Puukerrostalojen paloturvallisuus vaatii lisäselvitystä

Asuntoministeri Jan Vapaavuoren asettama työryhmä ryhtyi marraskuussa 2009 perkaamaan rakentamismääräyksiä sillä silmällä, ettei niiden kautta aiheuteta perusteettomasti haittaa puun käytölle rakentamisessa. Työryhmän raportti luovutettiin tänään asuntoministerille. Rakennusteollisuus RT pitää hyvänä asiana, että turhia esteitä ollaan poistamassa puurakentamisen tieltä, asuinkerrostalojen paloturvallisuutta kuitenkaan heikentämättä.

Työryhmän raportissa on sovittu useista palomääräysten muutosehdotuksista, jotka selkeyttävät määräyksiä ja siten helpottavat muun muassa puumateriaalien käyttöä rakentamisessa.  Puukerrostalon runkoa palolta suojaavien rakenteiden osalta haastavaan työhön varattu aika osoittautui kuitenkin riittämättömäksi. Siksi työryhmän raportissa esitettyjä niin sanottuja P2-luokan rakennuksen suojaverhousluokkia ja lukuarvoja on pidettävä suuntaa antavina. Niiden perusteiden selvittäminen vaatii vielä jatkotutkimusta.

Puukerrostalojen paloturvallisuutta koskevien rakentamismääräysehdotusten laatijoiden onkin varmistettava, että tulevat muutokset eivät heikennä miltään osin rakennusten paloturvallisuutta.

Tänään asuntoministerille luovutettu ehdotus mahdollistaisi puun käytön betonirunkoisten rakennusten ulkoverhouksissa ja ulkoseinärakenteissa rakentamismääräysten taulukkomitoitukseen perustuen, sekä lisäkerroksen rakentamisen puurunkoisena asuinkerrostaloon. Myös hallimaisten rakennusten paloturvallisuusvaatimuksia voitaisiin esityksen mukaan yhdenmukaistaa. Lisäksi työryhmä esittää jatkoselvitettäväksi muun muassa, miten tiiviiden ja matalien asuinalueiden rakennusten välisiä etäisyyssääntöjä voitaisiin tarkentaa.

On hyvä asia, että rakentamisen säädösviidakkoa ollaan selkeyttämässä. Asuntoministerille tänään luovutettu työryhmän raportti antaa siihen hyvät suuntaviivat puurakentamisen kannalta. Yksityiskohtaisempien lukuarvojen asettamiseksi vaaditaan vielä kuitenkin tarkempia selvityksiä.

Lisätiedot:
johtaja Antti Koponen, puh. 050 414 0082
erityisasiantuntija Timo Pulkki, puh. 050 414 3114
 
Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.
Tämä tiedote on myös Rakennusteollisuus RT ry:n verkkosivuilla osoitteessa:
http://www.rakennusteollisuus.fi

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.