SENTERAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2006

SENTERAN KANNNATTAVA KASVU JATKUU

- Liikevaihto tammi-maaliskuussa 2006 oli 7,3 miljoonaa euroa, kasvua 20,4 % (6,1 miljoonaa euroa vertailukaudella 2005) - Liiketulos tammi-maaliskuussa 2006 oli 0,7 miljoonaa euroa, 10,2 % liikevaihdosta (0,5 miljoonaa euroa, 7,9 % liikevaihdosta vertailukaudella 2005) - Juha Sihvonen toimitusjohtajaksi 1.4. alkaen Senteran toimitusjohtaja Juha Sihvonen: ”Kysyntä on edelleen jatkunut vahvana katsauskauden aikana. Erityisesti käytössä olevien ratkaisujen jatkokehittäminen näkyy merkittävästi nykyasiakkaidemme kanssa solmittujen sopimusten määrässä. Toisaalta myös uusien järjestelmien kysyntä on vilkastunut. Pitkäaikaiset panostuksemme kaupan arvoketjuun ovat tuottaneet tuloksia, ja liikevaihto kaupan arvoketjussa on edelleen kasvanut. Vahva roolimme koko arvoketjun integraatioratkaisujen toimittajana on avannut myös useita uusia mahdollisuuksia, joissa tutkitaan uusien teknologioiden ja toimintamallien hyödyntämistä kaupan arvoketjun toiminnan ja läpinäkyvyyden kehittämisessä. Kasvumme on jatkunut myös teollisuuden- ja teknisen tukkukaupan- sektorilla, jossa toiminnanohjausjärjestelmien kysynnän voimistuminen näkyy merkittävimmin. Sen sijaan rahoitus- ja palvelusektorilla uusien asiakaskohtaisten hankkeiden käynnistyminen on ollut hitaampaa. Kehitys on ollut vahvinta tuotepohjaisten ratkaisujen toimituksissa, ja jatkammekin koko ratkaisusalkkumme edelleen kehittämistä fokusalueillamme.” Liikevaihto Sentera-konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2006 oli 7,3 miljoonaa euroa (6,1 miljoonaa euroa vertailukaudella 2005). Liikevaihto kasvoi 20,4 % vastaavaan vuoden 2005 ajanjaksoon verrattuna. Vuoden 2005 luvuissa on Tietonovo-yhtiöiden luvut lisätty konsernilukuihin 1.3.2005 lähtien. Liikevaihdon jakauma (kts. pdf-liite) Nykyasiakkaiden kanssa tehdyt jatkosopimukset ja vuoden 2005 aikana tehdyt laajat järjestelmäprojektit nostavat katsauskauden aikana palveluiden osuutta liikevaihdosta. Kannattavuus Liiketulos (EBIT) tammi-maaliskuussa 2006 oli 0,7 miljoonaa euroa, 10,2 % liikevaihdosta (0,5 miljoonaa euroa, 7,9 % liikevaihdosta vertailukaudella 2005). Tulos per osake tammi-maaliskuussa 2006 oli 0,04 euroa (0,02 euroa vertailukaudella 2005). Rahoitus ja investoinnit Liiketoiminnan rahavirta tammi-maaliskuussa 2006 oli 0,5 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa vertailukaudella 2005). Investoinnit tammi-maaliskuussa 2006 olivat yhteensä 0,006 miljoonaa euroa (4,3 miljoonaa euroa vertailukaudella 2005). Rahavarojen muutos katsauskaudella oli yhteensä 0,5 miljoonaa euroa (-2,9 miljoonaa euroa vertailukaudella 2005). Konsernin rahoitusasema on säilynyt hyvänä katsauskauden aikana. Omavaraisuusaste tammi-maaliskuussa 2006 oli 69,4 % (65,0 % vertailukaudella 2005) ja nettovelkaantumisaste oli -33,8 % (-41,8 % vertailukaudella 2005). Rahat ja pankkisaamiset sekä rahoitusomaisuusarvopaperit konsernissa olivat maaliskuun 2006 lopussa 5,6 miljoonaa euroa (5,9 miljoonaa euroa vertailukaudella 2005). Taseen loppusumma oli maaliskuun 2006 lopussa 21,4 miljoonaa euroa (20,0 miljoonaa euroa vertailukaudella 2005). Rahoitusinstrumentit on arvostettu IFRS-periaatteen mukaisesti käypään arvoon, ja siitä johtuva arvonmuutos näkyy katsauskaudella kuluna tuloslaskelman rahoitustuotot ja -kulut -erässä. Muutokset konsernirakenteessa Sentera yksinkertaistaa konsernirakennettaan vähentämällä konsernin juridisten yhtiöiden lukumäärää. Yksinkertaistaminen, joka tiedotettiin pörssitiedotteella 8.3.2006, on tavoitteena toteuttaa sulautumisilla siten, että Tietonovo Konsulttipalvelut Oy ja Tietonovo Oy sulautetaan 31.8.2006 tytäryhtiösulautumisena Tietonovo-yhtiöt Oy:öön, minkä jälkeen Tietonovo-yhtiöt Oy sulautetaan 1.9.2006 tytäryhtiösulautumisena Sentera Oyj:öön. Sulautumiset toteutetaan fuusiovastiketta antamatta. Liiketoiminta Sentera on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmätoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin ja palveluihin. Senteran liiketoimintastrategia perustuu toisiaan tukeviin tai samaan arvoketjuun kuuluviin toimialoihin, joita ovat kaupan arvoketju, palvelusektorin arvoketju ja tuotannon arvoketju, johon lasketaan myös tekninen tukkukauppa. Senteran arvoketjuajattelun tavoitteena on muodostaa ratkaisukokonaisuuksia, jotka edistävät tilaus-toimitusketjun läpinäkyvyyttä ja yritysten liiketoimintaprosesseja tehostavia ratkaisuja. Silja Oy Ab:n nykyisen varausjärjestelmän tekniseen ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä liiketoiminta Suomessa siirtyi Sentera Oyj:öön 1.2.2006 alkaen. Sopimuksen mukana siirtyi kolme työntekijää Sentera-konserniin vanhoina työntekijöinä. Tuotekehitys Konsernin investoinnit tuotekehitykseen tammi-maaliskuussa 2006 olivat 0,3 miljoonaa euroa, 4,2 % liikevaihdosta (0,3 miljoonaa euroa, 5,1 % vertailukaudella 2005). Tuotekehitysmenot on kokonaisuudessaan kirjattu kuluksi. Tuotekehitysmenoihin sisältyy tuotekehityshenkilöstön palkkoja ja muita tuotekehitykseen välittömästi liittyviä kustannuksia. Henkilöstö Konsernin keskimääräinen henkilömäärä tammi-maaliskuun 2006 aikana oli 259 henkilöä (224 henkilöä vertailukaudella 2005). Henkilömäärä oli maaliskuun päättyessä 259 henkilöä (283 henkilöä vertailukaudella 2005) ja 35 sopimustyöntekijää (19 sopimustyöntekijää vertailukaudella 2005). Nimityksiä johdossa Sentera Oyj:n hallitus nimitti varatoimitusjohtaja (COO) Juha Sihvosen, 38, Sentera Oyj:n toimitusjohtajaksi 1.4.2006 alkaen. Lisätietoja nimityksestä on saatavissa 7.3.2006 julkaistussa Sentera Oyj:n pörssitiedotteessa. Osake ja osakepääoma Maaliskuun 2006 lopussa Senteran omistuksessa oli 139 000 kappaletta omia osakkeita, mikä on 1,05 % Senteran koko osakekannasta. Maaliskuun 2006 lopussa Sentera Oyj:n osakepääoma, 663 868,40 euroa, jakautui 13 277 368 osakkeeseen. Osakevaihto ja kurssikehitys Sentera Oyj:n osake noteerataan Helsingin Pörssin NM-listalla. Alin kaupankäyntikurssi tammi-maaliskuun 2006 aikana oli 2,60 euroa ja ylin 2,97 euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin NM-listalla tammi-maaliskuussa 2006 aikana 588 418 kappaletta, mikä vastaa yhteensä 4,4 % yhtiön osakkeista. Sentera Oyj:n osakkeiden markkina-arvo oli maaliskuun 2006 lopussa 37,6 miljoonaa euroa. Optio-ohjelma Yhtiöllä on 18.6.2003 ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksymä optio-ohjelma 2003, jonka mukaan Sentera-konsernin henkilöstölle, konserniin kuuluvien yhtiöiden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille sekä Sentera Oyj:n kokonaan omistamien tytäryhtiöiden työntekijöille annetaan optio-oikeuksia. Optio-ohjelmien perusteella voidaan antaa optio-oikeuksia yhteensä 623 520 kappaletta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden Sentera Oyj:n osakkeen. Senteran vuoden 2003 optio-ohjelma koostuu neljästä (4) optiosarjasta. Sarjojen A, B, C ja D optio-ohjelmat koostuvat yhteensä 623 520 optiosta, joista kullakin voi merkitä yhden (1) osakkeen eli yhteensä 623 520 osaketta. Optio-ohjelman ehdot on luettavissa kokonaisuudessaan Senteran pörssitiedotteesta 27.5.2003. Katsauskauden aikana merkittiin A-optio-oikeuksilla 1 372 osaketta. Tiivistelmä yhtiökokouksen päätöksistä Senteran yhtiökokous päätti 29.3.2006, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2005 jaetaan osinkoa 0,06 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2006 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 10.4.2006. Yhtiökokous päätti myös, että hallitukseen kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kari Katajamäki, Johanna Lindroos, Vesa-Pekka Silaskivi, Timo Tiihonen, Markku Toivanen ja Hannu Virolainen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Timo Tiihosen ja varapuheenjohtajakseen Vesa-Pekka Silaskiven. Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotukset hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakepääoman korottamisesta, omien osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta. Hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävissä 8.3.2006 julkaistussa Sentera Oyj:n pörssitiedotteessa. Tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kunto Pekkala. IFRS-raportointi Sentera siirtyi raportoimaan IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti 1.1.2005 alkaen osavuosikatsauksissaan ja tilinpäätöksessään. Ennen IFRS:n käyttöönottoa Sentera Oyj:n tilinpäätökset ovat perustuneet suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön (Finnish Accounting Standards, FAS). Vuoden 2004 vertailutiedot, periaatteet ja selostukset muutoksiin aikaisemmasta käytännöstä on julkaistu pörssitiedotteessa 19.4.2005. Tiedotteessa todettiin, että IFRS-raportointiin siirtymisellä ei ollut merkittävää vaikutusta Senteran vuoden 2004 tulokseen ja taseeseen. Tulevaisuuden näkymät Sentera jatkaa liiketoimintaansa strategian mukaisesti panostaen strategisiin asiakkuuksiin, toimittaen kokonaisvaltaisia tuote-, toimiala- ja palvelukokonaisuuksia sekä pyrkien kannattavaan kasvuun orgaanisesti ja yritysjärjestelyin kotimaassa ja lähialueilla. Yhtiö arvioi, että integraatioratkaisujen ja langattomien ratkaisujen sekä toiminnanohjaustuotteiden kysyntä jatkuu edelleen voimakkaana. Asiakkaiden tarve uudistaa järjestelmiään lisää palvelumyyntiä sekä integraatiotuotteiden ja langattomien ratkaisujen kysyntää. Vuoden 2005 aikana tehtyjen laajojen toimitussopimusten ja tietojärjestelmien uudistushankkeiden johdosta sekä nykyiset myyntihankkeet huomioon ottaen yhtiö ennakoi operatiivisen toiminnan kasvavan edelleen kannattavasti vuonna 2006. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Sentera toimittaa Wihuri Oy:lle laajan tietojärjestelmäkokonaisuuden, joka sisältää olemassa olevien tietojärjestelmien uudistamisen sekä uusien, liiketoimintalähtöisempien ratkaisujen toimittamisen ja kehittämisen. Uudistetun kokonaisratkaisun ja sen sisältämien uusien toiminnallisuuksien avulla pyritään hallitsemaan tilaus-toimitusketjua teollisuudesta kuluttajalle entistä kokonaisvaltaisemmin, tehokkaammin ja turvallisemmin. Kokonaisratkaisu koostuu useasta osasta, ja Sentera iSuite -integraatioratkaisu mahdollistaa yhtäaikaisesti sekä keskitetyn hallinnan että kauppakohtaiset toiminnot. Ratkaisulla luodaan nopeat ja varmat yhteydet kaikkiin toimittajiin ja myymälöihin. Wihurilla tulee olemaan kaikkiaan noin 1 000 käsipäätettä sen eri liiketoiminnoissa. Integraatioratkaisun avulla kaupat voivat esimerkiksi saada tuotetiedot myymälöiden käsipäätteisiin Wihurin SAP R/3-järjestelmästä. Lisäksi integraatioratkaisu hoitaa sisäisen tiedonvälityksen, sanomamuunnokset ja järjestelmäintegraation. Ratkaisun avulla voidaan tilaukset siirtää Sentera @Hand -käsipääteratkaisusta joko suoraan tavarantoimittajille tai Wihurin SAP/R3-järjestelmään. Tämä vähentää merkittävästi puhelinmyyntiin ja myymälässä tilaustoimintoihin käytettävää työaikaa. Helsingissä 25. huhtikuuta 2006 Sentera Oyj:n hallitus Timo Tiihonen, puheenjohtaja Kari Katajamäki Johanna Lindroos Vesa-Pekka Silaskivi Markku Toivanen Hannu Virolainen Juha Sihvonen, toimitusjohtaja Lisätiedot: Juha Sihvonen, toimitusjohtaja, puh. 020 754 000 KUTSU LEHDISTÖN JA ANALYYTIKOIDEN TIEDOTUSTILAISUUTEEN 25.4.2006 klo 14.00–15.00, Hotel Kämp, Paavo Nurmi -sali Sentera Oyj järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille tammi-maaliskuun katsaukseen liittyen. Toimitusjohtaja Juha Sihvonen kertoo Senteran alkuvuoden tapahtumista. Tilaisuuteen osallistuu myös talousjohtaja Petteri Mussalo. Osavuosikatsaus materiaali on nähtävissä myös Senteran kotisivuilla Sijoittaja-osiosta viimeistään klo 14.00. Lisätietoja viestintäjohtaja Rita Uotilalta numerosta 050 531 9441. Seuraavat taulukot pdf-liitteessä: KONSERNIN TULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA KONSERNIN TUNNUSLUVUT OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TULOSLASKELMA NELJÄNNESVUOSITTAIN Taloustiedotusaikataulu 2006 Osavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.6.2006 tiistaina 8.8.2006 Osavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.9.2006 tiistaina 24.10.2006 Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmätoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin ja palveluihin. Sentera Oyj:n liikevaihto tilikaudella 2005 oli noin 27 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin 3 miljoonaa euroa. JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Neither this press release nor any copy of it may be taken, transmitted into or distributed in the United States of America or its territories or possessions.

Yrityksestä

Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmäratkaisutoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin. Yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto kalenterivuonna 2003 oli noin 21,3 miljoonaa euroa.

Tilaa

Liitteet & linkit