OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU - MAALISKUU 2017, YHTEENVETO

  • Kauden tulos oli -5 068 KSEK (-2 653) ja osakekohtainen tulos oli -0,05 SEK (-0,13). 
  • Muut tuotot olivat 0 KSEK (3).
  • Likvidit varat 31. maaliskuuta 2017 olivat 150 880 KSEK (156 477). 
  • Investoinnit ajalla tammikuu – maaliskuu 2017 olivat 5 790 KSEK (1 011).
  • Oma pääoma 31. maaliskuuta 2017 oli 287 566 KSEK (287 923).
  • EuroMin merkitsi 1 398 572 osaketta joulukuussa 2016, jotka rekisteröitiin 2. tammikuuta 2017. Tämän jälkeen he ovat merkinneet lisää 1 351 533 osaketta.
  • Markkinointi ja rahoitussopimuksista on neuvoteltu Traxysen kanssa

   
RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

  • Maanrakennustyöt jatkuvat ja laitossuunnittelu on aloitettu

Vastaavan ajanjakson vertailuluvut vastaavat edellisen vuoden lukuja ja vuoden 2016 tuloslaskelman taseen lukuja.

   
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Mineraaliesiintymien tutkimus, kehittäminen ja kaivosteollisuus ovat luonteeltaan ja taloudeltaan syklisiä ja ala on kokenut useita erilaisia taloudellisia haasteita viime vuosina. Alalla on kuitenkin yleisesti ottaen aina vallinnut optimismi. Oli hienoa jälleen nähdä, että tämä optimismi heijastui maaliskuussa voimakkaana vierailuni aikana PDAC- kongressissa ja messuilla Torontossa, Kanadassa.

Kongressi on suurin vuotuinen alan teollisuustapahtuma, joka houkuttelee sijoittajia, analyytikoita, kaivosihmisiä, geologeja, valtion virkamiehiä ja opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Vieraillessani kongressissa, toiminta ja aktiviteetit olivat korkealla tasolla. Paikalla oli yli 24 000 kävijää ja satoja näytteilleasettajia. Koko kongressissa ja messuilla vallitsi myönteinen ilmapiiri. Sijoittajien halukkuus investoida ja toimia alalla näyttää selvästi lisääntyneen. Pohjoismaissakin voimme jo nähdä merkkejä tästä.

Sotkamo Silver toteutti onnistuneen osakeannin heinäkuussa 2016, mutta tarvitsee sen lisäksi lisärahoitusta saattaakseen kaivoksen rakennustyöt valmiiksi. Vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana olemme jatkaneet aktiivisesti työtä rahoituksen turvaamiseksi. Nämä toimet ovat kuitenkin vieneet odotettua enemmän aikaa. Sovimme Traxys Europe SA: n kanssa markkinointi- ja rahoituksen esisopimuksista. Sopimusten toteutuessa ne takaavat Hopeakaivoshankkeen kokonaisrahoituksen tuotannon alkuun saakka.

Saatettuaan loppuun yksityiskotaisen teknisen due diligence -prosessin Traxysen johto ja hallitus suorittavat arviointiprosessin, jossa Hopeakaivos -hanke kilpailee Traxysen muiden projektien kanssa. Tämän lisäksi tarvitaan onnistuneet neuvottelut sopimusten yksityiskohdista ennen kuin ne voidaan allekirjoittaa. Nämä työt ovat käynnissä ja tulokset odotetaan valmistuvan toukokuussa. Traxys on myös vahvistanut kirjallisesti, että he ovat edelleen kiinnostuneita Hopeakaivos -hankkeesta ja että he pyrkivät myönteiseen lopputulokseen, vaikka tämä työ onkin viivästynyt.

Yhtiöllä on vielä runsaasti likvidejä varoja, joten Sotkamo Silver on valmistellut Hopeakaivoshankkeen tuotannon käynnistämistä rakentamalla uuden tien alueelle raskasta liikennettä varten ja alueen muita kaivosteitä. Lisäksi tarvittavia maarakennus ja insinöörisuunnittelutöitä on toteutettu tavoitellun aikataulun pitämiseksi.

   
Timo Lindborg

   
Sijoittajakalenteri:

- Osavuosikatsaus Q2 - 23. elokuuta 2017.
-
Osavuosikatsaus Q3 – 15. marraskuuta 2017.
-
Tilinpäätöstiedote - 21. helmikuuta 2018.
-
Yhtiökokous – 15. maaliskuuta 2018.

  
Tietoa osakkeista

Osakkeiden ja äänien lukumäärä Sotkamo Silver AB:ssa on 105 966 095 ja osakepääoma on 145 369 059,31SEK. Osakkeen ”kvotvärde” (vastearvo) on 1,37 SEK. Yhtiön pörssiarvo periodin lopussa oli n. 524 MSEK.

Merkintäoptioiden määrä on 20 643 198 ja ne antavat kukin oikeuden merkitä yhden osakkeen 4 kruunulla (noin 0,43 €) elokuussa 2017.

Täydellisen tilinpäätöstiedotteen ruotsiksi voi ladata osoitteesta:
http://www.silver.fi/sivu/se/delarsrapporter/

  
Edellä olevat tiedot on julkaistu Ruotsin arvopaperimarkkinoita koskevan lain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain mukaisesti.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.

Stockholm, 10 toukokuuta, 2017

Sotkamo Silver AB

Timo Lindborg, konserninjohtaja

   
Tietoa Sotkamo Silver AB:sta
 

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa. 

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla. 

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä. 

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.
Sarjan 2016/2017 merkintäoptioiden ISIN-koodi on SE0008373880.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus: 213800R2TQW1OZGYDX93. 

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi

  
Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi .
 

Lisätietoja: Timo Lindborg, konsernijohtaja, puh. +46-8-304920.

Avainsanat: