SENTERA OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.4.2005 KLO 18.00 - IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2004

Sentera Oyj siirtyi raportoimaan IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti 1.1.2005 alkaen osavuosikatsauksissaan ja tilinpäätöksessään. Ennen IFRS:n käyttöönottoa Sentera Oyj:n tilinpäätökset ovat perustuneet suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön (Finnish Accounting Standards, FAS). Sentera-konserni julkistaa ensimmäisen IFRS-konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2005. Osavuosikatsaukset laaditaan noudattaen IFRS:n kirjaamis- ja arvostusperiaatteita. Ensimmäinen IFRS-osavuosikatsaus julkaistaan 26.4.2005. Tässä tiedotteessa esitetään alustava IFRS:n mukainen avaava tase 1.1.2004, konsernin tuloslaskelman ja konsernitaseen alustavat IFRS-vertailutiedot tilikaudelta 1.1.2004-31.12.2004 sekä oman pääoman ja tilikauden voiton täsmäytyslaskelmat. Luvut ovat tilintarkastamattomia. Vertailutietoja laadittaessa on huomioitu kaikki julkaisupäivään mennessä hyväksytyt IFRS-standardit. Lukuihin voi tulla vielä myöhemmin muutoksia esimerkiksi standardimuutosten, IFRIC-tulkintojen (International Financial Reporting Interpretations Committee) tai muiden IFRS-standardeja koskevien tulkintojen myötä. Yhteenveto Senteran IFRS:n mukaisista laskentaperiaatteista esitetään tiedotteen lopussa. Rahavirtalaskelmaa ei esitetä, koska IFRS- ja FAS-muotoisten laskelmien välillä ei ole olennaisia eroja. IFRS-raportointiin siirtymisellä ei ollut merkittävää vaikutusta Senteran vuoden 2004 tulokseen ja taseeseen. Vuonna 2004 tilikauden tulos heikentyi 91 tuhatta euroa (FAS:n mukaan 1 064 tuhatta euroa) ja oma pääoma kasvoi 33 tuhatta euroa (FAS:n mukaan 10 742 tuhatta euroa). Keskeiset muutokset siirryttäessä IFRS-standardien mukaiseen raportointiin liittyvät rahoitusleasingsopimusten, liikearvon, osakepohjaisten maksujen, rahamarkkinainstrumenttien ja Sentera Oyj:n omistuksessa olevien omien osakkeiden käsittelyyn. Oheisessa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton vaikutus joihinkin konsernin tunnuslukuihin. TUNNUSLUKUJA pdf liitteessä. KESKEISET VAIKUTUKSET VUODEN 2004 TULOKSEEN JA TASEESEEN Sulkuihin merkitty numero viittaa taulukoiden viite-sarakkeessa olevaan numeroon erissä, joihin keskeiset vaikutukset kohdistuvat. Rahoitusleasing (1) Rahoitusleasingsopimusten kirjaaminen taseeseen kasvatti Senteran avaavaa IFRS-tasetta 354 tuhatta euroa ja vuoden lopun IFRS-tasetta 255 tuhatta euroa. Kirjauskäytännön muutoksella oli vähäinen vaikutus vuoden 2004 tulokseen parantaen sitä tuhannella eurolla. Liikearvo (2) Sysforte-yhtiöiden hankinnasta vuonna 2004 muodostui liikearvoa suomalaisen kirjanpitolainsäädännön mukaan 2,5 miljoonaa euroa. IFRS-tilinpäätöksessä hankinnasta kohdistettiin 250 tuhatta euroa asiakassopimuksille. Tämä määrä poistettiin vuonna 2004 kyseisten projektien tulouduttua. Liikearvoksi IFRS-tilinpäätöksessä jäi 2,3 miljoonaa euroa. Rahoitusinstrumentit (3) Vuoden 2004 IFRS-vertailulaskelmassa rahamarkkinainstrumenttien arvostus käypään arvoon paransi tulosta ennen veroja 18 tuhatta euroa ja kasvatti 31.12.2004 IFRS-tasetta 79 tuhatta euroa. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet (4) Muutoksen vaikutus avaavassa IFRS-taseessa oli 169 tuhatta euroa. Osakeperusteiset maksut (5) Optio-ohjelmien kulut on kirjattu henkilöstökuluihin. Tulosvaikutus vuonna 2004 oli 88 tuhatta euroa. Laskennalliset verovelat ja -saamiset (6) IFRS:n ja FAS:n laskentakäytäntöjen eroista johtuen laskennallisten verojen määrä pienensi Senteran IFRS-tulosta 4 tuhatta euroa. KONSERNIN TULOSLASKELMA ja KONSERNITASE (tilintarkastamaton), katso pdf liite IFRS-LASKENTAPERIAATTEET Laadintaperusteet Sentera Oyj on ottanut International Financial Reporting Standards (IFRS) -periaatteet tilikauden 2005 konsernitilinpäätöksensä laadintaperusteiksi IFRS 1-standardin (Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto) mukaisesti. Avaava tase 1.1.2004 ja vuoden 2004 konsernitilinpäätös on muunnettu IFRS:n mukaisiksi. Laskentaperiaatteista, joihin IFRS:ään siirtyminen vaikuttaa eniten, kerrotaan jäljempänä. Muita laskentaperiaatteita, joihin IFRS:ään siirtyminen ei merkittävästi vaikuta, käsitellään suomalaisen hyvän kirjanpitotavan mukaisesti laaditussa vuoden 2004 tilinpäätöksessä. Yhdistelyperiaatteet Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö Sentera Oyj ja kaikki sen suorassa tai välillisessä määräysvallassa olevat tytäryhtiöt. Konsernitilinpäätös laaditaan alkuperäisiin hankintahintoihin perustuen lukuun ottamatta Sysforte-yhtiöiden hankinnasta syntynyttä konserniliikearvoa, rahoitusleasingsopimuksia ja rahoitusarvopapereita. Myynnin tuloutus Tuloutus tapahtuu, kun tuotot on määriteltävissä luotettavasti ja on todennäköistä, että liiketoimeen liittyvä taloudellinen hyöty koituu yrityksen hyväksi. Ylläpitotuotot jaksotetaan sopimusajalle ja palveluista kirjataan tuotot, kun ne on suoritettu. Segmenttiraportointi Senterassa on yksi liiketoiminnallinen segmentti ja maantieteellisesti toiminta tapahtuu kokonaan Suomessa. Rahoitusleasing IFRS:ssä vuokrasopimukset (IAS 17) on luokiteltu rahoitusleasingsopimuksiksi ja muiksi vuokrasopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimukset on kirjattu yhtiön taseeseen varoiksi ja veloiksi. Vuokratut hyödykkeet poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa. Maksettu vuokra jaetaan rahoitusmenoksi ja velan vähennykseksi. Liikearvo IAS 36:ta noudattaen liikearvoa ei poisteta säännönmukaisesti, vaan suunnitelman mukaisten poistojen sijaan tehdään liikearvon alentumistesti. Alentumistesti tehdään vuosittain tai aina, kun on viitteitä siitä, että hyödykkeen arvo saattaa olla alentunut. Jos rahavirtaa tuottavan yksikön kerryttämä rahamäärä on pienempi kuin vastaavan yksikön liikearvon sisältävä kirjanpitoarvo, arvonalentuminen kirjataan kuluna tuloslaskelmaan. Senteran liikearvot on testattu siirtymäajankohdalta 1.1.2004 sekä vuoden 2004 aikana. Rahoitusinstrumentit Sentera soveltaa 1.1.2005 alkaen raportoinnissaan IFRS-stantardeja rahoitusinstrumenttien osalla. IAS 39:n mukaisesti sijoitukset rahamarkkina-instrumentteihin arvostetaan käypään arvoon ja arvonmuutokset kirjataan tuloslaskelmaan. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet IAS 32 stantardin mukaisesti yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden hankintameno on vähennetty omasta pääomasta ja vaihtuvista vastaavista. Osakeperusteiset maksut IFRS 2-standardin mukaan henkilöstölle myönnetyt optio-oikeudet tulee arvostaa käypään arvoon myöntämishetkellä ja kirjata kuluksi tuloslaskelmaan niiden ansaintakauden kuluessa. Sentera Oyj soveltaa standardia kaikkiin sellaisiin optiojärjestelyihin, joissa optio on myönnetty 7.11.2002 jälkeen ja joihin ei ole syntynyt oikeutta ennen 1.1.2005. Laskennalliset verovelat ja -saamiset FAS:ssa konsernitilinpäätökseen sisältyvät konserniyhtiöiden tilikauden tulosten ja paikallisten verosäännösten perusteella tilinpäätöshetkellä vallitsevan verokannan mukaan lasketut verot. Laskennallinen verovelka tai -saaminen on laskettu kaikista kirjanpidon ja verotuksen välisistä jaksotuseroista tilinpäätöshetkellä tiedossa olevaa verokantaa käyttäen. IFRS- laadintaperiaatteiden mukaisesti laskennallinen verovelka ja saaminen on kirjattu pääsääntöisesti kaikista veronalaisista väliaikaisista eroista. IFRS-laadintaperiaatteisiin siirtymisestä aiheutuneista IFRS-oikaisuista on huomioitu laskennallinen verovaikutus. Tuotekehitysmenot IAS 38 standardien mukaan tuotekehitysmenot kirjataan siten, että kokonaan uusien tuotteiden ja merkittäviä parannuksia sisältävien uusien tuoteversioiden kehitysmenot aktivoidaan ja kirjataan kuluksi poistoina. Senteran tekemä tuotekehitys on ollut luonteeltaan tuoteportfolion ylläpitävää kehitystoimintaa. Tähän perustuen tuotekehitysmenot on kirjattu suoraan kyseisen tilikauden kuluksi. Merkittävien uusien tuotteiden ja muiden innovaatioiden tuotekehitysmenot tullaan aktivoimaan IFRS:n stantardien mukaisesti. Eläkkeet Senteran henkilöstön eläkkeet (sisältäen myös työkyvyttömyyseläkkeet) perustuvat lakisääteiseen TEL-järjestelmään. Eläkkeet on vakuutettu eläkevakuutusyhtiössä, ja ne luokitellaan maksupohjaisiksi eläkejärjestelyiksi. Maksupohjaisiin järjestelyihin liittyvät maksut kirjataan tuloslaskelmaan niille kausille, joita ne koskevat. SENTERA OYJ Markku Toivanen Toimitusjohtaja Lisätiedot: Petteri Mussalo, talousjohtaja, p. 020 754 0000 Sentera Oyj (HEX:SNR) on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmätoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin ja palveluihin. Sentera Oyj:n liikevaihto tilikaudella 2004 oli 22,5 miljoonaa euroa. http://www.sentera.fi JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Neither this press release nor any copy of it may be taken, transmitted into or distributed in the United States of America or its territories or possessions.

Yrityksestä

Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmäratkaisutoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin. Yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto kalenterivuonna 2003 oli noin 21,3 miljoonaa euroa.

Tilaa

Liitteet & linkit