KIVIAINESALAN TURVALLISUUSKILPAILUN TASO HUIPPULUOKKAA

KIVIAINESJAOSTO Lehdistötiedote 13.2.2009 vapaa julkaistavaksi klo 14.30

Monet kiviainesalan keksinnöt ovat lähtöisin Suomesta, ja täällä toimii myös alan johtavia tuotantolaitosvalmistajia. Kiviainesala on maassamme huippuluokkaa myös työturvallisuudessa, se kävi ilmi tänään Lahdessa jossa palkittiin viime vuonna työturvallisuudessa parhaan tuloksen saavuttaneet tuotantolaitokset.

Vuoden 2008 kiviainesalan tuotantolaitosten turvallisuuskilpailussa saavutettiin huipputuloksia. Kolmen parhaan sijoituksissa käytiin kisaa vajaan kahden prosentin sisällä ja voittajan tulos oli 99,2 prosenttia. Mittaustapana käytettiin alalle kehitettyä niin sanottua Murskamittaria. Tulosta voidaan pitää äärimmäisen kovana tuloksena rakennusalalla ja teollisuudessa yleensä. Kilpailun taso oli noussut edellisestä vuodesta selvästi.

Kiviainesten tuotantoa on kehitetty Suomessa voimakkaasti. Suomesta ovat lähtöisin muun muassa siirrettävät eli mobiilit murskauslaitokset. Viime aikoina painopiste on ollut kiviainestuotannon turvallisuuden parantamisessa. Vuonna 2008 turvallisuudessa on otettu jälleen valtava askel eteenpäin.

Työtapaturmien voimakas vaikutus työviihtyvyyteen, henkilökohtaiseen elämään ja tuottavuuteen on tullut alan yleiseen tietoisuuteen. Työturvallisuuden paraneminen näkyy laitoksilla parantuneena siisteytenä, henkilöstön motivoitumisena ja ylpeytenä edustaa alaansa. Voittaneilla laitoksilla ei ole tyydytty pelkästään työsuojelulain kirjaimen täyttämiseen, vaan turvallisuustaso oli viety selvästi paljon pidemmälle.

Kiviainesjaoston yhtenä päätavoitteena on ollut turvallisuuden edistäminen. Turvallisuuden parantamiseksi on kehitetty turvallisuustasoa kiviainestuotannossa mittaava järjestelmä, Murskamittari. Järjestelmä on otettu alan yrityksissä hyvin käyttöön ja käyttöönottoa ja kehitystä on edistetty järjestämällä yritysten kesken vapaaehtoinen kilpailu parhaimmasta turvallisuustuloksesta käyttäen Murskamittaria tulosten vertailussa. Vuonna 2007 käytiin alan ensimmäinen kisa, jonka tulokset olivat hyvää keskitasoa.

Kilpailun järjesti Infra ry:ssä toimiva kiviainesjaosto, joka edustaa valtaosaa Suomen kiviaineksia tuottavista ja myyvistä yrityksistä. Infra ry on maa- ja vesirakennus- sekä asfalttialan yrittäjien ja yritysten elinkeinopoliittinen etujärjestö ja alan työnantajaliitto. Inra ry on Rakennusteollisuus RT ry:n yksi viidestä toimialaliitosta.

Vuonna 2008 järjestettyyn kilpailuun ottivat osaa: Destia Oy, E. Hyvönen Oy (Morenia Oy), Fjäder-Yhtiöt Oy, Lemminkäinen Infra Oy, NCC Roads Oy, Rudus Murskaus Oy, Seepsula Oy ja Telamurska Oy. Kilpailuun sai osallistua sekä kiinteällä asemalla että mobiililla asemalla eli maksimissaan kahdella asemalla yritystä kohden. Kilpailun tuomarina toimi turvallisuuspäällikkö Timo Pinomäki Skanska Infra Oy:stä. Kilpailukohteita tarkastettiin kaikkiaan 12 kappaletta ympäri Suomea; Espoosta Kittilään. Kilpailun kolme parasta tuotantolaitosta olivat:

1. Rudus Murskaus Oy, Nurmijärven tuotantolaitos
2. Seepsula Oy, Senkkerin tuotantolaitos
3. Rudus Murskaus Oy, Läyliäinen (mobiili tuotantolaitos)

Tämän lisäksi kilpailussa jaettiin erikoispalkinto Murskamittarin omaehtoisesta kehittämisestä ja säh-köisestä tiedonhallinnasta Telamurska Oy:n mobiilille tuotantolaitokselle. Kilpailun palkinnot jaettiin Kivimiespäivillä Lahdessa 13.2.2009.

Murskamittari: Järjestelmässä havainnoidaan tuotantolaitoksella tehtävillä katselmuksilla työturvallisuuden tasoa: kalusto ja työskentely, esi-, väli- ja jälkimurskain,seulat, järjestys ja varastointi. Kun tarkastuskierros on tehty ja mahdolliset huomautukset kirjattu, lasketaan havainnot yhteen kohdittain Murskamittarin tulos ilmaistaan indeksinä, jonka yksikkönä on prosentti. Se kuvaa oikein-havaintojen osuutta kaikista havainnoista. Mitä suurempi osa tehdyistä havainnoista on oikein, sitä parempi indeksi ja turvallisuustaso murskauslaitoksella on. Työturvallisuuden taso heijastuu myös yleensä laitoksesta aiheutuviin melu- ja pölypäästöihin. Parannettaessa toista yleensä paranee myös toinen.

Kiviainesala pähkinänkuoressa:

Kiviaines on maailman käytetyin rakennusmateriaali ja toiseksi käytetyin materiaali heti veden jälkeen. Suomessa kiviaineksia käytetään noin 110 miljoonaa tonnia vuosittain. Se tekee runsaat 20 tonnia per suomalainen vuodessa. Suurin osa kiviaineksista käytetään yleishyödylliseen toimintaan; katujen, teiden, ratojen tai rakennusten rakentamiseen. Ilman kiviaineksia rakentaminen on lähes mahdotonta. Kiviaines on luonnollinen rakennusmateriaali, jonka tuotanto vaatii paljon tietotaitoa ja teknologiaa. Ala työllistää suoraan noin 3000 henkilöä, joista valtaosa työskentelee ulkona vaativissa olosuhteissa läpi vuoden. Tuotannosta syntyvät päästöt ovat pääosin melu- ja pölypäästöjä. Suurimmat ympäristö-vaikutukset tulevat kiviaineksen kuljetuksen pakokaasuista. Tämän takia kiviainesten tuotantopaikat pyritään järjestämään lähelle käyttöalueita, jotta ympäristövaikutukset voidaan minimoida.

Lisätietoja antavat:
Infra ry:n kiviainesjaoston puheenjohtaja Martti Kärkkäinen 0400-422890 tai varapuheenjohtaja Per Fjäder 0400-222781.

Tämä tiedote löytyy myös sivulta www.rakennusteollisuus.fi

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.

Tilaa

Multimedia

Multimedia