Rakennusteollisuus RT jakoi 2009 apurahat: Riskien hallinta, tuottavuusjohtaminen ja simulointityökalu palkittujen väitöskirjahankkeiden aiheita

Lehdistötiedote vapaa julkaistavaksi 17.11.2009

Rakennusteollisuus RT jakaa vuosittain apurahoja ansioituneille jatkokouluttautumishankkeille, joiden odotetaan edistävän merkittävällä tavalla suomalaista rakentamista ja sen kansainvälistymistä. Nyt yhdeksättä kertaa jaetut, suuruudeltaan 6 000 euron apurahat saivat tänä vuonna väitöskirjatyötään varten DI Liisa Ahonen, M.Sc. Mohammed Hamdy Hassan, VTM Jukka Heinonen, DI Anssi Koskenvesa ja TkL Lauri Palojärvi. Jatkokoulutusrahaston avulla Rakennusteollisuus RT haluaa edistää rakennusalan teknologista ja liiketaloudellista osaamista ja niiden käyttöä alan yrityksissä. Osaaminen merkitys kasvaa koko ajan rakentamisen toimintaympäristön muuttuessa nopeaan tahtiin: ilmastonmuutoksen, tuottavuuden, kansainvälisen kilpailukyvyn sekä asiakkaiden asettamiin haasteisiin on kyettävä vastaamaan ennakoivalla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla. Korkeatasoinen tutkimus on edellytyksenä laadukkaan opetuksen ja sen varmistamiselle, että alalle saadaan parhaat osaajat. Tarvitaan uudenlaista näkökulmia, uutta osaamista ja enemmän resursseja. Alan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa on tapahtumassa merkittäviä muutoksia. Toimintansa aloittanut Rakennetun ympäristön huippuosaamisen keskittymä ja käynnistyvä Aalto-yliopisto tuovat uudenlaisia mahdollisuuksia ja näkökulmia alan t&k -toiminnan vahvistamiseen tulevaisuudessa. RT:n jatkokoulutusrahaston vuoden 2009 apurahojen saajat ja aiheet 6 000 euron apurahat saivat väitöskirjatyötään varten seuraavat henkilöt: DI Liisa Ahonen, Yhteistyöriskien hallinta projektinjohtohankkeessa. Tutkimuksessa selvitetään tilaajan, toteuttajan ja suunnittelijan välisen yhteistyön riskit ja mahdollisuudet projektinjohtohankkeissa sekä kehitetään käytäntöjä ja menetelmiä yhteistyön parantamiseksi. Menetelmien arvioidaan parantavan projektinjohtohankkeissa tavoiteltujen yhteistyö-, tilaajavaikutus-, aikataulu- ja budjettietujen hyödyntämistä yhdentämällä osapuolten tavoitteita ja tarkoituksenmukaistamalla kommunikaatiota. M.Sc. Mohammed Hamdy Hassan, Combining Simulation and Optimisation for Optimal Building Envelopes and HVAC Systems. Rakennusten lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiltä edellytetään yhä parempaa energiatehokkuutta sisäilman laatuvaatimusten kasvaessa samalla. Tutkimuksessa kehitetään laskennallisia simulointi- ja optimointityökaluja erilaisten energiaratkaisujen ja niihin liittyvien lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien kehittämisen ja suunnittelun avuksi. VTM Jukka Heinonen, Modeling carbon footprint of communities for estimating the opportunities for low-carbon residential developments. Hiilidioksidipäästöjen hallinta on yksi rakennusteollisuuden suurimmista lähitulevaisuuden haasteista. Tässä tutkimuksessa rakennetaan panos-tuotos-pohjaista hiilidioksidipäästöjen elinkaarimallinnustyökalua aluekehitystoimintaa varten. Tavoitteena on luoda panos-tuotos-mallista työkalu, jolla voidaan nopeasti, tehokkaasti ja luotettavasti mallintaa aluerakentamisen ja aluekehitystoiminnan vaikutuksia alueen hiilitaseeseen. DI Anssi Koskenvesa, Rakennustyön tuottavuuteen vaikuttavien tekijöiden johtaminen. Tutkimuksen tavoitteena on luoda tuotannonohjaukseen toimintamalli, joka vastaa 2010-luvun haasteisiin perustuen rakennustyön tuottavuuteen ja tehokkuuteen vaikuttavien tekijöiden tunnistamiseen. Tavoitteen saavuttaminen perustuu mm. hukan vähentämiseen, luotettavuuden lisäämiseen, tasaisen tuotannon aikaansaamiseen, ja jatkuvaan kehittämiseen sekä suunnittelun ja toteutuksen yhteistoiminnan parantamiseen eli lisäarvon tuottamiseen rakennusprosessiin osallistuville tuottavuuden ja tehokkuuden kasvun kautta. TkL Lauri Palojärvi, Managing risks in the international growth business of Finnish construction contractors and building product suppliers. Työn tavoitteena on löytää ja kehittää aikaisempaa parempia menetelmiä rakennusteollisuuden tärkeimpien kansainvälistymisriskien hallitsemiseksi sekä liiketoiminta- että hanketasolla. Työn tulokset liittyvät projektitason riskienhallinnan menetelmien ulottamiseen liiketoimintatasolle, tärkeimpien riskityyppien ja niiden hallintakeinojen tunnistamiseen sekä epävarmuuden ja riskien integroituun hallintaan. Lisätiedot: Johtaja Jukka Pekkanen, Rakennusteollisuus RT, puh. 050 527 6966 Tämä tiedote löytyy myös sivulta www.rakennusteollisuus.fi Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.

Tilaa