Qpr listautuu helsingin pörssin nm-listalle

QPR LISTAUTUU HELSINGIN PÖRSSIN NM-LISTALLE QPR Software Oyj:n hallitus on 22.2.2002 päättänyt hakea yhtiön osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin NM- listalle. Listautumisen yhteydessä toteutetaan yhdistetty osakeanti ja - myynti (Listautumisanti), jossa tarjotaan alustavasti enintään 1.875.000 QPR:n osaketta jakautuen 1.125.000 osakkeen osakeantiin ja 750.000 osakkeen osakemyyntiin alustavasti 25.2. - 4.3.2002 välisenä aikana institutionaalisille sijoittajille ja yleisölle Suomessa. Listautumisannissa osakeanti toteutetaan ensisijaisesti ja myynti vasta kysynnän ollessa riittävää. Listautuminen tapahtuu Listautumisannin tuloksesta riippumatta. Osakkeiden myyjät ovat myöntäneet lisäksi listautumisen yhteydessä oikeuden korottaa ylikysyntätilanteessa Listautumisannissa myytävien osakkeiden määrää enintään 250.000 osakkeella edellyttäen, että pääjärjestäjä käyttää tätä oikeuttaan 30 päivän kuluessa yhtiön osakkeen noteerauksen alkamisesta Helsingin Pörssin Prelistalla. Osakkeiden merkintä- ja myyntihinta on vähintään 3,30 euroa osakkeelta ja enintään 3,50 euroa osakkeelta. Merkintävarausmaksu yleisöannissa ja -myynnissä on 3,50 euroa. Kaupankäynnin odotetaan alkavan Helsingin Pörssin NM-listalla arviolta 12.3.2002. Ennen kaupankäynnin aloittamista NM-listalla osakkeet on tarkoitus hakea kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin Prelistalle arviolta 8.3.2002. Listautumisannin pääjärjestäjänä toimii FIM Corporate Finance Oy ja järjestäjänä FIM Pankkiiriliike Oy. Yhtiön osakkeenomistajista hallituksen puheenjohtaja Antti Kosunen ja toimitusjohtaja Jouko Pelkonen eivät myy Listautumisannissa henkilökohtaisesti omistamiaan osakkeitaan ja sitoutuvat lisäksi olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta osakkeita aikavälillä 13.2.2002 - 12.3.2003 ilman pääjärjestäjän kirjallista suostumusta. Listautumisannissa tarjottavien uusien osakkeiden merkinnän ja myytäväksi tarjottavien osakkeiden myynnin määrästä riippuen Helsingin Pörssin säännöstön mukainen NM-listan myyntirajoitus (lock-up) voi koskea myös yhtiön osakkeenomistajista Päivi Marttilaa, Kari Junkkosta ja Pohjolan Rahoitus Oy:tä. Tarkemmat tiedot kaikkien Listautumisannissa osakkeita myyvien osakkeenomistajien omistuksen muutoksista ovat tarjousesitteessä. Yhtiöllä oli 19.2.2002 päivätyn osakaslistan mukaisesti 262 osakasta. Tarjousesite on saatavilla 22.2.2002 alkaen FIM Pankkiiriliike Oy:n internet-sivulta (www.fim.com) sekä myyntikonttoreista Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Tämän lisäksi tarjousesite on saatavilla HEXGatessa osoitteesta Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki. Rahoitustarkastus on 21.2.2002 päättänyt hyväksyä esitteen ja sallia sen julkistamisen tarjousesitteenä. Tärkeitä päivämääriä 22.2.2002 Listautumisannin ehdot tiedotetaan. 25.2.2002 Listautumisanti alkaa. 26.2.2002 Instituutioanti ja -myynti sekä yleisöanti ja -myynti voidaan keskeyttää aikaisintaan kello 17.00. 1.3.2002 Yleisöannin ja -myynnin merkintöjen vastaanotto päättyy muissa merkintäpaikoissa kuin internetissä klo 17.00. 4.3.2002 Listautumisanti päättyy viimeistään, kello 17.00. 5.3.2002 (arviolta) Osakkeen hinnoittelu. 5.3.2002 (arviolta) Ilmoitus merkitsijöille instituutioannin ja -myynnin merkintöjen hyväksymisestä. 6.3.2002 (arviolta) Ilmoitus yleisöannin ja -myynnin merkintöjen hyväksymisestä (pörssitiedote). 6.3.2002 Osakkeiden maksu instituutioannissa ja -myynnissä. 7.3.2002 (alkaen) Järjestäjä suorittaa mahdollisia merkintävarausmaksujen palautuksia yleisöantiin ja -myyntiin osallistuneille (viimeistään 15.3. mennessä). 7.3.2002 (arviolta) Osakepääoman korotuksen rekisteröinti kaupparekisteriin. 8.3.2002 (arviolta) Osakkeiden kaupankäynti Helsingin Pörssin Prelistalla alkaa. 8.3.2002 (arviolta) Osakeannissa merkittävät osakkeet siirretään sijoittajien arvo-osuustileille. 11.3.2002 (arviolta) Osakemyynnissä myytävät osakkeet siirretään sijoittajien arvo-osuustileille. 12.3.2002 (arviolta) Kaupankäynti Helsingin Pörssin NM-listalla alkaa. LISTAUTUMISANNIN TAVOITTEET Yhtiön listautumisen tavoitteita ovat konsernin liiketoiminnan kasvua tukevan uuden oman pääoman ehtoisen rahoituslähteen luominen kattamaan liiketoiminnan laajentumisesta syntyvän pääomatarpeen, tunnettavuuden parantaminen sekä sijoittajille annetun lupauksen pitäminen. Osakkeiden listauksella pyritään myös parantamaan osakkeen arvonmääritystä ja likviditeettiä sekä tukemaan osakkeenomistajien omistuksen arvonkehitystä. Mikäli kaikki uudet osakkeet merkitään, QPR arvioi saavansa uusilla osakkeilla noin 3,6 miljoonaa euroa kulujen vähentämisen jälkeen alustavan merkintä- ja myyntihinnan keskiarvolla laskien. Yhtiö aikoo käyttää osakeannista sekä ennen listautumisantia toteutetusta suunnatusta annista saamansa nettovarat, yhteensä noin 4,8 miljoonaa euroa seuraaviin käyttötarkoituksiin: 1) QPR ProcessGuide for RosettaNet -tuotteen lanseeraaminen kansainvälisille markkinoille ja tuotteen kansainvälisen myyntikanavan vahvistaminen partner -verkoston kautta sekä mahdollisen kansainvälisen yhteisyrityksen perustamiseen; ja 2) Yhtiön taseen vahvistamiseen, jotta konsernin strategian mukaisen kasvun toteuttaminen ja tarpeellisten, kannattavaa kasvua tukevien ja valmiita teknologioita tarjoavien, yritysostojen sekä uusien liiketoiminta-alueiden edellyttämien investointien rahoitus voitaisiin varmistaa. Jos uusmerkinnässä tarjotut osakkeet eivät tule kokonaan tai lainkaan Listautumisannissa merkittyä, katsoo yhtiö kykenevänsä toteuttamaan edellä mainitut käyttötarkoituksen mukaiset tavoitteet, joskin sopeutettuna, ja näihin liittyen yhtiö katsoo tarkoituksenmukaiseksi Listautumisannin lopputuloksesta riippumatta hakea yhtiön osakkeet julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin NM-listalle. QPR SOFTWARE OYJ:N LIIKETOIMINTA LYHYESTI QPR on kannattavasti kasvava, kansainvälinen ohjelmistotuoteyritys. QPR:n liiketoiminta jakautuu kolmeen osaan: monistettavat teknologiat (72 % vuoden 2001 liikevaihdosta), asiantuntijapalvelut (7 %) ja yrityspelit (21 %). Monistettavat teknologiat perustuvat QPR ScoreCard-, QPR ProcessGuide- ja QPR ProcessGuide for RosettaNet -tuotteisiin sekä näiden ympärille rakennettuihin liiketoimintakonsepteihin. Asiantuntijapalvelut tukevat monistettavien teknologioiden suora- ja partnermyyntiä. Yrityspeliliiketoiminta kattaa asiakasyrityksille tarjottavat yrityspelimallit, -kilpailut ja -koulutuksen. Partnereilla on keskeinen merkitys QPR:n monistettavien teknologioiden myynnissä. Kotimaassa QPR:n monistettavien teknologioiden liiketoiminta painottuu omaan suoramyyntiin, kun taas ulkomailla QPR käyttää yksinomaan partnereita. Tämän strategian mukaisesti QPR luopui viimeisistä ulkomailla toimivista myyntiyksiköistään vuoden 2001 aikana. QPR:llä oli vuoden 2001 lopussa 70 partneria 26 maassa. Asiakkaita on yli 50 maassa. QPR SOFTWARE OYJ:N TALOUDELLINEN KEHITYS QPR-konsernin liikevaihto 31.12.2001 päättyneellä tilikaudella oli 12,417 MEUR (2000 pro forma 8,988 MEUR), jossa on kasvua 38 prosenttia edellisestä vuodesta. Liikevoitto tilikaudella oli 2,909 MEUR (1,885 MEUR), jossa on kasvua 54 prosenttia edellisestä vuodesta. Tulos/osake oli 0,22 EUR (0,14 EUR) ja oma pääoma/osake 0,45 EUR (0,26 EUR). Konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 49,7 % (42,2 %). Konsernin palveluksessa oli tilikauden päättyessä 100 henkilöä (97). VIIMEAIKAINEN KEHITYS JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Tilikausi 2002 on käynnistynyt Yhtiön hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä monistettavien teknologioiden että yrityspelien osalta. Lisäksi Yhtiön partner-hankinta on täyttänyt asetetut tavoitteet alkuvuonna 2002. Uusia partnereita on tullut alkuvuoden aikana kuusi (6) kappaletta. Yhtiön tämänhetkinen partnereiden lukumäärä on 76. Panostuksia partner-toimintaan on jatkettu suunnitellun mukaisesti. Yhtiö lanseerasi QPR ProcessGuide for RosettaNet -tuotteen helmikuussa 2002. Tuotteen ensimmäiset toimitukset käynnistyivät välittömästi sekä Yhtiön että sen partnereiden toimesta. Yhtiö hankki helmikuussa 2002 järjestetyllä institutionaalisille sijoittajille suunnatulla osakeannilla pääomaa tuotteen markkinointiin. Yhtiön johto on arvioinut orgaanisen kasvun vuonna 2002 olevan 25-35%. Kasvuennuste perustuu seuraaviin elementteihin: 1) Partnereiden lukumäärän on arvioitu kasvavan 70:stä vähintään kaksinkertaiseksi, jolloin näistä saadaan merkittävästi aloitusmaksuliikevaihtoa. Partnereiden lukumäärän kasvu perustuu uuspartner-prosessiin, jonka toimivuus on todistettu. Partner-hankintaan allokoitavien resurssien määrä kasvaa vuodesta 2001 vuoteen 2002 noin kaksinkertaiseksi. Partner-verkoston kasvattaminen on edennyt suunnitelmien mukaan ja 21.2.2002 partnereiden lukumäärä on 76. 2) Partnereilta tuleva loppuasiakasliikevaihto kasvaa moninkertaiseksi vuodesta 2001 vuoteen 2002. Keskimäärin loppuasiakastukeen allokoidaan resursseja yli kolmenkertaiseksi verrattuna vuoteen 2001. Lisäksi partner-tukiprosessien kehitykseen panostettiin merkittävästi vuoden 2001 toisella puoliskolla, jolloin hyödyt alkoivat realisoitua vuoden lopulla ja vuodelle 2002 nähdään merkittävä kasvumahdollisuus. 3) Suomen teknologia-suoramyynnin kasvun on arvioitu olevan samaa suuruusluokkaa kuin koko konsernin kasvutavoite. Suoramyynnin kasvuennuste perustuu noin kolmanneksella kasvaviin myyntiresursseihin sekä parempiin myyntiprosesseihin. 4) Yrityspeliliiketoiminnan kasvuennuste ylittää selvästi koko konsernin kasvutavoitteen. Liiketoimintayksikkö aloitti kansainvälisen puhelinmyynti-toiminnan vuoden 2001 toisella vuosipuoliskolla, joka on tuonut merkittävästi tuloksia. Yksikön myyntiresurssit kasvavat vuodesta 2001 vuoteen 2002 yli 70 prosenttia. QPR tekee jonkin/joitakin isompia liiketoimintakonseptikauppoja vuoden 2002 aikana. QPR on myös varautunut tekemään kasvua tukevia yritysostoja. Konsernin teknologioiden suoramyynnin liikevaihto jää pienemmäksi kuin vuonna 2001 johtuen siitä, että vuonna 2002 ei enää kirjaudu USA:sta ja Ruotsista suoramyyntejä. Omien myyntiyksiköiden siirtäminen partnereille näkyy kevyempänä kustannustasona, joka mahdollistaa merkittävät satsaukset partner-toiminnan kehittämiseen lisäämättä merkittävästi koko vuoden 2002 kustannuksia suhteessa vuoden 2001 kustannuksiin. Vuoden 2002 aikana suurimmat panostukset orgaaniseen kasvuun tapahtuvat RosettaNet-partner-verkoston kehittämisessä. Yhtiön toimintamalliin kuuluu hyvin konservatiivinen suhtautuminen suuriin kulusitoumuksiin, jos tuloja ei ole selvästi nähtävissä. RosettaNet-markkinoiden mahdollisuudet ovat erittäin suuret, joten Yhtiön hallitus voi ottaa tähän liittyen selkeän riskin, kuitenkin selvästi tappiopuskureiden rajoissa. KESKEISET TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT (tilinpäätöstiedote annettu 7.2.2002) Tiedote 11.2.2002 QPR:n lokakuussa 2001 aloittama tuotekehitysprosessi QPR ProcessGuide for RosettaNet -tuotteen kehittämiseksi on saatu päätökseen ja ensimmäiset asiakastoimitukset käynnistyvät heti. Samalla QPR:n RosettaNet-liiketoimintatiimin vetäjä Teemu Lehto on nimitetty RosettaNet -organisaatioon Los Angelesiin määräaikaiseksi vuokrajohtajaksi nimikkeellä Director Business Process Modelling. RosettaNet -konsortio, johon kuuluu yli 400 maailman johtavaa elektroniikka- ja IT-yritystä, edistää e-Business prosessien avointen standardien kehittämistä ja käyttöönottoa. QPR ProcessGuide for RosettaNetin avulla QPR pyrkii tuomaan tähän standardointihankkeeseen työkalun, jolla pystytään tehostamaan yrityksen omia sisäisiä prosesseja ja niiden liittymiä RosettaNet-organisaation määrittelemiin julkisiin prosesseihin. Pörssitiedote 19.2.2002 QPR Software Oyj:n instituutiosijoittajille suunnatussa uusmerkinnässä merkityt 375.000 osaketta ja sitä vastaava osakepääoman korotus 41.250 euroa on tänään merkitty kaupparekisteriin. Merkityt osakkeet vastaavat noin 3,6 prosenttia yhtiön koko osakekannasta. Merkintähinta oli 3,30 euroa per osake. QPR-konsernin omavaraisuus on uusmerkinnän jälkeen yli 55 prosenttia. Tekes on myöntänyt lisäksi QPR:lle uuden 0,236 MEUR:n pääomaehtoisen tuotekehityslainan. Lainan käyttötarkoitus on RosettaNet - ohjelmistohankkeen kehitystyö, jonka tuloksena on 11.2.2002 annetun pörssitiedotteen mukaisesti jo julkistettu uusi tuote, QPR ProcessGuide for RosettaNet. Yhtiö järjestää lehdistötilaisuuden 22.2.2002 klo 10.00 World Trade Centerin 3. krs:n kabinetissa 7-8, osoitteessa Aleksanterinkatu 17,Helsinki. Lisätietoja: QPR SOFTWARE OYJ FIM Corporate Finance Oy Toimitusjohtaja Jouko Pelkonen Toimitusjohtaja Hannu Kananen puh. 040 556 2387 puh. 09 6134 6303 jouko.pelkonen@qpr.fi hannu.kananen@fim.com http://www.qpr.com FIM Pankkiiriliike Oy http:// www.fim.com JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA OR JAPAN. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/22/20020222BIT00080/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/22/20020222BIT00080/bit0001.pdf

Tilaa