PROHAN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

PROHAN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.4.2002 vahvisti tilivuoden 2001 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa tilikaudelta jaeta. Proha Oyj:n hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Artemis International Solutions Corporationin toimitusjohtaja Michael J. Rusert. Michael J. Rusert tulee hallitukseen Artemis International Solutions Corporationin talousjohtajan Peter Schwartzin tilalle. Hallituksen muina jäseninä jatkavat Olof Ödman (pj), Pekka Pere, James Cannavino, Klaus Cawén, Alec Gores, Ari Horowitz ja Steven Yager. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Reino Tikkanen. Prohan varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen peruut- taa ylimääräisen yhtiökokouksen 17.12.2001 hallitukselle antama val- tuutus käyttämättä olevalta osaltaan ja valtuuttaa hallitus päättä- mään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, antamalla optio- oikeuksia ja/tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa seuraavin ehdoin: - Hallitus valtuutetaan päättämään osakepääoman korottamisesta uus- merkinnällä, antamalla optio-oikeuksia ja/tai ottamalla vaihtovelka- kirjalainaa yhdessä tai useammassa erässä niin, että uusmerkinnässä sekä optio-oikeuksien ja/tai vaihtovelkakirjojen perusteella osake- pääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 2.697.098,04 eurolla anta- malla merkittäväksi enintään 10.373.454 uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,26 euron arvoista osaketta hallituksen määräämään hintaan ja muutoin hallituksen päättämin ehdoin. Tämä määrä vastaa 20% tällä hetkellä rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. - Hallitus valtuutetaan päättämään kenellä on oikeus merkitä osak- keita, optio-oikeuksia ja/tai vaihtovelkakirjoja. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetu- oikeudesta, mikäli tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, yritysostojen ja/tai -järjestelyjen rahoittaminen ja/tai konserniin kuuluvan henkilöstön kannustaminen. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden määrätä myös merkintähinnan määräytymisperusteista, merkintähinnasta sekä muista ehdoista, kuten siitä, että annettavia osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus on voimassa 14.4.2003 asti. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävissä Proha Oyj:ssä, Maapallonkuja 1 A, 02210 Espoo 16.4.2002 lähtien. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja: Proha Oyj Pekka Pere, toimitusjohtaja +358 (0)20 4362 000 pekka.pere@proha.com www.proha.com JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/15/20020415BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/15/20020415BIT00630/wkr0002.pdf

Tilaa