Infrarakentajat ennakoivat alamäkeä ensi talveksi

Infra ry

Suurista väylähankkeista huolimatta infra-alan talven työmäärät ovat supistumassa. Vain Kaakkois-Suomessa nähdään toivonpilkahduksia. Tulokset selviävät Infra ry:n alueellisesta suhdannekyselystä. Keväällä 2009 infra-alan urakoitsijat arvioivat kesäkauden työmäärien selvää supistumista sekä rakentamisessa että kunnossapidossa ja hoitotehtävissä. Kaksi kolmesta yrityksestä ennakoi tuolloin työmäärien supistuvan vuotta aikaisemmasta. Negatiiviset odotukset toteutuivat, joskin hieman lievempinä. Elvytys näyttää auttaneen. Työmäärän ilmoitti supistuneen puolet yrityksistä. Runsaalla kymmenellä prosentilla työmäärä kasvoi. Kapasiteetin käyttöaste heikkeni selvästi viime vuosien tasosta. Maan eri osissa suhdannetilanteet ovat hyvin erilaiset. Lounais-Suomessa tilanne on negatiivisin, Kaakkois-Suomessa positiivisin. Huolimatta siitä, että monia isoja infrahankkeita on vastikään käynnistynyt tai käynnistymässä alan yritykset ennakoivat talven työmäärän supistuvan. Paikallisyritykset odottavat varsinkin rakentamisen voimakasta supistumista. Myös kunnossapidon töiden ennakoidaan vähenevän. Talonrakentamisen supistuminen, kuntien talouden voimakas heikkeneminen, perusväylänpidon rahoitusvaje ja teollisuuden sekä kaivosten heikko investointiaste näkyvät odotuksissa. Suhdannetilanne heikkeni selvästi vuotta aikaisemmasta, vaikka kevään negatiiviset odotukset eivät onneksi täysimääräisesti toteutuneetkaan. Kesän tilannetta voi kuvata keskimäärin korkeintaan kohtuulliseksi. Kaakkois-Suomessa suhdannetilanne oli muuta maata selvästi parempi. Myös Pohjanmaalla kesäkausi oli kohtuullisen hyvä. Lounais-Suomi erottui selvästi heikoimmaksi. Kesäkauden työmäärä supistui eniten Lounais-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa. Kapasiteetin käyttöaste oli keskimäärin 84 %, kun se vuotta aikaisemmin oli 92 %. Vaihteluväli oli Lounais-Suomen 79 % ja Kaakkois-Suomen 89 % välillä. Paikallisyritysten käyttöaste oli loppukesällä kuitenkin selvästi parempi kuin isoissa yrityksissä, joissa se oli painunut 73 %:iin. Tulevan talvikauden odotukset ovat heikenneet vuotta aikaisemmasta. Neljä viidestä yrityksestä ennakoi rakentamisen määrän supistuvan vuotta aikaisemmasta. Heikoimmat odotukset ovat Lounais-Suomessa, jossa jokainen yritys ennakoi supistumista ja Pohjois-Suomessa, jossa yhdeksän kymmenestä arvioi rakentamisen supistuvan. Kunnossapidon ja hoidon tehtävien määrän odottaa supistuvan kolmannes yrityksistä, kolme viidestä pysyvän ennallaan. Muutamat yritykset Keski-, Kaakkois- ja Itä-Suomessa arvioivat kasvua. Ammattityövoiman puute on pitkään haitannut alaa. Nyt tilanne on muuttunut. Vain Uudellamaalla ja Kaakkois-Suomessa yrityksissä on jonkinasteinen vajaus. Yleinen heikko suhdanne ja tarjouspyyntöjen vähyys ovat selvästi suurin huolen aihe. Kustannusten nousu ja kireät toteutusaikataulut ovat huolena keskimääräistä useammalla kaakossa, idässä ja Pohjanmaalla. Urakoiden alhainen hintataso vaikeuttaa toimintaa erityisesti Uudellamaalla. Infra ry:n syksyn suhdannetiedusteluun (2/09) vastasi kultakin alueelta 10-15 merkittävää yritystä, jotka edustavat kattavasti Infra ry:n jäsenkuntaa. Tiedusteluun osallistui yhteensä lähes sata yritystä. Lisätietoja: Kehityspäällikkö Tapani Karonen, Infra ry tapani.karonen@infrary.fi 040 55 12 127 Infra ry kuuluu Rakennusteollisuus RT ry:hyn. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.

Tilaa