Qt Group Oyj:n päivittää strategiaansa ja pitkän aikavälin tavoitteitaan sekä suunnittelee lisärahoituksen hankkimista merkintäetuoikeusannilla

QT GROUP OYJ
PÖRSSITIEDOTE
16.2.2017

Qt:n hallitus on päivittänyt Qt:n strategiaa vuosille 2017‒2021. Päivitetyn strategian mukaisesti hallitus on asettanut Qt:n uusiksi pitkän aikavälin taloudellisiksi tavoitteiksi saavuttaa vuonna 2021 100 miljoonan euron vuotuinen liikevaihto sekä yli 15 prosentin liikevoittoprosentti (EBIT-%). Päivitetty strategia perustuu voimakkaaseen kasvuinvestointiin keskittyen ennen kaikkea kasvattamaan Qt:n markkinaosuutta suurten laitevalmistajien teknologiavalintana kosketusnäyttöpohjaisten ohjelmistojen kehittämisessä. Kasvuinvestointien rahoittamiseksi yhtiön hallitus hakee 14.3.2017 kokoontuvalta yhtiön varsinaiselta yhtiökokoukselta valtuutusta noin 15 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin järjestämiselle.

Ympärillämme voimakkaasti tapahtuva digitalisaatio tuo kosketusnäytöt ja älykkäät laitteet joka puolelle ‒ ei vain kuluttajamarkkinoille, vaan myös teollisuuslaitteisiin. Kosketusnäyttöjen yleistymisen myötä erinomaisen käyttäjäkokemuksen merkitys on korostunut niin, että kuluttajat valitsevat laitteensa, kuten esimerkiksi autonsa tai älytelevisionsa, hyvin usein sen tarjoaman ohjelmistosisällön ja käyttäjäkokemuksen perusteella. Toisaalta saman käyttäjäkokemuksen ja sisällön halutaan jatkuvan päätelaitteesta toiseen saumattomasti. Qt-teknologian avulla laitevalmistajat voivat luoda vaivattomasti graafisia käyttöliittymiä kosketusnäyttöihin sekä ohjelmistoja, jotka toimivat kaikissa kuluttajien päätelaitteissa kuten työpöytätietokoneissa, älypuhelimissa, televisioissa ja autoissa sekä teollisuuden osalta esimerkiksi tehdaslinjastoilla.

Qt-teknologia on tänä päivänä käytössä jo yli 70 teollisuudenalalla. Esimerkiksi autoteollisuus on viime vuosien aikana ottanut Qt:n yhdeksi perusteknologioistaan digitaalisten viihde- ja hallintaohjelmistojen kehittämisessä. Qt:lla onkin liike- ja kehitystoimintaa useimpien suurimpien globaalien autovalmistajien kanssa.

Qt:n hallitus haluaa kiihdyttää tätä viime vuosina hyvin toteutunutta kasvua investoimalla lisää kasvun mahdollistaviin strategisiin kehityskohteisiin, joita ovat muun muassa:

  • globaalin myyntiverkoston kasvattaminen ja
  • tuotekehitys valituille teollisuudenaloille.

Moni Qt:lle tärkeä teollisuudenala, joista markkinaosuuden kasvua tavoitellaan, on teknologisessa murrostilassa. Näillä teknologisen murroksen kohteena olevilla toimialoilla valinnat seuraavien vuosien teknologia-alustoiksi tehdään nyt. Koska markkinat jaetaan näiltä osin nyt, on tärkeää, että Qt on aggressiivisesti mukana hakemassa markkinaosuutta ja ennen kaikkea merkittäviä kaupallisia sopimuksia suurten laitevalmistajien kanssa.

Sopimukset suurten laitevalmistajien, kuten LG:n, Harmanin ja isojen autovalmistajien kanssa mahdollistavat skaalautuvan kasvun ja pitkäaikaisen toistuvan liikevaihdon Qt:n sulautetuille laitteille tarkoitetussa jakelulisenssipohjaisessa ansaintamallissa – mitä enemmän laitteita Qt:lla tehdään, sen enemmän jakelulisenssejä myydään. Lisäksi, koska monilla teollisuuden aloilla, kuten autoteollisuudessa, järjestelmien kehityssyklit vievät 2‒3 vuotta, nyt tehdyillä investoinneilla tavoitellaan jakelulisenssituloa vuodesta 2019 eteenpäin.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Qt:n hallitus on päivitetyn strategian mukaisesti asettanut seuraavat taloudelliset tavoitteet saavutettavaksi vuoden 2021 loppuun mennessä:

Tunnusluku Tavoite
Liikevaihto 100 miljoonaa euroa
Liikevoittoprosentti (EBIT-%) Yli 15 %

Kasvun tavoittelemisesta johtuen Qt:n liiketuloksen arvioidaan olevan vuosina 2017 ja 2018 negatiivinen etupainotteisten kasvuinvestointien takia. Vuonna 2019 Qt tavoittelee liiketuloksen osalta positiivista tulosta, jonka jälkeen liikevoittoprosentin arvioidaan kasvavan ja liikevoiton olevan yli 15 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2021.

Liikevaihdon kasvu perustuu pääasiassa orgaaniseen kasvuun kasvattamalla sulautettujen järjestelmien ja teollisuudenaloihin keskittyvää tuotekehitystä ja myyntiverkostoa. Myös valikoidut yritysostot teknologian tai palveluliiketoiminnan osalta ovat mahdollisia kasvun kiihdyttämiseksi.

Yhtiön tarkoituksena on pidättyä osingonjaosta toistaiseksi.

Globaalin myyntiverkoston kasvattaminen

Qt pyrkii laajentamaan myyntiverkostoaan sekä lisäämällä omia toimipisteitä että lisäämällä jälleenmyyjien määrää. Koska sulautettujen järjestelmien myynnissä myyntisyklit ovat pitkiä ja vaativat paikallista läsnäoloa, omien toimipisteiden osalta tarkoituksena on kattaa maantieteellisesti Qt:n suurimmat markkina-alueet, jotka ovat tällä hetkellä Yhdysvallat, Saksa, Kiina, Korea ja Japani. Kasvua haetaan myös kehittämällä myyntimallia ja -organisaatiota keskittyen enemmän nimettyihin isoihin asiakkuuksiin.

Jälleenmyyjäverkostoa pyritään kasvattamaan erityisesti maissa, joissa liiketoimintapotentiaali on pienempi tai joissa paikalliset toimintatavat tai markkina poikkeavat merkittävästi nykyisistä toimintatavoista tai markkinoista. Jälleenmyyntiverkostoa pyritään laajentamaan myös teknologiakumppaneihin, jotka toimivat itse globaalisti tai joilla on oma jakeluverkosto.

Myyntiverkostoa pyritään tehostamaan myös internetin kautta tehtävän jakelun kasvattamisen kautta. Tällä hetkellä Qt:n hallituksen näkemys kuitenkin on, että itsepalveluun perustuvan myyntikanavan merkitys liiketoiminnalle on rajallinen, mutta se mahdollistaa omien myyntiresurssien paremman kohdistamisen.

Tuotekehitys valituille teollisuudenaloille

Qt tarjoaa teknologiaratkaisuja kahdelle päämarkkinasegmentille:

  1. työpöytä- ja mobiilisovellusten alustariippumaton kehittäminen sekä
  2. sulautettujen järjestelmien kehittäminen.

Työpöytä- ja mobiilisovellusten kehittäjämarkkinat ovat Qt:lle vakaa markkina, jossa Qt:lla on hyvä tunnettuus, markkinaosuus ja suuri asiakaskunta. Qt:n hallitus uskoo tämän markkinan jatkavan kasvuaan tasaisesti ja tuovan jatkossakin tasaisen kassavirran. Tässä markkinassa kasvun mahdollisuuksia kuitenkin rajoittaa ohjelmistokehittäjien rajallinen määrä. Sulautettujen järjestelmien markkinoilla Qt:n ansaintamalli perustuu isolta osin myös Qt:n avulla valmistettujen tuotteiden lukumäärään jakelulisenssien muodossa. Tästä syystä sulautettujen järjestelmien markkinat ovat työpöytä- ja mobiilisovellusten kehittäjämarkkinaa skaalautuvammat.

Esineiden internet (Internet of Things, IoT) mullistaa useaa teollisuudenalaa ja tapaa, jolla tulevaisuuden laitteita ja järjestelmiä suunnitellaan. Muutosten seurauksena yhä useampi laite on älykäs, kytkettynä toisiin laitteisiin ja kytkettynä verkkoon. Sulautettujen laitteiden tarjoama arvo käyttäjälle määritellään hyvin usein käyttäjäkokemuksen kautta, myös teollisessa ympäristössä. Vaikka laitetta käyttäisi vain koulutettu spesialisti esimerkiksi tehdas- tai sairaalaympäristössä, on tärkeää, että laitteen käyttö vastaa kuluttajalaitteista, kuten puhelimista totuttua käyttäjäkokemusta. Näin esineiden internetin leviämisen myötä ennen kaikkea tarve hyvien käyttöliittymien luomiseen kasvaa. Toisaalta, kun sama käyttäjäkokemus täytyy saada helposti ja tehokkaasti asianomaisen käyttäjän jokaiselle laitteelle, lisää tämä muutos myös kasvavaa tarvetta Qt:n kaltaisille alustariippumattomille kehitysympäristöille.

Qt:n avulla sulautettujen laitteiden valmistajat saavat kehitettyä laitteidensa ohjelmistot ja ennen kaikkea niiden käyttöliittymät tehokkaasti. Käytännössä tämä merkitsee tuotteiden saamista markkinoille nopeammin Qt:n avulla. Lisäksi Qt tarjoaa laitevalmistajille mahdollisuuden luoda oma alusta ulkopuolisille ohjelmistoille, kuten esimerkiksi äly-TV:lle tai auton viihdejärjestelmälle, johon tarjotaan ulkopuolisia palveluita.

Qt-teknologia soveltuu erinomaisesti sulautettujen järjestelmien ja alustariippumattomien sovellusten ja käyttöliittymien tekemiseen. Tätä kilpailuetua pyritään kehittämään edelleen painopistealueinaan muun muassa kehitystyökalujen, ja siten asiakkaiden kehityssyklien tehostaminen, tuki uusille ohjelmisto- ja laitteistoteknologioille ja lisäominaisuudet muun muassa käyttöliittymien luontiin.

Teollisuudenalat pitkäaikaisen kasvun mahdollistajina autoteollisuus veturina

Erityisessä strategiafokuksessa sulautettujen järjestelmien kehittämisen osalta on lisäpanostus valikoituihin teollisuudenaloihin kuten autoteollisuuteen, automaatioon ja digitaalisen television aloihin. Tuomalla perustuotetarjoaman lisäksi erityisiä kullekin teollisuudenalalle räätälöityjä ratkaisuja ja valmiita integraatioita voidaan näiden alojen laitevalmistajille tarjota entistä parempaa lisäarvoa ja siten kasvattaa Qt:n markkinaosuutta ja liikevaihtoa kyseisillä aloilla. Erityisesti autoteollisuudessa Qt jatkaa lisäinvestointejaan autoteollisuuden markkinaosuuden kasvattamiseksi yhdessä sekä teknologiaratkaisuiden kehittämisen että autoteollisuuteen keskittyvän myyntiverkoston rakentamisen kanssa.

Avoimen lähdekoodin ekosysteemin hyödyntäminen

Ohjelmistoalan kasvavana trendinä on avoimen lähdekoodin hyödyntäminen sovelluskehityksessä. Qt-teknologia on ollut tarjolla kaksoislisensoituna sekä avoimella että kaupallisella lisenssillä koko Qt:n yli 20-vuotisen historian ajan. Tästä syystä Qt:n ympärillä on vahva, yli miljoonasta sovelluskehittäjästä koostuva ekosysteemi. Qt:n itsensä kehittäminen tapahtuu myös isolta osin avoimen lähdekoodin ympäristössä yhdessä muiden yritysten, yhteisöjen ja yksittäisten kehittäjien kanssa, mikä parantaa tuotteen uusien ominaisuuksien kehitysmahdollisuuksia, laatua ja uskottavuutta.

Avoimen lähdekoodin ratkaisuna Qt tarjoaa laitevalmistajille aidosti riippumattoman ratkaisun luoda omia ohjelmistoalustojaan ja ekosysteemejä ulkopuolisille sovelluskehittäjille. Esimerkiksi autovalmistajat ja äly-TV-valmistajat voivat luoda Qt:n avulla viihdejärjestelmiä, joihin voidaan tuoda ulkopuolista sisältöä ja sovelluksia niin, että auton tai television keräämä käyttäjädata säilyy valmistajalla itsellään. Tämä on Qt:lle tärkeä kilpailuetu verrattuna suuriin sovellusekosysteemeihin.

Qt:n avoimen lähdekoodin lisensointia tarkennettiin vuoden 2016 aikana julkaistussa Qt 5.7 versiossa niin, että Qt:n maksullisen lisenssin tarve kaupallisten kuluttajatuotteiden kehittämisessä selkeytyi. Yhtiön hallitus uskoo tällä olevan positiivinen vaikutus yhtiön liikevaihdon kehitykseen kaupallisen konversion parantuessa vuosien 2017‒2019 aikana.

Kasvuinvestointien rahoittaminen merkintäetuoikeusannilla

Qt:n hallitus on päättänyt ehdottaa 14.3.2017 kokoontuvalle yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamista päättämään noin 15 miljoonan euron lisärahoituksen hankkimisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvalla osakeannilla (”Osakeanti”).

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4.500.000 uuden tai yhtiön hallussa olevan osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa Osakeannissa.

Yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa, Ingman Development Oy Ab, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Jyrki Hallikainen ja Kari Karvinen ovat alustavasti ilmoittaneet aikovansa osallistua Osakeantiin omistuksiensa suhteessa.

Hallituksen ehdottaman valtuutuksen mukaan hallitus olisi valtuutettu päättämään Osakeannin yksityiskohtaisista ehdoista.

Qt Group Oyj

Qt Group Oyj kehittää, tuotteistaa ja lisensoi Qt-teknologiaan pohjautuvia ohjelmistokehitystyökaluja sekä kaupallisin että avoimen lähdekoodin lisenssein. Qt:n teknologiaa käyttää yli miljoona ohjelmistokehittäjää maailmanlaajuisesti. Qt:n avulla kehitetään monialustaisia sovelluksia ja graafisia käyttöliittymiä pöytäkoneisiin, sulautettuihin järjestelmiin ja mobiililaitteisiin. Qt:n teknologia on käytössä yli 70 toimialalla, ja miljoonissa laitteissa ja sovelluksissa esimerkiksi kulutuselektroniikan, autoteollisuuden, lentokoneteollisuuden ja teollisuusautomaation aloilla. Qt toimii Suomessa, Norjassa, Saksassa, USA:ssa, Venäjällä, Kiinassa, Japanissa ja Koreassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli noin 27 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on yli 200 henkilöä. Yhtiön pääkonttori on Espoossa ja se on listattuna Nasdaq Helsingin pörssissä. http://qt.io

Tilaa