Suomi tarvitsee uuden valtion konserniohjausmallin

Sitran Julkishallinnon johtamisohjelmassa on selvitetty ja analysoitu edellytyksiä siirtyä strategisesti ja systemaattisesti johdettuun valtiokonserniin. Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta -raportin tavoitteena on ollut tuottaa näkemyksellinen ehdotus valtion konserniohjauksen sisällöstä ja toteutuksesta. Sitran tekemä esitys valtion konserniohjausmallista on samalla keskustelunavaus kevään 2011 hallitusohjelmaneuvotteluihin.

OECD:n Suomen julkishallintoa koskevan arviointiraportin (2010) mukaan edessä on suuria ja vaativia haasteita, joihin vastaamiseksi on tarpeen tehdä muutoksia ja uudistuksia. Ongelmiksi OECD nosti muun muassa yhdessä rakennetun hallinnontasojen yhteisen päämäärän puuttumisen, hallituksen strategia-asiakirjan ja budjettikehyksen erillisyyden sekä horisontaalisen yhteistyön heikkouden.

 

Yhteistä tahtoa mutta ei kokonaisnäkemystä

 

Jo useamman vuoden ajan kunnat ja valtio ovat pyrkineet kehittämään julkisen sektorin konserniohjausta. Vaikka vahvempi konserniohjaus ja -johtaminen on nähty yhtenä tienä kohti parempaa tuottavuutta ja vaikuttavuutta, ongelmana on ollut yhteisten periaatteiden ja strategian muodostaminen eli konserniohjauksen kokonaisnäkemyksen puuttuminen.

 

− Määrätietoisella konserniohjauksen vahvistamisella voitaisiin edistää horisontaalista yhteistyötä, yhtenäisiä toimintatapoja ja poikkihallinnollista sisältöjohtamista. Vain näillä keinoilla kyetään tulevaisuudessa ratkaisemaan pirullisia ja monitahoisia ongelmia, parantamaan tuottavuutta sekä hyödyntämään laajasti ihmisten osaamista, toteaa johtaja Juha Kostiainen Sitran Julkishallinnon johtamisohjelmasta.

 

Sitran esitys valtion konserniohjausmalliksi


Näkemyksellinen idearaportti sisältää konkreettisen ehdotuksen konserniohjauksen kehittämiseksi. Ehdotuksessa tunnistetaan keskeiset konsernijohdettavat asiakokonaisuudet ja kuvataan, miten niitä voidaan johtaa yli ministerirajojen tehokkaasti nykyisillä resursseilla selkeiden vastuiden häviämättä.

 

Konserniohjauksen todellinen lisäarvo perustuu hallituksen ja valtiokonsernin yhtenäisemmän toimeenpanokyvyn kautta aikaansaataviin tuloksiin ja vaikutuksiin, jotka näkyvät kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille. Sitran raportin mukaan tässä tarvitaan yhtenäistä ja yhteistä konserniohjausmallia.

 

Idearaportin on Sitran toimeksiannosta kirjoittanut Seppo Määttä Talent Partners Public Consulting Oy:stä.

 

Lisätietoja    Juha Kostiainen, johtaja, Julkishallinnon johtamisohjelma
Puh. 0400 721 475, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Sari Heinonen-Lindqvist, johtava asiantuntija, Julkishallinnon johtamisohjelma
Puh. 045 262 4930, etunimi.sukunimi@sitra.fi

 

Julkaisun tiedot 

Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta

Valtion konsernijohdon vaativa mutta mahdollinen tehtävä

Sitran selvityksiä 21

ISBN 978-951-563-747-5 (nid.)

ISBN 978-951-563-745-1 (URL:http://www.sitra.fi)

ISSN 1796-7104 (nid.)

ISSN 1796-7112 (URL:http://www.sitra.fi)

Julkaisun voi ladata verkosta pdf-tiedostona.

http://www.sitra.fi/julkaisut/Selvityksiä-sarja/Selvityksiä 21.pdf

 

Julkishallinnon johtamisohjelma
Julkishallinnon johtamisohjelman tavoitteena on ihmisläheinen ja tehokkaasti toimiva julkishallinto. Ohjelma kehittää ja kokeilee kuntien ja valtionhallinnon kanssa uusia toimintamalleja ja ratkaisuja, joiden myötä asiakkaat, julkishallinnossa työskentelevät ja erilaiset palvelutarjoajat voivat tuoda oman osaamisensa julkisen sektorin uudistamiseen. Kokeiluhankkeiden pohjalta ohjelma rakentaa uutta suomalaista johtamisajattelua yhdessä eri osapuolten kanssa.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Suomen kilpailukyky ja suomalaisten hyvinvointi edellyttävät laaja-alaisia ja syvällisiä muutoksia. Sitra ennakoi tulevaa ja edistää muutoksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Suomen kannalta keskeisiin haasteisiin Sitra tarttuu ohjelmien ja strategiaprosessien avulla. Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, jonka tehtävä on rakentaa huomisen menestyvää Suomea.

Yrityksestä

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Ennakoimme yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia suomalaisiin. Etsimme käytännön tekemisellä uusia toimintamalleja ja vauhditamme kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa. Julkisoikeudellisena rahastona toimimme suoraan eduskunnan alaisuudessa.