RAISIO: VAHVA TULOS

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2009 • Raisio-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto heinä-syyskuussa oli 95,5 miljoonaa euroa (Q3/2008: 123,9 milj. euroa). • Konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos heinä-syyskuussa ilman kertaeriä oli 7,3 miljoonaa euroa (6,7 milj. euroa), mikä on 7,7 prosenttia (5,4 %) liikevaihdosta. • Liiketoiminnan rahavirta heinä-syyskuussa oli +21,3 miljoonaa euroa (+36,3 milj. euroa). • Osakekohtainen tulos (EPS) oli vertailukauden tasolla 0,03 euroa (0,03 euroa). • Raisio pitää arvionsa vuoden 2009 näkymistä ennallaan. • Margariiniliiketoiminnan myynti Bungelle toteutui 16.10.2009.

Katsauksen tekstiosiossa vertailukauden luvut on esitetty suluissa. TOIMITUSJOHTAJA MATTI RIHKO: "Raision vuoden 2009 kumulatiivinen tulos on vahva ja viiden prosentin tavoitetason yläpuolella. Ennakoidusti Raision vahvat brändit ovat vahvistuneet vaikeina aikoina ja Benecol-tuotteiden myyntivolyymit kasvaneet useilla markkina-alueilla Euroopassa. Selvemmin talouden taantuma näkyy Business to Business -yksikön tuotteiden kysynnässä eikä toiminnan tehostamisella ole täysin kyetty korvaamaan laskevaa kysyntää. Asiakkaiden luottamus Rehuraisioon on kuitenkin palautunut ja yhtiö on jo onnistunut vahvistamaan asemaansa Suomen markkinoilla. Vuosi 2007 oli Raisiolle jakso, jona suunnanmuutoksessa piti onnistua. Pääsimme nopeasti etenemään seuraavaan jaksoon eli kannattavuuden parantamiseen, joka on jatkunut vuodet 2008 ja 2009. Tulosparannukseen kyettiin nopeasti ja asetetut tavoitteet ylitettiin. Margariiniliiketoiminnan myynnin myötä siirrymme kasvun jaksoon, jonka ennakoidaan käsittävän vuodet 2010 ja 2011." LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Raision strateginen polku on edennyt käänteestä kannattavuuteen ja kannattavuudesta kasvuun. Margariiniliiketoiminnan myynnin myötä Raisio siirtyy kasvun jaksoon, joka ennakoi sitä, että yhtiön rakenteeseen ja liiketoimintaan saattaa tulla merkittäviä muutoksia vuosien 2010 ja 2011 aikana. Raaka-ainehintojen volatiliteetin arvioidaan jatkuvan. Volatiliteetin hallinnan merkitys Raision kannattavuudelle on jatkossa olennainen. Raision merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät yleisen talouskehityksen aiheuttamiin mahdollisiin muutoksiin kysynnässä konsernin markkina-alueilla. Tämä koskee erityisesti Business to Business -yksikön toimintoja. Raision kemian liiketoimintojen myynnistä vuonna 2004 syntyneen noin 220 miljoonan euron määräisen luovutusvoiton verotuksen käsittely jatkuu edelleen. Yhtiö on luovutuksesta lähtien katsonut luovutusvoiton olevan verovapaa ja käsitellyt sitä sellaisena kirjanpidossaan. Yhtiön hankkimat asiantuntijalausunnot tukevat tätä kantaa. Viimeksi Helsingin hallinto-oikeus on elokuussa 2008 antamassaan päätöksessä katsonut luovutusvoiton olevan verosta vapaa. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on kuitenkin hakenut asiassa valituslupaa ja tehnyt valituksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle lokakuussa 2008. Raision toimintaan liittyviä riskejä on tarkemmin kuvattu vuoden 2008 tilinpäätöksessä sekä yhtiön internet-sivuilla hallinnointi-osiossa. Lähiajan riskejä on arvioitu myös tämän osavuosikatsauksen yksikkökatsauksissa. NÄKYMÄT Raision alkuperäinen arvio konsernin vuoden 2009 näkymistä on muuttumaton ja pitkälti toteutunut. "Tuloksen heilahtelut kvartaaleiden välillä ja yksiköstä toiseen voimistuvat, mutta tilikauden aikana ne kuitenkin tasapainottavat toisiaan koko yrityksen tasolla. Vaikka ruoan kulutus ja kysyntä säilyvät vakaina, talouskriisin pitkittymisen ennustamattomat vaikutukset voivat laskea volyymia suoraan ja välillisesti ruokaketjun infrastruktuurin kautta lyhyellä tähtäimellä. Siinäkin tapauksessa niiden negatiivinen tulosvaikutus kyetään muutaman kuukauden aikajänteellä neutralisoimaan ja pidemmällä tähtäimellä kapasiteetin uusjako avaa uusia mahdollisuuksia Raisiolle. Raision keskeinen tavoite vuonna 2009 on ylläpitää vakiinnutettu tilanne vaikeassa ympäristössä. Raision volyymien uskotaan vuositasolla kehittyvän maltillisesti. Liikevaihdon suunnan tulee määräämään satokauden 2009 hintataso. Myös yhtiön kannattavuus kehittyy maltillisesti, ja liiketuloksen ennakoidaan olevan 4-5 prosenttia liikevaihdosta. Liiketoiminnan rahavirran tilikaudelta arvioidaan olevan selvästi positiivinen, mutta kuitenkin alle 2008 tason." Raisiossa 3.11.2009 RAISIO OYJ Hallitus Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Rihko, p. 0400 830 727 talousjohtaja Jyrki Paappa, p. 050 5566 512 viestintäpäällikkö Heidi Hirvonen, p. 050 567 3060 Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi Analyytikko- ja lehdistötilaisuus pidetään 3.11.2009 klo 13.00 alkaen Helsingissä hotelli Scandic Simonkentän Bulsa-Freda -kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Englanninkielinen puhelinkonferenssi pidetään 3.11.2009 klo 15.00 alkaen, p. +358 9 8248 3567, PIN-koodi 5658.

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.

Liitteet & linkit