QT GROUP OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2017

Qt Group Oyj pörssitiedote 10.8.2017 kello 8:00

Toinen vuosineljännes: Liiketoiminta kehittyi suunnitellusti, koko vuoden kasvunäkymät ennallaan

Huhti–kesäkuu 2017

  • Liikevaihto laski 1,6 prosenttia 8 788 tuhanteen euroon (8 935)*. Merkittävin syy toisen vuosineljänneksen liikevaihdon laskuun oli viime vuoden vastaavana ajanjaksona kirjattu poikkeuksellisen suuri lisenssikauppa.
  • Liiketulos oli -188 tuhatta euroa (-783)
  • Liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli -2,1 prosenttia (-8,8 %).
  • Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (-0,04)

Tammi–kesäkuu 2017

  • Liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia 17 434 tuhanteen euroon (16 084)
  • Liiketulos oli -1 204 tuhatta euroa (-530)
  • Liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli -6,9 prosenttia (-3,3 %).
  • Osakekohtainen tulos oli -0,06 euroa (-0,04)

* sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.

Toimitusjohtaja Juha Varelius:

Qt-konsernin toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 8,8 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 1,6 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Merkittävin syy toisen vuosineljänneksen liikevaihdon laskuun oli viime vuoden vastaavana ajanjaksona kirjattu poikkeuksellisen suuri lisenssikauppa. Lisenssimyynti ja konsultointi laskivat yhteensä 12,5 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 23,2 prosenttia. Lisenssimyynti kasvoi suunnitelmiemme mukaisesti, mutta konsultointiliikevaihdon osalta jäimme tavoitteestamme.

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 17,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 8,4 prosenttia. Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoi 2,7 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 19,6 prosenttia.

Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos oli ennakoidusti tappiollinen. Kasvuinvestointeja on toteutettu alkuvuonna määrätietoisesti. Uusia rekrytointeja on kiihdytetty onnistuneen osakeannin jälkeen. Qt:n palveluksessa oli katsauskauden lopussa 256 henkilöä, kun vuoden 2016 lopussa henkilöstön määrä oli 220 ja kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa 239. Henkilöstöä on lisätty erityisesti myyntiin osana suunniteltua myyntiverkoston kasvattamista. Lisäksi olemme ensimmäisen vuosipuoliskon aikana panostaneet tuotehallintaan ja -kehitykseen ja vahvistaneet erityisesti autoteollisuudelle suunnattua tuotetarjoamaa.

Autoteollisuus tarjoaa korkean kasvupotentiaalin tulevaisuudessa. Autoteollisuus on ottanut Qt:n yhdeksi perusteknologioistaan digitaalisten viihde- ja hallintaohjelmistojen tekemiseen. Yhtiöllä on liike- ja kehitystoimintaa useiden maailman johtavien autovalmistajien kanssa.

Alkuvuoden maltillisesta kasvusta huolimatta arvioimme edelleen koko vuoden 2017 liikevaihdon kasvavan 15-20 prosenttia edellisvuodesta. Vahvana jatkuva kysyntä antaa hyvän lähtökohdan toiselle vuosipuoliskolle koko vuoden kasvutavoitteiden saavuttamiseksi. Kasvustrategian mukaisista panostuksista johtuen yhtiön liiketulos tulee jäämään selvästi tappiolliseksi vuonna 2017.

Liikevaihto

Qt:n liikevaihto oli toisella neljänneksellä 8 788 tuhatta euroa (8 935 tuhatta euroa), laskua 1,6 prosenttia. Lisenssimyynti ja konsultointi laski 12,5 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 23,2 prosenttia.

Qt:n liikevaihto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 17 434 tuhatta euroa (16 084 tuhatta euroa), kasvua 8,4 prosenttia. Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoi 2,7 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 19,6 prosenttia.

Tuloskehitys

Qt:n liiketulos toisella neljänneksellä oli -188 tuhatta euroa (-783 tuhatta euroa). Liiketulos ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli -1 204 tuhatta euroa (-530 tuhatta euroa).

Muissa liiketoiminnan tuotoissa on huomioitu yhtiön Norjassa saamat tutkimus-ja kehitystoiminnan verovapaat investointiavustukset, summaltaan noin 389 tuhatta euroa. Avustus koskee Qt:n Norjan yhtiön soveltuvia tutkimus- ja kehitystoiminnan henkilöstökuluja ja se maksetaan yhtiölle jälkimmäisellä vuosipuoliskolla 2017.

Yhtiön liiketoiminnan kulut, sisältäen materiaalit ja palvelut, henkilöstökulut, poistot ja muut liiketoiminnan kulut, olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 19 096 tuhatta euroa (16 666 tuhatta euroa), ja ne ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 14,6 prosenttia. Liiketoiminnan kuluista henkilöstökuluja oli 66,6 prosenttia (68,6 %) eli 12 711 tuhatta euroa (11 438 tuhatta euroa).

Qt:n ensimmäisen vuosipuoliskon tulos ennen veroja oli -1 447 tuhatta euroa (-817 tuhatta euroa) ja tulos oli -1 322 tuhatta euroa (-837 tuhatta euroa). Ensimmäisen vuosipuoliskon verot olivat 125 tuhatta euroa (-19 tuhatta euroa).

Osakekohtainen tulos oli -0,06 euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla (-0,04 euroa).

Rahoitus ja investoinnit

Liiketoiminnan rahavirta oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla -1 675 tuhatta euroa (-2 050 tuhatta euroa) johtuen liiketuloksesta ja rahan sitoutumisesta käyttöpääomaan.

Qt Group Oyj:n hallituksen 14.3.2017 päättämän merkintäetuoikeusannin merkintäaika päättyi 5.4.2017 ja yhtiö tiedotti annin lopullisesta tuloksesta pörssitiedotteella 12.4.2017. Yhtiö keräsi osakeannilla noin 15,3 miljoonan euron bruttovarat.

Qt:n rahavarat olivat yhteensä 13 362 tuhatta euroa (5 693 tuhatta euroa) ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen myöntämä 6,0 miljoonan euron laina maksettiin kokonaisuudessaan takaisin toukokuussa 2017.

Qt-konsernin taseen loppusumma oli ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa 38 010 tuhatta euroa (29 653 tuhatta euroa). Investointien nettorahavirta ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli -123 tuhatta euroa (-283 tuhatta euroa).

Omavaraisuusaste oli 77,6 prosenttia (41,5 %) ja nettovelkaantumisaste (gearing) -59,7 prosenttia (6,8 %). Korollisia velkoja oli 161 tuhatta euroa (6 302 tuhatta euroa), joista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 108 tuhatta euroa (194 tuhatta euroa).

Ensimmäisen vuosipuoliskon sijoitetun pääoman tuotto oli -8,1 prosenttia (-3,5 %) ja oman pääoman tuotto -6,0 prosenttia (-9,3 %).

Henkilöstö

Qt:n henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 240 (207) ja neljänneksen lopussa 256 (214). Katsauskauden lopussa kansainvälisen henkilöstön osuus oli 67 prosenttia (69 %).

Katsauskauden muut tapahtumat

Hallinnointi

Qt Group Oyj:n 14.3.2017 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.‒31.12.2016 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot, päätettiin hallituksen jäsenmääräksi viisi (5) sekä valittiin yhtiön hallitus. Qt Group Oyj:n hallituksessa jatkavat Robert Ingman, Matti Rossi, Leena Saarinen, Tommi Uhari sekä Kai Öistämö. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Robert Ingmanin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Tommi Uharin.

Yhtiökokous myönsi Qt Group Oyj:n hallitukselle seuraavat valtuudet:

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.000.000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Valtuutuksen mukaan hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan pörssilistalla. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 14.9.2018 saakka ja se kumoaa aiemmin annetut omien osakkeiden hankkimista ja/tai pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäoikeusannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4.500.000 uuden tai yhtiön hallussa olevan osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti.

Valtuutus on voimassa 31.12.2017 saakka. Valtuutus ei kumoa aiemmin annettuja valtuutuksia osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai osakeantien ehdoista.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai osakeantien ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.

Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 14.9.2018 saakka. Valtuutus ei kumoa aiemmin annettuja valtuutuksia osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

Yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen mukaisesti Qt Group Oyj:n hallitus päätti 14.3.2017 enintään 15,3 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin toteuttamisesta. Osakeannissa yhtiö tarjosi enintään 2 974 039 uutta osaketta siten, että yhtiön osakkeenomistajilla oli oikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin näillä oli ennestään yhtiön osakkeita. Tarjottavien osakkeiden merkintähinta oli 5,15 euroa osakkeelta.

Yhtiö tiedotti 12.4.2017 julkaistulla pörssitiedotteella merkintäetuoikeusannin lopullisen tuloksen. Osakeannissa merkittiin yhteensä 3 431 175 osaketta. Hallitus hyväksyi kaikki ensisijaiset merkinnät ja toissijaisia merkintöjä osakeannin ehtojen mukaisesti siten, että yhteensä osakeannissa laskettiin liikkeeseen 2 974 039 uutta osaketta, jotka merkittiin Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 13.4.2017. Osakeannin seurauksena yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousi 23 792 312 osakkeeseen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin merkittäviin muutoksiin yhtiön liiketoiminnassa sekä liiketoiminnan kehittämisen edellyttämän henkilöstön pitämiseen ja rekrytointiin.

Valuuttakurssivaihteluilla, erityisesti US dollarin ja euron välillä, saattaa olla merkittävää vaikutusta yhtiön liikevaihdon kehittymiseen. Merkittävääkin heilahtelua vuosineljännesten välisessä liikevaihdossa ja etenkin kannattavuudessa saattaa lisäksi aiheuttaa sopimusten pitkät, jopa 18 kuukauden pituiset, läpimenoajat suurasiakasmarkkinassa.

Yhtiön liiketoiminnan riskejä ja niihin varautumista on kuvattu myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.qt.io.

Tulevaisuuden näkymät

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Yhtiö arvioi liiketoimintansa lähivuosien kasvunäkymät erittäin lupaaviksi.

Konsernin kehittämispanostus kohdistuu erityisesti sulautettuihin järjestelmiin autoteollisuus-, digi-TV- ja teollisuusautomaatio–alueilla. Lisäksi tuotekehityksessä panostetaan sulautettujen järjestelmien rakentamisessa tarvittaviin lisäarvo-ominaisuuksiin sekä työkaluihin.

Sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvu heijastuu myös liiketoiminnan ansaintalogiikkaan. Volyymipohjaiset lisenssitulot tästä myynnistä kertyvät pidemmän ajan kuluessa. Yhtiö arvioi, ettei sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvulla sanotusta syystä ole merkittävää vaikutusta konsernin liikevaihtoon vielä vuonna 2017.

Näkymät 2017

Yhtiö panostaa vahvasti toimintansa kehittämiseen ja myyntiresurssiensa kasvattamiseen strategiansa mukaisesti. Vuoden 2017 liikevaihdon yhtiö arvioi kasvavan 15-20 prosenttia edellisvuodesta. Vahvana jatkuva kysyntä antaa hyvän lähtökohdan toiselle vuosipuoliskolle koko vuoden kasvutavoitteiden saavuttamiseksi. Kasvupanostuksista johtuen yhtiön liiketulos tulee jäämään selvästi tappiolliseksi vuonna 2017.

Helsingissä 9. elokuuta 2017

Qt Group Oyj

Hallitus

Viestintä

Puolivuosikatsauksen tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään torstaina 10.8.2016 klo 11.00 alkaen hotelli Kämpin Eino Leino-kabinetissa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki. Tervetuloa.

Puolivuosikatsaus ja sen esitys ovat nähtävissä konsernin internetsivuilla www.qt.io sijoittajat-osiossa 10.8.2017
klo 11.00 alkaen.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Juha Varelius, +358 9 8861 8040

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Avainsanat: