QT GROUP OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.2016 – 31.12.2016

Qt Group Oyj:n neljäs vuosineljännes 2016

VAHVA KASVU GLOBAALILLA MARKKINALLA JATKUI

Tilikausi 2016:
- Liikevaihto 32 395 tuhatta euroa (26 934 tuhatta euroa): kasvua 20,3 prosenttia
- Vertailukelpoinen liikevoitto 291 tuhatta euroa (1 922 tuhatta euroa), vertailukelpoinen liikevoittomarginaali (EBIT-%) 0,9 prosenttia (7,1 prosenttia).
- Vertailukelpoiseen liikevoittoon sisältyi vuoden 2015 osalta yhteensä 136 tuhannen euron uudelleenjärjestelykulut ja vuoden 2016 osalta avoimen Qt-lähdekoodin hallinnointisäätiön rahoitukseen liittyvän lainasaamisen alaskirjauksesta, Digian jakautumiseen liittyen ulkopuolisille palveluntarjoajille maksetuista palkkioista ja Digian osakepalkkiojärjestelmästä aiheutuneet, yhteensä 2 026 tuhannen euron kertaluontoiset kulut.
- Liiketulos -1 736 tuhatta euroa (1 786 tuhatta euroa), liikevoittomarginaali (EBIT-%) -5,4 prosenttia (6,6 prosenttia).
- Osakekohtainen tulos -0,08 euroa 

Loka–joulukuu 2016:
- Liikevaihto 8 845 tuhatta euroa (7 383 tuhatta euroa): kasvua 19,8 prosenttia
- Vertailukelpoinen liikevoitto – 98 tuhatta euroa (146 tuhatta euroa), vertailukelpoinen liikevoittomarginaali (EBIT-%) -1,1 prosenttia (2,0 prosenttia).
- Vertailukelpoiseen liikevoittoon sisältyi vuoden 2015 osalta 60 tuhannen euron uudelleenjärjestelykulut ja vuoden 2016 osalta avoimen Qt-lähdekoodin hallinnointisäätiön rahoitukseen liittyvän lainasaamisen alaskirjauksesta sekä Digian jakautumiseen liittyen ulkopuolisille palveluntarjoajille maksetuista palkkioista yhteensä 207 tuhannen euron kertaluontoiset kulut.
- Liiketulos -305 tuhatta euroa (86 tuhatta euroa), liikevoittomarginaali (EBIT-%) -3,5 prosenttia (1,2 prosenttia).
- Osakekohtainen tulos -0,01 euroa 

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tässä tiedotteessa esitetyt tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on annettu 15. helmikuuta 2017.

HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA

Qt Group Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. 

KESKEISET TUNNUSLUVUT (tuhatta euroa)

10-12/2016 carve out 10-12/2015 Muutos% carve out 1-12/2016 carve out 1-12/2015 Muutos%
Liikevaihto 8 845 7 383 19,8 % 32 395 26 934 20,3 %
Liiketulos -305 86 -1 736 1 786
- suhteessa liikevaihtoon -3,5 % 1,2 % -5,4 % 6,6 %
Tilikauden voitto -153 -567 - 1 747 981
- suhteessa liikevaihtoon -1,7 % -7,7 % -5,4 % 3,6 %
Osakekohtainen tulos, euroa -0,01 -0,08

LIIKETOIMINTA

Qt kehittää, tuotteistaa ja lisensoi Qt-teknologiaan pohjautuvia ohjelmistokehitystyökaluja sekä kaupallisin että avoimen lähdekoodin lisenssein. Qt:n teknologiaa käyttää yli miljoona ohjelmistokehittäjää maailmanlaajuisesti. Qt:n avulla kehitetään monialustaisia sovelluksia ja graafisia käyttöliittymiä pöytäkoneisiin, sulautettuihin järjestelmiin ja mobiililaitteisiin. Qt:n teknologia on käytössä yli 70 toimialalla, ja miljoonissa laitteissa ja sovelluksissa esimerkiksi kulutuselektroniikan, autoteollisuuden, lentokoneteollisuuden ja teollisuusautomaation aloilla. Qt:llä on toimipisteitä Suomessa, Norjassa, Saksassa, USA:ssa, Venäjällä, Kiinassa, Japanissa ja Koreassa.

Toimitusjohtaja Juha Varelius:

Vuosi 2016 oli Qt-konsernille vahvan kasvun aikaa ja koko vuoden liikevaihto kasvoi yli 20 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvu jatkui vahvana myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Olemme edenneet yhtiön strategian mukaisesti ja jopa ylittäneet asetetut kasvutavoitteet.

Emme ole yhdestä asiakassegmentistä tai mistään maantieteellisestä alueesta riippuvaisia ja vuoden aikana olemme solmineet merkittävä kauppoja monilla eri toimialoilla ympäri maailman.

Konsernin liiketulos vuonna 2016 oli ennakoidusti tappiollinen johtuen kasvun edellyttämistä panostuksista sekä itsenäisten konsernitoimintojen perustamisesta ja sen seurauksena aiempaa raskaammasta kulurakenteesta. Koko vuoden liiketulokseen sisältyi vertailukelpoisuuteen vaikuttavia kertaluontoisia kuluja yhteensä 2,0 miljoonaa euroa.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana julkistimme uudet Qt 5.6 ja 5.7 -versiot. Version 5.7 myötä muutimme avoimen lähdekoodin lisenssiehtoja tavoitteena edistää lisenssimyyntiä kaupallisille toimijoille. Muutoksen vaikutusten odotetaan näkyvän tulevien vuosien aikana. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana avasimme uuden toimiston Japanissa tehostamaan paikallista myyntiä. Muutenkin myyntiresursseja on kasvatettu erityisesti Aasiassa. Qt World Summit 2016 tapahtuma pidettiin syksyllä San Franciscossa, Yhdysvalloissa ja tapahtumaan osallistui yli 600 asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme edustajaa. Tapahtuman yhteydessä julkaistiin uutta tuotetarjoamaa, jolla Qt soveltuu yhä laajempaan laitekirjoon kuten älykellojen kehittämiseen.

Liiketoiminnan kehittämispanostuksia on kohdistettu erityisesti autoteollisuuden tarpeisiin. Tämä on edennyt erinomaisesti ja autoteollisuus on ottanut Qt:n yhdeksi perusteknologioistaan digitaalisten viihde- ja hallintaohjelmistojen tekemiseen. Yhtiöllä on liike- ja kehitystoimintaa useiden maailman johtavien autovalmistajien kanssa.

Laatujärjestelmällemme myönnettiin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ISO9001:2008 sertifikaatti.

Arvioimme liiketoiminnan lähivuosien kasvunäkymät erittäin lupaaviksi. Panostamme vahvasti toimintamme kehittämiseen ja myyntiresurssiemme kasvattamiseen strategian mukaisesti. Tavoittelemme 100 miljoonan euron liikevaihtoa ja vähintään 15 prosentin liikevoittoa vuonna 2021.

Vuoden 2017 liikevaihdon arvioimme kasvavan 15-20 prosenttia edellisvuodesta.
Kasvupanostuksista johtuen yhtiön liiketulos tulee jäämään selvästi tappiolliseksi vuonna 2017.

LIIKEVAIHTO

Qt:n liikevaihto vuonna 2016 oli 32 395 tuhatta euroa (26 934 tuhatta euroa), kasvua 20,3 prosenttia.

Qt:n liikevaihto oli neljännellä neljänneksellä 8 845 tuhatta euroa (7 383 tuhatta euroa), kasvua 19,8 prosenttia.

TULOSKEHITYS

Qt:n liiketulos katsauskaudella loka-joulukuussa 2016 oli -305 tuhatta euroa (86 tuhatta euroa). Tilikauden liiketulos oli -1 736 tuhatta euroa (1 786 tuhatta euroa).

Tilikauden tulokseen sisältyy avoimen Qt-lähdekoodin hallinnointisäätiön rahoitukseen liittyvän lainasaamisen alaskirjauksesta, Digian jakaantumiseen liittyen ulkopuolisille palveluntarjoajille maksetuista palkkioista sekä Digian osakepalkkiojärjestelmästä aiheutuneet, yhteensä 2 026 tuhannen euron (136 tuhatta euroa) kertaluontoiset kulut. Tilikauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 291 tuhatta euroa (1 922 tuhatta euroa) ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali (EBIT-%) 0,9 prosenttia (7,1 prosenttia). 

Yhtiön liiketoiminnan kulut, sisältäen materiaalit ja palvelut, henkilöstökulut, poistot ja muut liiketoiminnan kulut, olivat neljännellä neljänneksellä 9 625 tuhatta euroa (7 696 tuhatta euroa), ja ne ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 25,1 prosenttia. Liiketoiminnan kuluista henkilöstökuluja oli 60,1 prosenttia (50,7 prosenttia) eli 5 787 tuhatta euroa (3 902 tuhatta euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 207 tuhatta euroa (60 tuhatta euroa) huomioiden katsauskauden kiinteät kulut ovat kasvaneet 23,4 prosenttia.

Yhtiön nettorahoituskulut olivat neljännellä neljänneksellä 90 tuhatta euroa (158 tuhatta euroa), johtuen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen myöntämän 6,0 miljoonan euron lainan korkokuluista, yhteensä 112 tuhatta euroa.

Qt:n neljännen neljänneksen tulos ennen veroja oli -395 tuhatta euroa (-73 tuhatta euroa) ja tulos oli -153 tuhatta euroa (-567 tuhatta euroa). Katsauskauden verot olivat 242 tuhatta euroa positiiviset(-495 tuhatta euroa) johtuen suurelta osin tilinpäätöshetkellä tappioita vastaan kirjatuista laskennallisista verosaamisista.

Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa neljännellä neljänneksellä.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella – 1 385 tuhatta euroa (1 165 tuhatta euroa) johtuen kasvupanostuksesta ja sitä seuranneesta tappiollisesta liiketuloksesta.

Qt:n rahavarat olivat tilikauden lopussa yhteensä 6 420 tuhatta euroa (3 577 tuhatta euroa). Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen myöntämä 6,0 miljoonan euron laina nostettiin kahdessa erässä toukokuussa 2016. Laina erääntyy kokonaisuudessaan maksettavaksi marraskuussa 2017 ja sille maksetaan korkoa puolivuosittain.

Qt-konsernin taseen loppusumma oli vuoden lopussa 29 443 tuhatta euroa (23 869 tuhatta euroa). Investointien nettorahavirta tilikaudella oli -374 tuhatta euroa (-233 tuhatta euroa).

Omavaraisuusaste oli 40,0 prosenttia (54,7 prosenttia) ja nettovelkaantumisaste (gearing) 0,7 prosenttia (-24,8 prosenttia). Korollisia velkoja oli 6 207 tuhatta euroa (1 365 tuhatta euroa), joista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 6 152 tuhatta euroa (553 tuhatta euroa).

Tilikauden sijoitetun pääoman tuotto oli -12,0 prosenttia (25,0 prosenttia) ja oman pääoman tuotto -21,1 prosenttia (11,0 prosenttia).

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Tuotekehitysmenot sisältyvät kaikki tilikauden tulokseen eikä Qt:n taseessa ole aktivoituja tuotekehitysmenoja.

Qt:n tuotekehitysmenot olivat tilikauden aikana yhteensä 8 347 tuhatta euroa (7 902 tuhatta euroa) ja ne vastasivat 25,8 prosenttia (29,3 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysmenot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 5,6 prosenttia.

Tuotekehityksessä työskenteli katsauskauden lopussa 87 henkilöä (80 henkilöä).

HENKILÖSTÖ

Qt:n henkilöstömäärä oli neljänneksellä keskimäärin 218 (182) ja tilikauden lopussa220 (182). Konsernin henkilöstökulut neljänneksellä olivat 5 787 tuhatta euroa (3 902 tuhatta euroa) ja ne kasvoivat 48,3 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Henkilöstön jakautuminen maantieteellisesti:

Henkilöstö
(työsuhteessa keskimäärin)
10-12/2016 10-12/2015 Muutos % 1-12/2016 1-12/2015 Muutos%
 
Suomi 68 52 31 % 64 52 23 %
Eurooppa & APAC 122 106 15 % 118 106 12 %
Pohjois Amerikka 28 24 15 % 27 22 22 %
 
Konserni yhteensä 218 182 20 % 209 180 16 %

Neljänneksen lopussa kansainvälisen henkilöstön osuus oli 68 prosenttia (71 %).

Qt Group Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut Juha Varelius 1.5.2016 alkaen.

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

Hallinnointi

Qt Group Oyj syntyi Digia Oyj:n 16.3.2016 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämällä osittaisjakautumisella, joka rekisteröitiin 1.5.2016.

Digia Oyj:n osittaisjakautumisesta päättäneessä varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksyttiin Qt Group Oyj:n yhtiöjärjestys sekä päätettiin yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot, päätettiin hallituksen jäsenmääräksi viisi (5) sekä valittiin yhtiön hallitus ja tilintarkastaja.

Qt Group Oyj:n hallitukseen valittiin Robert Ingman, Matti Rossi, Leena Saarinen, Tommi Uhari sekä Kai Öistämö. Digia Oyj:n hallitus valitsi Robert Ingmanin Qt Group Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi ja Tommi Uharin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Konsernin tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kim Järvi.

Yhtiökokous myönsi Qt Group Oyj:n hallitukselle seuraavat valtuudet:

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti Qt Group Oyj:n hallituksen päättämään enintään 1 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa 16.9.2017 saakka. Qt Group Oyj:n hallitus voi tehdä päätöksen tämän valtuutuksen perusteella vasta jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti Qt Group Oyj:n hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus on voimassa 16.9.2017 saakka. Qt Group Oyj:n hallitus voi tehdä päätöksen tämän valtuutuksen perusteella vasta jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen.

Yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen perusteella Qt Group Oyj:n hallitus on kokouksessaan 22.6.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön tai sen konserniyhtiöihin kuuluville avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 2.000.000 yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2016. Optio-oikeuksista ei anneta optiotodistuksia. Optio-oikeudet tarjotaan Yhtiön avainhenkilöille vastikkeetta.

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Yhtiön uuden osakkeen tai sen hallussa olevan osakkeen. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 19.12.2019–31.12.2022. Osakkeiden merkinnän ehtona on, että Yhtiön osakkeen arvo vaihdolla painotetulla keskikurssilla tarkasteltuna aikavälillä 18.11.2019–13.12.2019 on vähintään viisi (5) euroa ja 85 senttiä (5,85 euroa) NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi aikavälillä 1.6.2016–30.6.2016, kuitenkin vähintään Yhtiön osakkeen ylin kurssinoteeraus yhdellä eurosentillä (0,01 euroa) korotettuna hallituksen optio-oikeuksien antamista ja avainhenkilöille luovuttamista koskevana päätöspäivänä 22.6.2016. Merkintähinnaksi määräytyi 4,84 euroa, kun päivän korkein kurssi 22.6. oli 4,83 € ja vaihdolla painotettu keskikurssi aikavälillä 1.6.2016-30.6.2016 oli 4,6102 €.

OSAKE

Qt Group Oyj:llä on yksi osakesarja. Jokaisella osakkeella on yksi ääni ja yhtäläiset oikeudet. Osakkeiden kokonaismäärä on 20 818 273 kpl ja osakepääoma 500 000 euroa. Qt Group Oyj:n omistuksessa ei ole ollut yhtiön omia osakkeita raportointikauden aikana.

Kaupankäynti Qt Group Oyj:n (kaupankäyntitunnus: QTCOM) osakkeilla alkoi 2.5.2016 Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Osakkeita vaihdettiin 1 706 015 kappaletta 2.5.2016-31.12.2016. Tämä vastaa 8,2 prosenttia osakkeiden määrästä. Osakkeen volyymipainotettu keskihinta oli 5,13 euroa, kun alin kurssi oli 3,89 euroa (2.5.2016) ja ylin kurssi oli 6,68 euroa (6.9.2016). Joulukuun lopun päätöskurssi oli 5,62 euroa osakkeelta ja Qt Groupin markkina-arvo oli 117,0 miljoonaa euroa. Osakkeenomistajia oli joulukuun 2016 lopussa yhteensä 4 031.

Yhtiö ei ole saanut raportointikauden aikana liputusilmoituksia.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin merkittäviin muutoksiin yhtiön liiketoiminnassa, toiminnan riittävän rahoituksen varmistamiseen sekä liiketoiminnan kehittämisen edellyttämän henkilöstön pitämiseen ja rekrytointiin. Yhtiön yhdellä päämarkkina-alueella USA:ssa on nähtävissä riski lainsäädäntömuutoksista, joilla saattaa toteutuessaan olla negatiivinen vaikutus yhtiön liiketoiminnalle kyseisellä alueella.

Valuuttakurssivaihteluilla, erityisesti US dollarin ja euron välillä, saattaa olla merkittävää vaikutusta Qt:n liikevaihdon kehittymiseen. Merkittävääkin heilahtelua vuosineljännesten välisessä liikevaihdossa ja etenkin kannattavuudessa saattaa lisäksi aiheuttaa sopimusten pitkät, jopa 18 kuukauden pituiset, läpimenoajat suurasiakasmarkkinassa

Yhtiön liiketoiminnan riskejä ja niihin varautumista on kuvattu myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.qt.io.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Yhtiö arvioi liiketoimintansa lähivuosien kasvunäkymät erittäin lupaaviksi.

Konsernin kehittämispanostus kohdistuu erityisesti sulautettuihin järjestelmiin autoteollisuus-, digi-TV- ja teollisuusautomaatio–alueilla. Lisäksi tuotekehityksessä panostetaan sulautettujen järjestelmien rakentamisessa tarvittaviin lisäarvo-ominaisuuksiin sekä työkaluihin.

Sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvu heijastuu myös liiketoiminnan ansaintalogiikkaan. Volyymipohjaiset lisenssitulot tästä myynnistä kertyvät pidemmän ajan kuluessa. Yhtiö arvioi, ettei sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvulla sanotusta syystä ole merkittävää vaikutusta konsernin liikevaihtoon vielä vuonna 2017.

Näkymät 2017

Yhtiö panostaa vahvasti toimintansa kehittämiseen ja myyntiresurssiensa kasvattamiseen strategiansa mukaisesti. Yhtiön hallitus suunnittelee lisärahoituksen hakemista suunniteltujen kasvupanostusten rahoittamiseksi ja tulevaisuuden kasvun maksimoimiseksi. Vuoden 2017 liikevaihdon yhtiö arvioi kasvavan 15-20 prosenttia edellisvuodesta.

Kasvupanostuksista johtuen yhtiön liiketulos tulee jäämään selvästi tappiolliseksi vuonna 2017.

TILIKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT

Qt Group:in hallitus on kokouksessaan 15.2.2017 päättänyt ehdottaa 14.3.2017 kokoontuvalle yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamista päättämään noin 15 miljoonan euron lisärahoituksen hankkimisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvalla osakeannilla.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4.500.000 uuden tai yhtiön hallussa olevan osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Helsingissä 16. helmikuuta 2017

Qt Group Oyj

Hallitus

 
VIESTINTÄ

Tilinpäätöskatsauksen tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään torstaina
16.2.2017 klo 10.00 alkaen hotelli Kämpin Paavo Nurmi-kabinetissa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki. Tervetuloa.

 
LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Juha Varelius, +358 9 8861 8040

Tilinpäätöskatsaus ja sen esitys ovat nähtävissä konsernin internetsivuilla www.qt.io sijoittajat-osiossa 16.2.2017 klo 10.00 alkaen.

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Avainsanat: