KorjausRYL-hanke ja TalotekniikkaRYL-uudistus käynnissä

RYL-hankkeisiin osallistumalla voit vaikuttaa rakentamisen, korjausrakentamisen ja talotekniikan laatuvaatimuksiin ja olla mukana laatimassa alan yhteisiä pelisääntöjä.

KorjausRYL määrittelee ensimmäistä kertaa korjausrakentamisen hyvän rakennustavan ja laatutason. Koko rakennus- ja kiinteistöalan yhteisessä voimanponnistuksessa luodaan tilaajan, suunnittelijan, urakoitsijan ja käyttäjän näkökulmat toisiinsa linkittävä tietopalvelu. Monipuolinen, BIM-yhteensopiva sähköinen korjaamisen työkalu helpottaa tiedon löytämistä, hallintaa ja liittämistä toimijoiden prosesseihin.

Vaiheittain valmistuvan TalotekniikkaRYL-uudistushankkeen tavoitteena on aikaansaada ajantasainen, uudis- ja korjausrakentamisen kattava järjestelmä, joka määrittelee talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset ja palvelee näin koko talotekniikka-alaa. Laatuvaatimuksia tarvitaan talotekniikan rakentamiselle, korjaamiselle, vanhojen ja uusien järjestelmien yhteensovittamiselle, purkamiselle ja suojauksille. Työ perustuu laajaan vuorovaikutukseen ja samalla se edistää ja syventää alan yhteistyötä.

Korjausrakentamisen laatutyökalu puuttunut

Korjausrakentamisen yleiset laatuvaatimukset määrittävää työkalua alalla ei aikaisemmin ole ollut, mutta sellaista on pitkään jo kaivattu.

– Korjausrakentaminen on uudisrakentamiseen verrattuna monella tapaa haastavampaa työtä ja sen erityispiirteet on aina otettava huomioon, KorjausRYL-hankkeen projektipäällikkö Heta Timonen painottaa. Korjaaminen esimerkiksi edellyttää uudisrakentamista huomattavasti huolellisempaa etukäteisvalmistelua ja esiselvitysten tekoa.

Korjaushankkeiden laatuvaatimusten määrittelyn haasteet yhdistävät molempia käynnissä olevia RYL-hankkeita.

TalotekniikkaRYLiäkin on jo kaivattu

Edellisen TalotekniikkaRYLin ilmestymisestä vuonna 2002 rakentaminen, korjausrakentaminen ja talotekniikka on muuttunut erittäin paljon. – Rakentamisen painopiste on noista ajoista siirtynyt enemmän ylläpitoon ja korjausrakentamiseen. Talotekniikka-alan määräysten muuttumisen ja järjestelmien kehittymisen lisäksi alalle on syntynyt myös aivan uudenlaista palveluliiketoimintaa, TalotekniikkaRYL-hankkeen projektipäällikkö Sirpa Väisänen huomauttaa.

Hän kertoo, että LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n suhdannekyselyn mukaan alan työurakoista peruskorjaustyötä on nykyisin 75%, mutta liikevaihdosta se kuitenkin tuo vain puolet. – Peruskorjaukseen liittyy niin paljon odottelua ja suunnittelematonta työtä, mikä ei ole tuottavaa. Siihen pitää päästä vaikuttamaan. Talotekniikassa korjaaminen on yhä enemmän tulevaisuutta ja sitä on voitava kehittää yhä tuottavampaan suuntaan. Sitä me olemme yhdessä TalotekniikkaRYL-hankkeessa tekemässä.

Työhön ehtii vielä hyvin mukaan

Kumpikin RYL-hanke on suunnaton työ ja voimanponnistus, joihin tarvitaan alan toimijoiden laaja kenttä mukaan. – Tässä vaiheessa on mahdollisuus vaikuttaa, Heta Timonen ja Sirpa Väisänen painottavat.

– Rakennusala voi osallistua yhteisiin hankkeisiimme monella tavoin. Toimikuntatyössä pääsee vaikuttamaan laatuvaatimusten asiasisältöön. Tarvitaan käsikirjoittajia laatimaan tekstejä, lausunnonantajia sekä erikoisasiantuntijoita lukemaan ja kommentoimaan tekstejä sekä tietysti myös rahoittajia. Tämähän on koko alan yhteinen asia, he muistuttavat.

KorjausRYL-hanke on nyt keväällä hyvässä vauhdissa ja sisällöntuotanto parhaillaan käynnissä. Ensimmäiset luvut saadaan lausuntokierrokselle kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijoille syksyllä. KorjausRYLin ensimmäinen osa Korjaushankkeiden esiselvitykset ilmestyy loppuvuonna 2015.

TalotekniikkaRYL-hankkeessa toimikuntatyö käynnistyy kuluvan vuoden alkupuoliskolla ja ensimmäiset julkaisut ilmestyvät jo vuoden lopulla.

Lisätietoja:

KorjausRYL

Projektipäällikkö Heta Timonen

puh. 045 77 32 4650, heta.timonen@rakennustieto.fi

Viestintä- ja kehityspäällikkö Petri Neuvonen

puh. 040 700 7862, petri.neuvonen@rakennustieto.fi

TalotekniikkaRYL

Projektipäällikkö Sirpa Väisänen

puh. 040 905 1673, sirpa.vaisanen@rakennustieto.fi

Tuotepäällikkö, LVI-päätoimittaja Marko Pulliainen

puh. 050 560 9606, marko.pulliainen@rakennustieto.fi

______________________________

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset RYL, perustuu olemassa oleviin, rakentamisen eri tahojen laatimiin laatuvaatimuksiin, työselostuksiin, standardeihin ja niiden perusteella koottuun alan yhteiseen käsitykseen hyvästä rakennustavasta.

Rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia julkaistaan painettuina kirjoina, e-kirjoina sekä sähköisesti osana ammattilaisten tietopalveluja.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 149§ edellyttää rakennustyön suorittamista siten, että tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset täyttyvät. Jos sopimusasiakirjoissa ei ole mainittu vaatimuksia rakentamiselle, noudatetaan ammattialalla vallitsevaa menettelyä hyvän ja kunnollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi (YSE 98 15§). RYLin asema teknisenä asiakirjana on samantasoinen kuin YSEn asema kaupallisena asiakirjana.

Ensimmäinen RYL ilmestyi vuonna 1960. Uusin talonrakennuksen RYL-sarja on vuosilta 2010–2013, ja se käsittää laatuvaatimukset talonrakennuksen maatöihin, runkotöihin ja sisätöihin uudisrakentamisen näkökulmasta. Tänä vuonna on käynnissä KorjausRYL-hankkeen lisäksi TalotekniikkaRYLin uudistaminen. Muita RYL-julkaisuja ovat InfraRYL, KiinteistöRYL ja MaalausRYL. Kuluvan vuoden aikana koko RYL-tietopalvelu on tavoitteena saada sähköiseen muotoon.

Rakennustietosäätiö RTS on rakennusalan puolueeton vaikuttaja, jonka toiminta-ajatuksena on hyvän rakentamis-, kaavoitus- ja kiinteistönpitotavan edistäminen. Rakennustieto tuottaa rakennus- ja kiinteistöalalle tietopalveluja, kustantaa kirjoja, oppimateriaalia sekä ammattilehteä. Puolueeton tiedon tuottaminen taataan toimikuntatyöskentelyllä. Toimikunnissa on mukana oman alansa asiantuntijat, jotka edustavat mm järjestöjä, kuntia ja eri viranomaistahoja.

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme ja myymme tietopalveluja rakennussuunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon tarpeisiin. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, Infra-, LVI-, SIT- , Ratu- ja KH Net -tietopalvelut ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto ovat ratkaisu rakennustuotetiedon ja -dokumenttien hallintaan. Julkaisemme myös kirjoja ja ammattilehtiä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, myyntikonttorit Tampereella ja Kuopiossa, toimipisteet myös Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi. Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 55 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi

Tilaa

Liitteet & linkit