Finnpulp kerää palautetta osana havusellutehtaan ympäristövaikutusten arviointia

Finnpulp suunnittelee havusellutehtaan rakentamista Kuopioon Sorsasalon idänpuoleiselle alueelle. Osana käynnissä olevaa hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) toteutetaan kysely alueen asukkaille ja muille asianosaisille. Kyselyllä selvitetään sidosryhmien näkemyksiä hankkeesta ja sen vaikutuksista. Vaikutusten arvioinnista ja kyselyn toteuttamisesta vastaa Pöyry Finland Oy.

Kysely on kaikille avoin ja siihen voi vastata 6.9.2015 mennessä
• internetissä osoitteessa http://www.webropolsurveys.com/havusellutehdas.net
• kirjallisesti Kuopion valtuusto-virastotalolla, osoitteessa Suokatu 42
• tai Siilinjärven kunnantalolla (Kasurilantie 1).

Postitse kyselylomake lähetetään hankkeen lähialueen vakituisille asukkaille ja loma-asukkaille, jotka asuvat noin 2 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Lisäksi kysely on postitettu satunnaisotannalla osalle 2–5 kilometrin etäisyydellä hankealueesta asuville. Yhteystiedot perustuvat Väestörekisterikeskuksen asukastietoihin.
 
Finnpulp korostaa aktiivisen osallistumisen merkitystä hankkeen suunnittelussa. Asukkailta ja alueen muilta toimijoilta toivotaan aktiivista osallistumista ja yhteistyötä mahdollisimman laadukkaan hankesuunnitelman ja ympäristövaikutusten arvioinnin aikaansaamiseksi.

Finnpulpin havusellutehtaan prosessi on suunniteltu erityisesti pehmo- ja pakkauspaperien raaka-aineen tuotantoon. Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on 1,2 miljoonaa tonnia sellua. Tämä on viisi prosenttia maailman havusellumarkkinoista. Lisäksi tehdas tuottaa 60 000 tonnia mäntyöljyä ja yhden terawattitunnin (TWh) sähköä valtakunnan verkkoon. Puuraaka-ainetta tehdas käyttää 6,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.


Lisätietoja antavat/

Asukaskyselystä ja ympäristövaikutusten arvioinnista:
Pirkko Seitsalo, Pöyry, p. 010 332 4325, pirkko.seitsalo@poyry.com

Hankkeesta:
Timo Piilonen, Finnpulp Oy, p. 050 598 9310, yva@finnpulp.fi

Yrityksestä

Osana Brand Agency Pundan brandijohtamisen palveluita yritys tarjoaa asiakkaille pr-palveluita median pelikentällä. Vastaamme tiedotuksesta mediasuhteiden ylläpitoon ja viestintäsuunnitelmien laadintaan, niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Pundan valtteina ovat vahva ammattitaito, asiantuntemus kokonaisvaltaisessa viestinnän suunnittelusta, mediasuhteiden tuntemus sekä tiedottamiseen liittyvä osaaminen.