PROHA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2002

Proha Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.5.2002 KLO 9.15 PROHA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2002 - Proha-konsernin liikevaihto oli 19,8 Meur (20,8 Meur) - Liiketappio 0,33 Meur (-0,98 Meur) - Katsauskauden tulos -0,26 Meur (-1,11 Meur) - Prohan johto pitäytyy aiemmin antamassaan arviossa vuoden 2002 tuloksesta KATSAUSKAUSI LYHYESTI Proha säilytti liikevaihdon volyymiaan kasvattamalla projektijohta- misen palvelumyyntiä ja talousjohtamisen liikevaihtoa. Julkisesti saatavilla olevien tietojen perusteella voidaan arvioida, että Artemis kasvatti markkinaosuuttaan. Kulunut vuosineljännes oli edel- leen hyvin haasteellinen varsinkin Artemiksen ohjelmistomyynnissä. Erityisesti Ranska, Italia ja Iso-Britannia kärsivät taantumasta. Artemis myi markkinatilanteesta huolimatta lisenssit 22.000 uudelle käyttäjälle. Lisensioitujen Artemis-käyttäjien määrä maailmanlaajui- sesti on yhteensä 420.000. Talousjohtamisen liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 40 pro- senttia edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Accountor Oy:n tulos oli voitollinen, mutta talousjohtamisen tulos kehitysvaiheessa oleva ProCountor.Com mukaan lukien oli lievästi tappiollinen. Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 19,8 Meur (20,8 Meur). Liiketulos oli niukasti tappiollinen 0,33 Meur (vastaavana aikana vuonna 2001 -0,98 Meur). Kauden tulos jäi hieman aiemmin ennakoidusta. Tulos ennen rahoituskuluja, veroja ja poistoja (EBITDA) oli -0,98 Meur tappiollinen, (0,002 Meur). Konsernin tulos oli -0,26 Meur (-1,11 Meur) Artemiksen strategisen johtamisen välineeksi kehittämän Portfolio Directorin kansainvälinen markkinointi ja myynti käynnistyivät. Projekti- ja resurssijohtamisen alueella Artemiksen Views-tuoteper- heen uudet selainpohjaiset versiot tuotiin markkinoille. Tuotekehi- tyspanostukset katsauskautena olivat 2,4 Meur, joka on 12 % kauden liikevaihdosta. LÄHIAJAN NÄKYMÄT JA TULOSKEHITYS Artemiksen kasvutavoitteet painottuvat uusiin strategisen johtamisen ja resurssijohtamisen ratkaisuihin, joiden markkinoilla kasvupoten- tiaali on suurempi kuin perinteisessä projektijohtamisessa. Uuden portfoliojohtamisen ratkaisun PortfolioDirectorin tarjouskanta on selvästi vahvistunut, pilotointiprojekteja on käynnissä ja loppu- vuonna myynnistä odotetaan merkittävää. Resurssijohtamisen ratkai- sujen kysyntä kasvaa, uusien ratkaisujen kehitystyö on loppuvai- heessa ja ensimmäiset laajat asennukset asiakkaiden tuotantoympä- ristöön on tehty. Resurssijohtamisen alueella Proha odottaa merkit- tävää kasvua loppuvuoden aikana. Vaikka ohjelmistolisenssien myynnin odotetaan vahvistuvan kuluvalla neljänneksellä, sen osuus kokonais- liikevaihdosta ei ole maailmanlaajuisesti vielä tavoitetasolla. Liikevaihdon tavoitejakaumana on kolmannes kertaluonteisista lisens- situloista, kolmannes jatkuvista lisenssituloista ja kolmannes pal- velutuloista. Artemis alakonserni supistaa kulujaan arviolta viidellä prosentilla verrattuna vuoden 2001 lopun tasoon. Muun muassa tuotekehitystä tehostetaan ja nopeutetaan. Artemis yhtenäistää myös maailmanlaa- juista markkinointistrategiaansa ja toimintatapojaan palvellakseen globaaleja asiakkaitaan entistä paremmin. Talousjohtamisen liiketoimintayksikön katsauskaudella viimeistellyn talousosasto-palvelukonseptin odotetaan jo kuluvalla vuosineljännek- sellä tuovan uusia merkittäviä asiakkaita suurista ja keskisuurista yrityksistä. Pk-yrityksille suunnatun ProCountor.Com -palvelun käyt- täjämäärän kasvun odotetaan niin ikään vahvistuvan. Prohan johto pitäytyy arviossaan vuodelle 2002, jonka mukaan konserni tekee positiivisen vuosituloksen myös ilman liikevaihdon kasvua. Tavoitteena on kuitenkin markkinaolosuhteiden salliessa 20 prosentin kasvu. Liikevaihto ja tulos painottuvat vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. STRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN Prohan pitkän aikavälin tavoitteena on ollut rakentaa maailmanlaajui- nen ohjelmistoyhtiö. Vuoden 1999 listautumisen jälkeen Proha laajensi toimintaansa kotimarkkinoillaan Suomessa. Kaikki merkittävät projek- tijohtamisen suomalaiset ohjelmistoyhtiöt sulautuivat Prohaan vuoden 2000 ensimmäisellä puoliskolla. Yhdysvaltalaisen, myös Iso-Britan- niassa ja Japanissa toimivan, Artemiksen hankinta konserniin ajoittui saman vuoden toiselle puoliskolle. Artemiksen tärkeimmillä markki- noilla toimivien jakelijoiden ja osakkuusyhtiöiden liittäminen kon- serniin antoi perustan maailman markkinoilla johtavan projekti- ja resurssihallinnan yrityksen rakentamiseen. Vuoden 2001 loppupuolella Artemis-yhtiöt organisoitiin yhdessä Opus360:n kanssa Yhdysvalloissa julkisesti noteeratuksi Artemis International Solutions Corporationiksi. Kuluvana vuonna kehittämisen painopiste on globaaleissa liiketoimin- taprosesseissa. Liiketoimintoja kehitetään ja toimintaa tehostetaan hyödyntämällä valmista maailmanlaajuista myynti- ja palveluverkostoa. Konsernin rakennetta virtaviivaistetaan. Proha seuraa tiiviisti toimi- alan konsolidoitumiskehitystä. Prohan tavoitteena on kannattavuus ja kasvu. Markkinaosuuden kasvusta Proha haluaa huolehtia kaikissa olosuhteissa. Keinona tavoitteen saavuttamiseksi on strateginen kumppanuus asiakasyritysten kanssa, jota Prohan nykyinen tuote- ja palvelutarjonta sekä tuotekehitys tukevat. Ratkaisut kattavat projekti- ja talousjohtamisen tarpeet organisaatioiden kaikilla tasoilla. Artemis tuo markkinoille ja ottaa käyttöön uusia ohjelmistoja yhä enemmän yhdessä partnereiksi muodostuvien asiakkaittensa kanssa. Talousjohtamisen liiketoimintayksikössä Accountor Oy sai katsauskau- della päätökseen uuden, suurille ja keskisuurille yrityksille suun- natun talousosasto -palvelukonseptin kehitystyön. Taloushallinnon kehittämisen, tietojärjestelmät ja ulkoistuspalvelut käsittävä pal- velukonsepti perustuu pitkäkestoiseen kumppanuuteen. Uusi konsepti on otettu markkinoilla hyvin vastaan ja sen odotetaan jo toisen kvartaalin aikana tuovan useita merkittäviä asiakkaita. ProCountor.Com -palvelun asiakasmäärä kasvoi katsauskaudella selvästi. Palvelun käyttäjiä on jo yli tuhat. LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS Proha on johtamisen parhaisiin ratkaisuihin keskittyvä ohjelmisto- yritys. Konsernin liikevaihto katsauskaudella 1.1.-31.3.2002 oli 19,8 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin vastaavalla kaudella oli 20,8 Meur. Tulos ennen rahoituskuluja, veroja ja poistoja (EBITDA) oli -0,98 Meur (0,002 Meur). Liiketappio oli -0,3 miljoonaa euroa vähennystä 66 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kauteen (-0,98 Meur). Tulos ennen tilin- päätössiirtoja ja veroja oli -0,4 Meur (-2 % liikevaihdosta), edelli- senä vuonna -1,1 Meur. Tulos/osake kolmelta kuukaudelta oli -0,005 euroa, (-0,02 euroa). RAHOITUS JA INVESTOINNIT Taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 50,98 Meur, kun se edel- lisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 57,1 Meur. Likvidien varojen määrä oli 5,1 Meur, edellisen vuoden vastaavana ajankohtana 5,5 Meur. Konsernin maksuvalmius, Quick Ratio oli 0,9 edellisen vuoden vastaavana ajankohtana 1,1. Strategisten tuotteiden tuotekehitysmenot katsauskaudella olivat 2,4 Meur, jotka kirjattiin kokonaisuudessaan kuluiksi. Korollista vierasta pääomaa oli 4,5 Meur (7,7 Meur) ja sen osuus oman ja vieraan pääoman yhteissummasta katsauskauden lopussa oli 9,2 % (13,9 %). TUOTEKEHITYS Strategisten tuotteiden tuotekehitysmenot katsauskaudella olivat 2,4 Meur, eli 12 % kauden liikevaihdosta. Summa on kirjattu suoraan kuluiksi. Projektiportfolion johtamisen ratkaisun PortfolioDirectorin toinen versio julkaistiin. Resurssienjohtamisen uuden tuotteen perusteelli- nen testaus on saatu valmiiksi. Ensimmäiset laajat asennukset pilot- tiasiakkaiden tuotantoympäristöön on tehty. ViewPoint -ratkaisujen uudet ryhmätyöominaisuudet julkaistiin. HENKILÖSTÖ Katsauskauden lopussa Proha-konsernissa työskenteli 623 henkeä. Edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana henkilöstön määrä oli 684. Henkilöstökulut olivat 12,2 Meur (12,7 Meur), 62 % liikevaihdosta (61 %). Projektijohtamisen liiketoiminta-alueella työskenteli 485 (557), talousjohtamisen alueella 106 (86) ja Internet-teknologian alueella 32 (41) henkilöä. Suomessa työskenteli yhteensä 229 (227) henkilöä ja ulkomailla 394 (457). YRITYSJÄRJESTELYT JA MUUTOKSET OSAKKUUSYHTIÖISSÄ Tammikuussa Proha hankki omistukseensa loput 43,2 % Saksan Artemis International GmbH:n omistuksesta. Saksan Artemiksen omistajille suunnatussa annissa annettiin yhteensä 312.920 Proha Oyj:n uutta osaketta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan yhteensä 81.359,20 euroa. Osakkeet luovutettiin Artemis International Solutions Corporationille Prohan ja Opus360 Corporationin 11. huhtikuuta 2001 solmiman osake- vaihtosopimuksen mukaisena loppusuorituksena. Proha Oyj:n hallitus käytti norjalaisen Safran Software Solutions AS:n (Safran) osakkeenomistajien kanssa 6.4.2000 solmitun kaupan optiota ja hankki loput 40% Safranin osakkeista. Safranin omistajille suunna- tussa annissa annettiin 500.000 Proha Oyj:n uutta osaketta kirjan- pidolliselta vasta-arvoltaan yhteensä 130.000,00 euroa. KONSERNIN MUUT TAPAHTUMAT Proha myi sijoituksensa Widene Oy:ön Tammikuussa 2002 Proha Oyj myi osuutensa IT-alan kasvuyrityksestä Widene Oy:stä. Proha sijoitti Wideneen marraskuussa 2000. Kauppahinta vastasi alkuperäistä sijoitusta eikä sitä julkistettu, koska se oli Prohan liiketoiminnan laajuuteen nähden pieni. Intellisoft ulkoisti palvelimien hoidon Tammikuussa 2002 Intellisoft sopi hosting- ja verkkopalvelujen osta- misesta alihankintana Xenetic Oy:ltä. Intellisoft keskittyy ydinosaa- miseensa, palvelukokonaisuuksien tarjontaan. Artemiksen uusi toimitusjohtaja ja hallitus Artemis International Solutions Corporationin (AISC) hallitus nimitti yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Michael J. Rusertin 25.1.2002 alkaen. Samalla hänet valittiin myös hallituksen jäseneksi. Entinen toimitusjohtaja Steven Yager jatkaa AISC:n hallituksessa ja hänet valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi. AISC:n hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin James Cannavino, joka on toiminut hallituksen jäsenenä tammikuusta 1999 lähtien. Muut Artemis International Solutions Corporationin hallituksen jäsenet ovat: Klaus Cawén, Alec Gores, Ari Horowitz, Pekka Pere, Bryan Plug, ja Olof Ödman. Artemis Finland Oy:ssä eriytettiin rakennus- ja teollisuussektorilla toimiva Artemis Industrial Solutions omaksi yksikökseen. Tarkoituk- sena on vastata toimialan asiakkaiden erityistarpeisiin. Päämarkkina- alueina ovat toistaiseksi Suomi ja muut Pohjoismaat. OSAKEPÄÄOMAN MUUTOKSET Yhtiön osakepääoma 31.3.2002 oli 13.485.490,20 euroa, yhteensä 51.867.270 osaketta. Luvut sisältävät osakepääoman korotuksen 1.2.2002, yhteensä 211.359,20 euroa eli 812.920 osaketta, eli Saksan Artemis International GmbH:n ja Norjalaisen Safran Software Solutions AS:n omistajille suunnatut annit. ANTIVALTUUDET Prohan varsinainen yhtiökokous 15.4.2002 valtuutti hallitus päättä- mään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, antamalla optio- oikeuksia ja/tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa yhdessä tai useam- massa erässä niin, että uusmerkinnässä sekä optio-oikeuksien ja/tai vaihtovelkakirjojen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 2.697.098,04 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 10.373.454 uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,26 euron arvoista osaketta hallituksen määräämään hintaan ja muutoin hallituksen päättämin ehdoin. Tämä määrä vastaa 20% tällä hetkellä rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutus on voimassa 14.4.2003 asti. HENKILÖSTÖN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ Proha Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 31.1.2002 henkilöstön kannustinjärjestelmään kuuluvan optioannin merkinnät. Optioannissa merkittiin yhteensä 1.458.000 Proha Oyj:n optio-oikeutta, jotka oikeuttavat yhteensä 1.458.000 osakkeen merkitsemiseen. Optiot annettiin vastikkeetta Proha Oyj:n ja eräiden Proha-konsernin tytäryhtiöiden henkilökuntaan kuuluville sekä hallituksen jäsenille. Hallitus vahvisti optio-oikeuksien nojalla merkittävän osakkeen merkintähinnaksi 0,43 euroa. Ylimääräinen yhtiökokous 17.12.2001 päätti yhteensä enintään 1.500.000 option liikkeeseenlaskemisesta. Optioannin ehdot on julkistettu pörssitiedotteena 29.11.2001. KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ Proha Oyj:llä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 3958 rekisteröi- tyä osakkeenomistajaa. Katsauskaudella kaupankäynnin alin kurssi oli 0,31 euroa ja ylin kurssi 0,71 euroa. Yhtiön markkina-arvo katsaus- kauden päättyessä oli noin 35,3 miljoonaa euroa. YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.4.2002 vahvisti tilivuoden 2001 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa tilikaudelta jaeta. Proha Oyj:n hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Artemis International Solutions Corporationin toimitusjohtaja Michael J. Hallituksen muina jäseninä jatkavat Olof Ödman (pj), Pekka Pere, James Cannavino, Klaus Cawén, Alec Gores, Ari Horowitz ja Steven Yager. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Reino Tikkanen. Prohan varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, antamalla optio-oikeuksia ja/tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa yhdessä tai useammassa erässä niin, että uusmerkinnässä sekä optio-oikeuksien ja/tai vaihtovelka- kirjojen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 2.697.098,04 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 10.373.454 uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,26 euron arvoista osaketta hallituksen määräämään hintaan ja muutoin hallituksen päättämin ehdoin. Tämä määrä vastaa 20% tällä hetkellä rekisteröidystä osake- pääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Samalla yhtiö- kokous peruutti käyttämättä olevalta osaltaan ylimääräisen yhtiöko- kouksen 17.12.2001 hallitukselle antaman valtuutuksen osakepääoman korottamiseen. Hallitus valtuutettiin myös päättämään kenellä on oikeus merkitä osakkeita, optio-oikeuksia ja/tai vaihtovelkakirjoja. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetu- oikeudesta, mikäli tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, yritysostojen ja/tai -järjestelyjen rahoittaminen ja/tai konserniin kuuluvan henkilöstön kannustaminen. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden määrätä myös merkintähinnan määräytymisperusteista, merkintähinnasta sekä muista ehdoista, kuten siitä, että annettavia osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus on voimassa 14.4.2003 asti. KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET Osavuosikatsauksen yhdistelyssä on noudatettu tilinpäätöksen 31.12.2001 laatimisperiaatteita. Konsernin ulkomaisten tytäryhtiöiden tilinpäätökset on yhdistelty konserniin noudattaen Suomen kirjanpitolainsäädäntöä. Proha hankki suunnatulla annilla loput 40 % Safranista omistukseensa. Safran on tämän jälkeen Proha Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Hankintamenoksi on kirjattu osakeannin nimellisarvoinen määrä. Saksan Artemiksen osakekannasta hankittiin konsernin omistukseen suunnatulla osakeannilla loput 43,2 % 31.1.2002. Hankintamenoksi on kirjattu osakeannin nimellisarvoinen määrä. Konsernireservin tuloutus Opus360 Corporationin kaupasta syntynyt 6,15 miljoonan Euron konserni- reservi tuloutetaan 11 kuukauden aikana 1.8.2001 alkaen. Katsauskau- della konsernireserviä on tuloutettu 1,6 miljoonaa euroa. Konserniliikearvon poisto Konsernin liikearvot poistetaan Artemis-yhtiöiden osalta 10 vuodessa ja muiden yhtiöiden osalta 3 vuodessa. Katsauskaudelle kirjatut konserniliikearvonpoistot ovat 0,6 Meur. Opus 360 Corporationin vähemmistöosuus Opuksen vähemmistöosakkaille on erotettu vähemmistöosuutta 20 % hankintahetken omasta pääomasta ja katsauskauden tappioista, yhteensä 0,3 Meur. Käyttöomaisuuden arvostus Poistomenetelmänä noudatetaan tasapoistoa. Suunnitelmanmukainen pois- toaika on 3-10 vuotta. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot Katsauskaudella tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 2,4 Meur, jotka on kirjattu kuluksi. Omat osakkeet Konsernin hallussa ei ole omia osakkeita. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Prohan Safran-tuoteperheelle päänavaus telakkateollisuudessa Kvaerner Masa-Yards hankki risteilyalustensa rakennustöiden aikataulu- ja resurssisuunnitteluun Prohan norjalaisen tytäryhtiön Safranin ratkaisun. Kyseessä on Safranille ensimmäinen toimitus offshore-teollisuuden ulkopuolelle. LÄHIAJAN NÄKYMÄT JA TULOSKEHITYS Prohan johto pitäytyy arviossaan vuodelle 2002, jonka mukaan konserni tekee positiivisen vuosituloksen myös ilman liikevaihdon kasvua. Tavoitteena on kuitenkin markkinaolosuhteiden salliessa 20 prosentin kasvu. Liikevaihto ja tulos painottuvat vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Proha Oyj:n hallitus Lisätiedot: PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020 4362 000 pekka.pere@proha.com www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet TIEDOTUSTILAISUUS Proha Oyj:n tiedotustilaisuus tilinpäätöksestä järjestetään 23.5.2002 tiedotusvälineiden edustajille ja analyytikoille klo 13.00 World Trade Centerissä, Kabinetti 2 ,2.krs, osoitteessa Aleksanterinkatu 17, Helsinki. Tervetuloa ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/23/20020523BIT00030/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/23/20020523BIT00030/wkr0002.pdf The full report