden hankinnat 6 0 43
Lisäykset 67 24 204
Vähennykset -1 0 0
Poistot ja arvonalentumiset -28 -24 -103
Muuntoerot -5 0 -3
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 395 215 356


LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Sijoitukset osakkuusyrityksiin, muutokset: 31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007
Kirjanpitoarvo kauden alussa 1000 987 982
Lisäykset 8 48 96
Osuus tilikauden tuloksesta -4 0 -78
Siirretty tytäryhtiösijoituksiin -42 0 0
Muuntoerot -1 0 0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 961 1035 1000

Liiketoimet osakkuusyritysten kanssa: 1-3/2008 1-3/2007 1-12/2007
Myynnit 4 0 6
Rahoitustuotot 0 0 15
Ostot 32 0 45

Avoimet saldot osakkuusyritysten kanssa: 31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007
Lainasaamiset 267 0 278
Ostovelat 0 0 7

Liiketoimet muiden
lähipiiriyritysten kanssa: 1-3/2008 1-3/2007 1-12/2007
Myynnit 14 23 74
Konsultointipalkkiot *) 71 69 286
Tilavuokrat *) 65 59 240
Muut ostot 3 15 9
Korot vaihtovelkakirjalainasta **) 0 21 84


Avoimet saldot muiden
lähipiiriyritysten kanssa: 31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007
Sijoitukset myytävissä oleviin rahoitusvaroihin 0 12 12
Myyntisaamiset 2 4 1
Vaihtovelkakirjalaina **) 0 1405 0
Ostovelat 51 43 32

*) Konsultointipalkkiot ja tilavuokrat on maksettu hallituksen jäsenen määräysvallassa oleville yhtiöille.

**) Toimitusjohtajan sijoitusyhtiön merkitsemä vaihtovelkakirjalaina, joka erääntyi kokonaan maksettavaksi 30.12.2007.


TULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1-3 1-3 4-6 7-9 10-12
(tuhatta euroa) 2008 2007 2007 2007 2007

LIIKEVAIHTO 15 253 11 041 11 821 12 601 15 540
Liiketoiminnan muut tuotot 32 24 8 7 40
Materiaalit ja palvelut -35 -28 -12 -42 -6
Työsuhde etuuksista aiheutuneet kulut -13 933 -10 077 -11 043 -11 730 -14 007
Poistot -144 -89 -99 -105 -127
Liiketoiminnan muut kulut -1 075 -791 -1 085 -858 -1 139
LIIKETULOS 96 80 -410 -127 301
% 0,6 % 0,7 % -3,5 % -1,0 % 1,9 %
Rahoitustuotot 45 44 200 106 219
Rahoituskulut -249 -91 -159 -172 -512
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -105 5 -57 -40 7
TULOS ENNEN VEROJA -213 37 -426 -233 15
% -1,4 % 0,3 % -3,6 % -1,8 % 0,1 %
Tuloverot -178 -121 -58 -58 -329
KATSAUSKAUDEN TULOS -391 -85 -484 -291 -314
% -2,6 % -0,8 % -4,1 % -2,3 % -2,0 %

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

1-3 1-3 1-12
(miljoonaa euroa) 2008 2007 2007

Liikevaihto 15,3 11,0 51,0
Liiketulos 0,1 0,1 -0,2
% liikevaihdosta 0,6 % 0,7 % -0,3 %
Tulos ennen veroja -0,2 0,0 -0,6
% liikevaihdosta -1,4 % 0,3 % -1,2 %
Katsauskauden tulos -0,4 -0,1 -1,2
% liikevaihdosta -2,6 % -0,8 % -2,3 %
Oman pääoman tuotto, % -10,9 % -2,2 % -7,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,8 % 2,3 % 1,6 %
Korollinen vieras pääoma 4,7 6,9 4,3
Rahavarat 4,2 11,7 5,3
Nettovelkaantumisaste, % 3,8 % -31,7 % -7,3 %
Omavaraisuusaste, % 44,9 % 47,5 % 45,5 %
Taseen loppusumma 31,8 32,7 32,0
Bruttoinvestoinnit 0,4 0,2 3,4
% liikevaihdosta 2,3 % 1,9 % 6,7 %
Tutkimus- ja kehitysmenot 0,4 0,4 1,7
% liikevaihdosta 2,8 % 3,9 % 3,4 %
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana 381 321 333
Henkilöstö kauden lopussa 385 315 381
Tulos/osake, euroa -0,007 -0,001 -0,019
Laimennettu tulos/osake, euroa -0,007 -0,001 -0,019
Oma pääoma/osake, euroa 0,23 0,25 0,23
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
Laimentamaton 61 536 337 61 218 670 61 218 670
Laimennettu 61 536 337 61 218 670 61 219 400
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 61 961 751 61 218 670 61 218 670


SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.3.2008

Nimi Osakkeita kpl Koko osake- ja äänimäärästä %
Dovregruppen A.S.*) 6 560 646 10,6
Etra-Invest Oy 6 211 500 10,0
Pekka Mäkelä 2 882 375 4,6
Pekka Pere 2 381 105 3,8
Etola Erkki 2 000 000 3,2
Eficor Oyj 1 860 000 3,0
Ilari Koskelo 1 350 000 2,2
Navdata Oy**) 1 150 000 1,8
Thominvest Oy 1 043 500 1,7
Lars Nyqvist 849 975 1,4
Petri Hinkka 810 000 1,3
Eero Ruokostenpohja 703 950 1,1
Rauni Siik 700 000 1,1
Nordea Pankki Suomi Oyj, hallintarek. 673 525 1,1
Reino Jokinen 530 000 0,9
Hinkka Invest Oy 509 790 0,8
Astea AS 471 257 0,8
Risto Saikko 402 765 0,6
Kefura AB 400 000 0,6
Vesa Olsson 400 000 0,6


*) Dovregruppen A.S. on Birger Flaan määräysvaltayhtiö
**) Navdata Oy on Ilari Koskelon määräysvaltayhtiö

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Liitteet & linkit