Bosch-konsernin myynti ja tulos paranivat vuonna 2013

  • Boschin pääjohtaja Volkmar Denner: Teknologisen asiantuntijuutemme monipuolisuus ja se, että toimimme useilla teollisuuden eri sektoreilla, ovat merkittäviä etuja verkottuneessa maailmassa
  • Myynti kasvoi 2,7 prosentilla 46,4 miljardiin euroon
  • Jos ei oteta huomioon Solar Energy -toimialan aiheuttamia merkittäviä tappioita, yhtiön liikevoittoprosentti oli noin 6 %

Maailmantalouden heikosta tilanteesta huolimatta Bosch-konsernin myynti kasvoi vuonna 2013 alustavien lukujen mukaan 2,7 prosentilla 46,4 miljardiin euroon (vuoden 2012 vertailukelpoinen luku oli 45,2 miljardia euroa). Vahva euro rasitti liikevaihtoa merkittävästi: valuuttakurssien vaihtelut aiheuttivat yhtiölle noin 1,5 miljardin euron tappiot. Tuloskehitys oli kaiken kaikkiaan positiivista, vaikka Solar Energy -toimialan vaikea tilanne vaikutti edelleen. Yhtiö ilmoitti päätöksestään luopua Solar Energy -toimialasta vuoden 2013 alussa.

Tulos kehittyi lupaavasti

Alustavien lukujen mukaan, ja jos Solar Energy -toimialan aiheuttamia merkittäviä tappioita ei oteta huomioon, Bosch-konsernin liikevoittoprosentti on noin 6 %, prosenttiyksikön edellisvuotta enemmän.  

Solar Energy -liiketoiminnasta aiheutuneet noin 1,3 miljardiin euroon kohoavat rasitteet mukaan lukien yhtiön liikevoittoprosentti on noin 3 prosenttia. "Kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat selvästi olleet oikeansuuntaisia, ja tuloksemme on itse asiassa kehittynyt odotuksiamme paremmin”, sanoo Boschin pääjohtaja Volkmar Denner.  Vuonna 2014 Bosch jatkaa toimenpiteitä kilpailukykynsä parantamiseksi. "Olemme edistyneet hyvin ja panostamme jatkossakin ketteryyteen, kannattavuuteen ja kasvuun."

Kasvua haetaan uusilta markkinasegmenteiltä

Bosch haluaa hyödyntää kasvun mahdollisuudet panostamalla uusiin markkinasegmentteihin. Useat yhteiskunnalliset megatrendit, kuten energiatehokkuuteen ja verkottumiseen liittyvät kysymykset, teollisuusmaiden varakkaan ikääntyneen väestön kasvu sekä Aasian ja Etelä-Amerikan kehittyvien markkinoiden keskiluokan nopea kasvu, ovat siten merkittäviä tekijöitä myös Boschin näkökulmasta. Yhtiö työskentelee tiiviisti myös tulevaisuuden liikkumiseen ja sen sähköistymiseen, automatisointiin ja verkottumiseen liittyvien asioiden parissa. Bosch lanseerasi näihin kehityssuuntauksiin liittyviä tuotteita ja palveluita myös vuonna 2013. Niitä olivat muun muassa erittäin tehokkaat bensiinin ja dieselin suoraruiskutusjärjestelmät, ajajaa avustavat järjestelmät kuten moottoripyörän ajonvakautusjärjestelmä, erilaiset infotainment-järjestelmät kuten mySpin, telemaattiset palvelut ajokaluston hallintaan sekä robotiikkasovellukset kuten Indego-robottiruohonleikkuri.

Bosch panostaa verkottumiseen – ”Connected living” uusi painopistealue

Vuoteen 2015 mennessä peräti 75 prosenttia maailman väestöstä on verkossa ja päätelaitteita on yli 6 miljardia. Bosch onkin valinnut yhdeksi strategiseksi tavoitteekseen kehittää uusia ratkaisuja verkottunutta maailmaa varten. Tavoitetta tukevat yhtiön monipuolinen teknologinen osaaminen samoin kuin se, että yhtiö toimii jo useilla eri teollisuudenaloilla. Jatkossa yhtiön kaikki elektroniset laitteet ovat yhä enenevässä määrin liitettävissä internetverkkoon. Maailman verkottuminen avaa yhtiön mukaan kaiken kaikkiaan loputtomia mahdollisuuksia uusille, elämänlaatua parantaville sovelluksille – oli kysymys sitten ajoneuvoista, teollisuusteknologiasta, energia- ja talotekniikasta tai kuluttajatuotteista.

Valmiina verkottumaan

Bosch on maailman johtava anturien valmistaja liikevaihdolla mitattuna, ja sen valmistamat web-pohjaiset ​​MEMS-anturit ovat keskeisiä komponentteja monien verkkopohjaisten tuotteiden ja palveluiden rakentamisessa. Vuoden alussa Bosch perusti myös Bosch Connected Devices and Solutions GmbH -tytäryhtiön päätelaitteiden ja niitä varten kehitettyjen sovellusten kehittämiseen ja myyntiin. Alun perin yhtiö perustettiin divisioonien yli toimivaksi osaamisklusteriksi, jollaisia Bosch käyttää hyödyntääkseen sisäistä asiantuntemustaan ja resurssejaan parhaalla mahdollisella tavalla uusien liikeideoiden kehittämiseksi.

Boschilla on omat osaamisklusterinsa myös verkottuneelle rakentamiselle, liikkumiselle ja energialle. Yhdessä kumppaneidensa kanssa Bosch kehittää  esimerkiksi ohjelmistoalustaa älykkäiden kotien standardoituun tiedonvälitykseen. Marraskuusta 2013 lähtien Boschin ”Monaco 3.0” -pilottiprojektissa on testattu teknologiaa, jonka avulla voidaan yhdistää koko kaupunki samaan digitaaliseen verkkoon. ”Erilaiset allianssit ovat avainasemassa uusien, verkottumiseen liittyvien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä”, Denner sanoo. ”Laaja teknologiaosaamisemme, luovuutemme ja motivoituneet kumppaniyrityksemme ovat keskeisiä tekijöitä innovaatioiden ja kasvun tiellä. Verkottumiseen liittyvien panostusten lisäksi Bosch tulee jatkossakin hyödyntämään myös kaikki sen perinteisiltä liiketoiminta-aloilta kumpuavat mahdollisuudet.”

Verkottunut maailma edellyttää ketteryyttä

Internet-teknologian ohjaama verkottunut maailma on dynaaminen, kompleksinen ja jatkuvassa muutoksessa. ”Se, miten internet on kehittynyt 20 vuoden aikana ja mitä siitä on seurannut, ei ollut ennustettavissa, ja sama koskee tulevaisuuden näkymiä. Näin ollen meidän tulee olla nopealiikkeisiä”, Denner sanoo. ”Tästä syystä Bosch tarttuu yhä useammin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin testatakseen niiden potentiaalia. Keskeisessä roolissa on Bosch Start-up GmbH, joka toimii uusien ideoiden ja liiketoimintamallien hautomona ja auttaa Boschin tutkijoita lanseeraamaan uusia tuotteita ja palveluita nopeasti. Yrittäjämäinen ajattelu sekä kulttuuri, jossa epäonnistumiset nähdään osana oppimisprosessia, ovat tärkeitä menestymisen kannalta. Meidän tulee uskaltautua uusille alueille rohkeasti”, Denner sanoo.

Myynnin kehitys alueellisesti ja liiketoiminta-alueittain vuonna 2013

Valuuttakurssien vaihtelut vaikuttivat merkittävästi eri liiketoiminta-alueiden myynnin kehitykseen. Erityisen vahvasti vaikutukset näkyivät Automotive Technology- ja Consumer Goods -liiketoiminta-alueilla. Siitä huolimatta Automotive Technology -liiketoiminta-alue kehittyi erittäin positiivisesti vuonna 2013, ja bensiinin ja dieselin suoraruiskutukseen liittyvät liiketoiminnat kasvoivat merkittävästi. Myös autojen multimediatuotteet kuten näytöt ja infotainment-järjestelmät, menestyivät hyvin.

Industrial Technology -liiketoiminta-alueella pakkauskoneisiin liittyvä liiketoiminta kasvoi hyvin. Sen sijaan konepajateollisuuden aallonpohja aiheutti merkittävän pudotuksen Drive and Control -toimialalle. Consumer Goods  -liiketoiminta-alueella Boschin ammattilaisten ja harrastajien sähkötyökalut  menestyivät molemmat jälleen kerran hyvin. Energy and Building Technology -liiketoiminta-alueen kehitystä haittasi Solar Energy -toimialan vaikea tilanne. Security Systems- ja Thermotechnology-toimialoilla nähtiin kuitenkin myönteistäkin kehitystä.

Merkittävää myynnin kasvua Euroopan ulkopuolella

Vahva euro vaikutti erittäin negatiivisesti alueellisen myynnin kehitykseen. Silti Aasian ja Tyynenmeren alueen myynti ylitti edellisvuoden myynnin noin 5 prosentilla. Mikäli valuuttakurssivaikutuksia ei huomioida, myynnin kasvu nousi jopa kaksinumeroisiin lukuihin. Alustavien tietojen mukaan Pohjois-Amerikassa nominaalinen kasvu oli yli 3 prosenttia. Etelä-Amerikan myynti kehittyi negatiivisesti ollen nominaalisesti laskettuna noin -3 prosenttia. Kun valuuttakurssivaihtelut otetaan huomioon, myynti kuitenkin kasvoi merkittävästi. Huolimatta erittäin heikosta taloudellisesta tilanteesta myynti kasvoi Euroopassa nominaalisesti laskettuna hieman eli 2 prosenttia.  

Henkilöstön määrä nousi Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa

Bosch-konsernin palveluksessa oli vuoden 2014 alussa yhteensä 281 000 henkilöä (vertailukelpoinen luku edellisvuoden oli 273 000). Nykyisten liiketoiminta-alueiden parissa työskentelevän henkilöstön määrä nousi noin 1 000:lla. Suurin osa uusista työpaikoista luotiin Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan.

Maltillisia odotuksia vuodelle 2014

Bosch ennustaa talouden kehittyvän maltillisesti vuoden 2014 aikana. Maailmanlaajuisen BKT:n odotetaan tällä hetkellä kasvavan 2,8 prosentilla. Riskejä yhtiö näkee eurokriisin rasittamien maiden kehityksessä sekä euron arvon kehityksessä. Tätä taustaa vasten Bosch uskoo myynnin kasvavan jonkin verran vuonna 2014 ja tuloksen parantuvat edelleen.

* Huom. Lakimuutoksista johtuen Bosch ei enää sisällytä tasaosuuksin (50/50) omistettuja yhteisyrityksiään kirjanpitoonsa. Muutos koskee lähinnä Bosch Siemens Hausgeräte GmbH:ta ja ZF Lenksystemea, joiden konsolidoidut liikevaihdot muodostavat yhteensä noin 7 miljardia euroa. Näistä muutoksista johtuen nykyiset myyntiluvut, tulos ja henkilöstömäärä ovat ainoastaan osittain vertailukelpoisia aiemmin julkaistujen vuoden 2012 lukujen kanssa.

Lisätiedot: viestintäpäällikkö Niina Haasola, puh.050 5450 548, niina.haasola@fi.bosch.com

Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittajia. Ajoneuvotekniikkaa, energia- ja rakennustekniikkaa, teollisuustekniikkaa ja kulutustarvikkeita valmistavan konsernin vuoden 2013 liikevaihto oli alustavien lukujen mukaan 46,4 miljardia euroa (Huom. Konsolidointiin liittyvistä lakimuutoksista johtuen vuoden 2013 luvut ovat vain osittain vertailukelpoisia vuoden 2012 lukujen kanssa), ja sen palveluksessa oli noin 281 000 työntekijää. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Automotive Technology, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n ja sen runsaat 360 tytäryhtiötä noin 50 maassa. Myynti- ja palveluyhteistyökumppanit mukaan lukien Bosch on edustettuna noin 150 maassa. Maailmanlaajuinen kehitys-, tuotanto- ja myyntiverkosto on Boschin jatkuvan kasvun perusta. Vuonna 2013 Bosch jätti maailmanlaajuisesti noin 5000 patenttihakemusta. Bosch-konsernin tuotteet ja palvelut ovat elämänlaatua parantavia innovatiivisia, hyödyllisiä ja innostavia ratkaisuja – tekniikkaa, joka on ”Invented for Life”.

Robert Bosch (1861–1942) perusti yhtiön Stuttgartissa vuonna 1886 hienomekaniikan ja sähkötekniikan korjaamoksi. Robert Bosch GmbH:n poikkeuksellinen omitusrakenne takaa konsernin taloudellisen riippumattomuuden. Sen ansiosta yhtiön on mahdollista suunnitella tulevaisuuttaan pitkäjänteisesti ja sijoittaa tulevaisuutensa kannalta välttämättömiin investointeihin etupainotteisesti. 92 prosenttia Robert Bosch GmbH:n pääomasta omistaa yleishyödyllinen säätiö, Robert Bosch Stiftung. Teollisesta toiminnasta vastaa äänivaltaa käyttävä Robert Bosch Industrietreuhand KG. Muut osakkeet ovat Boschin perheen ja Robert Bosch GmbH:n omistuksessa.

Lue lisää: www.bosch.fi, www.bosch-presse.de, http://twitter.com/BoschPresse

Yrityksestä

Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Sen palveluksessa oli vuoden 2018 lopussa noin 410 000 työntekijää. Vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 77,9 miljardia euroa. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Johtavana IoT-yhtiönä Bosch tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja älykoteihin, älykaupunkeihin, verkottuneeseen liikkumiseen ja verkottuneelle teollisuudelle. Boschin asiantuntijuus anturiteknologiassa, ohjelmistoissa ja palveluissa sekä oma IoT-pilvipalvelu takaavat, että sen asiakkaat voivat saada verkottuneita ja toimialojen rajat ylittäviä ratkaisuja yhdeltä toimittajalta. Bosch-konsernin strategisena tavoitteena on luoda innovaatioita verkottuneen maailman tarpeisiin. Bosch parantaa elämänlaatua kaikkialla maailmassa innovatiivisilla ja innostusta herättävillä tuotteillaan ja palveluillaan – yhtiö tarjoaa tekniikkaa, joka on ”Invented for life”. Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n sekä sen noin 440 tytäryhtiötä ja paikallista yhtiötä noin 60 maassa. Jos mukaan luetaan myös myynti- ja palveluyhteistyökumppanit, on Bosch tuotanto-, suunnittelu- ja myyntiverkostonsa kautta läsnä lähes kaikissa maailman maissa. Yhtiön kasvun perusta on sen innovaatiovoima. Boschilla työskentelee tutkimuksessa ja tuotekehityksessä noin 70 000 henkilöä 125 toimipisteessä eri puolilla maailmaa. Robert Bosch (1861–1942) perusti yhtiön Stuttgartissa vuonna 1886 hienomekaniikan ja sähkötekniikan korjaamoksi. Robert Bosch GmbH:n poikkeuksellinen omistusrakenne takaa konsernin taloudellisen riippumattomuuden. Sen ansiosta yhtiön on mahdollista suunnitella tulevaisuuttaan pitkäjänteisesti ja sijoittaa tulevaisuutensa kannalta välttämättömiin investointeihin etupainotteisesti. 92 prosenttia Robert Bosch GmbH:n pääomasta omistaa yleishyödyllinen säätiö, Robert Bosch Stiftung. Omistajuuteen liittyvistä toiminnoista huolehtii Robert Bosch Industrietreuhand KG, jolla on myös äänienemmistö. Muut osakkeet ovat Boschin perheen ja Robert Bosch GmbH:n omistuksessa. Lue lisää: www.bosch.fi, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPresse

Tilaa

Multimedia

Multimedia