Taantuma heijastuu jo päihde- ja lastensuojelujärjestöjen asiakasmääriin

Joka neljäs sosiaali- ja terveysjärjestö on joutunut lisäämään toimintaansa taantuman myötä. Tämä selviää RAY:n kyselystä, jossa kartoitettiin taantuman vaikutuksia avustusta saavien järjestöjen toimintaan.

Eniten toimintaansa ovat joutuneet lisäämään päihdejärjestöt, joista yli puolet kertoo osallistuja- ja asiakasmääriensä lisääntyneen. Toiseksi eniten lisääntynyt tuen tarve näkyy lastensuojelu- ja nuorisokasvatusjärjestöissä, jotka järjestävät mm. kriisiapua akuutteihin ongelmatilanteisiin joutuneille perheille. Kolmannes RAY:n tukemista järjestöistä kertoo, että käytettävissä oleva rahamäärä on pienentynyt taantuman myötä. Lähitulevaisuudessa sama määrä arvioi taloutensa kiristyvän entisestään ja erityisesti varainhankinnan vaikeutuvan. Haasteellisimpana yleinen taloustilanne näyttäytyy vammais- ja päihdejärjestöille, joista yli puolet uskoo rahoituksensa lähivuosina vähenevän. Puolet vammaisjärjestöistä arvelee lisäksi, että toimintaa joudutaan supistamaan taantuman myötä. Selvä enemmistö sosiaali- ja terveysjärjestöistä on kuitenkin sitä mieltä, että järjestöjen rooli osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuutta tulee lähivuosina kasvamaan joko jonkin verran tai selvästi. Taantuman kärsijöitä työttömät ja vanhukset Nykyisestä taantumasta ovat sosiaali- ja terveysjärjestöjen mielestä kärsineet eniten työttömät, pätkätyöläiset ja vanhukset. Työttömien työnsaanti on vaikeutunut, minkä lisäksi ongelmana ovat syrjäytyminen ja taloudelliset vaikeudet. Vanhusten palvelujen ja hoidon tason koetaan heikentyneen entisestään. Myös lasten, nuorten, lapsiperheiden sekä mielenterveysongelmista kärsivien kohdalla näkyvät leikkaukset palveluissa sekä hoitoon pääsyn vaikeutuminen. - Terveys- ja hyvinvointierot ovat jatkaneet Suomessa voimakasta kasvua. Julkisella puolella pitää olla tarkkana, ettei lyhytnäköisillä pikasäästöillä vaikeuteta entisestään kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asemaa, RAY:n osastopäällikkö Mika Pyykkö toteaa. - Sosiaali- ja terveysjärjestöjen tehtäväksi kuntien palveluaukkojen paikkaamista ei voi sälyttää. Järjestöillä on oma tärkeä roolinsa osallistumismahdollisuuksien tarjoajana ja niiden tarjoama tuki on monelle ihmiselle elintärkeää elämänhallinnan kannalta. Taantuma ei kuitenkaan ole vaikuttanut kielteisesti suomalaisten auttamisenhaluun. Järjestöt arvioivat, että taantuma on vähintäänkin pitänyt ennallaan tai jopa lisännyt ihmisten valmiutta tehdä vapaaehtoistyötä ja kantaa vastuuta lähimmäisistä. Taustatiedot Otantatutkimus haastatteli kesäkuussa 230:tä RAY:n avustusta saavan sosiaali- ja terveysjärjestön toiminnanjohtajaa. Tutkimuksen perusjoukkoon kuului 921 järjestöä, jotka saavat tukea yhteensä 302,5 miljoonaa euroa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna viikolla 24. Lisätietoja Mika Pyykkö, osastopäällikkö, 0400 841 662

Yrityksestä

RAY (Raha-automaattiyhdistys) perustettiin vuonna 1938 keräämään rahapelitoiminnalla varoja suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan tukemiseen. RAY:llä on yksinoikeus raha-automaatti- ja kasinopelitoimintaan sekä kasinon pitoon Suomessa. RAY nojaa toiminnassaan neljään arvoon: luotettavuus, asiakaslähtöisyys, toiminnallinen tehokkuus ja ihmisen arvostaminen.