Rakennusteollisuus eri mieltä tänään vahvistetun käännetyn arvonlisäveron tehosta-  byrokratian minimoimiseksi saatava pian selkeä ohjeistus

Tasavallan presidentti on perjantaina 16.7.2010 vahvistanut arvonlisäverolain muutoksen, joka tuo rakennusalalle käännetyn arvonlisäveron. Laki tulee voimaan 1.4.2011.

Käännetty arvonlisävero on nähty lääkkeeksi, jolla voidaan vähentää talousrikollisuutta rakennusalalta. Rakentajien mielestä uusi veromuoto ei kuitenkaan pysty kitkemään rikollisuutta. Ala onkin kehittänyt itse muita, tehokkaampia keinoja talousrikollisuuden torjuntaan. Yksi vahva toimenpide on alan yritysten järjestöjen meno osakkaaksi Suomen Tilaajavastuu Oy:hyn, joka pitää yllä Tilaajavastuu.fi-verkkopalvelua.

Rakennusteollisuus RT on vastustanut käännetyn arvonlisäveron käyttöön ottamista, koska se ei poista harmaata taloutta rakennusalalta ja aiheuttaa yrityksille tulkintavaikeuksia ja sitä kautta merkittävän jälkiverotusriskin. RT on myös esittänyt, että asian hoitamiseksi varatut viranomaisresurssit on riittämättömät ja sen vuoksi on pelättävissä, että uusi järjestelmä luo uusia veronkiertotapoja talousrikollisille.

Käännetty arvonlisävero tarkoittaa sitä, että arvonlisäveron maksaa ostaja eikä myyjä. Käännetyn arvonlisäveron soveltamiseksi tarvitaan kahden kriteerin täyttyminen. Palvelun on oltava rakentamispalvelua tai työvoiman vuokrausta rakentamispalvelua varten ja palvelun ostajan on oltava sellainen, joka muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua.

”Rakentamispalvelun määritteleminen yksiselitteisesti on erittäin haasteellista ja on varmaa, että oikeusistuimissa käydään monia rajanvetoja siitä,  onko esimerkiksi palvelutoiminta rakentamista vai kiinteistönhoitoa tai kuljetuspalvelua. Yksi tarkasteltava kriittinen asia on, paljonko palvelua myynnin pitää sisältää, jotta se on palvelua eikä tavaran myyntiä. On myös melko haasteellista tietää palvelun ostajasta niin paljon, että voi varmuudella sanoa myykö ostaja muutoin kuin satunnaisesti rakentamispalvelua edelleen”, pohtii toimitusjohtaja Tarmo Pipatti  Rakennusteollisuus RT:stä.

Laki on nyt vahvistettu ja rakennusalan toimijoiden ja viranomaisten on keskityttävä siihen, että siirtyminen uuteen järjestelmään sujuisi mahdollisimman kivuttomasti. Valtiovarainministeriön johdolla onkin jo aloitettu uutta lakia koskevien soveltamisohjeiden laatiminen. RT on ollut aktiivisesti mukana ohjeiden laatimisessa. Ohjeiden perusteella on koulutettava sekä viranomaisia että yritysten henkilökuntaa, ja myös työkalut kuten ohjelmat lomakkeet ja ohjeet on saatettava ajan tasalle.

”Valmistautuminen lain voimaantuloon on tehtävä huolella, jotta se hyöty, joka järjestelmällä rakennusalan talousrikollisuuden torjumisessa on saatavissa, voidaan mahdollisimman täysipainoisesti hyödyntää. Ikävin mahdollinen vaihtoehto on, että rehelliset yritykset työllistävät itsensä ja viranomaiset, mutta harmaan talouden toimijat löytävät järjestelmästä uusia porsaanreikiä, pohtii se sama kuin edelläkin, Tapio Kari sanoo.

Hänen mukaansa rakennusala toivoo nyt hartaasti, että viranomaiset suuntaavat riittävästi resursseja uudistuksen hoitamiseen. Talousrikollisuus on rakennusalalla vakava ongelma, joka on pantava ahtaalle, jotta rehellisellä ja tasapuolisella kilpailulla voidaan tuoda asiakkaalle mahdollisimman suuri hyöty.

Lisätietoja:
Rakennusteollisuus RT,
toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, puh 040 506 5021, asiamies Paavo Mattila, puh 050 545 8794

Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja.
RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.

Liitteet & linkit