OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU - KESÄKUU 2015, YHTEENVETO

 • Kauden tulos oli -6 205 KSEK (-2 573) ja osakekohtainen tulos oli -0,30 SEK (-0,15).
 • Muut tuotot olivat 442 KSEK (528).
 • Likvidit varat 30. kesäkuuta 2015 olivat 12 581 KSEK (21 339).
 • Investoinnit ajalla tammikuu – kesäkuu 2015 olivat 3 464 KSEK (3 662).
 • Oma pääoma 30. kesäkuuta 2015 oli 130 108 KSEK (136 561).

 

 • Korkeita hopea- ja kultapitoisuuksia hopeaesiintymän syväjatkeen kairauksessa.
 • Erinomaisia malmitutkimuskohteita Mo i Ranan alueella Norjassa.
 • Varsinaisen yhtiökokous oli maanantaina 23. maaliskuuta 2015.

 

AJANKOHTAINEN RAPORTOINTIKAUSI (3 kk, huhtikuu-kesäkuu 2015)

 • Kauden nettotulos oli – 1 624 KSEK (-356) ja osakekohtainen tulos oli -0,08 SEK (-0,02).
 • Muut tuotot olivat 433 KSEK (99).
 • Investoinnit kaudella huhtikuu-kesäkuu 2015 olivat 1 981 KSEK (1 855).
 • Sotkamo Silver teki optiosopimuksen Blaikenin kaivoksen rikastamon ostosta.

 

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

 • •Sotkamo Silver teki sopimuksen Blaikenin kaivoksen rikastamon ostosta.
 • TEKES on myöntänyt 9,4 miljoonan euron kehityslainan

 

Vastaavan ajanjakson vertailuluvut vastaavat edellisen vuoden lukuja ja vuoden 2014 tuloslaskelman taseen lukuja.

 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Metallien hinnat ovat syklisiä. Uskon, että hinnat ovat nyt lähestymässä syklin pohjaa. Sekä metallien hintojen että kaivosyhtiöiden arvostus on nyt alhainen. Tilanne alkaa muistuttaa vuotta 2008, jolloin osakemarkkinoilla Yhdysvalloissa ja Ruotsissa vielä meni suhteellisen hyvin, ennen kuin osakemarkkinat kääntyivät laskuun samalla kun metallien hinnat alkoivat nousta.

Kun metallien hintatrendi on muuttamassa suuntaansa, niin yleensä jalometallien hinnat muuttavat suuntaansa ensin. Hopean ja kullan hinta ei ollut erityisen korkealla vuonna 2008, mutta ne nousivat huomattavasti vuonna 2009. Nousu jatkui vielä vuonna 2012. Samaan aikaan halukkuus investoida kaivosyhtiöihin ja –hankkeisiin lisääntyi merkittävästi ja useita uusia kaivoshankkeita käynnistyi Pohjoismaissa ja maailmanlaajuisesti.

Hopean hinta on laskenut yhtiön vuoden 2015 Q1 raportin julkaisusta. Tilanne monimutkaistaa investointi-ilmapiiriä. Voimme kuitenkin vielä todeta, että Hopeakaivos -hanke antaa nykyhinnoillakin hyvän taloudellisen tuoton. Hankkeemme kannalta tärkeää on mitä hopean hinta on noin kahden-kolmen vuoden kuluttua, jolloin suunnittelemme kaivoksen olevan tuotannossa. Tämän päivän hopean hinta määrittää lähinnä hankkeen houkuttelevuuden sijoittajien keskuudessa, koska sijoittajat toimivat usein ilman pitemmän aikavälin tavoitteita yhden yhtiön osalta.

Jos hopean hinta on korkeampi kuin nykyään, projekti on hyvin kannattava, mutta yritys tekee taloudellisesti hyvää tulosta jopa nykyhetkeä alhaisimmilla hinnoilla.

Kotitalouksilla ja kiinteistösijoituksilla on nykyisin erittäin suotuisat lainanoton mahdollisuudet ja rahaa tarjotaan. Tämä ei kuitenkaan päde teollisuuden investointeihin, joihin liittyy raaka-aineisiin liittyvää hintariskiä tai valuuttariskiä. Nämä ovat pankkien näkökulmasta kaksi eri maailmaa. Siksi käsitys, että lainaa on saatavilla runsaasti ja matalalla korolla myös teollisiin investointeihin, on valitettavasti väärä.

Viime vuodet ovat olleet vaikeita teollisuuden investoinneille, erityisesti EU:ssa. Pankit ovat haluttomia rahoittamaan teollisia hankkeita, koska pankeille on asetettu sitovia vaatimuksia kiristää velkaantumiskiintiöitä, tehdä kriisisuunnitelmia ja muodostaa parempi maksuvalmius. Myös kasvaneet riskien ja pääoman hallinnan vaatimukset, kuten Basel-säädökset, vaikeuttavat lainanantoa riskipitoisiin hankkeisiin. Siksi teemme työtä aktiivisesti luodaksemme kokonaisrahoituspaketin, joka koostuu useista erilaisista osista, niin että se palvelee parhaiten osakkeenomistajiemme etua.

ABB Oy Finlandin kanssa laadittua rahoitus- ja teknologianmyyntisopimusta on jatkettu vuoden 2015 loppuun. Sopimus käsittää kaivoksen sähköistyksen, automaation ja instrumentoinnin suunnittelun sekä toimituksen. Toimituksen arvo on yhteensä n. 5 miljoonaa Euroa.

Sotkamo Silver on tehnyt sopimuksen Blaikenin kaivoksen rikastamon ostosta. Kokonainen perusmetallirikastamo tullaan siirtämään koneineen ja laitteineen yhtiön Hopeakaivokselle Sotkamoon. Kaupan arvioidaan alentavan Hopeakaivoksen pääomantarvetta noin 7 miljoonalla eurolla ja parantavan hankeen kannattavuutta entisestään.

Innovaatiorahoituskeskus -TEKES on myöntänyt yhtiölle kehityslainaa. Se tulee käyttää Hopeakaivoksen kannattavuuden parantamiseen entisestään käyttämällä uusinta saatavilla olevaa teknologiaa. Hankkeeseen liittyy myös kustannuksia, mutta uskon, että laina vahvistaa yhtiön kykyä rahoittaa Hopeakaivoshanke. Uskon myös, että projektin myötä käyttöönotettava malmin esirikastus parantaa merkittävästi hankkeemme kannattavuutta kaivoksen käynnistysvaiheen jälkeen.

Pyrkimys kokonaisrahoitusratkaisuun on yhtiön johdon ja hallituksen päätavoite. Hopean hintakehitys lähikuukausina on erittäin tärkeää, mutta jo tehdyillä toimenpiteillä ja kehittämishankkeiden oletetuilla tuloksilla olemme parantaneet hankeen taloudellista kannattavuutta.

Timo Lindborg

 

Sijoittajakalenteri:

 • Osavuosikatsaust Q3 - 13. marraskuuta 2015.
 • Osavuosikatsaus Q4 - 12. helmikuuta 2016.
 • Yhtiökokous 2016 – 17. maaliskuuta  2016.

 

Tietoa osakkeista

Osakkeiden ja äänien lukumäärä Sotkamo Silver AB:ssa on 20 643 198 ja osakepääoma on 141  596 341,47 SEK. Osakkeen ”kvotvärde” (vastearvo) on 6,86 SEK.

Täydellisen tilinpäätöstiedotteen ruotsiksi voi ladata osoitteesta: http://www.silver.fi/sivu/se/delarsrapporter/

Edellä olevat tiedot on julkaistu Ruotsin arvopaperimarkkinoita koskevan lain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain mukaisesti.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.

Yhtiön pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit välitetään NGM kautta ja ovat saatavilla yhtiön sivuilla: www.silver.fi.

 

Tukholmassa, 12 elokuuta, 2015.

Sotkamo Silver AB

Timo Lindborg, konserninjohtaja

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsinki pörssissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi. Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507