Kutsu Varsinaiseen Yhtiökokoukseen

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Proha Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 15. päivänä huhtikuuta 2002 alkaen klo 10.00 World Trade Centerissä, osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 11§:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2. Osakepääoman korottaminen Hallitus esittää, että yhtiökokous peruuttaa ylimääräisen yhtiökokouk- sen 17.12.2001 hallitukselle antaman ja voimassaolevan valtuutuksen käyttämättä olevalta osaltaan ja valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, antamalla optio-oikeuksia ja/tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa seuraavin ehdoin: - Hallitus valtuutetaan päättämään osakepääoman korottamisesta uus- merkinnällä, antamalla optio-oikeuksia ja/tai ottamalla vaihtovelka- kirjalainaa yhdessä tai useammassa erässä niin, että uusmerkinnässä sekä optio-oikeuksien ja/tai vaihtovelkakirjojen perusteella osake- pääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 2.697.098,04 eurolla anta- malla merkittäväksi enintään 10.373.454 uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,26 euron arvoista osaketta hallituksen määräämään hintaan ja muutoin hallituksen päättämin ehdoin. Tämä määrä vastaa 20% tällä hetkellä rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yh- teenlasketusta äänimäärästä. - Hallitus valtuutetaan päättämään kenellä on oikeus merkitä osakkei- ta, optio-oikeuksia ja/tai vaihtovelkakirjoja ja että valtuutus sisäl- tää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeu- desta, mikäli tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, yritysostojen ja/tai -järjestelyjen rahoittaminen ja/tai konserniin kuuluvan henkilöstön kannustaminen. Valtuutuksen esitetään sisältävän hallituksen oikeuden määrätä myös määräytymisperusteista, merkintähinnasta sekä muista ehdoista, kuten siitä, että annettavia osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Valtuutuksen esitetään olevan voimassa vuoden ajan yhtiökokouksesta lukien. 3. Tilikauden tuloksen käsittely Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa tilikaudelta jaeta. Asiakirjojen nähtävillä olo Hallituksen edellä mainitut ehdotukset ja osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä 8.4.2002 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Maapallonkuja 1 A, 02210 Espoo. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 5.4.2002 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperi- keskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3 a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiö- kokoukseen. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoit- tauduttava yhtiölle viimeistään perjantaina 5.4.2002 kello 16.00 men- nessä joko kirjallisesti osoitteeseen Proha Oyj, Maapallonkuja 1 A, 02210 Espoo, puhelimitse numeroon 020 4362 000, telefaksilla numeroon 020 4362 500 tai sähköpostilla osoitteeseen aija.syvanen@proha.com. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päätty- mistä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi hen- kilö- tai Y-tunnuksensa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimitta- maan ilmoittautumisajan loppuun mennessä samaan osoitteeseen. Äänestysliput jaetaan kokouspaikalla. Espoossa maaliskuun 27. päivänä 2002 PROHA OYJ Hallitus Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.com http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/27/20020327BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/27/20020327BIT00100/wkr0002.pdf

Tilaa