QPR SOFTWARE OYJ YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.7.2002, klo 15.30 QPR SOFTWARE OYJ YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET QPR Software Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa heinäkuun 9. päivänä 2002, jossa oli edustettuna 62,3 prosenttia osakkeista ja äänistä, tehtiin seuraavat päätökset: 1. Valtuutettiin hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseksi voitonjakokelpoisilla varoilla 9.7.2003 saakka siten, että yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo tai niiden tuottama äänimäärä ei ylitä viittä (5) prosenttia yhtiön osakepääomasta tai osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä hankinnan jälkeen. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan osakkeiden myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena yhtiön liiketoimintaan kuuluvan omaisuuden hankkimisessa ja yrityskaupoissa hallituksen päättämin tavoin tai luovutettavaksi Helsingin Pörssissä tai mitätöitäväksi tai jos hankinta muutoin on yhtiön tunnusluvut huomioon ottaen hallituksen käsityksen mukaan osakkeenomistajien etujen mukaista. 2. Valtuutettiin hallitus päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön hallussa mahdollisesti olevien enintään 518.817 osakkeen luovuttamisesta 9.7.2003 saakka myymällä niitä julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä ja/tai luovuttamalla niitä vastikkeena yrityskauppojen ja/tai - järjestelyjen yhteydessä tai osana palkkaus- tai kannustusjärjestelmää luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, että luovutettavat osakkeet voidaan maksaa myös muuten kuin rahalla ja siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Luovutettaessa osakkeita voidaan poiketa osakkeenomistajan etuoikeudesta hankkia yhtiön osakkeita. Poikkeamisen perusteena tulee olla painava taloudellinen syy kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, yrityskauppojen ja muiden yritysjärjestelyjen toteuttaminen ja/tai yhtiön tulevien investointien rahoittaminen. Muilta osin luovuttaminen toteutetaan hallituksen päättämin ehdoin. 3. Hyväksyttiin QPR Software Oyj:n vuoden 2002 optio-ohjelma Yhtiökokous hyväksyi yhtiölle uuden optio-ohjelman, jonka mukaan QPR Software Oyj:n palveluksessa oleville avainhenkilöille, toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja johtoryhmän jäsenille annetaan optio-oikeuksia. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi henkilöstön sitouttamis- ja kannustusjärjestelmää. Merkintään oikeutetuista henkilöistä osa kuuluu yhtiön lähipiiriin. Optio-ohjelma on osa aiemmin keväällä sovittua johdon kannustinpakettia. Optio-oikeuksia annetaan enintään 90.000 kappaletta. Optioilla voi merkitä QPR Software Oyj:n osakkeita yhteensä enintään 90.000 kappaletta, joka vastaa vajaata 0,9 prosenttia QPR:n ulkona olevista osakkeista. Osakkeen merkintähinta on yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä 10.7. - 23.7.2002 maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotettu keskiarvo lisättynä 20 prosentin korotuksella. Osakkeiden merkintäaika alkaa 30.6.2003 ja päättyy 31.12.2003. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 9.900 eurolla. Yhtiön hallitus päättää muutoin menettelystä optio-oikeuksien merkinnässä. Helsingissä 9. heinäkuuta 2002 QPR Software Oyj Hallitus Lisätietoja QPR SOFTWARE OYJ Toimitusjohtaja Jouko Pelkonen, puh. 040 556 2387 Jouko.pelkonen@qpr.com http://www.qpr.com JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet LIITTEET TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO QPR Software Oyj:n yhtiökokoukselle Osakeyhtiölain 4 luvun 12 b §:n 1 momentin ja 4 a §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisena lausuntonamme QPR Software Oyj:n tilintarkastajina yhtiön hallituksen ehdotuksesta optio-oikeuksien antamiseksi sekä hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta esitämme käsityksenämme, että tilikauden 1.1. - 31.12.2002 aikana julkistettu osavuosikatsaus on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti, osakeyhtiölain 4 luvun a §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu hallituksen selostus ajalta 1.1. - 31.3.2002 laaditun osavuosikatsauksen jälkeisistä QPR Software Oyj:n asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista on laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti. Oulussa 28. päivänä kesäkuuta 2002 Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young Simo Salonen, KHT KHT-yhteisö Rauno Sipilä, KHT TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO QPR Software Oyj:n yhtiökokoukselle QPR Software Oyj:n hallitus on antanut 9.7.2002 pidettävälle yhtiökokoukselle ehdotuksen, jonka mukaan hallitus valtuutettaisiin hankkimaan yhtiön omia osakkeita ehdotuksessa esitetyin ehdoin. QPR Software Oyj:n tilintarkastajina esitämme osakeyhtiölain 7 luvun 3 §:n 2 momentin mukaisena lausuntonamme, että yhtiön hallituksen ehdotus on laadittu osakeyhtiölain mukaisesti sisältäen omien osakkeiden hankkimisen syyt sekä perusteet, joiden mukaan osakkeiden hankintahinta määritetään. Oulussa 28. päivänä kesäkuuta 2002 Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young Simo Salonen, KHT KHT-yhteisö Rauno Sipilä, KHT TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO QPR Software Oyj:n yhtiökokoukselle QPR Software Oyj:n hallitus on antanut 9.7.2002 pidettävälle yhtiökokoukselle ehdotuksen, jonka mukaan hallitus valtuutettaisiin luovuttamaan yhtiön omia osakkeita ehdotuksessa esitetyin ehdoin. QPR Software Oyj:n tilintarkastajina esitämme osakeyhtiölain 7 luvun 7 §:n 1 momentin mukaisena lausuntonamme, että yhtiön hallituksen ehdotus on laadittu osakeyhtiölain mukaisesti sisältäen omien osakkeiden luovuttamisen syyt. Oulussa 28. päivänä kesäkuuta 2002 Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young Simo Salonen, KHT KHT-yhteisö Rauno Sipilä, KHT TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO QPR Software Oyj:n yhtiökokoukselle Osakeyhtiölain 4 luvun 12 b §:n 1 momentin ja 4 a §:n 2 momentin mukaisena lausuntonamme QPR Software Oyj:n tilintarkastajina yhtiön hallituksen ehdotuksesta optio-oikeuksien antamiseksi esitämme käsityksenämme, että hallituksen ehdotus antaa oikeat ja riittävät tiedot perusteista, joiden mukaan merkintähinta määritetään sekä merkintäetuoikeudesta poikkeamisen syistä. Oulussa 28. päivänä kesäkuuta 2002 Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young Simo Salonen, KHT KHT-yhteisö Rauno Sipilä, KHT ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/09/20020709BIT00620/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/09/20020709BIT00620/wkr0002.pdf

Tilaa