Rakennusteollisuus RT: verottajan tehotarkastus auttaa harmaan talouden torjunnassa

Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti pitää verottajan vuoden alussa aloittamaa tehotarkastusta erittäin tervetulleena rakennusalan harmaan talouden torjuntatyössä. ”Rakennusteollisuus on huolissaan rehellisesti toimivien yritysten kilpailuedellytyksistä ja niiden työntekijöiden työllisyydestä kiristyvässä markkinatilanteessa. Hämäräyritykset eivät jätä takuutodistusta työstään, eikä niiden taustalla olevia talousrikollisia juuri laatu kiinnosta. Näin ollen myös rakentajien asiakkaat joutuvat yhteiskunnan ohella pimeän talouden maksumiehiksi”, toimitusjohtaja Pipatti painottaa.

Joukko rakennusalan yrityksiä on ollut verohallinnon kohdennetussa tehotarkastuksessa vuoden alusta lähtien. Yritykset on seulottu verottajan omien tutkimusten perusteella. Epäselvyyksiä on löytynyt 80 prosentissa tutkituista yrityksistä.

Rakennusalan järjestöjen harmaan talouden torjuntatalkoot käynnistyivät jo 15 vuotta sitten. Ala on tehnyt paljon yhteistyötä viranomaisten kanssa. Maamme keskeiset tilaajatahot sopivat vuonna 1993 rakennusalalle menettelytavat harmaiden markkinoiden rajoittamiseksi ja kilpailun tervehdyttämiseksi. Tämän sopimuksen olennainen sisältö on siirtynyt vuonna 2007 voimaan tulleeseen tilaajavastuulakiin, ja alan itsensä kehittämä alihankkijoiden valvonta on tullut lakisääteiseksi. Vuonna 1997 rakennusteollisuus perusti urakoitsijan pätevyyden toteamista varten Rakentamisen Laatu RALA ry:n.

Rakennusteollisuus haluaa olla edelleenkin edelläkävijä harmaan talouden torjunnassa, kilpailun kiristyminen vain korostaa asian tärkeyttä. Vuoden alusta käyttöönotettu, rakennusalan toimesta perustettu www.tilaajavastuu.fi -palvelu on viimeisin esimerkki työstä terveiden kilpailuolosuhteiden edistämiseksi. Internetissä toimivan palvelun avulla rakennustyön tilaaja voi tarkastaa, että urakoitsija on hoitanut vero-, työnantaja- ja muut lakisääteiset velvoitteensa asianmukaisesti.

Rakennusteollisuus RT:n mielestä yksi tehokas väline harmaan talouden torjunnassa on työmaakohtainen kulunvalvonta. Rakennustyömaalla annettava työmaakohtainen kulkulupa on alan itsensä luoma käytäntö pimeän työn torjumiseksi. Kulkuluvan avulla rakennuskohteen päätoteuttaja tietää, keitä työmaalla työskentelee. Työturvallisuuslakiin tehdyn muutoksen perusteella on kaikkien rakennustyömailla työskentelevien ollut 1.2.2006 alkaen pakollista pitää kuvallista henkilötunnistetta. Pelkkä henkilötunniste ei kuitenkaan vielä anna lupaa työskennellä työmaalla.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, Rakennusteollisuus RT ry, puh. 040 506 5021, johtaja Tapio Kari, Rakennusteollisuus RT ry, puh. 0500 300 990


Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.
Tämä tiedote on myös Rakennusteollisuus RT ry:n verkkosivuilla osoitteessa: http://www.rakennusteollisuus.fi

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.