RAISION OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2009

Raisio Oyj:n hallitus päätti toukokuussa 2008 kolmevuotisesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä osaksi Raisio-konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi, sitouttaa avainhenkilöt yritykseen sekä tarjota heille kilpailukykyinen osakeomistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä voidaan kolmen vuoden aikana luovuttaa yhteensä enintään 1 600 000 Raisio Oyj:n vaihto-osaketta, jotka jo ovat yhtiön omistuksessa vuosina 2005-2007 toteutettujen omien osakkeiden hankintojen johdosta. Palkkio suoritetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä. Rahasuoritus on tarkoitettu kattamaan osakkeina suoritettavasta palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluontoiset maksut.

Raisio Oyj:n hallitus on 19.12.2008 päättänyt osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä toiselle ansaintajaksolle, joka on tilikausi 2009. Sovellettavat ansaintakriteerit ovat sidotun pääoman tuotto ja tulos ennen kertaluontoisia eriä ja veroja. Luovutettavien osakkeiden määrä on enintään 600 000 vaihto-osaketta. Ansaitun palkkion määrä todetaan asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella tilinpäätöksen valmistuttua keväällä 2010 ja mahdollinen palkkio suoritetaan järjestelmän piirissä oleville henkilöille elokuussa 2010. Palkkiona luovutettavia osakkeita koskevat 31.12.2011 ulottuvat luovutusrajoitus ja palautusvelvollisuus, mikäli ao. henkilön työ- tai tehtäväsopimus päättyy ennen luovutusrajoituksen lakkaamista. Toisella ansaintajaksolla järjestelmän piirissä on 55 henkilöä.

RAISIO OYJ

Heidi Hirvonen
viestintäpäällikkö
p. 050 567 3060


Lisätietoja:
Soittopyynnöt Raision hallituksen puheenjohtaja Simo Palokankaalle välittää Heidi Hirvonen.


Jakelu
NASDAQ OMX
Keskeiset mediat


Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.