OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU - MAALISKUU 2015, YHTEENVETO

 • Kauden tulos oli -4 581 KSEK (-2 217) ja osakekohtainen tulos oli -0,22 SEK (-0,16).
 • Muut tuotot olivat 10 KSEK (429).
 • Likvidit varat 31. maaliskuuta 2015 olivat 16 287 KSEK (21 339).
 • Investoinnit ajalla tammikuu - maaliskuu 2015 olivat 1 483 KSEK (1 807).
 • Oma pääoma 31. maaliskuuta 2015 oli 131 773 KSEK (136 561).

 

 • Korkeita hopea- ja kultapitoisuuksia hopeaesiintymän syväjatkeen kairauksessa.
 • Erinomaisia malmitutkimuskohteita Mo i Ranan alueella Norjassa.
 • Varsinaisen yhtiökokoukous oli maanantaina 23. maaliskuuta 2015.

 

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

•    Ei merkittäviä tapahtumia raportointijakson jälkeen.

Vastaavan ajanjakson vertailuluvut vastaavat edellisen vuoden lukuja ja vuoden 2014 tuloslaskelman taseen lukuja.

 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Nouseva dollarin kurssi kompensoi muutoksen hopean hinnassa.

Vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana hopean hinta on liikkunut 15,5 ja 18,2 dollarin välillä hopeaunssia kohti. Hopean hinta raportointikauden lopussa oli 16,6 dollaria ja nykyinen hintataso näyttää pieneltä, jos tätä suoraan vertaa päivitettyyn viime keväiseen toteutettavuustutkimukseen, joka perustui hopean hintaan 21,5 dollaria per hopeaunssi. On kuitenkin syytä ottaa huomioon tapahtunut dollarin vaihtokurssin vahvistuminen. Dollarin kurssi suhteessa euroon oli vuosi sitten 1,32 kun taas nyt se on 1,08.  Koska Hopeakaivoksen kustannukset ovat pääasiassa euroissa ja laskutus tapahtuu dollareissa,  nämä muutokset suurin piirtein kumoavat toisensa ja projektin kannattavuus ei siksi ole muuttunut. 

Takaisinmaksuaika on edelleen noin kaksi vuotta tuotannon aloittamisesta. Sisäinen korkokanta, projektin IRR, edellä mainituilla hopean ja dollarin hinnoilla on 35 % ja  neljän ensimmäisen tuotantovuoden liikevoiton (EBITDA) lasketaan olevan 46 miljoonaa euroa.  Nämä luvut on laskettu käyttämällä hopean hintana 16,6 $/oz ja kullan hintana 1179 $/oz, ja ne antavat yhtä hyvät tulokset kuin toteutettavuustutkimuksen julkaisuhetkellä keväällä 2014.

Nousseella dollarikurssilla on ollut myönteinen vaikutus kaivannaisteollisuuden investointihalukkuuteen maailmanlaajuisesti. On selvästi huomattavissa, että kiinnostus on heräämässä ja että sijoittajat etsivät nyt hankkeita, joissa on kaikki luvat valmiina ja jotka ovat lähellä tuotannon aloitusta.  

Rahoitusneuvotteluja, joita parhaillaan käydään yhtiön ja sijoittajien välillä Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja Euroopassa, jatketaan. Yhtiö on tutkinut erilaisia tapoja tehdä tarvitsemiaan investointeja esimerkiksi leasing-sopimuksiin perustuen. ABB:n kanssa tehdyn rahoitussopimuksen pidentäminen viime vuoden lopussa oli tärkeää, sillä se kuvastaa sellaisia rahoituspaketteja joita haluamme käyttää.

Olemme voineet vahvistaa, että Sotkamon esiintymä jatkuu alaspäin, mikä on tärkeä asia rahoittajien näkökulmasta. Erityisesti kulta-pitoisuuksien nousu on hyvä merkki. Tulokset antavat uusia tietoja esiintymän rakenteesta ja sen malmipotentiaalista alaspäin, mikä on hyvä lähtökohta kaivoksen eliniän huomattavalle pidentämiselle. Olen vakuuttunut siitä, että tehdyt toimenpiteet ja jatkuvat parannustyöt ovat menestyksemme avain.

Sotkamon Hopeakaivoksen ohella Yhtiö on saanut hyviä tuloksia Tampereella sijaitsevan Hopeavuoren kultaesiintymän tutkimuksista. Myös Mo i Ranan alueen esiintymät Norjassa viittaavat hyvään malmipotentiaaliin.

Lopuksi katson, että nykypäivän metallihinnoilla ja vahvistuneella dollarikurssilla Sotkamo Silver on hyvissä asemissa hyödyntämään tulevaa suhdannejaksoa, huomioiden mahdollisen metallien hintojen nousun.  Vipuvaikutus voi osoittautua merkittäväksi Yhtiön tulevan arvon kannalta.

 

Sijoittajakalenteri:

 • Osavuosikatsaus  Q2 - 12. elokuuta 2015.
 • Osavuosikatsaust Q3 - 13. marraskuuta 2015.
 • Osavuosikatsaus Q4 - 12. helmikuuta 2016.
 • Yhtiökokous 2016 – 17. maaliskuuta  2016.

 

Tietoa osakkeista

Osakkeiden ja äänien lukumäärä Sotkamo Silver AB:ssa on 20 643 198 ja osakepääoma on 141 596 341,47 SEK. Osakkeen ”kvotvärde” (vastearvo) on 6,86 SEK.

 

Täydellisen tilinpäätöstiedotteen ruotsiksi voi ladata osoitteesta: http://www.silver.fi/sivu/se/delarsrapporter/

 

Edellä olevat tiedot on julkaistu Ruotsin arvopaperimarkkinoita koskevan lain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain mukaisesti.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.

Yhtiön pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit välitetään NGM kautta ja ovat saatavilla yhtiön sivuilla: www.silver.fi.

 

Stockholm, 24 huhtikuuta, 2015.

Sotkamo Silver AB

Timo Lindborg, konserninjohtaja

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsinki pörssissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi. Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507