Qt Group Oyj:n merkintäetuoikeusannin lopullinen tulos

QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.4.2017 kello 9:30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRAALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI YHDYSVALTOIHIN, TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Qt Group Oyj:n ("Qt" tai "Yhtiö") 5.4.2017 päättyneessä merkintäoikeusannissa ("Osakeanti") merkittiin yhteensä 3 431 175 osaketta, joka vastaa noin 115,4 prosenttia tarjotuista 2 974 039 osakkeesta ("Tarjottavat osakkeet"). Ensisijaisessa merkinnässä merkittiin 2 913 488 osaketta, joka vastaa 98,0 prosenttia Tarjottavista osakkeista. Ilman merkintäoikeuksia tapahtuneessa toissijaisessa merkinnässä merkittiin yhteensä 517 687 osaketta, joka vastaa 17,4 prosenttia kaikista Tarjottavista osakkeista. Qt:n hallitus on tänään hyväksynyt kaikki ensisijaisten merkintäoikeuksien perusteella tehdyt merkinnät ja päättänyt hyväksyä Qt:n osakkeenomistajien ja/tai muiden sijoittajien tekemät toissijaiset merkinnät Osakeannin ehtojen mukaisesti.

Toissijaisessa merkinnässä tehdyille merkinnöille allokoitiin 60 511 Tarjottavaa osaketta Osakeannin ehtojen mukaisesti käytettyjen ensisijaisten merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa.  Toissijaiseen merkintään osallistuneille osakkeenomistajille ja/tai muille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje heille toissijaisen merkinnän perusteella jaettavien osakkeiden lukumäärästä arviolta 13.4.2017.

Tarjottavien osakkeiden merkintähinta oli 5,15 euroa Tarjottavalta osakkeelta, ja Qt keräsi Osakeannilla noin 15,3 miljoonan euron bruttovarat. Osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousee 23 792 312 osakkeeseen. Tarjottavat osakkeet tuottavat täydet osakkeenomistajan oikeudet Qt:ssä siitä lähtien, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin sekä Yhtiön osakasluetteloon arviolta 13.4.2017.

Ensisijaisessa merkinnässä merkittyjä osakkeita vastaavat väliaikaiset osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ("Helsingin Pörssi") 6.4.2017. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin, kun Tarjottavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin arviolta 13.4.2017. Kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla Helsingin Pörssin pörssilistalla yhdessä Qt:n nykyisten osakkeiden kanssa alkaa arviolta 18.4.2017.

Helsingissä 12.4.2017

Qt Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Toimitusjohtaja Juha Varelius

Puhelin: +358 9 8861 8040

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.qt.io


VASTUUNRAJOITUS

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uuteen-Seelantiin tai Yhdysvaltoihin. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) nojalla eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion viranomaisessa eikä niitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta Yhdysvalloissa. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tähän asiakirjaan sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän asiakirjan sisältämän informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä asiakirjassa oleva informaatio saattaa muuttua.

Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa odotettuihin tuloksiin ja perustuvat joihinkin avainoletuksiin. Monet tekijät voivat vaikuttaa todellisten tulosten poikkeamiseen olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai ennakoiduista. Näistä epävarmuuksista ja riskeistä johtuen, lukijoita varoitetaan olemaan nojautumatta liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka kuvaavat vain tilannetta tämän asiakirjan julkistamispäivänä. Yhtiö ei ota vastuuta tämän asiakirjan tulevaisuutta koskevien lausumien päivittämisestä, pois lukien lain edellyttämät päivitykset.

Tilaa