PROHAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. -31.3.2007 (IFRS)

Tammi-maaliskuu 2007 – Prohan jatkuvat toiminnot:

Prohan jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 48 % ja oli 11,0 milj. euroa (7,5 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2006).

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 48 % ja oli 10,1 milj. euroa (6,8 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2006).

Safran Systems -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 44 % ja oli 1,0 milj. euroa (0,7 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2006).

Prohan jatkuvien toimintojen liiketulos oli 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa).

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän liiketulos oli 0,6 (0,6) milj. euroa. Safran Systems -liiketoimintaryhmän liiketulos oli -0,3 (0,0) milj. euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -0,3 (-0,5) milj. euroa.

Tammi-maaliskuu 2007 – Proha-konserni:

Konsernin liikevaihto pieneni 32 % vuoden 2006 yritysmyynnistä johtuen ja oli 11,0 milj. euroa (16,3 milj. euroa tammi-maalikuussa 2006).

Konsernin liiketulos parani olennaisesti 0,1 milj. euroon (-1,6 milj. euroa tammi-maalikuussa 2006).

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA PERE:

Viime vuonna toteutettujen suurten uudelleenjärjestelyjen jälkeen vuosi 2007 on käynnistynyt odotetusti. Prohan jatkuvien liiketoimintojen huomattava kasvu korvasi merkittävän osan tappiollisen Artemis-alakonsernin myynnin myötä poistuneesta liikevaihdosta. Myös konsernin kannattavuus parani olennaisesti edellisen vuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna.

Konsernin uusi rakenne, jossa Dovre-divisioona vastaa projektijohtamiseen liittyvistä palveluista ja Safran-divisioona projektijohtamisen ohjelmistoliiketoiminnasta on selkiinnyttänyt konsernin strategiaa, rakennetta ja johtamista.

Dovre Consulting and Services –liiketoimintaryhmän myönteinen kehitys ja nopea kasvu jatkuivat. Myös liiketoimintaryhmän näkymät loppuvuoden osalta ovat säilyneet hyvinä. Safran Systems-liiketoimintaryhmä puolestaan
investoi kansainvälistymiseen ja tuotekehitykseen sekä uusien SafranOne-tuotteiden kaupallistamiseen.

Vuoden keskeinen teema on kansainvälisen liiketoiminnan vahvistaminen ja liiketomintaryhmien välisten synergioiden hyödyntäminen.

JATKUVIEN TOIMINTOJEN KESKEISET TUNNUSLUVUT (katso pdf-liite)


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT (katso pdf-liite)


IFRS-RAPORTOINTI

Prohan osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti ja siinä on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

30.6.2006 myyty Artemis-alakonserni luokiteltiin lopetetuksi toiminnoksi vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Vuoden 2006 vertailuluvuissa esitetään siten erikseen jatkuvat ja lopetetut toiminnot. Proha-konsernilla ei ole Artemiksen myynnin jälkeen ollut lopetettuja toimintoja, joten katsauskauden 1.1. – 31.3.2007 konsernin luvut sisältävät ainoastaan konsernin jatkuvia toimintoja.

Proha Oyj julkisti 26.10.2006 uuden strategian, jonka mukaisesti vuoden 2006 neljännellä vuosineljänneksellä perustettiin kaksi liiketoimintaryhmää: Dovre Consulting Services ja Safran Systems. Konsernin raportointirakenne on muutettu uuden liiketoimintaryhmäjaon mukaiseksi siten, että Dovre Consulting and Services, Safran Systems, muut toiminnot sekä lopetetut toiminnot muodostavat erilliset raportoitavat liiketoimintasegmentit. Muut toiminnot koostuvat lähinnä Prohan konserihallinnosta. Katsauskauden 1.1.- 31.3.2007 luvut vertailutietoineen esitetään uuden liiketoimintaryhmäjaon mukaiseksi.


LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Prohan liikevaihto koostuu pääosin öljy- ja kaasusektorin projektinjohtamisen liiketoiminnasta.

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän osuus oli 91 % (93 %) ja Safran Systems -liiketoimintaryhmän osuus oli 9 % (7 %) konsernin jatkuvien toimintojen katsauskauden liikevaihdosta.

Dovre Consulting and Services-liiketoimintaryhmä

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmään kuuluvat norjalaiset yhtiöt Dovre International AS ja Dovre Fabcon AS sekä niiden kansainväliset tytäryhtiöt.

Katsauskaudella Dovre Consulting and Services –liiketoimintaryhmän liiketoiminnasta öljy- ja kaasusektorin osuus oli noin 90 % (90 %) ja muun projektitoiminnan osuus oli noin 10 % (10 %). Öljy- ja kaasusektorilla kysyntä on ensimmäisellä vuosineljänneksellä ollut edelleen voimakasta. Investointitaso öljy- ja kaasuteollisuudessa on pysynyt korkeana.

Dovre Consulting and Services –liiketoimintaryhmä on jatkanut vakaata kehitystään ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Dovren kahden merkittävän asiakkaan, Statoilin ja Norsk Hydron, sulautuminen on edennyt suunnitellusti eikä sulautumisella ole ollut vaikutusta Dovre Consulting and Services –liiketoimintaryhmän toimintaan. Öljy- ja kaasusektorin ulkopuolella Dovre sai kolme uutta projektia Norjan valtionvarain ministeriöltä. Muuten suurin osa uusista projektitoimeksiannoista kuuluu voimassaolevien puitesopimusten piiriin.

Kanadan liiketoiminnat ovat kehittyneet suunnitellusti. Ennakoitu projektitoiminnan painopisteen siirtyminen Kanadan koillisosista länteen Albertaan on edennyt hallitusti.

USA:ssa öljy- ja kaasuteollisuuden projektitoiminta jatkui vilkkaana. Dovren USA:n liiketoiminta koostuu enimmäkseen työstä suurille kansainvälisille öljy-yhtiöille, kuten ExxonMobilelle, Chevronille ja ConocoPhillipsille. Dovre on mukana näiden yhtiöiden projekteissa mm. Sahalinin projektissa, Länsi-Afrikassa ja Kiinassa Bohainmerellä.

Safran Systems-liiketoimintaryhmä

Safran Systems -liiketoimintaa harjoittaa konsernin emoyhtiö, Datamar Oy sekä norjalainen Safran Software Solutions AS.


Safran Software Solutions AS kehittää ja myy projektihallinnan ohjelmistoja erityisesti öljy- ja kaasuteollisuuden ja laivanrakennusteollisuuden tarpeisiin.

Konsernin emoyhtiö ja Datamar Oy kehittävät ja myyvät SafranOne –tuoteperheen tuotteita, iSMS-älytekstiviestiteknologiaan perustuvia konsernin mobiiliratkaisuja sekä turvallisuuteen ja pelastustoimeen suunnattuja RescuePlanner-sovelluksia.


LIIKEVAIHTO

Proha-konsernin ja konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 11,0 milj. euroa. Konsernin liikevaihto pieneni 32 % vuoden 2006 yritysmyynnistä johtuen ja oli 11,0 milj. euroa (16,3 milj. euroa tammi-maalikuussa 2006). Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän liikevaihdon voimakas kasvu kuitenkin osittain kompensoi konsernin liikevaihdon vähennystä. Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 48 % ja oli 11,0 milj. euroa (7,5 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2006).


Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon jakautuminen tuottotyypeittäin (milj. euroa, % liikevaihdosta): (katso pdf-liite).

Palvelutuotot olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 10,6 milj. euroa (7,3 milj. euroa) eli 96 % (97 %) liikevaihdosta. Lisenssituotot olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,4 milj. euroa (0,3 milj. euroa) eli 4 % liikevaihdosta (3 %). Kertaluonteiset lisensseistä kertyneet tuotot olivat 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa) ja jatkuvat lisenssituotot olivat 0,3 milj. euroa (0,2 milj. euroa).

Konsernin liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin (katso pdf-liite)

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 48 % ja oli 10,1 milj. euroa (6,8 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2006). Safran Systems -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 44 % ja oli 1,0 milj. euroa (0,7 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2006).

Konsernin liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti (katso pdf-liite)

Konsernin liikevaihdon jakauma maantieteellisesti (% liikevaihdosta): (katso pdf-liite)

KANNATTAVUUS

Liiketulos

Konsernin ja konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos oli 0,1 milj. euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vertailukauden 1.1.-31.3.2006 konsernin liiketulos -1,6 milj. euroa muodostuu jatkuvien toimintojen liiketuloksesta 0,1 ja lopetettujen toimintojen liiketuloksesta -1,7 milj. euroa.

Liiketuloksen jakauma segmenteittäin (katso pdf-liite)

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän liiketulos oli 0,6 (0,6) milj. euroa. Safran Systems -liiketoimintaryhmän liiketulos oli -0,3 (0,0) milj. euroa. Muiden toimintojen liiketulos -0,3 (-0,5) milj. euroa muodostui pääasiassa konsernihallinnon kuluista.


Katsauskauden tulos

Konsernin katsauskauden tulos ennen veroja oli 0,0 (-1,7) milj. euroa ja verojen jälkeen -0,1 (-2,1) milj. euroa. Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli 0,0 (0,0) milj. euroa ja verojen jälkeen -0,1 (-0,1) milj. euroa.

Tulos per osake

Konsernin tulos osaketta kohden oli -0,001 (-0,034). Konsernin jatkuvien toimintojen tulos osaketta kohti oli –0,001 (-0,002).

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 2,3 % (-40,9 %).


RAHAVIRTA, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 32,7 (39,6) milj. euroa.

Konsernin likvidien varojen määrä oli 11,7 (6,9) milj. euroa katsauskauden päättyessä. Jatkuvien toimintojen likvidien varojen määrä oli 11,7 (3,0) milj. euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -0,7 (1,1) milj. euroa. Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys 0,1 milj. euroa ja lyhytaikaisten korottomien velkojen vähennys 0,8 milj. euroa vähensivät liiketoiminnan rahavirtaa.

Investointien rahavirta oli katsauskaudella -0,3 (-0,2) milj. euroa.
Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 0,2 (0,1) milj. euroa. Bruttoinvestointeihin sisältyy aktivoituja tuotekehitysmenoja 0,1 (0,0) milj. euroa.

Taseen liikearvo oli yhteensä 4,8 (3,5) milj. euroa katsauskauden päättyessä. Liikearvon lisäys johtuu Fabconin hankinnasta toukokuussa 2006. Proha-konsernissa liikearvoa ei poisteta säännönmukaisesti, vaan poistojen sijaan suoritetaan liikearvon arvonalentumistesti IAS 36:n mukaisesti. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumista ei ole todettu.

Rahoituksen rahavirta oli katsauskaudella 0,7 (-1,2) milj. euroa. Uusia lainoja nostettiin 0,9 (0,5) milj. euroa. Lainoja maksettiin takaisin 0,2 (1,7) milj. euroa.

Omavaraisuusaste oli 47,5 % (6,9 %). Nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -31,7 % (76,6 %). Korollista vierasta pääomaa oli katsauskauden päättyessä 6,9 (8,9) milj. euroa ja sen osuus oman ja vieraan pääoman yhteissummasta oli 21,0 % (22,5 %). Korollisesta vieraasta pääomasta oli pitkäaikaista 2,1 (5,0) milj. euroa ja lyhytaikaista 4,7 (3,9) milj. euroa. Maksuvalmius (Quick Ratio) oli 1,7 (0,9).


KANNANOTTO YHTIÖN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN VAROJEN RIITTÄVYYDESTÄ

Konsernin likvidien varojen määrä 31.3.2007 oli 11,7 milj. euroa. Prohan johdon näkemyksen mukaan yhtiön likvidit varat ovat riittävät Prohan liiketoiminnan harjoittamiseen seuraavan 12 kuukauden aikana.


TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Konsernin jatkuvien toimintojen tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 0,4 (0,2) milj. euroa eli 4 % (3 %) jatkuvien toimintojen liikevaihdosta. Vertailukauden 1.1. – 31.3.2006 konsernin tuotekehitysmenot 1,8 milj. euroa muodostuivat jatkuvien toimintojen tuotekehitysmenoista 0,2 milj. ja lopetettujen toimintojen tuotekehitysmenoista 1,6 milj. euroa. Katsauskaudella aktivoitiin tuotekehitysmenoja 0,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa).

Katsauskaudella aikana SafranOne –teknisestä alustasta valmistui uusi versio. SafranOne toimii kehitettävien erillisten Safran-portaaliratkaisujen taustalla. Loppuvuonna 2006 aloitetun erityisesti tietotyön projektien suunnitteluun ja ohjaukseen tarkoitetun Safran Portal for Knowledge Projects –ratkaisun kehitys jatkui. Ensimmäinen versio julkaistaan arviolta toisen vuosineljänneksen aikana. Myös muita Safran-portaaliratkaisuja kehitetään markkinoille.

Myös Prohan aiemmin kehittämistä tuotteiden, Safran Projectin ja Safran for Microsoft Projectin kehitys jatkui suunnitellusti.

Prohan kehittämän pelastustoimen resurssien suunnittelun ja hallinnan tuotteen RescuePlannerin käyttöönottoprojekti Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksella jatkuu suunnitellusti. Prohan mobiiliratkaisun käyttöä laajennetaan Helsingin Pelastuslaitoksella myös eri viranomaisten väliseen nopeaan viestintään.


HENKILÖSTÖ

Konsernin ja konsernin jatkuvien toimintojen henkilöstökulut olivat 10,1 milj. euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Jatkuvien toimintojen henkilöstökulut 10,1 (6,7) milj. euroa olivat 91 % (90 %) jatkuvien toimintojen liikevaihdosta. Vertailukauden 1.1.-31.3.2006 konsernin henkilöstökulut 13,0 milj. euroa muodostuvat jatkuvien toimintojen henkilöstökuluista 6,7 ja lopetettujen toimintojen henkilöstökuluista 6,3 milj. euroa.

Henkilöstön jakautuminen segmenteittäin (keskimäärin): (katso pdf-liite)

Katsauskauden lopussa Proha-konsernin palveluksessa oli maailmanlaajuisesti 315 (529) henkilöä. Katsauskauden keskimääräinen henkilöstön määrä oli 322 (528). Jatkuvissa toiminnoissa työskenteli katsauskauden lopussa 315 (237) henkilöä. Lopetetuissa toiminnoissa työskenteli 0 (292) henkilöä.


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous 18.4.2007 päätti seuraavista asioista:

1. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n ja osakeyhtiölain mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Yhtiökokous vahvisti tilivuoden 2006 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio –tilille eikä osinkoa tilikaudelta jaeta.

Yhtiökokous päätti muuttaa Proha Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärän neljään. Toimitusjohtaja Pekka Pere ja Pekka Mäkelä jättäytyivät pois hallituksesta. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin alankomaalainen Gjalt de Vries. Vanhoista hallituksen jäsenistä jatkavat Olof Ödman, Birger Flaa ja Ernst Jilderda.

Yhtiökokous päätti, että nykyisen käytännön mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan korvauksena 18.000 euroa vuodessa sekä sellaisille hallituksen jäsenille, jotka eivät valintahetkellä ole työsuhteessa Proha-konserniin tai ole työ- tai toimisuhteessa tai käytä määräysvaltaa sellaisessa Proha Oyj:n osakkeenomistajiin lukeutuvassa yhtiössä, joka omistaa yli 5 prosenttia Proha Oyj:n osakekannasta, maksetaan korvauksena hallitustyöskentelystä 10.000 euroa vuodessa per jäsen. Lisäksi päätettiin, että tilintarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajana valittiin jatkamaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.

2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä 01.09.2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain johdosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:
- Poistettiin vähimmäis- ja enimmäispääomaa sekä osakkeiden lukumäärää koskeva 4 §.
- Poistettiin 5 §:stä täsmäytyspäivää koskevat määräykset.
- Muutettiin 8 §:n yhtiön edustamista koskevat määräykset uuden lain terminologian mukaisesti.
- Muutettiin 11 §:n sisältämä varsinaisen yhtiökokouksen asialista vastaamaan uutta lakia.
- Muutettiin 13 §:n yhtiökokouskutsun toimitusaikaa siten, että kutsu on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Lisäksi muutetaan kutsutapaa siten, että valtakunnallisesti ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistun ilmoituksen sijasta kutsu voidaan toimittaa kirjallisesti. Aiemmin vaihtoehtoisena kutsutapana on ollut kirjattu kirje.

Lisäksi laajennettiin yhtiön toimiala (3 §) sisältämään liikkeenjohdon ja insinööritoiminnan konsultoinnin. Uusi yhtiöjärjestys on esitetty kokonaisuudessaan pörssitiedotteen 28.3.2007 liitteenä.

3. Optio-oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden merkintähinnan kirjaaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon

Yhtiökokous päätti täydentää Prohan optio-ohjelmien 2005 ja 2006 ehtoja siten, että niistä annettujen optio-oikeuksien perusteella yhtiökokouspäivän jälkeen annettavista uusista osakkeista maksettava merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

4. Hallitukselle ja avainhenkilöstölle myönnettävät optio-oikeudet

Yhtiökokous hyväksyi muuttamattomana hallituksen ehdotuksen antaa enintään 2.110.000 optio-oikeutta, jotka tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön hallitukselle ja konserniyhtiöiden avainhenkilöstölle.

Optio-oikeuksien merkintäaika alkoi heti ja päättyy 17.04.2008. Optio-oikeuksien nojalla merkittävän osakkeen merkintähinnaksi ehdotetaan yhtiön osakkeen painotettua keskihintaa 30 päivän ajalta ennen yhtiökokousta, ajalla 19.03. - 17.04.2007, eli 0,37 euroa. Optioiden käyttöaika osakemerkintään alkaa porrastetusti vuosien 2008 ja 2010 välillä ja päättyy 31.05.2011. Mikäli osakemerkintöihin käytetään pelkästään uusia osakkeita, vuoden 2007 optio-ohjelman perusteella merkittävät osakkeet edustavat enintään 3,33 prosenttia Prohan kokonaisosakemäärästä merkinnän jälkeen. Optio-ohjelman ehdot on esitetty kokonaisuudessaan pörssitiedotteen 28.3.2007 liitteenä.

5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 12.243.734 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus koskee sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja vastasi 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokoushetkellä.

Valtuutus on käytettävissä yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiönlain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutus on voimassa 17.4.2012 saakka.

HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Proha Oyj noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Suosituksesta Proha tekee kaksi poikkeusta: 1)Prohan hallituksen jäsenten lukumäärä on neljä ja 2) Osakejohdannaista palkitsemisjärjestelmää voidaan soveltaa myös hallituksen jäseniin, joilla ei ole työ- tai toimisuhdetta yhtiöön. Prohan hallinnointiperiaatteet ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.proha.fi.


OSAKEPÄÄOMA JA ANTIVALTUUDET

Proha Oyj:llä on yksi osakesarja. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,26 euroa osaketta kohden. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Proha Oyj:n osakkeet noteerataan OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä.

Prohan osakepääoma 1.1.2007 oli 15.916.854,20 euroa ja osakkeiden määrä 61.218.670 kpl. Katsauskaudella osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia.

Proha Oyj:n optio-oikeuksilla ei merkitty osakkeita katsauskauden aikana.

Prohan varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 12.243.734 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus koskee sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja vastasi 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokoushetkellä. Valtuutus on voimassa 17.4.2012 saakka.

Yhtiökokous hyväksyi muuttamattomana hallituksen ehdotuksen antaa enintään 2.110.000 optio-oikeutta, jotka tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön hallitukselle ja konserniyhtiöiden avainhenkilöstölle.

Optio-oikeuksien merkintäaika alkoi 18.4.2007 ja päättyy 17.04.2008. Optio-oikeuksien nojalla merkittävän osakkeen merkintähinta on 0,37 euroa eli yhtiön osakkeen painotettu keskihinta 30 päivän ajalta ennen yhtiökokousta, ajalla 19.03. - 17.04.2007. Optioiden käyttöaika osakemerkintään alkaa porrastetusti vuosien 2008 ja 2010 välillä ja päättyy 31.05.2011. Optio-ohjelman ehdot on esitetty kokonaisuudessaan pörssitiedotteen 28.3.2007 liitteenä.


KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ

Proha Oyj:llä oli 31.3.2007 yhteensä 3.558 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Katsauskaudella 1.1. - 31.3.2007 kaupankäynnin alin kurssi oli 0,35 euroa ja ylin kurssi oli 0,45 euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.3.2007 oli 0,36 euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli noin 22,0 miljoonaa euroa. Osakkeen vaihto katsauskaudella OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä oli noin 6,4 milj. euroa. Prohan osakkeella on Remium AB:n antama LP-markkinatakaus.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän menestykseen vaikuttavat öljy- ja kaasusektorin kysyntä sekä öljy- ja kaasusektorin investointitaso. Öljy- ja kaasuteollisuuden alalla toimivien yritysten haasteena on myös resurssien riittävyys ja henkilökunnan lisääntynyt vaihtuvuus.

Safran Systems –liiketoimintaryhmän toimintaan vaikuttavat yleinen kilpailutilanne ja kilpailijoiden kehittämät teknologiset ratkaisut. Safranin liiketoiminnan kannattava kasvu edellyttää onnistumista kansainvälisen jakelu- ja partneriverkoston rakentamisessa.

Prohan kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen liittyy myös mahdollisia yritysostoja tai osakkuuksia alalla toimivissa yrityksissä. Yritysjärjestelyihin liittyy aina riskejä. Niitä hallitaan mm. pitämällä yritysjärjestelyt kohtuullisen kokoisina.


VUODEN 2007 NÄKYMÄT

Prohan uusi rakenne ja strategia ovat luoneet entistä paremmat edellytykset liiketoiminnan kasvulle ja kannattavuuden parantamiselle. Uuden strategian mukaisesti vuonna 2007 Proha hakee kansainvälistä kasvua ja kannattavuutta keskittymällä projektijohtamisen palveluihin ja ohjelmistoihin ja korostamalla konsernin liiketoimintojen välisiä synergioita.

Vaikka Prohan liiketoiminnan painopiste tulee edelleen olemaan vaativissa öljy- ja kaasualan asiakasyrityksissä ja hankkeissa, yhtiö laajentaa toimintaansa myös muilla toimialoilla.

Kuten aiemmin on ennakoitu, markkinanäkymät vuodelle 2007 näyttävät jatkuvan suotuisina. Tulevaan kehitykseen vaikuttaa erityisesti öljy- ja kaasusektorin markkinatilanne. Energian korkea hinta ja korkea kysyntä tulevat jatkumaan. Ne säilyttävät alalla kansainvälisesti toteutettavien investointien määrän suurena. Prohan nykyisen ohjelmistoliiketoiminnan kehitykseen vaikuttavat tietotekniikka-alan yleinen markkinakehitys sekä uuden kumppanistrategian myötä Microsoftin uusien tuotteiden eteneminen markkinoilla.

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän yleiset kehitysnäkymät ovat hyvät. Tiedossa olevat projektien päättymiset Kanadan koillisosissa tulevat väliaikaisesti pienentämään palveluliiketoimintaa Kanadassa. Niiden tilalle pyritään avaamaan uusia projekteja Kanadan Albertassa, mutta uusien projektien vaikutus ei tule näkymään liikevaihdossa vielä vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Muualla maailmassa konsultointi- ja palveluliiketoiminnan ennakoidaan edelleen kehittyvän suotuisasti.

Safran Systems -liiketoimintaryhmässä ohjelmistotuotteiden kehitys sekä kansainvälisen jakelu- ja kumppaniverkoston rakentaminen ja vahvistaminen ovat vuoden 2007 painopistealueita. Verkoston vahvistamiseksi yhtiön Growth Ventures -toiminto pyrkii toteuttamaan alhaisella riskitasolla strategisia yritysjärjestelyitä joilla luodaan perusta tulevaisuuden nopealle kasvulle eri puolilla maailmaa.

Vuositasolla Prohan jatkuvien toimintojen kannattavuuden ennakoidaan paranevan vuoteen 2006 verrattuna ja tuloksen olevan positiivinen. Myös jatkuvien toimintojen liikevaihdon ennakoidaan kasvavan merkittävästi.

TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus osavuosikatsauksesta järjestetään tiedotusvälineiden edustajille ja analyytikoille 3.5.2007 klo 12.00 World Trade Centerissä, Marskin Salissa, osoitteessa Aleksanterinkatu 17, Helsinki.

Lisätiedot:
PROHA OYJ
Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020 4362 000
pekka.pere@proha.com
www.proha.fi

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineetKONSERNIN TULOSLASKELMA JA TASE (katso pdf-liite)

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1-3/2007 (katso pdf-liite)

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1-3/2006 (katso pdf-liite)

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (katso pdf-liite)

TULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (katso pdf-liite)

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.3.2007 (katso pdf-liite)


Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Liitteet & linkit