QPR Software OYJ:n Osavuosikatsaus 1-3/2002

QPR SOFTWARE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2002 Liikevoitto kasvoi yli 76 prosenttia. QPR-konsernin liikevoitto vuoden 2002 ensimmäisellä neljänneksellä oli 1,092 MEUR, jossa on kasvua 76,3 prosenttia vuoden 2001 vastaavasta neljänneksestä. Liikevoitto oli 37,8 prosenttia liikevaihdosta. Partnereiden määrä on noussut 107:aan 41 maassa. Yhtiö arvioi, että koko vuoden liikevoitto kasvaa vähintään 40 prosenttia edellisen vuoden 2,9 MEUR:n liikevoitosta. Avaintunnusluvut: -liikevaihto 2,888 MEUR (2,676) -liikevoitto 1,092 MEUR (0,619) -nettotulos 0,573 MEUR (0,474) -tulos/osake 0,06 EUR (0,05) -omavaraisuusaste 60,2 prosenttia (44,1) -sijoitetun pääoman tuotto 72,3 prosenttia (77,4) -oman pääoman tuotto 45,0 prosenttia (69,6) Vertailutietona on käytetty vuoden 2001 vastaavan ajankohdan tietoja. QPR Software Oyj listautui katsauskaudella Helsingin Pörssin NM- listalle. Listautumisesta aiheutui yhteensä 0,272 MEUR:n kulut, jotka on kirjattu rahoituskuluihin ja siten selittävät nettotuloksen ainoastaan 21 prosenttiin jäävän kasvun katsauskaudella. LIIKETOIMINNAN KEHITYS Monistettavat teknologiat, eli QPR ScoreCard-, QPR ProcessGuide- ja QPR ProcessGuide for RosettaNet -liiketoiminta toi 1,924 MEUR eli 66,6 prosenttia liikevaihdosta (51,7), yrityspelit 0,912 MEUR eli 31,6 prosenttia liikevaihdosta (34,1) ja asiantuntijapalvelut 0,052 MEUR eli 1,8 prosenttia liikevaihdosta (14,2). Kokonaisuudessaan monistettava liiketoiminta toi 98,2 prosenttia (85,8) liikevaihdosta. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 53 prosenttia (46). Monistettavat teknologiat -liiketoiminnasta partnereiden aloitusmaksut toivat 0,298 MEUR ja loppuasiakkailta QPR:lle tulleet lisenssi- ja ylläpitomaksut 1,678 MEUR. Ko. liiketoiminnan osana RosettaNet- liiketoiminta on käynnistynyt sekä uusien partnereiden muodossa että loppuasiakaskauppoina. Liiketoiminnan rakenne on muuttunut merkittävästi vuoden 2001 ensimmäisestä neljänneksestä, jolloin konsernilla oli omat teknologiamyyntiyksiköt USA:ssa ja Ruotsissa, QPR CostControl- liiketoimintaa sekä konsultointitoimintaa Ruotsissa. Näistä saatiin liikevaihtoa vuoden 2001 ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 0,9 MEUR. Nämä alueet on siirretty kokonaan partnereiden hoidettavaksi, jolloin osa liikevaihdosta ja kuluista on siirtynyt yrityksen ulkopuolelle. Kiinnostus tulla QPR:n partneriksi on kasvanut vahvasti, esimerkiksi katsauskaudella 1.119 yritystä rekisteröi tällaisen kiinnostuksen QPR Online'een, kun vastaava luku oli 256 rekisteröintiä vuoden 2001 ensimmäisellä neljänneksellä. Katsauskaudella QPR teki 29 uutta partner- sopimusta, joista 12 sopimusta tehtiin maihin, joissa aiemmin ei ollut QPR-partnereita. Yhteensä partnereita oli katsauskauden lopussa 99 kappaletta, kaikkiaan 38 maassa ja kaikissa maanosissa. Katsauskauden jälkeen QPR-teknologiaa myyvien partnereiden lukumäärä on noussut 107:aan 41 maassa. Uusia vuoden 2002 aikana solmittuja partner-sopimuksia ovat mm. Antares Consulting Espanjasta, StratCon Management Consulting Itävallasta, Intellichain USA:sta, Strong Consulting Australiasta, Bah-Sheng Harn Taiwanista, SU Soft Norjasta, Petrus Consulting Irlannista, ICTN Libanonista ja NCS Singaporesta. Partnerit ovat tehneet merkittäviä loppuasiakaskauppojen päänavauksia vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. InfoCube Englannista on myynyt QPR ProcessGuide implementaation Golden WestFood:lle. Indonesialainen AstraGraphia on myynyt QPR ScoreCard -implementoinnin Astra Group:lle, joka on yksi merkittävimmistä indonesialaisista monialakonserneista työllistäen yli 100.000 henkilöä. Slovakialainen Novitech on myynyt koko QPR:n tuoteperheen Grafobal'lle, joka on graafisen teollisuuden konserni. TUOTEKEHITYS Tuotekehityksen kustannukset kasvoivat 10 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 0,54 MEUR:iin eli 18,8 prosenttiin liikevaihdosta (0,49 MEUR, 18,4 prosenttia). Tuotekehitysmenot on kirjattu suoraan kuluiksi. Liiketoiminnan muut tuotot olivat yhteensä 0,293 MEUR (0,165 MEUR) koostuen lähinnä Tekesiltä tulleista ohjelmistokehitykseen liittyvistä tuista. Tuotekehityksessä työskenteli 31.03.2002 yhteensä 42 henkilöä. Katsauskauden aikana julkaistiin QPR ProcessGuide -tuotteesta versio 6.0 sekä QPR ProcessGuide for RosettaNet -tuote. Helmikuussa tuotekehityksessä otettiin käyttöön uusi tuotekehitysprosessi ja seurantamittaristo, joiden avulla tuotekehitysprosessi on entistä nopeampi ja laadukkaampi. HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO QPR -konsernin palveluksessa työskenteli 31.3.2001 yhteensä 104 henkilöä (96). RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Konsernin omavaraisuusaste 31.3.2002 oli 60,2 prosenttia (44,1 prosenttia). Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,089 MEUR eli 3,1 prosenttia liikevaihdosta. Konsernin osakepääoma nousi katsauskaudella 0,066 MEUR:lla 1,141 MEUR:iin ja ylikurssirahasto 1,210 MEUR:lla 2,926 MEUR:iin. Konsernin likvidit varat 31.3.2002 olivat 0,445 MEUR (0,580 MEUR) ja lyhytaikaiset myyntisaamiset 3,218 MEUR (3,178 MEUR). Pitkäaikaiset myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 2,526 MEUR (1,026 MEUR). Konsernin myyntisaamiset ovat kehittyneet katsauskaudella seuraavasti (MEUR): 31.12.2001 31.3.2002 Muutos Pitkäaikaiset myyntisaamiset 2,624 2,526 -0,098 Lyhytaikaiset myyntisaamiset 3,531 3,218 -0,313 Yhteensä 6,155 5,744 -0,411 Katsauskauden aikana on QPR:n johto on sopinut, että USA:ssa toimiva partneri Visum Solutions, Inc. saa lisämaksuaikaa erääntyneelle 0,266 MEUR:n erälle. Muuten saatavien kotiutus on sujunut suunnitellusti, osittain jopa etuajassa. KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT QPR Software Oyj:n 1.3.2002 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2001 tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2001 sekä päätti, että osinkoa jaetaan 0,07 euroa osakkeelta vuodelta 2001. Yhtiökokous hyväksyi hallitukselle annettavan valtuuden, peruuttaen aikaisemmat käyttämättömät osakepääoman korotusvaltuudet, 1.3.2003 saakka päättämään yhdestä tai useammasta osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio- oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen kokonaismäärä on 20 % yhtiökokouksen päivämäärällä kaupparekisteriin merkitystä osakepääomasta. Yhtiön hallituksen jäsenmäräksi vahvistettiin neljä ja jäseniksi valittiin uudelleen Antti Kosunen, Jouko Pelkonen, Esa Saarinen ja Pertti Korhonen. Tilintarkastajiksi valittiin KHT-tilintarkastuyhteisö Ernst & Young, vastuullisena tilintarkastajana Rauno Sipilä, KHT sekä KHT- tilintarkastaja Simo Salonen. LISTAUTUMINEN HELSINGIN PÖRSSIN NM-LISTALLE Yhtiö listautui Helsingin Pörssin Pre-listalle 8.3.2002 ja siirtyi NM- listalle 12.3.2002. Ennen listautumista toteutettiin ns. pre-ipo -anti, jossa neljä instituutiosijoittajaa merkitsi yhteensä 375.000 uutta osaketta hintaan 3,30 euroa/osake. Varsinaiseen listautumisantiin osallistui yhteensä 20 sijoittajaa merkiten yhteensä 11.800 osaketta hintaan 3,30 euroa. Tehtyjen antien jälkeen yhtiön koko osakemäärä nousi 10.376.356 osakkeeseen. Yhtiöllä oli katsauskauden lopulla yhteensä 419 osakasta, jossa kasvua 155 osakasta maaliskuun 2002 alkuun, eli tilanteeseen juuri ennen listautumista. Yhtiön osakkeilla käytiin listalle siirtymisen jälkeen kauppaa maaliskuun loppuun mennessä yhteensä 1,152 MEUR:lla eli keskimäärin 82,3 kEUR/kaupankäyntipäivä. Osakevaihto oli yhteensä 525.287 osaketta eli keskimäärin 37.521 osaketta/kaupankäyntipäivä. Osakevaihto vastaa 5,06 prosenttia koko osakekannasta ja keskimääräinen kauppahinta oli 2,193 euroa/osake. Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa päätöskurssilla 2,20 euroa/osake oli 22.827.983 euroa. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Yhtiön hallitus on päättänyt, että konsernin yrityspeliliiketoiminta yhtiöitetään erilliseen yhtiöön kesän 2002 aikana. Tavoitteena on kehittää yrityspeli-liiketoiminnasta omaa kansainvälistä kasvustrategiaa noudattava yritys, josta QPR-konserni irtautuu muutaman vuoden kuluessa. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Yhtiön johto tarkentaa vuoden 2002 tavoitteita siten, että painopistealueena on kannattavuus. Tavoitteena on saavuttaa vähintään 40 prosenttia parempi liiketulos kuin edellisen vuoden 2,9 MEUR. Vuoden 2002 aikana keskitytään jatkamaan yhtiön teknologiaa myyvien partnereiden hankintaa. Voimakkaimmin lisääntyvä panostus on tukea partnereiden tekemää loppuasiakasliiketoimintaa. Aiemmin annetusta 25-35 prosentin liikevaihdon kasvuennusteesta jäätiin katsauskaudella ja liiketoiminnan rakennemuutoksen arvioidaan siirtävän liikevaihdon merkittävää kasvua eteenpäin arviolta vuoden viimeiselle neljännekselle ja siitä eteenpäin. Rakennemuutoksella saavutettu kevyempi kustannusrakenne tulee näkymään myös jatkossa. QPR Online'n uusrekisteröinneissä on tapahtunut merkittävää lisäystä. Vuonna 2002 huhtikuun alkuun mennessä yli 10.000 rekisteröityjää antoi yhteystietonsa jatkoyhteydenottoja varten QPR:lle, kun vastaava luku saavutettiin koko vuoden 2001 aikana. Online-rekisteröinnit ovat indikoineet aiemmin kaupallista kehitystä, joten tämän perusteella markkinakysyntä kehittyy suotuisasti. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/23/20020423BIT00100/wkr0001.doc The Full Report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/23/20020423BIT00100/wkr0002.pdf The Full Report

Tilaa