RAISION LIIKEVAIHTO KASVOI JA LIIKETULOS PARANI MERKITTÄVÄSTI

• Vuonna 2007 jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 4,8 prosentilla ja oli 421,9 miljoonaa euroa (402,6 milj. euroa vuonna 2006).
• Jatkuvien toimintojen liiketulos oli 9,9 miljoonaa euroa (-2,4 milj. euroa vuonna 2006) ja kertaerineen tilinpäätöksen mukainen liiketulos oli 10,6 miljoonaa euroa (-28,1 milj. euroa).
• Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (-0,02 euroa). Hallitus esittää osinkona maksettavaksi 0,04 euroa/osake.
• Raision tärkeimmät tavoitteet vuonna 2008 ovat kannattavuuden edelleen jatkuva parantaminen sekä kansainvälistyminen ja kasvu.
• Raision liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja jatkuvien toimintojen vuoden 2008 liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä paranevan vertailuvuodesta. Kaikkien yksiköiden liiketulosten arvioidaan vuositasolla olevan positiivisia, vaikka rehun kannattavuuspaineet kasvavat. Elintarvikeyksikön koko vuoden liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen, mutta tavoitteena olevaa viiden prosentin liikevoittotasoa ei kuitenkaan arvioida saavutettavan, sillä markkinointipanostuksia lisätään ja uutuustuotelanseerauksia sekä uusille markkina-alueille etenemistä valmistellaan. Ainesosat-yksikön liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja kannattavuuden paranevan.

Toimitusjohtaja Matti Rihko

”Vuosi 2007 oli maailmanlaajuisesti historiallinen maataloudelle ja elintarviketeollisuudelle. Pitkäaikainen trendi, jossa uusiutuvien raaka-aineiden hinnat tasaisesti laskivat ja elintarvikkeiden osuus kotitalouksien kulutusmenoista pieneni pienenemistään, kääntyi nopeasti päinvastaiseen suuntaan. Syitä tähän oli kaksi. Arviolta puoli miljardia ihmistä Aasiassa siirtyi parempaan tulotasoon. Erityisesti viljan kysyntää rehuksi kasvatti liha- ja maitotuotteiden kulutuksen kasvu. Toinen merkittävä tekijä oli biopolttoaineiden käytön kasvu.

Raision keskeinen teema vuonna 2007 oli kannattavuuden parantaminen. Siinä onnistuttiin hyvin viljaraaka-aineiden ennätyksellisestä hinnannoususta huolimatta. Toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi olivat yrityksen toimintojen virtaviivaistaminen ja yksinkertaistaminen, kannattamattomista liiketoiminnoista luopuminen, ylikapasiteetin leikkaaminen, organisaation madaltaminen ja ohjausprosessin tehostaminen. Lisäksi Raisio ennakoi ensimmäisten joukossa viljamarkkinan muutoksen ja ryhtyi aktiivisiin toimiin pienentääkseen tuloksen riippuvuutta viljan hinnasta ja sen heilahteluista.

Raision tulevaisuuden menestyksen kannalta olennaista on voimakas panostus kuluttajalähtöisyyteen, keskittyminen vahvimpiin tuotemerkkeihin ja kiinnostavimpiin tuoteryhmiin sekä yhteistyön kehittäminen niin asiakkaiden kuin raaka-ainetoimittajien kanssa.

Ekologisen, kasvipohjaisen ravinnon edelläkävijänä ja yhtenä Euroopan innovatiivisimmista viljataloista, Raisio on erittäin hyvässä asemassa kohtaamaan elintarviketeollisuuden uuden murroksen. Tässä murroksessa keskeistä on ilmastonmuutoksen vaikutus kuluttajien valintoihin.”

LOKA-JOULUKUU 2007

• Liikevaihto kasvoi 10,8 prosentilla ja oli 109,2 miljoonaa euroa (98,6 milj. euroa).
• Jatkuvien toimintojen liiketulos parani ja oli 1,7 miljoonaa euroa (-5,1 milj. euroa).
• Omavaraisuusaste korkea 77,9 %.
• Raisio ja Unilever sopivat kasvisteroli- ja stanolipatenttien osittaisesta ristiinlisensoinnista.

Jatkuvien toimintojen tulos ilman kertaeriä

Loka-joulukuussa Raision liikevaihto kasvoi 10,8 prosentilla vertailukaudesta ja oli 109,2 miljoonaa euroa (98,6 milj. euroa). Elintarvikeyksikön liikevaihto oli 50,3 miljoonaa euroa (50,1 milj. euroa), Rehun & Maltaan 54,0 miljoonaa euroa (43,9 milj. euroa) ja Ainesosien 11,6 miljoonaa euroa (10,1 milj. euroa).

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Raision partneri British Biologicals aloitti tammikuussa Benecolin koemarkkinoinnin Intiassa. Benecol-ainesosaa sisältävän ravintolisäjauheen rajoitettu koemarkkinointi ja esittely lääkäreille on käynnissä muutamassa suurkaupungissa.

Raisio Oyj ja ruotsalainen Lantmännen allekirjoittivat sopimuksen yhteisyritystensä omistusjärjestelyistä. Sopimuksen mukaan Lantmännen luovutti Raisiolle omistamansa 25 prosentin osuuden Melia Oy:stä. Vastaavasti Raisio luovutti Lantmännenille 50 prosentin omistuksensa yhteisyritys GoGreen AB:stä ja 27 prosentin osuuden Latviassa sijaitsevasta AS Rigas Dzirnavnieks mylly-yhtiöstä. Melian siirtyminen Raision kokonaan omistamaksi yhtiöksi antaa paremmat mahdollisuudet kehittää Elovena-brändiä itsenäisesti.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Raaka-ainehintojen volatiliteetin hallinta on merkittävin Raision kannattavuuteen vuonna 2008 vaikuttava tekijä. Energian kallistumisella on kaksitahoinen vaikutus, sillä se nostaa tuotantokustannuksia, mutta toisaalta avaa mahdollisuuksia bioenergian kaupalliseen hyödyntämiseen.

Raisio pyrkii lisäämään suoraa sopimusviljelyä, sillä tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi on yhä tärkeämpää varmistaa entistä paremmin käytettävien raaka-aineiden oikea-aikainen saatavuus, laatu ja kilpailukykyinen hinta. Viljamarkkinoiden poikkeuksellinen tilanne ei antanut parasta mahdollista kuvaa Raision vuonna 2007 käyttöön ottaman kiinteähintajärjestelmän toimivuudesta. Raisio kehittää aktiivisesti uusia hinnoittelumalleja, joissa huomioidaan sekä myyjän että ostajan intressit.

Venäjällä kaupan kehittyminen ja länsimaalaistuminen näkyy kaupan aikaisempaa voimakkaampana ketjuuntumisena, mikä lisää kustannuksia listausmaksuissa sekä laajenemisessa Pietarin ja Moskovan ulkopuolelle. Myös vaatimukset suoran toimituslogistiikan lisäämisestä saattavat nostaa voimakkaasti liiketoiminnan kustannuksia Venäjällä.

Steroleihin liittyvä kielteinen julkisuus Keski-Euroopassa saatetaan kytkeä myös stanoleihin, vaikka kliiniset tutkimukset osoittavat sterolien ja Raision Benecol-ainesosaan käyttämien stanolien erot toimivuuden ja turvallisuuden kannalta. Ainesosat-yksikön lähiajan epävarmuustekijät liittyvät tulevaisuuden kasvun turvaamiseen. Valmistelut uusille markkina-alueille pääsemiseksi ovat käynnissä, mutta eri maissa lupaprosessien läpimenoaikaa on vaikea arvioida. Euroopassa kolesterolia alentavien terveysvaikutteisten tuotteiden markkinoiden kasvun turvaaminen edellyttää uusien tuotesovellusten tuomista markkinoille sekä partneriyhteistyön tiivistämistä.

Rehuliiketoiminta on kehittymässä epäterveempään suuntaan, koska Suomen markkinoille rakennetaan paikallista ylikapasiteettia. Lisäksi on olemassa riski, että rehusta pyritään tekemään maatalouskaupan sisäänvetotuote, jolloin hinnoittelua irrotetaan kustannuspohjasta.

Panimoalan maailmanlaajuinen keskittyminen vaikuttaa mallasmarkkinaan Suomessa ja Venäjällä. Mallastoimialan globaali konsolidaatioprosessi on vasta aluillaan ja yksittäisten toimijoiden liikkuma-ala kapenee.

Konserniverokeskuksen verotuksen oikaisulautakunnan marraskuussa 2006 tekemän päätöksen mukaan Raision kemian liiketoimintojen myynnistä syntynyt noin 220 miljoonan euron luovutusvoitto on verovapaa. Asia on edelleen vireillä Helsingin hallinto-oikeudessa. Yhtiön kanta, jota tukevat sen hankkimat asiantuntijalausunnot, on edelleen, että luovutusvoitto on verovapaa.

VUODEN 2008 NÄKYMÄT

Raision liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja jatkuvien toimintojen vuoden 2008 liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä paranevan vertailuvuodesta. Kaikkien yksiköiden liiketulosten arvioidaan vuositasolla olevan positiivisia, vaikka rehun kannattavuuspaineet kasvavat. Elintarvikeyksikön koko vuoden liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen, mutta tavoitteena olevaa viiden prosentin liikevoittotasoa ei kuitenkaan arvioida saavutettavan, sillä markkinointipanostuksia lisätään ja uutuustuotelanseerauksia sekä uusille markkina-alueille etenemistä valmistellaan. Ainesosat-yksikön liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja kannattavuuden paranevan.

RAISIO OYJ

Heidi Hirvonen, viestintäpäällikkö, p. (02) 443 2242, 050 567 3060

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Matti Rihko, p. 0400 830 727
talousjohtaja Jyrki Paappa, p. 050 5566 512

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus pidetään keskiviikkona 13.2.2008 klo 13.00 alkaen Helsingissä hotelli Scandic Simonkentän Pavilion-kabinetissa 8-kerroksessa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki

Englanninkielinen puhelinkonferenssi pidetään 13.2.2008 klo 14.30,
p. +358 (0)9 8248 4448, PIN-koodi 9658.

Raisio Oyj:n vuosikertomus julkaistaan viikolla 11 ja varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 27.3.2008. Tammi-maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan 5.5.2008, tammi-kesäkuun osavuosikatsaus 1.8.2008 ja tammi-syyskuun osavuosikatsaus 31.10.2008.

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.

Liitteet & linkit