OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2009

RAISION KANNATTAVUUS VAKAA, NÄKYMÄT MUUTTUMATTOMAT • Raisio-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 97,8 miljoonaa euroa (Q2/2008: 111,6 milj. euroa). • Konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos huhti-kesäkuussa ilman kertaeriä oli 4,5 miljoonaa euroa (5,9 milj. euroa), mikä on 4,6 prosenttia (5,3 %) liikevaihdosta. • Huhti-kesäkuun liiketulokseen sisältyi 0,8 miljoonan euron kertaerä toteutumattoman yrityskauppahankkeen kuluista. • Liiketoiminnan rahavirta oli edelleen huhti-kesäkuussa positiivinen 1,0 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa). Ensimmäisellä vuosipuoliskolla liiketoiminnan rahavirta oli 6,4 miljoonaa euroa positiivinen, missä parannusta vertailukauteen oli 16,5 miljoonaa euroa. • Toisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos (EPS) oli ennallaan 0,02 euroa (0,02 euroa). • Raisio muutti segmenttiraportointia vastaamaan margariiniliiketoiminnasta luopumisen jälkeistä johtamismalliaan. Raportoitavat yksiköt ovat Brändit ja Business to Business. Brändit-yksikön liiketoiminta kehittyi katsauskaudella hyvin ja liiketulos kaksinkertaistui.

TOIMITUSJOHTAJA MATTI RIHKO: "Vuoden 2009 ensimmäinen puolisko meni suunnitellusti samalla kun konsernin rakenteellinen virtaviivaistaminen eteni. Margariiniliiketoiminnan myynnin myötä Raisiolla on entistä selkeämpi suunta yhtiön keskittyessä viljapohjaisiin tuotteisiin. Raisiolla on hyvän kannattavuuden, vahvan kassan ja omavaraisuuden myötä hyvä asema toimia aktiivisesti elintarviketeollisuuden rakennejärjestelyissä siltä osin kuin yhtiön osakkeenomistajien kannalta avautuu järkeviä mahdollisuuksia. Brändit-yksiköllä meni hyvin huhti-kesäkuussa. Raision vahvoilla ja turvallisilla brändeillä myytävien edullisten, ekologisten ja terveellisten kuluttajatuotteiden kysyntä kasvoi. Benecol-tuotteiden volyymikasvu globaalista talouden taantumasta huolimatta on osoitus pitkäjänteisestä, onnistuneesta strategian toteuttamisesta sekä vahvasta brändistä. Raisio lisää maltillisesti panostuksia brändien rakentamiseen tärkeimmillä markkina-alueillaan, koska ennakoidusti vahvat brändit vahvistuvat vaikeina aikoina. Business to Business -yksikölle jakso oli vaikea. Volyymia ja kannattavuutta koetteli niin salmonella kuin talouskriisi, mutta vaikeuksista huolimatta yksikön liiketulos kyettiin pitämään positiivisena. Rehuraaka-aineiden tuonnista johtuvan salmonellapaineen alla rehuliiketoiminnassa on tehty hyvää työtä, ja luottamus Raisioon on palautunut. Salmonellasta aiheutuva julkisuuspaine normalisoitui kesäkuussa kun Pohjois-Suomessa ilmeni laaja, Raisiosta täysin riippumaton tapaus." LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Raaka-ainehintojen volatiliteetin arvioidaan jatkuvan. Volatiliteetin hallinnan merkitys Raision kannattavuudelle on jatkossakin olennainen. Raision merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät yleisen talouskehityksen aiheuttamiin mahdollisiin muutoksiin kysynnässä konsernin markkina-alueilla. Rehuraisio Oy korvaa rehulain mukaisesti kotieläintuottajilleen kevään Salmonella Tennessee tapauksesta aiheutuneet vahingot. Korvausten kokonaismäärästä ei tässä vaiheessa voida esittää arviota, mutta yhtiöllä on kattava vastuu- ja tuotevastuuvakuutus. Raision kemian liiketoimintojen myynnistä vuonna 2004 syntyneen noin 220 miljoonan euron määräisen luovutusvoiton verotuksen käsittely jatkuu edelleen. Yhtiö on luovutuksesta lähtien katsonut luovutusvoiton olevan verovapaa ja käsitellyt sitä sellaisena kirjanpidossaan. Yhtiön hankkimat asiantuntijalausunnot tukevat tätä kantaa. Viimeksi Helsingin hallinto-oikeus on elokuussa 2008 antamassaan päätöksessä katsonut luovutusvoiton olevan verosta vapaa. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on kuitenkin hakenut asiassa valituslupaa ja tehnyt valituksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle lokakuussa 2008. Raision toimintaan liittyviä riskejä on tarkemmin kuvattu vuoden 2008 tilinpäätöksessä sekä yhtiön internet-sivuilla hallinnointi-osiossa. Lähiajan riskejä on arvioitu myös tämän osavuosikatsauksen yksikkökatsauksissa. NÄKYMÄT Raision alkuperäinen arvio konsernin vuoden 2009 näkymistä on muuttumaton ja pitkälti toteutunut. "Tuloksen heilahtelut kvartaaleiden välillä ja yksiköstä toiseen voimistuvat, mutta tilikauden aikana ne kuitenkin tasapainottavat toisiaan koko yrityksen tasolla. Vaikka ruoan kulutus ja kysyntä säilyvät vakaina, talouskriisin pitkittymisen ennustamattomat vaikutukset voivat laskea volyymia suoraan ja välillisesti ruokaketjun infrastruktuurin kautta lyhyellä tähtäimellä. Siinäkin tapauksessa niiden negatiivinen tulosvaikutus kyetään muutaman kuukauden aikajänteellä neutralisoimaan ja pidemmällä tähtäimellä kapasiteetin uusjako avaa uusia mahdollisuuksia Raisiolle. Raision keskeinen tavoite vuonna 2009 on ylläpitää vakiinnutettu tilanne vaikeassa ympäristössä. Raision volyymien uskotaan vuositasolla kehittyvän maltillisesti. Liikevaihdon suunnan tulee määräämään satokauden 2009 hintataso. Myös yhtiön kannattavuus kehittyy maltillisesti, ja liiketuloksen ennakoidaan olevan 4-5 prosenttia liikevaihdosta. Liiketoiminnan rahavirran tilikaudelta arvioidaan olevan selvästi positiivinen, mutta kuitenkin alle 2008 tason." Raisiossa 4.8.2009 RAISIO OYJ Hallitus Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Rihko, p. 0400 830 727 talousjohtaja Jyrki Paappa, p. 050 5566 512 viestintäpäällikkö Heidi Hirvonen, p. 050 567 3060 Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi Analyytikko- ja lehdistötilaisuus pidetään 4.8.2009 klo 10.00 alkaen Helsingissä hotelli Scandic Simonkentän Bulsa-Freda -kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Englanninkielinen puhelinkonferenssi pidetään 4.8.2009 klo 16.00 alkaen, p. +358 (0)9 8248 3224, PIN-koodi 4564.

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.

Tilaa

Liitteet & linkit