Rocla hakee vuoden 1998 optio-oikeuksien listaamista helsingin pörssin päälistalle

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien optio-oikeuksien ottamista Helsingin Pörssin päälistalle siten, että listaus alkaa arviolta 29.5.2002. Optio-oikeuksia on yhteensä 400.000. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden(1) Rocla Oyj:n osakkeen. Yhteensä optio-oikeuksilla voi merkitä enintään 400.000 osaketta. Tämänhetkinen merkintähinta optio- oikeuksilla on 8,40 euroa/osake. ROCLA OYJ Kari Blomberg toimitusjohtaja Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Kari Blomberg, puh. (09) 271 47 303 Talousjohtaja Hilkka Webb, puh. (09) 271 47 316 JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet LIITE: Optiolainan 1998 ehdot ROCLA OYJ:N OPTIOLAINAN EHDOT Rocla Oyj:n ("yhtiö") varsinainen yhtiökokous on 31.3.1998 päättänyt hallituksen ("hallitus") esityksen mukaisesti optiolainan ottamisesta seuraavin ehdoin: I LAINAEHDOT 1. Lainan määrä ja yksikkökoko Optiolainan määrä on miljoonakaksisataatuhatta (1.200.000) markkaa. Lainasta annetaan tuhatkuusisataa (1.600) seitsemänsadanviidenkymmenen (750) markan nimellisarvoista velkakirjaa, joihin kuhunkin liittyy kaksisataaviisikymmentä (250) optiotodistusta, joista satakaksikymmentäviisi (125) merkintään kirjaimella A ja satakaksikymmentäviisi (125) kirjaimella B. 2. Merkintäoikeus Laina tarjotaan Rocla Oyj:n henkilöstön ja hallituksen jäsenten sekä yhtiön kokonaan omistaman tytäryhtiön merkittäväksi. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optiolaina on tarkoitettu kannustusjärjestelmän osaksi. 3. Laina-aika Laina päivätään 24.4.1998. Laina-aika on kolme (3) vuotta. Laina maksetaan takaisin yhtenä eränä 24.4.2001. 4. Emissiokurssi Lainan emissiokurssi on sata (100) prosenttia. 5. Korko Laina on koroton. 6. Lainan merkintä, merkintöjen hyväksyminen ja merkintöjen maksu Laina on merkittävissä 14.4.1998 - 24.4.1998. Merkintä tapahtuu Rocla Oyj:n pääkonttorissa Järvenpäässä. Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä. Muille kuin yhtiöön työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille, lukuunottamatta toimitusjohtajaa, voidaan hyväksyä enintään 90.000 markan merkintä. Merkintä voidaan hyväksyä sellaisenaan tai määrältään vähennettynä tai hylätä kokonaan. Ylimerkintätilanteessa hallitus päättää merkintöjen leikkaamisesta. Alimerkintätilanteessa merkitsemättä jääneet velkakirjat annetaan Rocla Oyj:n tytäryhtiön merkittäväksi. Hyväksymisestä ilmoitetaan merkitsijälle kirjallisesti. Velkakirjojen osoittama pääoma on maksettava 8.5.1998 mennessä yhtiön osoittamalle pankkitilille. 7. Luovutuskielto ja tarjoamisvelvollisuus Yhtiö säilyttää optiotodistukset merkitsijän lukuun merkintäajan alkamiseen saakka. Merkitsijällä on oikeus saada haltuunsa optiotodistukset, kun merkintäaika niiden osalta alkaa. Optiotodistukset ovat vapaasti siirrettävissä, kun osakemerkinnän aika niiden osalta on alkanut. Yhtiö voi edellä sanotusta poiketen kuitenkin antaa luvan optiotodistuksen luovuttamiseen aikaisemminkin. Luvan antamisesta päättää hallitus. Mikäli merkitsijän työsuhde Rocla-konserniin päättyy ennen 24.4.2002 muusta syystä kuin työntekijän kuolemasta tai eläkkeelle siirtymisestä johtuen, on hänen viipymättä tarjottava yhtiölle vastikkeetta sellaiset optiotodistukset, joiden osalta kohdan II.2. mukainen osakemerkinnän aika ei työsuhteen päättymispäivänä ollut alkanut. II OSAKEMERKINNÄN EHDOT 1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään Kukin optiotodistus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) viiden markan (5) nimellisarvoisen Rocla Oyj:n osakkeen. Rocla Oyj:n osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 400.000 uudella osakkeella eli enintään 2.000.000 markalla. 2. Osakkeiden merkintä ja maksu Osakkeiden merkintäaika alkaa: - optiotodistuksella A 24.4.2000 - optiotodistuksella B 24.4.2002 Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optiotodistuksilla 24.4.2004. Osakkeiden merkintä tapahtuu Rocla Oyj:n pääkonttorissa ja mahdollisesti muussa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Osakkeet on maksettava merkittäessä. 3. Osakkeiden merkintähinta Osakkeen merkintähinta on Rocla Oyj:n osakkeen kaupankäynnillä painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 24.3. - 30.3.1998 lisättynä kymmenellä (10) markalla. Osakkeen merkintähintaa alennetaan 1.5.1998 jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo. 4. Osakkeiden kirjaus Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo- osuustilille. 5. Osakeoikeudet Osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa osakkeet on merkitty. Muut oikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin. 6. Osakeannit, vaihtovelkakirjalainat sekä optio-oikeudet ennen osakemerkintää Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä tai laskee liikkeeseen uusia vaihtovelkakirjalainoja tai optio- oikeuksia, on optiotodistuksen haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan. Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa rahastoannilla, muutetaan merkintäsuhdetta siten, että optiotodistusten nojalla merkittävien osakkeiden suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy muuttumattomana. Mikäli yhdellä optiotodistuksella merkittävissä olevien osakkeiden uusi lukumäärä tulisi olemaan murtoluku, otetaan murto-osuus huomioon merkintähintaa alentamalla. 7. Optiotodistuksen ja lainanhaltijan oikeudet eräissä erityistapauksissa Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa, muutetaan optiotodistuksen haltijan merkintäoikeutta vastaavasti osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin sanotulla tavalla. Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan optiotodistusten haltijalle tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana ennen selvitystilan alkamista. Mikäli yhtiö laina-aikana asetetaan selvitystilaan, erääntyy laina maksettavaksi yhdeksänkymmentä (90) päivää sen jälkeen, kun selvitystila on merkitty kaupparekisteriin. Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai jakautua, annetaan optiotodistuksen haltijalle oikeus merkitä osakkeet hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole. Mikäli yhtiö osakkeiden merkintäajan alettua päättää hankkia omia osakkeitaan kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on option haltijalle tehtävä yhdenvertainen tarjous. Muissa tapauksissa omien osakkeiden hankkiminen ei edellytä toimenpiteitä yhtiöltä option haltijaa kohtaan. Mikäli osakkeenomistajalle syntyy osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen tarkoittama lunastusoikeus muiden osakkeenomistajien osakkeisiin, tulee optiotodistuksen haltijalle antaa osakkeenomistajien kanssa yhdenvertainen mahdollisuus myydä omia optiotodistuksiaan lunastajalle. Osakkeen nimellisarvon muuttuessa siten, että osakepääoma säilyy ennallaan, muutetaan merkintäehtoja niin, että merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan. Yhtiön muuttuminen julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi ei aiheuta muutoksia optiolainan ehtoihin. 8. Muut seikat Yhtiön hallitus voi päättää velkakirjojen ja/tai optiotodistusten siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään myöhemmin ja optiolainaehtoihin tämän johdosta tehtävistä teknisistä muutoksista. Yhtiön hallitus päättää muista optiolainaan tai merkintään liittyvistä seikoista. Lainaa koskevat asiakirjat ovat nähtävissä yhtiön pääkonttorissa Järvenpäässä. Varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2002 päätökset: Varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2002 päätöksellä optiolainan 1998 ehtoja on muutettu seuraavasti: Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 24.4.2007. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 8,40 euroa. Osakkeen merkintähintaa alennetaan 1.5.2002 jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/23/20020523BIT00530/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/23/20020523BIT00530/wkr0002.pdf