Maalarimestariliitto: Terveen urakoinnin edellytykset turvattava

Suomen Maalarimestariliitto ry Lehdistötiedote vapaa julkaistavaksi 8.10.2009

Suomen Maalarimestariliitto on ylimääräisessä liittokokouksessaan 8.10.2009 kiinnittänyt huomiota terveen urakoinnin toimintaedellytysten turvaamiseen. ”Suomen Maalarimestariliitto on erityisen huolissaan harmaan talouden osuudesta ja vaikutuksesta rakennusalan urakointiin. Velvoitteensa hoitavien yritysten markkinatilanne on muodostunut vaikeaksi, koska markkinoilla on liikaa sellaisia toimijoita, jotka eivät noudata Suomessa voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä: tällaiset yritykset eivät maksa esimerkiksi ennakonpidätyksiä tai sosiaaliturva- ja eläkemaksuja. Valtiovallan tulisikin keskittää huomionsa siihen, että voimassa olevia säädöksiä noudatetaan. Tämä vaatii resurssien selvää lisäämistä, mutta siitä aiheutuvat kulut julkishallinto saa takaisin jo paluupostissa”, toteaa alansa epäterveistä toimintaolosuhteista Suomen Maalarimestariliiton puheenjohtaja, Esko Nurmisen Maalaamo Oy:n toimitusjohtaja Heikki Nurminen. Kilpailuolosuhteet ovat pitkään olleet haasteelliset, mutta ne ovat tänä vuonna muuttuneet epäterveiksi. Erilaiset korjausavustukset ja kotitalousvähennyksen jatkaminen ovat hyvä keino edistää tervettä urakointia ja työllisyyttä. Samalla on kuitenkin huolehdittava, että vain sellainen työ on avustusten piirissä, jossa toimitaan sääntöjen ja määräysten mukaan. Näin parannetaan työllisyyttä ja kohdistetaan veronmaksajien rahoittamat tukitoimet niin, että tukitoimet auttavat Suomea selviytymään taantumasta. Eikö valtio ole kiinnostunut saamisistaan? Lainsäädännölliset toimet eivät auta ellei viranomaisten epärehellisen liiketoiminnan valvonta ole riittävää ja nopeaa. Tähän tehtävään on varattava riittävästi resursseja. Alan järjestöt voivat tukea ja osaltaan edistää tätä toimintaa. Niiden tehtäväksi asiaa ei kuitenkaan saa jättää. On käsittämätöntä, ettei valtio ole kiinnostunut turvaamaan saamisiaan kaikilta Suomessa toimivilta yrityksiltä ja työntekijöiltä, samanaikaisesti kun se ajaa erilaisia verojen ja maksujen korotuksia. Tämä osaltaan luo harmaalle toiminnalle lisää houkuttelevuutta ja pimeä työ tulee entistä houkuttelevammaksi. Yhtenä keinona on tilanteen parantamiseksi on ehdotettu käännettyä arvonlisäveroa, jossa hankkeen pääurakoitsija tilittää arvonlisäveron valtiolle. Käännetty arvonlisävero on rakennusalalle näillä näkymin tehoton ja kustannuksia nostava toimenpide. Se ei - kuten Rakennusteollisuus RT ry on useissa yhteyksissä todistanut - estä harmaan talouden jatkumista rakennusalalla. Harmaan talouden moottori rakennusalalla on pimeän työn tekeminen. Pimeää työtä tehdään tuloveron ja työn sivukulujen välttämiseksi, eikä käännetty alv pure niihin. Paljon nopeammin ja tehokkaammin saadaan tuloksia nopealla ja oikein kohdennetulla valvonnalla. Erityisesti eri viranomaisten välistä yhteistyötä on kehitettävä. Lisätietoja: puheenjohtaja Heikki Nurminen puh. 0400 420 672 toimitusjohtaja Juha Helmijoki puh. 040 501 3788 SMML on Rakennusteollisuus RT ry:n jäsenyhdistys ja osa RT:n Pinta-toimialaa. Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi. Tämä tiedote on myös Rakennusteollisuus RT ry:n verkkosivuilla osoitteessa: http://www.rakennusteollisuus.fi

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.

Tilaa