Tiedote: Tuore tutkimus: Taantuma lisää viestinnän paineita

Viestinnältä odotetaan nyt mitattavia tuloksia

Yritysten ylimmän johdon mielestä viestinnällä pitää tehdä mitattavaa tulosta yritykselle. Yllättävänä voidaan pitää tulosta, että tutkimuksen mukaan viestinnän tuloksellisuutta ei suuressa osassa yrityksissä lainkaan mitata. Siitä huolimatta yritysjohdosta peräti 84 % uskoo, että panostaminen viestintään tuottaisi yritykselle parempaa tulosta.

Tulokset ilmenevät viestintäyhtiö Sopranon tekemästä ylimmän yritysjohdon kyselytutkimuksesta. Kyselytutkimukseen vastasi sähköisesti 577 toimitus-, markkinointi-, myynti- ja viestintäjohtajaa 14.–21.10.2008 välisenä aikana.

Tutkimustulokset kertovat ristiriitaisesta tilanteesta yrityksissä: viestintää tarvitaan lisää mutta nykyiset keinot viestinnän tulosten mittaamiseksi ovat olemattomat. Tutkimuksen mukaan parhaimmillaan viestintä on ylimmän johdon työkalu (74 %), joka parantaa tulosta (84 %), on myynnin tuki (85 %) ja sen vaikutukset ovat mitattavissa (69 %).

Uskottavuutta ja uusia asiakaskontakteja haetaan

Peräti 94 % yrityspäättäjistä hakee jatkossa viestinnältä uskottavuuden rakentamista ja 89 % toivoo tavoittavansa viestinnän avulla paremmin kohderyhmänsä.

Menestyvän viestintäjohtajan huoneentaulu kuuluu taantuman uhatessa näin: Tavoita kohderyhmät paremmin (89 %), lisää asiakaskontaktien määrää ja laatua (79 %), myy lisää nykyisille asiakkaille (68 %), pidennä asiakkuuksien elinkaarta (72 %) ja sitouta yhteistyökumppanit (75 %). Ja sitten vielä rakenna työnantajamielikuvaa ulkoisesti (77 %) ja sisäisesti (74 %).

Viestinnältä toivotaan jatkossa paljon aikaisempaa suoraviivaisemmin myyntituloksia. Kuitenkaan viestinnän tuloksia ei mitata tai osata mitata vaikka tahdottaisiinkin. Viestinnällä saavutettujen asiakaskontaktien määrä seuraa vain kolmannes (33 %), kontakteista saatujen kauppojen määrää seuraa 29 % ja asiakkuuden elinkaarta vain viidennes (22 %) vastanneista. Alle kolmannes seuraa yrityksestä kertovien lehtiartikkeleiden palstamillimäärää (30 %) vaikka se on teknisesti helppoa. Sen sijaan henkilöstötyytyväisyyttä mittaa peräti 66 % ja asiakastyytyväisyyttä 77 % tutkituista yrityksistä. Yleisimmin käytetty viestinnän tuloksellisuuden tekninen mittari on internet-sivujen kävijämäärä, jota seuraa peräti 82 % yrityksistä.

Yhteiskuntavastuu ei paina lama-aikana

Yrityksen yhteiskuntavastuuta ei taantuman uhatessa pidetä ensiarvoisen tärkeänä. Ainostaan viidennes (22 %) ylimmästä yritysjohdosta piti yhteiskuntavastuuta erittäin tärkeänä viestinnän tehtävänä tällä hetkellä. Myöskään sijoittajainformaatiota (14 %) tai sijoittajasuhteita (14 %) ei juuri nyt pidetty erittäin tärkeinä viestinnän tehtävinä.

Viestintäpalveluille tutkimus lupaa lisääntyvää kysyntää, sillä lähes kaikkea hyvää toivottiin tulevaisuudessa lisää. Kysymys kuuluukin, kuinka taantumassa tehdään viestinnästä tuloksentekoväline yritysjohdolle.

Tutkimuksen vastaajat edustavat selvästi keskimääräistä suurempia suomalaisia yrityksiä. Vastanneista puolet (52 %) toimii yli 50 henkeä työllistävissä yrityksissä ja 45 prosentilla liikevaihto on yli 10 miljoonaan euroa.


Lisätietoja:
Soprano Oyj,
varatoimitusjohtaja Riitta Auvinen, 041 533 4010, riitta.auvinen@soprano.eu

Yrityksestä

Soprano yhdistää verkkokaupan ja viestinnän tulokselliseksi kokonaisuudeksi asiakkaan koon ja tarpeen mukaan. Konseptoidut tuotteemme ja palvelumme, sekä tarkkaan määritellyt prosessimme tuottavat asiakkaillemme parempaa tulosta.