RAISION HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Raisio Oyj:n hallitus on päättänyt esityksistä varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään Turussa 27.3.2008 kello 14.00 alkaen. Esitysten sisältö käy ilmi liitteenä olevasta yhtiökokouskutsusta, joka julkaistaan sanomalehdissä 29.2.2008, jolloin myös ilmoittautumisaika alkaa.

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Raisio Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 27. maaliskuuta 2008 alkaen kello 14.00 Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa, osoite Messukentänkatu 9-13, 20200 Turku.

Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen alkaa klo 13.00.

Kokouksessa käsitellään:

1 YHTIÖJÄRJESTYKSEN 12 §:SSÄ VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI MÄÄRÄTYT ASIAT

2 HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen toimialamääräyksen (3 §) muuttamista siten, että määräyksestä poistetaan maininta elintarvikediagnostiikan laitteista.

3 HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa sekä osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 7.500.000 kappaletta, ja niistä enintään 6.000.000 kappaletta voi olla vaihto-osakkeita ja enintään 1.500.000 kappaletta kantaosakkeita. Hankinta tulee suorittaa siten, että yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai niillä panttina olevien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei hankinnan jälkeen ylitä kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu hankkimaan omia osakkeita muussa kuin osakelajien mukaisessa suhteessa ja päättämään osakkeiden hankkimisjärjestyksestä.

Osakkeiden hankinta toteutetaan OMX:n Pohjoismaisen Pörssin (Helsinki) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuneesta hankintahetken käyvästä hinnasta siten, että valtuutuksen voimassaoloaikana hankittavien osakkeiden osakelajikohtainen vähimmäishinta on osakkeen alin ja enimmäishinta vastaavasti ylin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Pörssin ja Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.

Koska hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa 27.9.2009 asti.

Vielä hallitus ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2007 myöntämä valtuutus omien osakkeiden hankintaan lakkaa olemasta voimassa 27.3.2008.

4 HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA LUOVUTTAMALLA OMIA OSAKKEITA JA ANTAMALLA UUSIA OSAKKEITA

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhteensä enintään 16.500.000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta sekä (2) antamalla maksua vastaan yhteensä enintään 16.500.000 uutta vaihto-osaketta.

(1) Osakeantivaltuutuksen kohteena ovat ensinnäkin kaikki yhtiön hallussa 31.12.2007 olleet omat osakkeet, 8.230.500 vaihto-osaketta ja 158.300 kantaosaketta, sekä kaikki hallitukselle keväällä 2007 myönnetyn valtuuden perusteella vuoden 2008 aikana hankitut ja 27.3.2008 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä hankittavat kantaosakkeet. Vuoden 2007 valtuuden perusteella voidaan hankkia enintään 875.000 kantaosaketta, joista 117.100 kappaletta on jo hankittu vuonna 2007. Toiseksi valtuutuksen kohteena ovat kaikki yhtiökokouksessa 27.3.2008 ehdotettavan hallituksen omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen nojalla yhtiön haltuun tulevat osakkeet, joita ehdotuksen mukaan voitaisiin hankkia yhteensä enintään 7.500.000 kappaletta, ja niistä enintään 6.000.000 kappaletta voi olla vaihto-osakkeita ja enintään 1.500.000 kappaletta kantaosakkeita. Yhtiöjärjestyksen muuntolausekkeen nojalla kantaosakkeet voidaan muuntaa vaihto-osakkeiksi, mistä johtuen tämä osakeantivaltuutus voi koskea enintään 16.500.000 vaihto-osaketta ja enintään 2.269.500 kantaosaketta, kuitenkin yhteensä enintään 16.500.000 yhtiön osaketta.

(2) Hallitus voisi valtuutuksen nojalla antaa maksua vastaan uusia vaihto-osakkeita enintään 16.500.000 kappaletta, mikä on noin 10 % nykyisestä osakkeiden lukumäärästä.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja uusia osakkeita annetaan. Osakkeita voidaan luovuttaa ja antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta ja uusien osakkeiden antamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus yhtiön osakkeisiin, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön pääomarakenteen kehittämistä, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamista tai toteuttamista sekä osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana taloudellisena syynä.

Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta myös OMX:n Pohjoismaisen Pörssin (Helsinki) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä varojen hankkimiseksi investointien ja mahdollisten yritysostojen rahoittamiseen.

Osakkeista maksettavan vastikkeen määrä on vähintään niiden luovutushetken mukainen käypä arvo, joka määräytyy OMX:n Pohjoismaisen Pörssin (Helsinki) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, mutta osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamisessa omia osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeetta. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan, kuittausta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.

Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin muista ehdoista samalla tavoin kuin yhtiökokous voisi niistä päättää.

Valtuutus on voimassa vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä 27.3.2008 lukien.

Vielä hallitus ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2007 hallitukselle myöntämä valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen lakkaa olemasta voimassa 27.3.2008.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen kohdissa 2 - 4 tarkoitetut ehdotukset ovat 17. maaliskuuta 2008 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa Raisiossa, osoite Raisionkaari 55, 21200 Raisio.

OSALLISTUMISOIKEUS

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 17. maaliskuuta 2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään 17. maaliskuuta 2008 kello 15.00.

ILMOITTAUTUMINEN

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään maanantaina 17. maaliskuuta 2008 kello 15.00, joko kirjeellä osoitteella Raisio Oyj, Osakeasiat, PL 101, 21201 Raisio tai telefaksilla numeroon (02) 443 2315 tai puhelimitse numeroon 050 386 4350 tai sähköpostilla osoitteella eeva.hellsten@raisio.com. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle samaan ajankohtaan mennessä.

OSINGONMAKSU

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan
0,04 euroa jokaiselta kantaosakkeelta ja jokaiselta vaihto-osakkeelta.
Osinko maksetaan 8.4.2008 osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
1.4.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään omistajaluetteloon.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENET

Osakkeenomistajat, jotka omistavat 6,8 % osakkeista ja joilla on 15,0 % äänimäärästä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa varsinaisessa yhtiökokouksessa hallintoneuvoston jäsenmääräksi 25 ja hallintoneuvoston jäseniksi yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi valittavaksi Michael Hornborg, Pentti Kalliala, Paavo Myllymäki, Yrjö Ojaniemi, Kari Niemistö, Raine Rekikoski ja Hannu Tarkkonen.

TILINTARKASTAJAT

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee tilikaudelle 2009 kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa ja että varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan edelleen Johan Kronberg, KHT ja Mika Kaarisalo, KHT sekä varatilintarkastajiksi PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö ja Kalle Laaksonen, KHT.

Raisiossa 13. helmikuuta 2008

HALLITUSRAISIO OYJ

Heidi Hirvonen, viestintäpäällikkö, puh. 050 567 3060

Lisätietoja:
rahoitusjohtaja Janne Martti, puh. 050 556 6521

Jakelu
OMX:n Pohjoismainen Pörssi, Helsinki
Keskeiset mediat

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.