Eläkevakuutuksia ja verojen maksamista koskevat tiedot saatava julkisiksi: viranomaistietojen saatavuutta on parannettava harmaan talouden torjunnassa rakennusalalla

Nykylainsäädännön puitteissa esimerkiksi rakennustyön tilaajalla ei ole mahdollisuuksia saada todistuksia eläkkeiden ja verojen maksamisesta muutoin kuin pyytämällä paperilla tiedot alihankkijaltaan. Tämä on johtanut mittavaan ja aikaa vievään paperisotaan tilaajayrityksissä, koska tiedot on pyydettävä erikseen jokaiselta alihankkijalta erikseen.

”Työnantajavelvoitteista eläkevakuutuksia ja verojen maksamista koskevat tiedot on saatava julkisiksi, jotta tilaaja pystyy selvittämään vaaditut tiedot tehokkaasti ja reaaliaikaisesti”, vaatii Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti liiton kevätkokouksessa 27.5.2008 Helsingissä.

Viime vuosina on säädetty useita lakeja, joilla on pyritty torjumaan harmaata taloutta. Yksi tällainen laki on vuoden 2007 alussa voimaan tullut tilaajavastuulaki. Lain perusteella tilaajan tulee pyytää ja alihankkijan antaa tietyt laissa luetellut todistukset ja selvitykset. Näin menetellen tilaaja varmistaa, että alihankkija on huolehtinut yhteiskunnallisista velvoitteistaan.

Tilaajavastuulain velvoitteiden tehokas täyttäminen edellyttää tuekseen muutosta nykyiseen lainsää-däntöön. Lainsäätäjän tulisi mahdollistaa mahdollisimman tehokas lain toteutuminen. Eläkevakuutuksia ja verojen maksamista koskevat tiedot on saatava julkisiksi, jotta tilaaja pystyy selvittämään vaaditut tiedot tehokkaasti esimerkiksi sähköisesti internetissä.

Nykyinen hallitus on ohjelmassaan ottanut tehtäväkseen selvittää mahdollisuutta luoda julkinen tietopalvelu, josta voidaan varmistaa, että palveluntarjoaja on hoitanut vero-, työnantaja- ja muut velvoitteensa asianmukaisesti. Selvitystyötä ei ole vielä aloitettu.

”Rakennusteollisuus pitää tärkeänä, että selvitystyö aloitetaan mahdollisimman nopeasti. Edellä mainittujen tietojen avaaminen julkisiksi on mielestämme ainoa mahdollisuus toimia tehokkaasti harmaan talouden torjumiseksi. Ruotsissa tähän on jo päästy”, painottaa toimitusjohtaja Pipatti.

Sähköinen tiedonsiirto on nykyaikaa

Rakennusteollisuus RT on tilaajavastuulain voimaantulon jälkeen pyrkinyt luomaan tehokkaita menettelyjä tilaajavastuulain edellyttämien selvityksien tekemiseksi. Tammikuussa 2008 avattu tilaajavastuu.fi –palvelu on yksi osa työssä, jota RT tekee harmaan talouden torjumiseksi ja terveiden markkinoiden edistämiseksi rakennusalalla.

Tilaajavastuulaista kertyneen kokemuksen perustella on havaittu, että viranomaisten keskinäisessä yhteistyössä ja viranomaistietojen saatavuudessa ovat keskeiset muutostarpeet tehokkaan sähköisen tietopalvelun tuottamiseksi. ”Nyt palvelun tehokasta käytettävyyttä uhkaa viranomais- ja eläkevakuutustietojen saannin vaikeus. Kaikki tilaajavastuulain edellyttämät tiedot tulisi saada sähköisessä muodossa ja avoimesti”, toimitusjohtaja Pipatti sanoo.

Tilaajavastuu.fi -palvelusta löytyy nyt YTJ-ote ja kaupparekisteritiedot kaikista suomalaisista yrityksistä sekä mahdolliset liiketoimintakiellot yritysten vastuuhenkilöistä. Sen lisäksi palvelusta saa Rakentamisen Laatu RALA ry:n ja Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n ylläpitämät yritystiedot, joihin sisältyvät muun muassa tilaajavastuulain edellyttämä todistus verojen maksamisesta ja eläkevakuutusten ottamisesta. Ongelmana on se seikka, että vero- ja eläketiedot on saatavissa ainoastaan RALA ry:n ja SETI Oy:n rekisterissä olevista yrityksistä. Muista yrityksistä niitä on viranomaiskäytäntöjen vuoksi hankala, ellei jopa mahdotonta saada. ”Lainsäätäjän tulisi nyt nähdä metsä puilta, ja pyrkiä lainsäädäntöteitse luomaan mahdollisuudet nykyesteiden poistamiseen”, toimitusjohtaja Pipatti painottaa.

Viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyötä tiivistettävä entisestään

”Rakennusteollisuus pitää oikeana maan hallituksen 8.5.2008 hyväksymässä sisäisen turvallisuuden ohjelmassa esitettyä toimenpidettä lisätä sektorikohtaista yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. Rakennusteollisuus RT ry haluaa olla mukana tässä vuonna 2009 alkavassa yhteistyössä”, linjaa toimitusjohtaja Pipatti.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, puh (09) 1299 200
Johtaja Tapio Kari, puh (09) 1299 213

Tämä tiedote löytyy myös Rakennusteollisuus RT ry:n verkkosivuilta osoitteesta www.rakennusteollisuus.fi
Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan yritysten työmarkkina- ja elinkeinopoliittinen edunvalvon-tajärjestö. Se edistää jäsenyritystensä hyvää liiketoimintaa ja laadukasta rakentamista.


Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.