Kiviainesalan turvallisuuskilpailu herätti huomiota eduskuntatalon portailla

Lehdistötiedote Vapaa julkaistavaksi 22.4. klo 14.

Kiviainesalan turvalliskilpailun tulokset julkistettiin tänään eduskuntatalon portailla, onhan eduskuntatalo ”sattumoisin” kivestä rakennettu. Ilman kiviaineksia ei muutenkaan rakenneta mitään. Monet kiviainesalan keksinnöt ovat lähtöisin Suomesta. Täällä toimii myös alan johtavia tuotantolaitosvalmistajia. Kiviainesala on maassamme huippuluokkaa työturvallisuudessa. Alan turvallisuustaso on noussut ”luolamiestasolta kovalle kivimiestasolle”. Kyseessä on teollisuudenhaara, joka pitää huolta työntekijöistään. Tänään julkistettiin viime vuonna työturvallisuudessa parhaat tulokset saavuttaneet tuotantolaitokset. Mittaustapana käytettiin alalle kehitettyä ”murskamittaria”. Kilpailun tarkoituksena on parantaa alan imagoa, turvallisuustasoa sekä tehdä turvallisuustasoa mittaava murskamittari tunnetuksi ja saada mittari laajaan käyttöön alan yritysten keskuudessa. Turvallisuustaso ja erityisesti asenne on kokonaisuudessaan parantunut toimialalla merkittävästi. Entisenkaltaiset vakavat turvallisuuspuutteet ovat vähentyneet lähes minimiin. Murskamittaritulosten kehitys puhuu puolestaan: vuonna 2007 mittausten keskiarvo oli 89,2 %, vuonna 2008 93,8 % ja vuonna 2009 96,9 %. Parhaan tuloksen Murskamittareilla saavuttivat Rudus Murskaus Oy ja Lemminkäinen Infra Oy. Voitto jaettiin yritysten kesken. Molempien turvallisuustaso ylitti reilusti lain vaatiman tason. Parhaiten tulostaan edellisestä vuodesta parantaneena yrityksenä palkittiin NCC Roads Oy. Parhaimman best practise –käytännön esille tuovana laitoksena palkittiin Seepsula Oy. Seepsula Oy vähensi pölyämistä pitämällä hihnan päässä olevan tuotekasan sopivan korkuisena, jolloin tuotteen pudotuskorkeus pysyi pienenä ja pölyäminen vähäisenä. - Turvallisuusasiat ovat rakennusalalla yleisesti menossa parempaan suuntaan. Vaikka työtapaturmafrekvenssi on Suomessa pienentynyt, on turvallisuustasossamme rutkasti parantamisen varaa. Rakennusteollisuus RT tekee järjestönä kaikkensa alan turvallisuuden kehittämisen eteen, sanoo Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti. - Työturvallisuuden lisäksi toinen tärkeä asia on kansallinen luonnonvarastrategia. Luonnonvarojen käytön hallinta edellyttää resurssi- ja osaamistalouden yhdistymistä uudella tavalla. Suomi tarvitsee maa-aineksiaan. Maa-ainesten saaminen käyttöön pitäisi saada järjestelmällisen ja suunnitelmallisen toiminnan piiriin. Jos näin ei käy, se huonontaa kansallista kilpailukykyämme. Suomalaisen hyvinvoinnin kannalta meillä pitäisi olla mahdollisuus hyödyntää maaperästämme löytyviä luonnonvaroja, Pipatti jatkaa. Kiviainesten tuotantoa on kehitetty Suomessa voimakkaasti. Viime aikoina painopiste on ollut turvallisuuden parantamisessa. Tuotantolaitteiden turvallisuuteen ovat panostaneet kilpailussa mukana olleet yritykset sekä laitevalmistajat. Suomalaisen murskauslaitteiden valmistajan, Metson Kaivos- ja maarakennusteknologiasegmentin edustaja, turvallisuus- ja ympäristöasioista vastaava johtaja Pirjo Virtanen toteaa työturvallisuuden olevan Metsolle ensisijaisen tärkeä asia. - Kiviainesalalla käsitellään kiveä ja koneita sellaisissa olosuhteissa, joissa sekä asenteen, suojavarusteiden että ennakkovalmistautumisen on oltava kohdallaan. Kaivos- ja maarakennusalojen johtavana laitevalmistajana haluamme varmistaa, että valmistamamme laitteet ovat teknologialtaan korkeatasoisia ja turvallisia käyttää. Työtapaturmien vaikutus työviihtyvyyteen ja tuottavuuteen on tullut alan yleiseen tietoisuuteen. Työturvallisuuden paraneminen näkyy laitoksilla parantuneena siisteytenä, henkilöstön motivoitumisena ja ylpeytenä edustaa alaansa. Voittaneilla laitoksilla ei ole tyydytty pelkästään työsuojelulain kirjaimen täyttämiseen, vaan turvallisuustaso on viety paljon pidemmälle. Kilpailun tuomarina toimi turvallisuuspäällikkö Timo Pinomäki Skanska Infra Oy:stä. Kilpailun järjesti Rakennusteollisuus RT:hen kuuluvan Infra ry:n kiviainesjaosto, joka edustaa valtaosaa Suomen kiviaineksia tuottavista ja myyvistä yrityksistä. Infra ry on maa- ja vesirakennus- sekä asfalttialan yrittäjien ja yritysten elinkeinopoliittinen etujärjestö ja alan työnantajaliitto. Lisätietoja antavat: Infra ry:n kiviainesjaoston puheenjohtaja Pertti Peltomaa, p. 0400-420488. Infra ry:n puheenjohtaja, kiviainesjaoston varapuheenjohtaja Per Fjäder, p. 0400-222781. Murskamittari: Järjestelmässä havainnoidaan tuotantolaitoksella tehtävillä katselmuksilla työturvallisuuden tasoa: kalusto ja työskentely, esi-, väli- ja jälkimurskain, seulat, järjestys ja varastointi. Kun tarkastuskierros on tehty ja mahdolliset huomautukset kirjattu, lasketaan havainnot yhteen kohdittain Murska-mittarin tulos ilmaistaan indeksinä, jonka yksikkönä on prosentti. Se kuvaa oikein-havaintojen osuutta kaikista havainnoista. Mitä suurempi osa tehdyistä havainnoista on oikein, sitä parempi indeksi ja turvallisuustaso murskauslaitoksella on. Työturvallisuuden taso heijastuu myös yleensä laitoksesta aiheutuviin melu- ja pölypäästöihin. Parannettaessa toista yleensä paranee myös toinen. Kiviainesala: Kiviaines on maailman käytetyin rakennusmateriaali ja toiseksi käytetyin materiaali heti veden jälkeen. Suomessa kiviaineksia käytetään noin 110 miljoonaa tonnia vuosittain. Suurin osa kiviaineksista käytetään katujen, teiden, ratojen tai rakennusten rakentamiseen. Ilman kiviaineksia rakentaminen on lähes mahdotonta. Ala työllistää suoraan noin 3000 henkilöä, joista valtaosa työskentelee ulkona vaativissa olosuhteissa läpi vuoden. Tuotannosta syntyvät päästöt ovat pääosin melu- ja pölypäästöjä. Suurimmat ympäristövaikutukset tulevat kiviaineksen kuljetuksen pakokaasuista. Tämän takia kiviainesten tuotantopaikat pyritään järjestämään lähelle käyttöalueita, jotta ympäristövaikutukset voidaan minimoida.

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.