PROHA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2002

PROHA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2002 - Proha-konsernin 6 kuukauden nettotulos oli voitollinen 0,9 milj. euroa, mikä oli 4,1 milj. euroa parempi vuoden 2001 vastaavaan kau- teen verrattuna (-3,2 milj. euroa) - Liikevoitto (EBIT) oli 1,4 milj. euroa (liiketappio -2,8 milj. euroa) - Proha-konsernin liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 42,0 miljoonaa euroa (42,2 milj. euroa 1-6/2001) - Liikevaihto pysyi edellisvuotisella tasolla ohjelmistomarkkinoiden haasteellisesta tilanteesta huolimatta. - Toteutettu toiminnan tehostaminen ja kustannusten säästö näkyvät kannattavuuden paranemisena - Tarkastelujaksolla asiakkaat ostivat Prohalta noin 49.000 loppu- käyttäjälisenssiä, joista 27.000 toimitettiin toisella neljän- neksellä - Prohan johto pitäytyy aiemmin antamassaan arviossa vuoden 2002 tuloksesta KATSAUSKAUSI LYHYESTI Vuoden 2002 kehitys on edennyt aiemmin johdon esittämien arvioiden mukaisesti. Tilanne ohjelmistomarkkinoilla on edelleen haasteellinen. Projektijohtamisen liiketoiminta-alueen tavoitteessa laajentua opera- tiivisten ratkaisujen toimittajasta myös ylimmän johdon strategiseksi kumppaniksi on edetty merkittävästi. Artemiksen strategisen johtamisen välineeksi kehittämän PortfolioDirectorin kansainvälinen myynti eteni vuoden toisella neljänneksellä yhteensä noin 4 miljoonan euron sopi- muksilla. Kaupat tuloutuvat pääosin vuoden 2002 aikana. Vuoden 2002 toisella neljänneksellä Artemiksen asiakkaat ostivat lisenssit 27.000 uudelle käyttäjälle. Kappalemääräisesti lisenssien myynti kasvoi 23 % vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Vuoden alusta on myyty 49.000 uutta lisenssiä. Maailmanlaajuisesti Artemis- lisenssejä on myyty kaikkiaan 455.000. Artemis-alakonserni on tehostanut ja selkeyttänyt toimintaansa muok- kaamalla organisaatiotaan. Uusi asiakaslähtöisempi rakenne nopeuttaa tuotekehityksen kiertoa ja tehostaa maailmanlaajuisten resurssien hyödyntämistä. Talousjohtamisen liiketoiminta-alueen liikevaihto 3,1 milj. euroa kasvoi 32 prosenttia edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna (2,4 milj. euroa). Talousjohtamisen liiketoimintayksikössä saatiin valmiiksi täysin sähköiset palveluratkaisut; Accountor-talousosasto- ratkaisu suurille ja keskisuurille yrityksille ja ProCountor-Yritys- palvelut -konsepti pienille ja keskisuurille yrityksille. Erityisesti talousosastoratkaisuihin saatiin merkittäviä uusia asiakkuuksia. Asiakkuuksien siirrot internetpohjaiseen ProCountor -tietojärjestel- mään aloitettiin vuoden toisella neljänneksellä. Siirtojen aiheuttama työmäärä rasitti kauden tulosta. Kauden lopussa toiminnan painopis- tettä alettiin siirtää teknisestä kehittämisestä asiakashankintaan ja jatkuvaan palvelun parantamiseen. Hyödyt uudesta konseptista alkavat näkyä asiakkaille sekä sisäisesti resurssien käytön tehostumisena vuoden loppuun mennessä. Internet-teknologian liikevaihto 1,1 milj. euroa kasvoi vuoden 2001 vastaavaan kauteen verrattuna 6 % (1,0 milj. euroa). Erityisesti ASP- palveluiden merkitys konsernin tarjonnassa Suomessa on kasvanut. Proha-konserni tarjoaa johtamisen parhaita ratkaisuja, jotka kattavat projekti- ja talousjohtamisen tarpeet organisaatioiden kaikilla pää- töksentekotasoilla: strategisella, taktisella ja operatiivisella. Prohan tarjoamat ratkaisut auttavat asiakasyrityksiä toteuttamaan strategiaansa, kohdentamaan resurssinsa tuottavasti ja ohjaamaan operatiivista toimintaansa mahdollisimman kannattavasti. Konsernilla on kolme liiketoiminta-aluetta. Niistä suurin on projektijohtaminen (Artemis-alakonserni), jonka liikevaihto on noin 90 prosenttia konsernin liikevaihdosta. LÄHIAJAN NÄKYMÄT JA TULOSKEHITYS Prohan johto pitäytyy aiemmin antamassaan arviossa vuoden 2002 tuloksesta. Koko vuoden 2002 tuloksen arvioidaan olevan voitollinen, myös ilman liikevaihdon kasvua, aiemmin esitettyjen arvioiden mukaan. Konsernin liikevaihdon kasvutavoite on ollut 0 - 20 %. Liikevaihdon odotetaan kasvavan vuoden jälkipuoliskolla, mutta nykyisten markkina- olosuhteissa kasvutavoitteen ylärajaa tuskin saavutetaan. Liikevaihdon jakauma kertaluontoisten lisenssitulojen, jatkuvien lisenssitulojen ja palveluiden välillä säilyy nykyisessä markkinati- lanteessa palvelupainotteisena; ideaalijakauma on tasainen kolmijako. Artemiksen kasvutavoitteet painottuvat uusiin strategisen johtamisen ja taktisen tason resurssijohtamisen ratkaisuihin. Näiden markki- noilla kasvupotentiaali on parempi kuin perinteisessä projektijohta- misessa. Katsauskaudella solmitut, strategisen tason projektisalkun hallintaan tarkoitetun PortfolioDirectorin merkittävät toimitussopimukset ovat osoitus valitun konseptin toimivuudesta ja hyvästä vastaanotosta mark- kinoilla. PortfolioDirectorin tarjouskanta on selvästi vahvistunut ja pilotointiprojekteja on käynnissä. Resurssijohtamisen ratkaisujen kysyntä kasvaa, uusien ratkaisujen kehitystyö on loppuvaiheessa ja ensimmäiset laajat asennukset asiak- kaiden tuotantoympäristöön on tehty. Resurssijohtamisen alueella Proha odottaa nopean kasvun alkavan loppuvuoden aikana. Asiakkaiden toimi- aloilla projektien voimavarojen tehokas kohdentaminen on hyvää vauh- tia yhä muodostumassa tärkeämmäksi kilpailutekijäksi. LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 42,0 milj. euroa (42,2 milj. euroa). Nykyisessä markkinatilanteessa kehitystä voidaan pitää hyvänä. Sen taustalla on Prohan laaja, useilta eri toimialoilta koostuva asiakaskunta ja toiminta lähellä asiakasyritysten ydinliiketoimintoja. Julkisuudesta saatavien tietojen perusteella Prohan johto arvioi, että samalla tasolla pysynyt liiketoiminnan volyymi on nostanut markkina- osuutta. Liikevaihdon jakauma painottui edelleen voimakkaasti palveluihin, joi- den osuus katsauskaudella oli 58 % eli 24,3 miljoonaa euroa. Toisella neljänneksellä kertaluonteisten ohjelmistolisenssien myynti kasvoi 28 % ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, ja oli 4,6 milj. euroa eli 21 % toisen neljänneksen liikevaihdosta. Jatkuvien lisenssitulo- jen osuus toisella neljänneksellä liikevaihdosta oli 20 % eli 4,5 milj. euroa. Toimenpiteet toiminnan tehostamiseksi ja kulujen karsimiseksi tuotti- vat voitollisen liiketuloksen (EBIT). Prohan kumulatiivinen liiketu- los vuoden 2002 kahdelta ensimmäiseltä neljännekseltä oli voitollinen 1,4 milj. euroa, kun se viime vuoden vastaavana kautena oli tappiolla (-2,8 milj. euroa). Toisen neljänneksen liiketulos 1,7 milj. euroa parani myös selkeästi vuoden 2002 ensimmäiseen neljännekseen (-0,3 milj.euroa) verrattuna. Tulokseen on vaikuttanut konsernireservin tuloutus. Konsernireservi on perustunut Opus360 -kaupasta aiheutuneisiin ylimääräisiin kustannuk- siin, jotka on otettu huomioon kauppahinnassa. Opus360 -kaupan seu- rauksena syntynyt konsernireservi tuloutettiin 11 kuukauden aikana, joka päättyi kesäkuun 2002 lopussa. Konsernireservi vaikutti katsaus- kaudella positiivisesti tulokseen 3,3 milj. eurolla. Konsernin kulu- taso on nyt alemmalla tasolla kuin konsernireservin tuloutuksen aikana, mutta tulosta rasittavat edelleen kulut Artemiksen toimimi- sesta julkisena yhtiönä Yhdysvalloissa. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00120/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00120/wkr0002.pdf The full report

Tilaa