RAISION YHTIÖKOKOUSKUTSU JA HALLITUKSEN ESITYKSET

Raisio Oyj:n hallitus on päättänyt esityksistä varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään Turussa 25.3.2010 alkaen kello 14.00. Esitysten sisältö käy ilmi liitteenä olevasta yhtiökokouskutsusta, joka julkaistaan sanomalehdissä 26.2.2010, jolloin myös ilmoittautumisaika alkaa. RAISIO OYJ Heidi Hirvonen viestintäpäällikkö puh. 050 567 3060 Lisätietoja: rahoitusjohtaja Janne Martti, puh. 050 556 6521

YHTIÖKOKOUSKUTSU Raisio Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25. maaliskuuta 2010 alkaen kello 14.00 Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa, osoite Messukentänkatu 9-13, 20200 Turku. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen alkaa klo 13.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Kokouksen järjestäytyminen 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6 Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen 7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 0,09 euroa jokaiselta kantaosakkeelta ja jokaiselta vaihto-osakkeelta. Osinko maksetaan 8.4.2010 osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2010 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon. 9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle 10 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 9, 11 ja 12 §:ien muuttamista toisaalta elokuussa 2009 voimaan tulleen osakeyhtiölain muutoksen johdosta ja toisaalta yhtiökokouskutsujen toimittamistavan ajanmukaistamiseksi. Kokouskutsuaikaa koskevalta osalta hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen 11 § muuttamista siten, että kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kokouskutsutapaa koskevalta osalta hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen 11 § muuttamista siten, että kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla ja muulla hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla. Yhtiöjärjestyksen 11 § ehdotetaan siten muutettavaksi kuulumaan seuraavasti: "Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön internetsivuilla ja muulla hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla. Yhtiökokouskutsu on julkaistava kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää." Edelleen, kutsutavan muuttamisen johdosta yhtiöjärjestyksen 12 §:n 5-kohta, jonka mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään niistä sanomalehdistä, joissa yhtiökokouksista on ilmoitettava, ehdotetaan poistettavaksi, jolloin 12 §:n sisäinen numerointi kohtien 6-8 osalta muuttuu nykyistä yhtä pienemmäksi. Vielä hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen 9.3 §:n muuttamista siten, että siinä vastedes viitataan osakkeenomistajan äänimäärän käyttöön yhtiökokouksessa sen sijasta, että 9.3 §:ssä nykyisin rajoitetaan ylipäänsä ketään henkilöä äänestämästä yli yhtiöjärjestyksessä asetetun enimmäisäänimäärän. Yhtiöjärjestyksen 9.3 § ehdotetaan siten muutettavaksi kuulumaan seuraavasti: "Yhtiökokouksessa kenenkään osakkeenomistajan osakkeilla ei saa äänestää suuremmalla kuin kymmenesosalla siellä edustettujen osakkeiden tuottamasta yhteenlasketusta äänimäärästä." ---- Yhtiöjärjestyksen 11 ja 12 §:ien muuttaminen edellyttää, että hallituksen ehdotusta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttamiseksi tarvitaan kahden peräkkäisen, vähintään 20 päivän väliajalla pidetyssä yhtiökokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista tehty päätös. Hallituksen ehdotukset toisaalta 9 §:n ja toisaalta 11 ja 12 §:ien muuttamisesta ovat siten erilliset, että 11 ja 12 §:ien muutos - edellyttäen, että yhtiökokous ehdotuksen hyväksyy - ilmoitetaan kaupparekisteriin merkittäväksi ensi tilassa varsinaisen yhtiökokouksen 2010 jälkeen. Ehdotettu 9 § muutos voidaan ilmoittaa rekisteröitäväksi vasta sen tultua kahdessa peräkkäisessä yhtiökokouksessa hyväksytyksi. Yhtiökokouksen hyväksymät muutokset tulevat voimaan sen jälkeen, kun yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty kaupparekisteriin. 11 Yhtiökokouskutsulehdistä päättäminen 12 Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotus hallintoneuvoston lakkauttamiseksi ja yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi vastaavasti 13 Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista sekä heille kokouksista aiheutuvien kulujen korvaamisesta päättäminen Osakkeenomistajat, jotka omistavat 6,7 % osakkeista ja joilla on 14,7 % äänimäärästä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa varsinaisessa yhtiökokouksessa, että (1) hallintoneuvoston puheenjohtajalle suoritetaan vuosipalkkiona 12.000 euroa, että (2) puheenjohtajalle suoritetaan hallintoneuvoston kokouspalkkion suuruinen palkkio jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hän osallistuu ja että (3) hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille suoritetaan palkkiona 300 euroa hallintoneuvoston kokoukselta, minkä lisäksi heille korvataan matkakustannukset sekä suoritetaan päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön matkustussäännön mukaan. 14 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen Osakkeenomistajat, jotka omistavat 6,7 % osakkeista ja joilla on 14,7 % äänimäärästä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa varsinaisessa yhtiökokouksessa hallintoneuvoston jäsenmääräksi 25. 15 Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen Osakkeenomistajat, jotka omistavat 6,7 % osakkeista ja joilla on 14,7 % äänimäärästä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa varsinaisessa yhtiökokouksessa hallintoneuvoston jäseniksi yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi valittavaksi Juhani Enkovaaran tilalle Juha Salosen ja Asko Leinosen tilalle Arto Vuorelan ja muiden vuonna 2010 erovuorossa olevien jäsenten - Risto Ervelä, Hans Langh, Urban Silén, Tuula Tallskog ja Johan Taube - valitsemista uudelleen. 16 Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista sekä heille kokouksista aiheutuvien kulujen korvaamisesta päättäminen 17 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 18 Hallituksen jäsenten valitseminen 19 Tilintarkastajien palkkioista päättäminen 20 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättäminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että se valitsee tilikaudelle 2011 kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. 21 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen tilikaudelle 2011 Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2011 varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan Johan Kronberg, KHT ja Mika Kaarisalo, KHT sekä varatilintarkastajiksi PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö ja Kalle Laaksonen, KHT. 22 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin: Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa sekä osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 7.500.000 kappaletta, ja niistä enintään 6.000.000 kappaletta voi olla vaihto-osakkeita ja enintään 1.500.000 kappaletta kantaosakkeita. Hankinta tulee suorittaa siten, että yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai niillä panttina olevien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei hankinnan jälkeen ylitä kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu hankkimaan omia osakkeita muussa kuin osakelajien mukaisessa suhteessa ja päättämään osakkeiden hankkimisjärjestyksestä. Osakkeiden hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (Pörssi) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuneesta hankintahetken käyvästä hinnasta siten, että valtuutuksen voimassaoloaikana hankittavien osakkeiden osakelajikohtainen vähimmäishinta on osakkeen alin ja enimmäishinta vastaavasti ylin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Koska hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 25.9.2011 asti. Vielä hallitus ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2009 myöntämä valtuutus omien osakkeiden hankintaan lakkaa olemasta voimassa 25.3.2010. 23 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhteensä enintään 16.504.404 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta sekä (2) antamalla maksua vastaan yhteensä enintään 16.500.000 uutta vaihto-osaketta. (1) Osakeantivaltuutuksen kohteena ovat ensinnäkin kaikki yhtiön hallussa 31.12.2009 olleet omat osakkeet, 8.803.109 vaihto-osaketta ja 201.295 kantaosaketta. Toiseksi valtuutuksen kohteena ovat kaikki yhtiökokouksessa 25.3.2010 ehdotettavan hallituksen omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen nojalla yhtiön haltuun tulevat osakkeet, joita ehdotuksen mukaan voitaisiin hankkia yhteensä enintään 7.500.000 kappaletta, ja niistä enintään 6.000.000 kappaletta voi olla vaihto-osakkeita ja enintään 1.500.000 kappaletta kantaosakkeita. Yhtiöjärjestyksen muuntolausekkeen nojalla kantaosakkeet voidaan muuntaa vaihto-osakkeiksi, mistä johtuen tämä osakeantivaltuutus voi koskea enintään 16.504.404 vaihto-osaketta ja enintään 1.701.295 kantaosaketta, kuitenkin yhteensä enintään 16.504.404 yhtiön osaketta. (2) Hallitus voisi valtuutuksen nojalla antaa maksua vastaan uusia vaihto-osakkeita enintään 16.500.000 kappaletta, mikä on noin 10 % nykyisestä osakkeiden lukumäärästä. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja uusia osakkeita annetaan. Osakkeita voidaan luovuttaa ja antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta ja uusien osakkeiden antamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus yhtiön osakkeisiin, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön pääomarakenteen kehittämistä, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamista tai toteuttamista sekä osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana taloudellisena syynä. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta myös NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (Pörssi) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä varojen hankkimiseksi investointien ja mahdollisten yritysostojen rahoittamiseen. Osakkeista maksettavan vastikkeen määrä on vähintään niiden luovutushetken mukainen käypä arvo, joka määräytyy Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, mutta osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamisessa omia osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeetta. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan, kuittausta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin muista ehdoista samalla tavoin kuin yhtiökokous voisi niistä päättää. Valtuutus on voimassa vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä 25.3.2010 lukien. Vielä hallitus ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2009 hallitukselle myöntämät valtuutukset osakeanneista päättämiseen lakkaavat olemasta voimassa 25.3.2010. 24 Kokouksen päättäminen ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla kohdissa 10, 22 ja 23 olevat hallituksen ehdotukset, tämä kokouskutsu sekä yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.raisio.com viimeistään 4. maaliskuuta 2010. Raisio Oyj:n vuosikertomuksen, joka myös sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen arvioidaan olevan saatavilla yhtiön internetsivuilla (www.raisio.com) viimeistään 12. maaliskuuta 2010. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. OSALLISTUMISOIKEUS Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 15. maaliskuuta 2010 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään 18. maaliskuuta 2010 kello 15.00. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. ILMOITTAUTUMINEN Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 18. maaliskuuta 2010 kello 15.00, joko sähköpostilla osoitteella eeva.hellsten(at)raisio.com tai puhelimitse numeroon 050 386 4350 tai telefaksilla numeroon (02) 443 2315 tai kirjeitse osoitteella Raisio Oyj, Osakeasiat, PL 101, 21201 Raisio. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus, osoite ja puhelinnumero, mahdollisen avustajan nimi sekä se, käyttääkö osakkeenomistaja asiamiestä ja tämän nimi ja henkilötunnus. ASIAMIEHEN KÄYTTÄMINEN JA VALTAKIRJAT Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteella Raisio Oyj, Osakeasiat, PL 101, 21201 Raisio. HALLINTAREKISTERÖIDYN OSAKKEEN OMISTAJA Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 22. maaliskuuta 2010 kello 10.00 mennessä. OSAKEMÄÄRÄ JA ÄÄNIMÄÄRÄ Yhtiökokouskutsun päivänä Raisio Oyj:n osakekanta jakautuu 130.697.307 vaihto-osakkeeseen, jotka tuottavat 130.697.307 ääntä ja 34.451.723 kantaosakkeeseen, jotka tuottavat 689.034.460 ääntä. Raisiossa 11. helmikuuta 2010 HALLITUS

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.